Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


dansenDansen met de vijand

Pers­bericht

Het muzikale docu­d­rama Dansen met de vijand werd jube­lend ont­van­gen in de pers en genom­i­neerd voor vier Musi­cal Awards, waaron­der Beste Script van de Zaanse Erris van Ginkel. Dansen met de Vijand vertelt het waarge­beurde ver­haal van Roosje Glaser, die Auschwitz over­leefde door te dansen met de vijand.

De voorstelling is te zien op 22 april in het Zaantheater.

Klik https://​zaanthe​ater​.nl/​t​i​c​k​e​t​s​/​d​a​n​s​e​n​-​m​e​t​-​d​e​-​v​i​j​a​n​d​/ voor meer infor­matie of om kaarten te bestellen.

Een bericht van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad.

Kikker­pad met kikkerdil in heem­tuin Zaandam

Pers­bericht

bruinekikkerOp zondag 22 april heeft het heem­tu­in­team een edu­catieve speur­tocht –het zoge­naamde kikker­pad– uit­gezet. Overal in de tuin staan houten kikkers. Om hun nek hangt een opdracht. Kinderen wor­den uitgedaagd om de opdracht uit te voeren. Soms moet je gewoon goed kijken en soms ook proeven, ruiken of voe­len. De tuin staat in haar prachtige voor­jaarstooi en met een beetje geluk vind je in de heem­tuin de eit­jes van de aan­wezige kikkers, de bek­ende “kikker­dril”. Van één van de heem­tu­in­planten — daslook– kan tij­dens de speur­tocht pesto wor­den gemaakt en geproefd.

Open Joodse Huizen — Huizen van Verzet

Pers­bericht

Sprek­ende her­denkin­gen op de plek waar de geschiede­nis zich heeft afge­speeld.
Op 28 april 2018 vindt in Zaanstad het dubbel­pro­gramma Open Joodse Huizen — Huizen van Verzet plaats: klein­schalige bijeenkom­sten om te herin­neren en te her­denken. Het joodse leven van voor, tij­dens en vlak na de Tweede Werel­door­log en het verzet staan cen­traal. Op de plek waar de geschiede­nis zich afspeelde vertellen huidige bewon­ers, getu­igen, naza­ten, oude en nieuwe buurtgenoten, ken­ners en belang­stel­len­den per­soon­lijke ver­halen over ver­vol­ging, verzet en bevri­jd­ing. Het pro­gramma wordt geor­gan­iseerd door het 4en5meicomité Zaanstad in samen­werk­ing met de werk­groep OJHZ en het Joods Cul­tureel Kwartier Amsterdam.

https://​www​.open​jood​se​huizen​.nl/​n​l​/​z​a​a​n​s​t​a​d​2018

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 16 mei en 20 juni terecht op het spreekuur in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 50,00.

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 26 april terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3.
Voor senioren kost de keur­ing € 40,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 55,00.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio .

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam

FortadHam5Zondag 29 april is Fort aan Den Ham, aan de Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toe­ganke­lijk. Er is ruime parkeergelegenheid.

We starten het seizoen met een door­lopende work­shop „Tin­nen sol­daat­jes gieten en beschilderen” in het fort. Resul­taten kun­nen beschilderd en meegenomen wor­den.
Jaren 50 muziek op jaren 50 draaitafels wordt ver­zorgd door het Ned­er­lands Gram­mo­foon Genootschap.

Joomla tem­plates by a4joomla