Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Willie Ash­man Orig­i­nal Jazzband

Pers­bericht

Op zondag 28 okto­ber van 14.3017.30 uur treed op in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan de “Willie Ash­man Orig­i­nal Jazzband”. De band is een Dix­ielandork­est dat diversen sti­jlen in de muziek kan spe­len, van bal­lads via New Orleans jazz en gospels tot swingnum­mers Het ork­est bestaat 30 jaren heeft in veel Europese lan­den opge­tre­den zoals Duit­s­land, Bel­gië, Oost­en­rijk en Zwit­ser­land en natu­urlijk op vele jaz­zfes­ti­vals en jaz­zclubs in Ned­er­land. De band beschikt over een omvan­grijk reper­toire, dat met veel plezier wordt gespeeld.
Bezetting van de band: Bas Toscani, trompet en vacals, Wim Vree­burg, klar­inet en sax­o­foon, Henk van Mui­jen of Harry Hack, trom­bone en vacals, Rob ten Sel­dam, banjo, gitaar en vacals, Luuk Jellema, con­tra­bas. Een echte aan­rader voor de zondag­mid­dag.
De toe­gang is € 5,00 aan de zaal.
Voor meer infor­matie zie de web­site www​.devuis​ter​.nl

Nacht van de nacht

Pers­bericht

Zater­dag 27 okto­ber 19.30 uur:

Laat het donker zijn en ont­dek hoe mooi de nacht is in het Wormer– en Jis­per­veld. De nacht van de nacht is een jaar­lijks even­e­ment om aan­dacht te vra­gen voor de lichtvervuil­ing. Door het vele licht zijn er min­der ster­ren waar te nemen en zijn er aller­lei andere effecten voor natuur en milieu. Onder lei­d­ing van een schip­per en gids op zoek naar de donkere spot in het veld.

ganzenVaren door een roem­rijk verleden

Zondag 28 okto­ber 13.30 uur:

We varen tij­dens deze excur­sie een grote ronde over het Zwet naar Jisp en via Bruiloft­sloot, Noorder­ganss­loot, Merken en de polder Schaalsmeer weer terug naar de Poel­boerderij. De gids vertelt over het boeiende verleden van Wormer en Jisp. Van pre­his­to­rie tot heden! Over wind­molens, het Ver­bon­den Hoofd en de Gouden Eeuw. Over vaar­boeren en natu­ur­boeren. En natu­urlijk is er onder­weg volop aan­dacht voor prachtige vogels en planten. Vaarex­cur­sie o.l.v. gids. 13.30 uur.


Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Canadese ganzen. Foto archief Poel­boerderij.

Ver­halen­vertellers in het Molenmuseum

Pers­bericht

verhalenSom­mi­gen zeggen dat molens al eeuwen het meest geschikt zijn om din­gen in beweg­ing te bren­gen, anderen zeggen het zelfde over ver­halen. Vanaf sep­tem­ber bent u welkom in het Molen­mu­seum om te geni­eten van ver­halen waar­bij vertellers de „boel” in beweg­ing bren­gen met muzikale begelei­d­ing. Kom en laat je verrassen.

Deze keer zijn de vertellers Monique Vee­len­turf, Reinoud de Leve, Anita van Alphen en Fatima Spal­burg. Zij vertellen ver­halen in een car­rousel ieder op zijn of haar eigen wijze. De ent­hou­si­aste vertellers wor­den door Gio­vanni Masetti ingezet: http://​www​.sterk​stev​er​halen​.com/

Datum: Zondag 28 okto­ber (laat­ste dag herf­st­vakantie)
Tijd: 14 tot 16 uur (door­lopend)
Toe­gang: entree Molen­mu­seum (vol­wassen € 4,50, kind € 3,00, gratis voor leden en muse­umkaart houd­ers)
Geschikt voor alle leeftijden

nachtNacht van de Nacht,

Pers­bericht

Op zater­dag 27 okto­ber is het even­e­ment de Nacht van de Nacht. Door heel Ned­er­land vin­den er dan vele nachtelijke activiteiten plaats waar­bij aan­dacht wordt geschonken aan de schoonheid en func­tie van de duis­ter­nis.
Op de Zaanse Schans en in de Kalver­polder is deze avond veel te beleven, zoals vaar­tochten door de polder, huiskamer­con­certen van o.a. Sofia Dragt, knut­selac­tiviteiten en een solovoorstelling van Daphne Groot. Het belooft een spec­tac­u­lair pro­gramma te wor­den, uiter­mate geschikt als familie-​uitje.

In molen De Huis­man ver­zorgt Qeaux Qeaux Joans con­certen om 19:30, 20:30, 21:15 en 22:00 uur. Duur ca 30 minuten.
In molen De Bonte Hen geeft Daphne Groot een solovoorstelling. 19.45, 20.30, 21.15 en 22.00 uur.
Meer info en kaart­jes: www​.nacht​van​de​nacht​.nl/​a​c​t​i​v​i​t​e​i​t​e​n

uilBij molen Het Jonge Schaap kunt u terecht om een bij­zon­dere uilen­show te zien: Birdlive. Om 20:00, 21:00 en 22:00 uur. Duur ca 20 minuten.
Voor deze shows gelden vol=vol.

Aan­geleverde foto’s.

Cul­tu­ur­fes­ti­val en work­shop voor meiden

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Zoals u wellicht weet is begin dit jaar het wijk­cen­trum De Zuid­hoek aan de Wilgen­straat 11 geopend.
Het is een wijk­cen­trum waar tal van activiteiten plaatsvin­den en mogelijkhe­den zijn om met de wijk­man­ager in con­tact te komen.
Voor ver­schil­lende doel­groepen zijn we aan het onder­zoeken welke activiteiten aansluiten bij de behoeften en wensen van deze groep. Graag willen we in con­tact komen met mei­den van 1418 jaar om van hen te horen wat zij leuk vin­den en welke activiteiten hen aanspreekt.
Ook willen we graag weten of wij op de juiste weg zit­ten met het organ­is­eren van activiteiten voor deze doel­groep. Zoals bijvoor­beeld de activiteit Mode en Iden­titeit. Dit is een pro­gramme dat 1 x per maand plaatsvindt gedurende 4 maan­den (okt — nov– dec 2018 en in jan 2019). De Zaanse mod­eon­twerp­ster Youssra Benaya begeleid deze activiteit.
Indien er inter­esse bestaat voor deze activiteit dan zijn mei­den van 14 tot 18 jeer van harte welkom op 27 okto­ber a.s. in wijk­cen­trum De Zuid­hoek aan de Wilgen­straat 11 tij­dens het cul­tu­ur­fes­ti­val waar Youssra Benaya aan­wezig is en meer infor­matie over het pro­gramme mode en iden­titeit zal geven.
Vrien­delijke groet, mede namens het jon­geren­werk,
Ruut Willems
Wijk­man­ager Zaan­dam Zuid

Joomla tem­plates by a4joomla