Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pre­mière van de voorstelling ‘De Ver­huiz­ing’ door the­ater­groep Odion/​FluXus

Pers­bericht

Maanda­gavond 17 decem­ber is de pre­mière van de voorstelling ‘De Ver­huiz­ing’, gespeeld door de the­ater­groep Odion/​FluXus.

Odion FluXusIn sep­tem­ber 2018 zijn Odion en FluXus ges­tart met een the­ater­groep. Odion is een organ­isatie die mensen met een beperk­ing vol­waardig aan de maatschap­pij wil laten deel­ne­men. The­ater leent zich daar uit­stek­end voor. Dankzij the­ater­maken stim­uleer en ontwikkel je vele uit­ingsvor­men. Wie weet kun­nen de spel­ers wel van acteren hun vak maken.

Hierin hebben FluXus en Odion elkaar gevon­den. De afgelopen acht weken werk­ten de deel­ne­mers bij FluXus met een the­a­ter­do­cente aan deze voorstelling, waarin de spel­ers laten zien wat hen bezighoudt. Na deze voorstelling gaan ze de boer op. Er wordt con­tact gelegd met scholen uit de Zaanstreek/​Waterland. Voor de scholen is een spe­ci­aal pro­gramma samengesteld, zodat nog meer mensen ken­nis kun­nen maken met the­ater­groep Odion/​FluXus.

De pre­mière van the­ater­groep Odion/​FluXus is op 17 decem­ber om 19.00 in de Verkadezaal, West­z­i­jde 148 te Zaan­dam.
Entree is gratis, graag aan­melden via de e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. foto.

Kinder-​kerstbingo op stads­boerderij Dar­win­park Zaandam

Pers­bericht

bingo1Op zondag­mid­dag 16 decem­ber wordt op stads­boerderij Dar­win­park te Zaan­dam een kinder-​kerstbingo geor­gan­iseerd, met prachtige pri­jzen! Bij aan­vang van dit kerst pri­jzen­spek­takel koopt de deel­ne­mer 3 bingo kaarten waarmee 3 ron­den gespeeld wor­den.
De kosten bedra­gen € 6,- voor 3 ron­den, inclusief tombola. LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aan­wezig.
Het pri­jzen­spek­takel begint om 14:00 uur in de edu­catieve ruimte van de boerderij en eindigt om 15:30 uur. Wie zeker wil zijn van toe­gang, gezien de altijd grote belang­stelling, kom op tijd want vol is vol!
Meer info op de face­book­pag­ina van de stads­boerderij.
Het adres van de boerderij is De Weer 31, 1504 AH te Zaan­dam via www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl .


Aan­geleverde foto Wiki­me­dia Commons-​Marlon E.

Zil­ver­reigerex­cur­sie met zopie

Pers­bericht

Zater­dag 15 decem­ber 16.00 uur: Vaarex­cur­sie met gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer

zilverreigerTien­tallen grote zil­ver­reigers komen elke avond in de win­ter uit de wijde omgev­ing naar de gemeen­schap­pelijke slaap­plaats in het Wormer– en Jis­per­veld. Het is een fan­tastisch schouwspel, wan­neer in de avond­schemer­ing van ver­schil­lende kan­ten grote witte vogels komen aan­vliegen en plaat­sne­men in de bomen. Het water van de Merken is ‘s nachts bedekt met een tapijt van hon­der­den slapende meeuwen.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten inclusief soep na afloop € 14, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 12.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl .

Grote zil­ver­reiger. Foto Larry Kef.

Zil­versmid Dambar in de Wereldwinkel

Pers­bericht

DambarOp 15 decem­ber is Dambar en zijn medew­erker Narayan in Ned­er­land en zijn deze dag aan­wezig in de Wereld­winkel, Rozen­hof 113, 1506 SE in Zaan­dam .
Dambar is geboren in Nepal in een gezin van de laag­ste kaste. Zijn vader probeerde als ijz­ersmid zijn gezin zo goed mogelijk te onder­houden. Als klein kind ging Dambar met zijn vader op stap en leerde hij de eerste kneep­jes van het sme­den. Maar de veelvoorkomende ziekte ”TBC“ trof ook Dambar. Als kind van een kasteloze zou hij deze ziekte niet over­leefd hebben. Maar gelukkig ont­moette hij een Ned­er­lan­der die zich zijn lot aantrok. “Papa Jos” zorgde voor de goede medici­j­nen en later bekostigde hij ook een oplei­d­ing tot zil­versmid.
Nu vele jaren later trekt Dambar zich het lot van vele kastelozen aan. Hij heeft een kleine zil­versmed­erij en leert zijn fam­i­liele­den en de arme jon­gens uit zijn dorp het vak. Zijn eigen kinderen en de kinderen van zijn fam­i­lie kri­j­gen de kans om te stud­eren. Via de “fair-​trade” organ­isatie slaagde Dambar er in zijn zil­v­eren sier­aden te verkopen in de wereld­winkels. Maar door de afgelopen recessie en de aard­bev­ing is zijn han­del ingestort. Er was te weinig werk voor zijn werkne­mers.
Ver­schil­lende werkne­mers zijn afgereisd naar het Midden-​Oosten om daar te werken. Veel fam­i­liele­den zijn getrof­fen door de aard­bev­ing. Een broer is overleden tij­dens het ver­lenen van hulp. En zijn geboorte­dorp, hoog in de bergen, is zwaar getrof­fen. Dambar helpt zo goed hij kan bij de wederop­bouw: scholen, water­lei­d­ing en huizen.
Omdat er nu weinig toeris­ten Nepal bezoeken moet Dambar wel reizen naar Europa en Aus­tralië. In zijn eigen land kan hij te weinig verkopen. De Nepalese vrouw draagt bij voorkeur gouden sier­aden. Goud is kost­baarder en als een vrouw alleen achterbli­jft heeft zij altijd nog goud als bezit.

Wij nodi­gen u uit om op 15 decem­ber naar de Wereld­winkel in Zaan­dam te komen en de prachtige sier­aden van Dambar te bewon­deren; hang­ers, oor­bellen, rin­gen en arm­ban­den te bewonderen.

Aktie: Tij­dens het bezoek van Dambar geeft de wereld­winkel op alle non food artike­len 20% kort­ing.

Repair­café

Pers­bericht

ReparatieIn de Stad­boerderij Dar­win­park is deze keer op vri­jdag 14 decem­ber weer het een Repair­café.
Onze vri­jwillige repara­teurs repar­eren met veel plezier uw niet meer werk­ende of kapotte spullen, denk daar­bij aan broodroost­ers, vide­o­recorders, (wekker)radio’s, koffieze­tap­pa­raten, speel­goed en klokken. Maar ook kled­ing zoals lange broeken, over­hem­den, gordi​j​nen​.De afgelopen keer hebben we zelfs een roodgeruite kikker­pop een vol­gend leven gegeven door zijn voor­poten weer ‘kind­proef’ aan zijn lijf te vast te maken. Dit is een kleine greep uit de voor­w­er­pen waar mensen bij het Repair­café mee langs kun­nen komen.

Er is ook de mogelijkheid om kleine reparaties – lam­p­jes ver­van­gen, nieuw slot mon­teren of band plakken — aan uw fiets te laten doen.

Het team van vri­jwilligers staat op 14e weer tussen 14.00 en 16.00 uur voor iedereen klaar.
Voor de liefheb­bers is er natu­urlijk altijd koffie of thee.
De stad­boerderij Dar­win­park is geves­tigd aan De Weer 31, 1504 AH Zaandam.

Gooi uw spullen niet te snel weg, samen met u kun­nen we ze miss­chien een ‘tweede leven’ geven. Tot vri­jdag!
Rita Melk – Dijkhuizen

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla