Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Onder een blauwe maan
Pers­bericht


verhalenpark1Geniet van een echte ver­halen­verteller in de Rosar­ium Vrien­den­tuin en laat de ver­halen­verteller in jezelf wakker worden.

Waar: Rosar­ium Vrien­den­tuin, rosar­i­umpark, Krom­me­nie
Wan­neer: Zater­da­gavond 31 okto­ber
Aan­vang: 20:00 uur

In de geest van Hal­loween weer een edi­tie van Ver­halen in het Park. Wederom zal Smid & Zo. (ver­halen­verteller Jacob Pas­sander) het voor­touw nemen. Omdat wij een prachtige boom­stam hebben gekre­gen waar wij vol­gend jaar met de buurt een varken of everzwijn uit willen hakken zal hij een ver­haal vertellen over een everzwijn en een won­der­lijke reis

Daarna wor­den de aan­wezi­gen uitgen­odigd om zelf een ver­haal te vertellen. Alles is daar­bij geoor­loofd. Een anek­dote, een grap, een gedicht, een kinderver­sie. Desnoods gaan we aller­lei manieren bedenken om samen een ver­haal te maken.

Er zijn geen kosten aan dit even­e­ment ver­bon­den, maar neem zelf stoeltje, deken­tje, eten en drinken mee.

Van­wege de omstandighe­den zal er voor een beperkt aan­tal plaats zijn. Opgeven is daarom ver­plicht (Zie onder). Ook vra­gen wij de mensen de ander­halve meter te hanteren en thuis te bli­jven als men ziek is.
Bij slecht weer zal deze activiteit ver­vallen. Degene die zich hebben opgegeven kri­j­gen bericht.

verhalenpark2Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin

Infor­matie Ver­halen­verteller Jacob Passander/​Smid & Zo.)
Naast vele andere din­gen is de bek­ende Zaankan­ter Jacob Pas­sander ook ver­halen­verteller. Zo kroop hij al menig maal in de huis van Claes Com­pean om diens lev­ensver­haal te vertellen, trad hij aan op menig fes­ti­val en vertelde tij­dens de nacht van de nacht op de Zaanse Schans het haast mythis­che ver­haal van de pop­pieroeis­ter. Tij­dens de tra­di­tionele buurt­maaltijd van de Rosar­ium Vrien­den­tuin in de Pelikaan ver­zorgt hij even tra­di­tiegetrouw een ver­haal. Onder de naam Smid & Zo treedt hij nog veel vaker op als verhalenverteller.

Meer infor­matie over en opgeven voor deze activiteit:
Jacob Spaan­der (Rosar­ium Vrien­den­tuin). Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tel​.nr. 06476 35 401


Aangescherpte maa­trege­len bij Men­nis­ten­erf
Pers­bericht


Op dins­dag 13 okto­ber zijn er door het kabi­net aan­vul­lende maa­trege­len genomen tegen de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus. Men­nis­ten­erf volgt als organ­isatie inte­graal de richtli­j­nen vanuit het RIVM en over­heid. Om die reden scherpt Men­nis­ten­erf haar maa­trege­len aan teneinde ver­sprei­d­ing bin­nen het zorg­cen­trum te voorkomen.
- Per direct is het dra­gen van een mond­neus masker ver­plicht en kun­nen er slechts drie bezoek­ers per bewoner per dag wor­den ont­van­gen.
- Verder is de bijeenkomst van het Parkin­son Café op 6 novem­ber gean­nuleerd en
- is het avon­drestau­rant ges­loten.
- De culi­naire avond van 30 sep­tem­ber vindt ook geen door­gang.

Op de web­site en sociale media wor­den de maa­trege­len bijge­houden.
Mocht u vra­gen hebben, belt u dan met de recep­tie: 075 612 32 62.


Buurt­cen­trum De Vuis­ter voor­lopig ges­loten
Pers­bericht


Naar aan­lei­d­ing van de per­scon­fer­en­tie en het grote aan­tal besmet­tin­gen in onze regio heeft het bestuur besloten om Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan voor­lopig te sluiten. Het bestuur neemt dit besluit omdat het groot­ste deel van onze bezoek­ers en ook de vri­jwilligers onder de kwets­bare doel­groep vallen. Aan de hand van de eval­u­atie over 14 dagen van de over­hei­ds­maa­trege­len beslist het bestuur of we weer activiteiten kun­nen aan­bieden. Kijk voor meer infor­matie op de web­site www​.devuis​ter​.nl

‘Uit je hoofd – In je lijf’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert voor inwon­ers van Zaanstad een cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’.
Ben je op zoek naar meer zelfvertrouwen, meer con­t­role over je leven, meer inner­lijke sta­biliteit en bewustz­ijn?
Dan is deze gratis train­ing iets voor jou.
In deze train­ing gaan we in op je bewustz­ijn, je onder­be­wustz­ijn, draagkracht ver­sus draa­glast, zelfliefde en –compassie.

De cur­sus start op don­derdag 5 novem­ber 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk 1,5 uur.
De bijeenkom­sten vin­den plaats op 5 nov, 19 nov, 03, 17 en 24 decem­ber van 13.00 uur tot circa 14.30 uur.

Deze cur­sus zal online wor­den gegeven.

Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.


Poep­goed!
Pers­bericht

PoepgoedDe komende maan­den hebben wij een ten­toon­stelling met een luchtje in het natu­ur­mu­seum. Iedereen heeft ermee te maken: de kon­ing en de zwerver, de bal­let­danseres en de vuil­nis­man. Maar er wordt meestal niet over gespro­ken of er wordt een beetje lacherig over gedaan. In de exposi­tie Poep-​Goed wordt wél serieus op het fenomeen poepen inge­gaan. Je komt ver­schil­lende drollen van dieren tegen in het museum, aller­lei kak­dozen en toi­let­pot­ten. En je leert dat poep vaak op een nut­tige manier is gebruikt. Bijvoor­beeld in de land­bouw of als brand­stof. De exposi­tie is voor jong en oud een span­nende ont­dekkingsreis. En gelukkig valt er ook genoeg te lachen!

Na het bezoek weet je veel meer over de donker­bru­ine wereld van alledag. Vergeet niet de toi­letjuf­frouw een fooitje te geven!

Bezoek­ers vra­gen wij om zich strikt aan de corona-​richtlijnen te houden.
Er zijn mond­kap­jes voor vol­wassen bezoek­ers.
We laten max­i­maal twintig bezoek­ers tegelijk bin­nen.
Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: alle zonda­gen in okto­ber t/​m decem­ber van 13.00 tot 17.00 uur
Kosten: De entree voor deze activiteit en het museum bedraagt € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar (vol­wassen begelei­ders én Vrien­den van het ZNMC zijn gratis).
Betaal bij voorkeur met pin.

Afbeeld­ing aangeleverd.


Joomla tem­plates by a4joomla