Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Blues in de Flux

Pers­bericht

bluesKing Of The World is kon­ing te rijk als het op blues aankomt. In min­der dan 4 jaar tijd heeft King Of The World via de albums Can’t Go Home (2013), KOTW (2014) en Live at Par­adiso (2015) zijn rep­u­tatie in het Ned­er­landse bluescir­cuit geves­tigd. Alle 3 albums vie­len louter lovende reviews ten deel, zowel in de bin­nen– als buiten­landse muziekpers. Ook de live-​reputatie, die de band heeft opge­bouwd mid­dels optre­dens op onder meer fes­ti­vals als North Sea Jazz Fes­ti­val, High­lands, Ribs n Blues, R & B Night Gronin­gen en Blues­rock Tege­len, heeft aan het suc­ces bijgedragen.

Datum: 23 feb­ru­ari
Tick­ets voorverkoop € 16,25

Op zoek naar de eerste grutto

Pers­bericht

gruttoZondag 25 feb­ru­ari 13.30 uur: — Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld o.l.v. gids. 13.30 uur. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Hol­landse en IJs­landse grutto’s en ture­lu­urs keren na een energiev­er­slin­dende tocht van duizen­den kilo­me­ters uit­ge­hongerd terug uit Spanje en Afrika en moeten eerst opvet­ten om op gewicht te komen alvorens verder te trekken of te gaan broe­den. In maart is het dubbel druk in het veld met vogels. Over­win­ter­aars zoals smien­ten en win­ter­talin­gen berei­den zich voor op een reis van duizen­den kilo­me­ters naar hun broedge­bieden in Siberië. Andere win­ter­gas­ten die we tij­dens de vaar­tocht tegen kun­nen komen zijn grote zil­ver­reigers, buiz­erd, blauwe kiek­endief, toren­valk, wulpen, water­snip­pen, goud­ple­vieren, kieviten, futen, meeuwen– , een­den– en ganzensoorten.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 0756219100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Aan­geleverde foto: Grutto’s. Foto archief Bezoek­er­scen­trum Poelboerderij.

High Tea in De Vuister

Pers­bericht

De Koek­jes en cake­jes zijn gekocht en de koffie en thee is gezet. De ambiance is gezel­lig. Kor­tom een tafel gevuld met lekkere hap­jes en smake­lijke lekkerni­jen. Alle ingrediën­ten voor een High Tea staan klaar en iedereen is welkom op zondag 4 maart van 14.0016.00 uur in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan. De kosten voor deze mid­dag € 5,00. Zaal open vanaf 13.30 uur. Graag even aan­melden, want vol is vol!!! Voor meer infor­matie en aan­melden bel 075 615 6814 mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Gratis Cur­sus Assertiviteit

Pers­bericht

Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het aan­leren van meer asser­tief gedrag.
Gren­zen aangeven, nee-​zeggen, steun dur­ven vra­gen, vraagt om asser­tief gedrag. Mensen bij wie asser­tief rea­geren niet vanzelf gaat, voe­len zich vaker schuldig, min­der­waardig of somber. Dat lev­ert ze onn­odig veel span­ning en stress op. Ter­wijl er heel goed te werken is aan de vaardighe­den waarmee iemand zich asser­tief opstelt.

De train­ing start op woens­dag 7 maart 2018 van 09.30 uur tot 11.30 uur. De cur­sus duurt 5 weken.
De locatie is West­z­i­jde 120, begane grond te Zaan­dam.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 1100.

Pro­gramma Podium DE FLUX – Feb­ru­ari 2018

Pers­bericht

logoflux

Joomla tem­plates by a4joomla