Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


StapTeunisHeden­daags Real­isme @ Galerie Staphorius in Westzaan

Pers­bericht
Kun­st­ga­lerie Staphor­sius organ­iseert deze zomer voor de 6e keer ‘Zon­der Haast’, een zomer­ex­posi­tie van schilder­i­jen en objecten van heden­daags real­is­tis­che kun­ste­naars uit het bin­nen– en buitenland.

De galerie biedt ook dit jaar weer een gevarieerde col­lec­tie van zeer fijn geschilderde schilder­i­jen en ook werk in een meer lossere impres­sion­is­tis­che stijl, waar­bij echter de zicht­bare werke­lijkheid niet uit het oog wordt ver­loren. Ook wor­den bronzen en houten objecten aange­bo­den.
Werk van kwaliteit in elke pri­jsklasse.
De exposi­tie duurt tot en met 22 sep­tem­ber.

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Zaanstad

Het HEM pre­sen­teert Chap­ter 1NE: Edson Sabajo & Guil­laume Schmidt

Pers­bericht
Hemlogo

“Cul­tuur ontstaat in gemeen­schap­pen.”
Het HEM, een nieuw kun­stin­sti­tuut op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam, is 21 juni 2019 geopend. Het HEM is geves­tigd in een voor­ma­lige kogelfab­riek van bijna 10.000 m2 en com­bi­neert de pre­sen­tatie van rel­e­vante beeldende kunst met een sterke pro­gram­mer­ing van muziek, per­for­mances en dans, en de organ­isatie van maatschap­pijkri­tis­che pub­lieke programma’s en par­tic­i­patieve, edu­catieve activiteiten.
Kim Tuin, directeur van Het HEM: „We willen dat al onze bezoek­ers zich thuis voe­len, geïn­spireerd raken en zich open­stellen voor nieuwe ervarin­gen, intuïties en cre­atieve ideeën. Door kunst te gebruiken om belan­grijke vra­gen te stellen over de heden­daagse maatschap­pij, hopen we mensen een betrokken en inclusief begrip van onszelf, de ander en de wereld te geven.„
Chap­ter 1NE van Het HEM deelt het ver­haal van Edson Sabajo en Guil­laume Schmidt: een cre­atief onderne­mers­duo bek­end van het suc­cesvolle streetwear– en lifestyle merk Patta. Diepge­worteld in de hiphop­cul­tuur kun­nen Sabajo en Schmidt wor­den beschouwd als cul­turele voor­lop­ers. Voort­durend in con­tact staand met hun artistieke en muzikale omgev­ing, verte­gen­wo­ordi­gen ze een nieuwe gen­er­atie ‘homo uni­ver­salis’: veelz­i­jdige mak­ers die niet wor­den geleid door con­ven­ties maar zelf de voor­waar­den schep­pen om hun ideeën te ver­wezen­lijken.
Chap­ter 1NE is mede mogelijk gemaakt met steun van Bank­Giro Loterij Fonds, Fonds 21, Mon­dri­aan Fonds en Adi­das.
Adres: Het HEM
Warm­perserij 1
Zaan­dam, the Nether­lands
www​.het​hem​.nl

Ten­toon­stelling Molenaar’s Kindermeel

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaandam

Molenaar
Pieter Mole­naar en Ger­brand Swart start­ten in 1896 met hun Molenaar’s Kin­der­meel. Wat begon met molen en dekschuit groeide uit tot een bedrijf dat in de jaren ’50 wel zeven miljoen pak­jes per jaar pro­duceerde.
Dat was te danken aan de kwaliteit en aan het posi­tieve oordeel van art­sen en ver­loskundi­gen over Molenaar’s Kin­der­meel, maar ook aan slimme mar­ket­ing. Denk aan geschenkar­tike­len, zoals paple­pels en –bor­d­jes, boeken en puzzels, en aan de vele reclames. De slagzin ‘Eerst borstvoed­ing en daarna Molenaar’s Kin­der­meel’ werd een begrip.

200 beelden van Het HEM en 200 beelden van iets anders’

Pers­bericht

HemlogoVri­jdag, 23 augus­tus 2019
16:00 Inloop Open Stu­dio
20:00 Offi­ciële open­ing door Pepijn Lanen en Steven van Lum­mel
18:0002:00 Pro­gramma in de Dynamic Range Music Bar samengesteld door Steven van Lum­mel met onder meer Cen­tre Parcs en DJ Afra.

HemGedurende de avond wor­den (Suri­naamse) snacks ver­zorgd door de moeder van Steven en brood met dips van Sunny Sjo­erd, nacht­burge­meester van Den Haag.
Naast de pub­li­catie pre­sen­teert Van Lum­mel in de Open Stu­dio een serie drieluiken over loy­aliteit en het menselijk per­spec­tief die hij maakte tij­dens zijn res­i­den­tie in de werk­plaats van zijn apparte­ment. Met Tom Trago nam hij de gelu­iden op van het pand voor­dat de ver­bouwing begon en maakte hier tij­dens zijn verblijf tracks van, deze zullen als een mix­tape zijn te horen.

Het HEM is bereik­baar per boot, fiets, auto of open­baar ver­voer.
Vind hier meer infor­matie over hoe je bij Het HEM komt (en terug).
De ten­toon­stelling van Steven van Lum­mel is nog t/​m 1 sep­tem­ber 2019 te zien in Het HEM.

Het HEM
Warm­perserij 1
Zaan­dam, the Nether­lands
het​hem​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla