Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Unieke con­certreeks met Ana­tolis­che muziek
Pers­bericht

TenHutTen-​Hut kondigt unieke con­certreeks met Ana­tolis­che muziek aan langs de oev­ers van de Zaan
Zaanse band zoekt opnieuw bij­zon­dere samen­werk­ing, nu met sazspeler en zanger Burak Dolutas.

De Zaanse band Ten-​Hut start in juni 2021 met een con­certreeks van maar liefst zes con­certen in hun nieuwe oefen­ruimte in broed­plaats De Hellema, langs de Zaan.
De con­certreeks ‘YOL’ is een com­bi­natie van eigen werk en tra­di­tionele Ana­tolis­che num­mers met de Turks-​Nederlandse sazspeler en zanger Burak Dolu­tas. Ten-​Hut staat bek­end om haar unieke samen­werkin­gen: waar de band in de zomer­maan­den vooral als fes­ti­val act door het land te vin­den is, trans­formeert de band zo nu en dan in een akoestisch gezelschap met gas­tar­ti­esten. Ten-​Hut besloot door de aan­houdende coro­nacri­sis op zoek te gaan naar mogelijkhe­den om toch een pro­gramma ten uitvoer te bren­gen, passend bin­nen de coro­na­maa­trege­len. Al snel werd besloten om dit pro­gramma te spe­len in broed­plaats De Hellema, in stu­dio 1508EP, de plek waar de band sinds kort haar oefen­ruimte en opnames­tu­dio heeft gevestigd.

‘En Plein Air’ met Sticht­ing Monet in Zaan­dam
Pers­bericht


150MonetAtelierOp 2 juni 2021 is het pre­cies 150 jaar gele­den dat de Franse schilder Claude Monet aankwam in Zaan­dam. Dat wordt gevierd met tal van activiteiten waar­bij cen­traal staat dat wat Monet toen zag, wordt ver­bon­den met hoe we nu kijken naar de Zaanstreek en hun omgev­ing.

Sticht­ing Monet in Zaan­dam start de vier­ing met ‘En plein air’ schilderen. Op zater­dag 5 juni 2021 nodi­gen wij (amateur)kunstenaars uit om ‘En plein air’ te komen schilderen. En plein air is “een in de land­schapss­childerkunst gebruikte term voor direct, ter plaatse, in de vrije natuur op het doek vast­leggen van het onder­w­erp, waar­bij de nadruk ligt op spe­len met het daglicht”.

Cur­sus Zor­gen voor een ander begint bij jezelf
Pers­bericht

indigologo

Man­tel­zorg­ers hebben vaak een druk bezet leven door de extra taken die er bij komen in het dagelijks leven. Het zor­gen voor een fam­i­lielid vraagt veel tijd en energie.
Ook de zor­gen om de ander en hoe het verder moet zijn vaak vra­gen die man­tel­zorg­ers bezighouden. Om te voorkomen dat u als man­tel­zorger, over­be­last raakt en lichamelijke en/​of psy­chis­che klachten ontwikkelt, is het van belang goed voor uzelf te zor­gen.
Maar… hoe doet u dat in uw sit­u­atie? Dat is dik­wi­jls een­voudi­ger gezegd dan gedaan.

Indigo biedt deze zomer in samen­werk­ing met Par­nas­sia GGZ in de Wijk een online cur­sus voor man­tel­zorg­ers aan.
Vanuit huis kunt u op uw eigen lap­top, tablet of tele­foon de cur­sus bij­wo­nen. U kri­jgt een link toeges­tu­urd waarmee u de cur­sus een­voudig kunt bij­wo­nen via MS Teams.

Voor wie?
De cur­sus is bedoeld voor man­tel­zorg­ers met het doel over­be­last­ing te voorkomen en goed voor zichzelf te zorgen.

Prak­tis­che infor­matie
• De cur­sus bestaat uit 3 online bijeenkom­sten van 1,5 uur, ver­spreid over 3 weken;
• We starten op maandag 21 juni as van 15.00 tot 16.30 uur en ver­vol­gens 28 juni en 5 juli as.
• Bent u geïn­ter­esseerd of wilt u meer infor­matie, neem dan con­tact op via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 1100
• Con­tact­per­soon: Angelique Huib­erts, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Eleonora Stol: 75 lentes!
Pers­bericht

Vanaf zater­dag 24 april tot en met maandag 24 mei is er een solo-​expositie van ELEONORA STOL bij kunstuitleen/​galerie ARTZA­ANSTAD op het HEMBRUGTERREIN.

De open­ings­dag van de exposi­tie is op zater­dag 24 april. Eleonora is vanaf 13.00 uur aan­wezig. Van­wege de huidige coro­na­maa­trege­len is de open­ing op afspraak te bezoeken.
Vanaf woens­dag 28 april is een afspraak niet meer nodig.

Ter gele­gen­heid van de 75e ver­jaardag van Eleonora Stol organ­iseert kunstuitleen/​galerie Artza­anstad een prachtige solo-​expositie met ouder en vooral veel nieuwe schilder­i­jen. Hoewel op leeftijd is haar werk nog steeds zo krachtig als in het begin vaar haar, inmid­dels 50 jaar omvat­tende, car­rière. De vreugde in het leven spat nog steeds van haar doeken; vol passie, liefde en altijd in opval­lende en vrolijke kleuren. Eleonora Stol was de muze van kun­ste­naar Anton Mar­tineau (19262017). Samen vor­m­den zij een in de kun­stscene beroemd kunstenaarskoppel.

Stol

Afbeeld­ing: Andra tutto bene!, Eleonora Stol 2020, 140 x 160 cm

In dit gri­jze, tech­nol­o­gis­che tijd­perk, geeft Eleonora Stol kleur­rijk licht als con­trast. Warmte, liefde en passie is wat zij uit­straalt en haar schilder­i­jen zijn daar een reflec­tie van. Vanuit het niks… de leegte van een wit doek, komen ratio en gevoel samen in een dromen­wereld van kleuren. Haar cre­aties gaan de ratio voor­bij, ze werken als een sleu­tel naar het hart. Haar meege­maakte pijn, fan­tasie en liefde gaan in elkaar over zodat er een krachtige beeld­taal op het doek ontstaat.

Een schilderij van Eleonora Stol neemt je mee in mythis­che wereld, de emoties van de liefde en de tan­go­dans die haar 20 jaar lang met passie inspireerde. Ze danst met het doek, ze geeft het een kracht van lev­endige woman power. De weg naar het vrouw-​zijn bewan­delt zij elke dag nog. Ze straalt de vri­jheid van het flam­boy­ante, vrouwelijke charisma uit. Als ‘’opper­hoofd’’ van de fam­i­lie, voedt ze haar dochters en kleinkinderen met smaakvol eten, een open men­tal­iteit en kracht om van het leven een feestje te maken.

Haar rijke aan­wezigheid, voedt ook mensen van ver­schil­lende cul­turen en sti­jlen. Van Zuid Amerikaanse muzikan­ten die muziek voor haar spe­len, tot psy­cholo­gen waar ze tarotkaarten voor legt, tot directeurs van musea die hun ogen uitk­ijken in haar paradi­jselijke ate­lier. Haar inter­na­tionale car­rière — in ste­den als Athene, Rome en Par­ijs — geeft haar inspi­ratie en energie om nu opnieuw in haar eigen Ned­er­land te schit­teren.

Ons adres is:
Grote Hulzen 11 (Hem­brugter­rein)
1505 RH Zaandam


Noord-​Hollandse Pop­po­dia met online festival!

Pers­bericht

FluxTien Noord-​Hollandse podia pre­sen­teren op zondag 9 mei het gratis online NH-​Pop Fes­ti­val.
Tussen 15:00 en 18:00 kan pub­liek vanuit huis schake­len tussen optre­dens van onder andere Wies, Tim Knol, The Over­slept en Mell & The Vin­tage Future.
Ook Zaanse tal­en­ten 3:AM en Slekt! zijn vanuit Podium de Flux te bewonderen.

NH-​Pop Fes­ti­val
Er gebeurt iets moois in Noord-​Holland. In samen­werk­ing met Sticht­ing NH-​Pop organ­is­eren Patron­aat, De Vorstin, Podium Vic­to­rie, P60, Podium Duy­cker, Man­i­festo, PX, P3, Q-​Factory en Podium de Flux op 9 mei het NH-​Pop Festival.

Tussen 15:00 en 18:00 kun je vanuit je luie stoel online het fes­ti­val bij­wo­nen. En net als bij een live fes­ti­val, kies je zelf welk optre­den je wilt zien. Vol­ume op max, biertje erbij en de fes­ti­valer­var­ing is compleet!

Pro­gramma
Het pro­gramma loopt uiteen van punk tot hiphop, met geves­tigde en nieuwe namen. Van root­srock met Tim Knol, tot catchy Ned­er­pop lied­jes van Wies, de energieke rock van The Over­slept en nog veel meer. Het hele pro­gramma is te bek­ijken via https://​www​.nhpop​.nl/​l​i​n​e​-​u​p​/.

Samen­werk­ing
Het NH-​Pop Fes­ti­val is een samen­werk­ing tussen tien pop­po­dia en Sticht­ing NH-​Pop, een belan­grijke verbinder en pro­mo­tor van pop­muziek in Noord-​Holland. Daar­naast zal medi­a­part­ner NH-​Media een deel van de uitzend­ing ver­zor­gen. Pre­sen­ta­tor Morad El Ouak­ili gaat op bezoek bij alle deel­ne­mende podia om te kijken hoe het met ze gaat en voor een uniek kijkje achter de schermen.

NH-​Pop Fes­ti­val
9 mei, van 15:0018:00 Gratis toe­ganke­lijk.
Ga voor meer infor­matie en de livestream naar https://​www​.nhpop​.nl/​f​e​s​t​i​v​a​l​/


Joomla tem­plates by a4joomla