Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Activiteiten buurt­cen­trum De Vuis­ter
Pers­bericht

Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan bruist op gepaste afs­tand van­wege het coro­n­avirus nog steeds van de activiteiten. Zo is er nog plaats op de vol­gende activiteiten.
Bezige han­den: Breien, bor­duren, haken, kor­tom handw­erken is weer hele­maal in.
Bij ‚Bezige Han­den’ kunt u dit naar harten­lust en niet te ver­geten lekker met elkaar praten of gewoon iets drinken. Het gaat om de gezel­ligheid, dus niets moet. Er wordt geen les gegeven, maar als u hulp of advies nodig heeft dan kri­jgt u dat. U zorgt zelf voor alle mate­ri­alen en gereed­schap­pen die u nodig heeft voor uw werk­stuk.
Dag en tijd: Iedere maandag­mid­dag van 14.0016.00.
Kosten: € 1,00 per keer.

Aan­melden niet nodig, vrije inloop, maar wel met een max­i­mum van 12 per­so­nen.

Koffie-​Inloop: De gezel­ligheid staat voorop in het weke­lijkse koffie-​uurtje van Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan. Maar als u vra­gen heeft of over uw zor­gen wilt praten, dan bent u hier op het juiste plek. Of komt u zomaar een “bakkie” doen?
Iedere woens­dag van 10.3012.00 staat de koffie voor u klaar.
Kosten1,00 per keer plus eventuele con­sump­tie.
Kom gezel­lig langs en maak een praatje, opgeven is niet nodig. Max­i­mum 20 per­so­nen, ivb. met corona.


Wereld van wind­molens en weten­schap
Pers­bericht

windmolenswetenschap

Inspir­erend betoog door Jan Krijt
De weten­schap ontwikkelt zich met duizel­ing­wekkende vaart. Dat gebeurt van­daag, maar dat was eeuwen gele­den ook al zo. Eras­mus, Descartes, New­ton en Spin­oza schreven brieven naar elkaar en hun ideeën vulden de ene na de andere bib­lio­theek. Die schatkamers aan ken­nis bevat­ten papier. Veel papier. En vaak is het Zaans papier, want dat was op zeker moment het beste papier van de wereld. Die geleer­den studeer­den tot diep in de nacht bij een kaars of een olielam­pje. Olie dat in veel gevallen was ges­la­gen in een Zaanse oliemolen.
Jan Krijt opent op deze manier nieuwe vergezichten waarin de Zaanse molens een rol hebben gespeeld. Hier­boven ging het even over papier en olie, maar er is ook nog veel te vertellen over verf, hout, gerst en rijst.
De weten­schap stilde eeuwen­lang haar honger met Zaanse molen pro­ducten. Rasverteller Jan Krijt neemt u mee op een stor­ma­chtig en inspir­erende reis waar u zich geen moment zult verve­len.
De deel­ne­mers die reeds zijn geweest zijn razend ent­hou­si­ast. „Jan is een zeer onder­houdende verteller. Met veel humor biedt hij een ver­fris­sende kijk op het verleden”

Locatie: (voor­ma­lig) Molen­mu­seum, Muse­um­laan 18, Koog aan de Zaan
Entreep­rijs: leden Zaan­sche Molen gratis (vri­jwillige bij­drage mag), Niet-​leden € 15,00 p.p.
U kunt ter plekke ook lid wor­den van De Zaan­sche Molen. Uit­er­aard betaalt u dan geen entreegeld.

Data en tijden:

op 48118258 van 20.0021.30 uur
op 78148218288 van 15.3017.00 uur

Aan­tal per­so­nen: max­i­maal 20 per­so­nen – min­i­maal 10 personen.Jaap Stel­laart in de Wormerveerse Ver­man­ing
Pers­bericht

Stelalaart2In de maand augus­tus is er een ten­toon­stelling van werken van Jaap Stel­laart.
De ten­toon­stelling is geopend op zater­dag en zondag in de maand augus­tus van 14:00 tot 17:00.
De toe­gang is gratis

Nb. In ver­band met de corona regels kun­nen we maar een beperkt aan­tal bezoek­ers tegelijk toe laten.

Natu­ur­mu­seum E. Heimans weer open

Pers­bericht

Banner buiten

Aanstaande zondag gaat het Natu­ur­mu­seum E. Heimans weer open. Vanaf dan zijn we weer elke zondag­mid­dag geopend. Voor­lopig vra­gen wij bezoek­ers om te reserveren. Dat kan via onze web­site en de pag­ina: even​e​menten​.znmc​.nl
Om de ander­halve meter in acht te nemen, beperken we het aan­tal bezoek­ers tot max­i­maal 20 per keer. De entreep­rijs is onveran­derd: € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar. Jon­gere kinderen en vol­wassen begelei­ders hebben gratis toe­gang, net als Vrien­den van het ZNMC.

bToilet en drol

Richtli­j­nen
Er wordt gew­erkt met twee tijd­sloten. We maken opti­maal gebruik van het museum, inclusief de buiten­ruimte.
Bezoek­ers zijn welkom van 13.00 tot 14.30 of van 15.00 tot 16.30 uur.
In het museum gelden de algemene RIVM-​richtlijnen. Blijf thuis als je koorts en/​of keelpijn hebt, kom in klein gezelschap, houd 1,5 meter afs­tand tot andere bezoek­ers en volg aan­wi­jzin­gen van onze medew­erk­ers en vri­jwilligers op.

Deur dicht, licht uit!
Op dit moment is de exposi­tie Deur dicht, licht uit! in het museum. Bezoek­ers kun­nen opdrachten doen en zo van alles leren over groene energie, afvalschei­d­ing en andere leuke weet­jes. Daar­naast is de vaste exposi­tie te bezoeken. Maak ken­nis met drie ver­schil­lende soorten wan­de­lende takken, vis­sen uit eigen sloot én natu­urlijk onze acht­potige dame, de vogelspin!

Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: zondag 19 juli 2020, van 13.0014.30 en van 15.0016.30 uur
Kosten:4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar (vol­wassen begelei­ders zijn gratis). Pin­be­talin­gen zijn mogelijk. Reserveren gewenst.

bhuisje zijkantBord spelen met duurzaamheid

Nieuw Molen­mu­seum op de Zaanse Schans

Pers­bericht

Molenmuseum

Let op: Wijzig­ing: Door tech­nis­che onvolkomend­he­den zal de open­ing pas op 28 sep­tem­ber door­gaan.

Museum bun­delt krachten
met de molens op de Schans onder de naam ‘Wereld van Wind­molens’
Op 31 juli opent aan de Kalver­ringdijk 30 op de Zaanse Schans het nieuwe Molen­mu­seum. Ook wordt die dag ‘Wereld van Wind­molens’ gep­re­sen­teerd.
Het Molen­mu­seum bevindt zich aan het einde van een dijk waar zich ook acht indus­triemolens bevin­den. De nabi­jheid van de molens tot het museum maakt het mogelijk dat bezoek­ers een com­plete his­torische wind­molen expe­ri­ence kun­nen beleven, genaamd, ‘Wereld van Windmolens’.

Joomla tem­plates by a4joomla