Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Exposi­tie ‘Zaens Skoon’ ver­lengd tot 11 mei

Pers­bericht
Staphorsius9De exposi­tie ‘Zaens Skoon’ bij Galerie Staphor­sius in West­zaan is al door vele liefheb­bers bezocht; aan­lei­d­ing voor de Willem Jansen Sticht­ing om de exposi­tie met een aan­tal weken te ver­len­gen tot 11 mei.

De exposi­tie geeft vooral aan­dacht aan de werken van fijn­schilder Her­man Buschen­henke en teke­naar Rem­met Ouwe­jan. Het werk van beide kun­ste­naars geeft een prachtig beeld van hoe de Zaanstreek zo’n eeuw gele­den was. Soms is een straat­beeld ook nu nog herken­baar, maar vee­lal is het onherken­baar veran­derd. Ges­loopt om plaats te maken voor de noodza­ke­lijke vooruitgang.

Avon­drestau­rant nu ook op vri­jdag open

Pers­bericht
Met ingang van 1 mei 2019 is het avon­drestau­rant van zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf ook op de vri­jdag geopend. U kunt nu dus op alle doorde­weekse dagen ’s avonds om 17.00 uur een drie­gan­gen menu eten in het gezel­lige restau­rant.
Elke dag kunt u kiezen uit ver­schil­lende hoofdgerechten.
De kosten voor een volledig menu bedra­gen nog geen € 6,00.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 32 62.

Pro­gramma Her­denk­ing 4 mei 2019 Zaandam

Pers­bericht
Verzetsmonument0118.4019.05 uur — Bezin­ningsmo­ment (onder aus­pi­ciën van Hart voor Zaanstad; dit jaar ver­zorgd door de Evan­ge­lis­che Broed­erge­meente en de R.K. St. Boni­fatius­parochie) in de Oost­z­i­jderk­erk, Zuid­dijk 1.
19.1019.25 uur — Oproep tot deel­name aan de Stille Tocht door het laten luiden van de klankschaal van het Mensen­recht­en­mon­u­ment.

19.15 uur — Vertrek Stille Tocht vanaf de uit­gang van de Oost­z­i­jderk­erk aan Zuid­dijk 1, voorafge­gaan door Drum­band de Tam­boer­maten (met medew­erk­ing van Drum­band de Saen).
Onder­weg wordt gestopt voor krans­leg­gin­gen bij de mon­u­menten ter her­denk­ing van de Feb­ru­ar­is­tak­ing in 1941 (Wil­helminabrug) en de fusil­lade van tien verzets­man­nen op 9 feb­ru­ari 1945 (Prins Hen­drikkade).

19.30 uur — Opstellen zeev­erken­ners bij het mon­u­ment in het Plantsoen van het Verzet aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat.

19.45 uur — Aankomst Stille Tocht bij het mon­u­ment in het Plantsoen van het Verzet.

19.4519.55 uur — Koraal­muziek door Het Zaans Showork­est (v/​h de Verkade Har­monie) o.l.v. diri­gent Henk Ummels.

19.5519.58 uur — Klokgelui.
19.5819.59 uur — Sig­naal Tap­toe, gespeeld door Alfred de Vries, trompet­speler Zaans Showork­est.

20.00 uur — 2 minuten stilte.
De stilte begint bij de eerste klok­slag van het 8 uur-​signaal en het ontsteken van de straatver­licht­ing.

20.0220.03 uur — Geza­men­lijk zin­gen van het eerste cou­plet van het Wil­hel­mus van Nas­souwe.

Vanaf 20.04 uur: — Dode­nap­pèl, voorgelezen door Quinta Zonjee-​Molenaar en Peter Heere.
‘De kracht van keuzes’, geschreven (naar aan­lei­d­ing van het jaarthema van het Nation­aal Comité 4 en 5 mei: In vri­jheid kiezen) en voorge­dra­gen door Merel Zou­tendijk, leer­linge van het Pas­cal­col­lege.
Toe­spraak door Songül Mut­luer, wethouder van de gemeente Zaanstad.
Romaissa Badris­ing en Kris­ti­jan Ste­blaj, leer­lin­gen van de Her­man Gorter­school (de school die het mon­u­ment in het Verzets­plantsoen heeft gead­opteerd), lezen twee gedicht­jes voor die zij schreven naar aan­lei­d­ing van een les in hun klas over oor­log en 4 en 5 mei.
‘Zing dan’ (tekst van Ivo de Wijs, muziek van Nino Rota), gezon­gen door Evi de Jean en begeleid door Peter van Os, accordeonist.
Gele­gen­heid tot het leggen van kransen en bloe­men bij het mon­u­ment (onder begelei­d­ing van koraal­muziek).
Achtereen­vol­gens wor­den bloe­men neergelegd door nabestaan­den en fam­i­liele­den, wethouder Mut­luer, de afvaardigin­gen van diverse organ­isaties, leer­lin­gen van de Her­man Gorter­school en, tij­dens het defilé, de overige aanwezigen.
Lei­d­ing bij het mon­u­ment: Her­man Meijer.

Eerste Avond­wan­del­ing 2019 in het Twiske.

Pers­bericht
TwiskeOp woens­da­gavond 1 mei 2019 kunt u met gids Henk Strijker op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske, dit alles onder de vlag van de Verenig­ing voor natu­ure­d­u­catie en duurza­amheid, het IVN — afdel­ing Twiske.
De gids vertelt over de natuur en soms een anek­dote over de din­gen die we op ons pad tegenkomen. Tij­dens de ont­dekkingstocht van circa 2 uur ont­dekken we vogels, planten en dieren. Ook komt het ontstaan van het gebied aan de orde. De zomer­gas­ten zullen in groten getale zijn terugge­keerd en hun stem­men in een vogelkoor laten horen. Stem­men om te laten horen dat ze er zijn, een vrouwtje zoeken en om hun ter­ri­to­rium af te bakenen.
We gaan op bezoek bij de Schotse hoog­lan­ders en als het weer meew­erkt, kun­nen we de zon onder zien gaan.
De ont­dekkingstocht is geschikt voor alle leeftijden.
Datum: woens­dag 1 mei 2019
Aan­vangstijd: 19.30 uur en duurt plm. 2 uur.
Deel­name kost2,50 p/​p en is gratis voor leden van het IVN en KNNV en kinderen tot /​met 12 jaar.
Verza­melplaats: we vertrekken om 19:30 uur vanaf Par­keer­plaats P19, Pold­er­weg, Den Ilp (ingang School­straat Den Ilp)
Aan­meld­ing via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; of 06 133 19 278.
Opgave is ver­plicht en tot 24 uur voor de wan­del­ing, om ver­rassin­gen voor u en voor de organ­isatoren te voorkomen.
Wilt u nog wat meer infor­matie, stuur een berichtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., u kri­jgt zo snel mogelijk antwoord.
Aan­geleverde foto.


Kleur­rijke ste­nen en kristallen op de daktuin.

Pers­bericht
amathysta2Lez­ing geolo­gie door Erwin Kaspers.
Waneer: Vri­jdag 26 april /​van 10:3011:30 uur
Waar: Dak­tuin Pen­nemes, Pen­nemes 7, zaandam.
Pen­nemes is een groene zor­gin­stelling waarin alle aspecten van de natuur aan bod komen, dus ook ste­nen en kristallen.
Daarom komt Erwin Kaspers van werk­groep geolo­gie van verenig­ing Amath­ysta ons op vri­jdag 26 april alles vertellen over edel­ste­nen. Hij brengt mooie voor­beelden van kleur­rijke ste­nen en kristallen mee. En die mogen ook wor­den aanger­aakt. Daar­naast zal hij ook op een aansprek­ende manier vertellen hoe onze Aarde eigen­lijk is ontstaan.
De werk­groep geolo­gie van Amath­ysta is een goede bek­ende bin­nen het Pen­nemes, zij ver­zor­gen namelijk de prachtige exposi­tie in de toonkas­ten van het popup natu­ur­mu­seum over ste­nen en min­eralen.
De exposi­tie in de hal van het Pen­nemes is het hele haar door gratis te bezoeken. En alle vra­gen die daar over zijn kun­nen vri­jdag 26 april aan Erwin Kaspers gesteld worden.
amathistDus welkom op de dak­tuin van het Pen­nemes, tussen 10:30 en 11:30 uur.

(Bij slecht weer wordt de lez­ing ver­plaatst naar de foyer.)
De dak­tuin van het Pen­nemes is een gezel­lige en groene ont­moet­ingsruimte boven op het dak van de zor­gin­stelling. Veel vri­jwilligers zijn bezig deze te onder­houden of er activiteiten te organ­is­eren voor de bewon­ers van de zor­gin­stelling zelf, maar ook voor de buurt.
Amath­ysta is een verenig­ing van mensen die alle­maal één ding gemeen hebben. De inter­esse voor geolo­gie, pale­on­tolo­gie en min­er­alo­gie. De naam van onze verenig­ing is een cre­atieve samen­voeg­ing van de twee woor­den ama­teur en amethyst.
Voor meer infor­matie ver. Amath­ysta: http://​www​.amath​ysta​.nl
Meer infor­matie dak­tuin en deze aktiviteit: Jacob Spaan­der, Dak­boer Pen­nemes tel. 06 476 35 401
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla