Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Stam­boom­café
Pers­bericht

Hebt u altijd al willen weten wie uw vooroud­ers waren?
Leden van de Ned­er­lands Geneal­o­gis­che Verenig­ing willen u hier­mee op weg helpen en advis­eren hoe dit aan te pakken. Dat gebeurt in de vorm van een geneal­o­gisch café: een bijeenkomst waarin u vra­gen kunt stellen over stam­boomon­der­zoek en din­gen die daarmee samen­hangen.
Tegen­wo­ordig gebeurt dit steeds meer dig­i­taal, maar nog niet alle bron­nen zijn gedig­i­taliseerd. Daarover kun­nen de leden van de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing u ook meer vertellen. Zij zijn met lap­tops aan­wezig, maar u kunt ook uw eigen lap­top of tablet meen­e­men.
De bijeenkomst wordt begonnen met een korte inlei­d­ing over stamboomprogramma’s en zoeken op inter­net. Maar als u andere vra­gen over genealo­gie heeft, kunt u die ook stellen.
Waar: Dat alles gebeurt in wijk­cen­trum Dirk Prins (waar wifi aan­wezig is). We hopen er een gezel­lige avond van te maken!
Tijd: don­derdag 31 okto­ber 2019 om 20.00 uur.
Het adres van Dirk Prins is: A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam
De bijeenkomst is voor iedereen vrij toe­ganke­lijk.

Archieven van het Zaans Medisch Cen­trum
Pers­bericht

“Een injec­tie voor het Gemeen­tearchief” — Save the date! vri­jdag 22 novem­ber.
De archieven van het Zaans Medisch Cen­trum (ZMC) en zijn voor­lop­ers wor­den offi­cieel overge­dra­gen aan het Gemeen­tearchief Zaanstad.
Burge­meester Jan Ham­ming zal het archief in ont­vangst nemen. Het archief is geor­dend en beschreven door de Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen (CHZZ), die in 1991 is opgericht door Dr. F. van Soeren, oud-​specialist van De Heel.
Diverse sprek­ers nemen deze mid­dag de geschiede­nis van de zieken­huizen met u door, onder wie Ruurd Jan Roorda (voorzit­ter Raad van Bestuur ZMC), Wouter van der Kam (voor­ma­lig voorzit­ter Raad van Bestuur ZMC), Hans Oomen, Nel Hogewon­ing, Mar­ijke van Essen (CHZZ) en Rob Lengers (Gemeen­tearchief Zaanstad).
Tijd: Het pro­gramma duurt van 14.30 tot 16.15 uur.
Daarna is er gele­gen­heid tot napraten bij een borrel.

Nacht van de nacht

Pers­bericht

poelboerderij2Op zater­dag 26 okto­ber 19.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Laat het donker zijn en ont­dek hoe mooi de nacht is in het Wormer– en Jis­per­veld. De nacht van de nacht is een jaar­lijks even­e­ment om aan­dacht te vra­gen voor de lichtvervuil­ing. Door het vele licht zijn er min­der ster­ren waar te nemen en zijn er aller­lei andere effecten voor natuur en milieu. Onder lei­d­ing van een schip­per en gids op zoek naar de donkere spot in het veld. Bij de Poel­boerderderij sluiten we de avond af met warme soep, vuurko­r­ven en de mogelijkheid om de ster­ren en plan­eten te bek­ijken door de tele­scopen van deskundige sterrenkijkers.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Foto archief Poelboerderij.

Varen door een roem­rijk verleden
Pers­bericht

poelboerderij
Op zondag 20 okto­ber 13.30 uur: Vaarex­cur­sie met gids. 13.30 uur — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Op zondag 27 okto­ber 13.30 uur: Vaarex­cur­sie met gids. 13.30 uur — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
We varen tij­dens deze excur­sie een grote ronde over het Zwet naar Jisp en via Bruiloft­sloot, Noorder­ganss­loot, Merken en de polder Schaalsmeer weer terug naar de Poel­boerderij. De gids vertelt over het boeiende verleden van Wormer en Jisp. Van pre­his­to­rie tot heden! Over wind­molens, het Ver­bon­den Hoofd en de Gouden Eeuw. Over vaar­boeren en natu­ur­boeren. En natu­urlijk is er onder­weg volop aan­dacht voor prachtige vogels en planten.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 621 910 0 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Foto archief Poelboerderij.

Van stam­boom tot biografie: vanuit vrouwelijk per­spec­tief!
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

VoorouderspreekuurVooroud­er­spreekuur met lez­ing door Diana van den Berg
Er komen steeds meer biografieën, fam­i­liev­er­halen en lev­ensver­halen op de markt. Veel hier­van gaan over man­nen. Het aan­deel vrouwen over wie geschreven wordt bli­jft achter. Zijn hier rede­nen voor? En wat kunt u doen? Diana van den Berg geeft u antwo­ord op deze vra­gen.
Tij­dens het Vooroud­er­spreekuur kan iedereen vri­jbli­jvend op de studiezaal terecht voor vra­gen en advies over vooroud­eron­der­zoek. René Bont (archiefmedew­erker en lid van de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing) helpt u op weg met uw onder­zoek en laat zien waar de archieven staan die u kunt raad­ple­gen, zowel op de studiezaal als op onze web­site.

o Datum: vri­jdag 25 okto­ber 2019
o Aan­vang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
o Locatie: Gemeen­tearchief Zaanstad
o Deel­name gratis
o Aan­melden via het Gemeen­tearchief Zaanstad

Aan­geleverde foto
Joomla tem­plates by a4joomla