Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Gratis tuto­ri­als bij Solu­tion Dance Cen­tre Zaan­dam
Pers­bericht
dancerkop
In de voor­jaarsvakantie van 22 t/​m 26 feb­ru­ari gratis tuto­ri­als voor jeugd, jon­geren en vol­wasse­nen bij Solu­tion Dance Centre

‘Hulp bij rouw’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland geeft in Zaan­dam een lez­ing gericht op het onder­s­te­unen van je rouw­pro­ces.
Loop je hierin vast ? Heb je het gevoel wat extra onder­s­te­un­ing hierin te kun­nen gebruiken? Dan is deze lez­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in waarom je rouwt en geven veel waarde­volle prak­tis­che tips om jouw pro­ces te ondersteunen.

De lez­ing wordt gegeven op don­derdag 4 maart 2021 van 15.00 tot 16.30 uur.

Deze lez­ing zal online, inter­ac­tief wor­den gegeven.

Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.


reumaReumaNed­er­land zoekt thuis­col­lec­tan­ten
Pers­bericht

ReumaNed­er­land kiest dit jaar door corona voor een Thuis­col­lecte waar­bij iedereen gewoon kan col­lecteren vanaf de bank. Nor­maal gespro­ken zouden van 22 tot en met 27 maart ruim 40.000 col­lec­tan­ten langs de deuren gaan, maar nu is die week uw hulp nodig als thuis­col­lec­tant!
Door te helpen col­lecteren stri­jdt u mee tegen de rem van reuma op de lev­ens van meer dan 2 miljoen Nederlanders.

reuma2Over de Thuis–

col­lecte
Met de Thuis­col­lecte kunt u met uw mobiele tele­foon gemakke­lijk col­lecteren in eigen kring. Bijvoor­beeld onder vrien­den, fam­i­lie, de buur­tapp of collega’s. Het is een leuke, nieuwe manier, waar­bij u pre­cies kunt zien hoeveel u straks hebt opge­haald. Met de opbrengst maakt ReumaNed­er­land lev­ensveran­derend onder­zoek en baan­brek­ende oplossin­gen voor mensen met reuma mogelijk.

Meer infor­matie lezen en aan­melden kan via www​.thuis​col​lecte​.nl


Rosar­ium Kinder­tu­inen
Pers­bericht


kindertuin4Start Kinder­tu­inen in de Rosar­ium Vrien­den­tuin
Onder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Elke eerste woens­dag van de maand — Van maart tot en met okto­ber.
Rosar­ium Vrien­den­tuin - Rosar­i­umpark Krommenie.

Lekker buiten bezig zijn en (soms) nog wat leren ook.

Ook dit jaar zal de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­ium park door­gaan met de kinder­tu­inen. Er zullen tuin­t­jes beschik­baar zijn waar kinderen in hun eigen stukje lekker (met hun oud­ers) aan de slag kun­nen wan­neer ze dat zelf willen
Natu­urlijk is dat soms best ingewikkeld, tuinieren. Daarom zal Ton Smit, bek­end van onder andere de School­tu­inen van de Bijenkorf in Assendelft wel elke maand een keer aan­wezig zijn met gereed­schap, plan­t­jes en zaden.
Dat zal dan steeds op de eerste woens­dag­mid­dag van de maand zijn, van 14:00 tot 16:00 uur zijn.
We begin­nen in maart.
In okto­ber sluiten we weer tra­di­tion­eel af met een pan­nenkoek­maaltijd in het Rosar­i­umhorst.
Heb jij zin om lekker met plan­t­jes en groente en grond bezig te zijn, geef je dan op. Er is beperkte ruimte dus doe het maar snel. Opgeven kan via Ton Smit: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ook hebben wij dit jaar een nieuw dier in de tuin, een gigan­tisch groot zwijn van een boom­stam. Daar gaan we een naam voor zoeken en leuk schilderen. Samen met het Soci­aal wijk­team en Local Heroes zijn wij bezig om meer activiteiten in het park te organ­is­eren. Dus ook dit jaar leuke work­shops voor jong en oud.
We zijn ook op zoek naar mensen die zich het komende jaar willen inzetten voor dezer prachtige en bij­zon­dere buurt­moes­tuin mid­den in het Rosar­i­umpark. Dat is hard nodig want naast meer groen hebben wij ook meer han­den nodig die het willen en kun­nen dragen.

Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin.

Con­tact opne­men via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. kan natu­urlijk ook.


Stads­boerderij Dar­win­park
Nieuws­bericht

nubisch
We hebben nog geen idee wan­neer de Stads­boerderij weer open mag.

We mis­sen ons pub­liek, maar het geeft ons wel de gele­gen­heid om ons voor te berei­den op het nieuwe seizoen. Er is een nieuwe stal gebouwd en we maken plan­nen voor wat we gaan doen als de oude speel­tuin komt te ver­vallen. Over een paar weken wor­den de eerste jonge geit­jes en lam­met­jes weer geboren. Ook iets om naar uit te kijken!
Sinds kort hup­pe­len er Nubis­che geiten rond op de boerderij. Heel tamme, vrolijke geit­jes (zie foto) met lekker lange oren. Ze zullen nog vreemd opkijken als er straks wel weer bezoek­ers op de boerderij komen.


Joomla tem­plates by a4joomla