Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


9de Open Bridgekam­pi­oen­schap van Zaanstad

Pers­bericht

Op zondag 22 maart organ­iseert Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan samen met Bridge­club Zaandijk het 9de Open Bridgekam­pi­oen­schap van Zaanstad. De voor­gaande jaren was dit een uit­stek­end ver­lopen kam­pi­oen­schap en werd het door de deel­ne­mers als een top­per gezien.
Op dit moment zijn er nog enkele plaat­sen vrij om u in te schri­jven als paar, max. 36 paren.
Aan­vang 10.3017.00 uur.
De kosten zijn 45,00 per paar, dit is incl. een warme lunch die ver­zorgt wordt door Chinees-​Indisch Restau­rant Can­ton.
Voor meer infor­matie en/​of aan­melden Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 120 60 578 ( Els Riezebeek).

Inter­na­tionale Vrouwendag
Pers­bericht

In wijk­cen­trum de Poe­len­burcht op zondag 8 maart 2020

Inloop 12.3013.30 uur
Start pro­gramma 13.30 uur
Afgelopen om: 18.30 uur
locatie: Wijk­cen­trum de Poe­len­burcht, Weer­pad 1a te Zaan­dam
Kosten: Er zijn geen kosten aan ver­bon­den, alleen de hap­jes en drankjes zijn voor eigen rekening

Zaanse VrouwenKr8 organ­iseert op zondag 8 maart weer Inter­na­tionale Vrouwendag in wijk­cen­trum de Poe­len­burcht. Net als andere jaren, belooft dit weer een mooie dag te worden.
Dit jaar best­e­den we aan­dacht aan het (lan­delijke) thema Vri­jheid, maar er is ook veel dans, muziek, zang. Om naar te kijken en te luis­teren en om mee te doen.
Denk hier­bij aan het koor Wereld Vrouwen Zin­gen Samen, Suri­naamse kled­er­dracht­show, Volks­dans­groep van de verenig­ing Maza­potanya, dans van Melissa en Caǧ­daş, een demon­stratie Salsa dansen en DJ Souad met muziek van overal.
Vrouwendag is de dag waar we aan­dacht willen best­e­den aan de vrouwen, maar haar ook in het zon­netje willen zetten en willen laten genieten.
NB. Er is deze dag geen kinderop­pas aanwezig.


Vogelk­ijkda­gen bij Fort K’IJK

Pers­bericht

Land­schap Noord-​Holland zet op half feb­ru­ari de sluizen open. De wei­lan­den ron­dom Fort K’IJK (offi­cieel Fort bij Krom­me­niedijk) komen dan langzaam onder water te staan en dit trekt heel veel vogels. Op het hoogtepunt van de voor­jaarstrek, op zondag 1 maart en zondag 8 maart, zijn er twee Vogelk­ijkda­gen. Dus kom een zondag kijken tussen 10 en 16 uur. Voge­laars, natu­urliefheb­bers en gezin­nen met kinderen: iedereen is welkom op het fort met mooi uitzicht op de natte wei­lan­den. Dit is hét mooiste moment in het jaar wat u niet mag missen!

Pro­gramma Vogelk­ijkda­gen 1 en 8 maart 2020
De Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” is alleen op zondag 1 maart aan­wezig met tele­scopen waarmee je de ver­schil­lende vogels goed kan bek­ijken. De aan­wezige leden op het kijkpunt bovenop het fort geven daar­bij de nodige uit­leg in o.a. de herken­ning van de diverse soorten. De waarne­min­gen wor­den bijge­houden op lijsten.
Infor­matie– en verkoop­stand Vogelwacht
In de warme en behaaglijke poterne bin­nen is er een infor­matie– en verkoop­stand van de Vogelbescher­mingswacht aan­wezig. Ook hier kunt u aller­lei vra­gen stellen en aankopen doen zoals vogel­gid­sjes, nestkast­jes voor mezen en leuke cadeaut­jes voor de kinderen.

Op zondag 8 maart vertellen de boswachters van Land­schap Noord-​Holland je alles over de vogels die je ziet. De leden van de Jeugdvo­gel­club Zuid-​Kennemerland zijn ook aan­wezig om ver­schil­lende soorten vogels waar te nemen. Tip van de boswachter: neem je eigen ver­rek­ijker mee!

Schut­terij door de eeuwen heen
Pers­bericht


De Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing Zaanstreek-​Waterland geeft op don­derda­gavond 27 feb­ru­ari een lez­ing over de Ned­er­landse Schut­terij en die van de Zaanstreek in het bij­zon­der. De schut­terij, ontstaan in de Mid­deleeuwen, was de hand­haver van de open­bare orde.
Spreker is Paul Tjeertes, bestu­urslid van His­torisch Wormer en van het voor­ma­lig Poli­tiemu­seum Zaan­dam.
De bijeenkomst wordt gehouden van 20.0022.00 uur in Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Zaal open om 19.30 uur.
Toe­gang gratis.
Voor meer infor­matie: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Cur­sus kled­ing maken
Pers­bericht


In Wijk­cen­trum Dirk Prins kan de cur­sus kled­ing maken voor dames en kinderen gevolgd wor­den. Met behulp van kant en klare, zelf gekozen patro­nen en onder indi­vidu­ele begelei­d­ing gaan cur­sis­ten aan de slag. Patro­nen wor­den exact aan de gewen­ste maten aangepast, dus altijd een goed zit­tend resul­taat. Ook dege­nen die graag een ste­un­tje in de rug willen hebben bij ‘ingewikkelder naai­w­erk’ zijn welkom.
Bijeenkom­sten in kleine groep en met een gezel­lige sfeer. Naaima­chines aan­wezig.
Tijd: dins­dagocht­end van 09.30.-11.30 uur.
Kosten: Euro 24,00 per maand.
Inlichtin­gen en aan­meld­ing: Joke Grin­wis 0644892094.
Locatie: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla