Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


NGVbegraafStam­boom­café: Begraaf­plaat­sen in de Zaanstreek
Pers­bericht

Op don­derda­gavond 29 sep­tem­ber 2022 zal de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing Zaanstreek-​Waterland een stam­boom­café organ­is­eren in activitei­t­en­cen­trum Dirk Prins.
In het Stam­boom­café kunt u geneal­o­gis­che vra­gen en raad­sels aan de werk­groep Zaanstreek-​Waterland van de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing voor­leggen. U kunt deze vra­gen en raad­sels evt. al eerder mailen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Leden van de werk­groep zullen dan proberen u te helpen met het vin­den van de oplossing.

Het Stam­boom­café zal vooraf gegaan wor­den door een korte lez­ing over begraaf­plaat­sen en genealo­gie.
- Ger­ard Beer­man zal dan iets over de oude Koger­be­graaf­plaats vertellen en
- René Bont over de oude begraaf­plaats van Wormerveer.

De oude Koger­be­graaf­plaats is vorig jaar als gemeen­telijk mon­u­ment aange­merkt. Op het ogen­blik houdt een groep vri­jwilligers zich bezig met de toekomst van de begraaf­plaats.
De oude begraaf­plaats van Wormerveer is een aan­tal jaren gele­den door vri­jwilligers gerestaureerd.

Voor het stam­boom­café is het handig als je je lap­top mee­neemt, maar ook zon­der lap­top ben je welkom!

Plaats: Wijk­cen­trum Dirk Prins. A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam (naast het Men­nis­ten­erf)
Datum: 29 sep­tem­ber 2022
Toe­gang vrij. Aan­vang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30

U kunt zich aan­melden via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


zilverreigerZil­ver­reigerex­cur­sie
Pers­bericht

Op vri­jdag 30 sep­tem­ber om 19.00 uur een spe­ciale Zil­ver­reigerex­cur­sie, Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij Wormer. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Tien­tallen grote zil­ver­reigers komen elke avond in de win­ter uit de wijde omgev­ing naar de gemeen­schap­pelijke slaap­plaats in het Wormer– en Jis­per­veld. Het is een fan­tastisch schouwspel, wan­neer in de avond­schemer­ing van ver­schil­lende kan­ten grote witte vogels komen aan­vliegen en plaat­sne­men in de bomen. Het water van de Merken is ‘s nachts bedekt met een tapijt van hon­der­den slapende meeuwen.

Reserveren is noodza­ke­lijk en kan tele­fonisch 075 62 191 00 of per mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer. (Via mail aan­melden alleen op werkda­gen tussen 9.00 en 16.00 uur.)
Reserveren kan tot ander­half uur voor deze excur­sie en sluit dus om 17.00 uur.
Het tarief voor een vaar­tocht inclusief koffie of thee:
– vol­wasse­nen is 17,50 euro
– vrien­den van de Poel­boerderij 15 euro
– kinderen 5 euro

Foto: Grote zilverreiger


Naas­ten­café
Pers­bericht

De Sociale Wijk­teams van Zaanstad organ­is­eren samen met GGZ in de wijk (onderdeel van de Par­nas­sia groep) 4 maal per jaar een naastencafé

Voor wie
De bijeenkom­sten zijn bedoeld voor Naas­ten van mensen met een psy­chis­che kwets­baarheid en/​of een ver­slav­ing.
De locatie is goed bereik­baar en soms kan er een gast­spreker of thema zijn.

Doel
Naas­ten vin­den steun, herken­ning en erken­ning bij elkaar en leren van elka­ars ervarin­gen.
Naas­ten maken op een laag­drem­pelige wijze ken­nis met elkaar.

Deze bijeenkom­sten wor­den 4 x per jaar geor­gan­iseerd.
De eerste 2 bijeenkom­sten staan gep­land op: Dins­dag 27 sep­tem­ber 2022 — Dins­dag 29 novem­ber 2022.
Plaats: In De Groote Weiver, Indus­trieweg 1a, 1521 NA, Wormerveer
Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
Deel­name is gratis!
Opgeven mag bij: Con­nie Bakker: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. — of bij — Anita: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


MarionMaas2Mar­ion Maas in: Zorgcir­cel Toren­erf
Pers­bericht

Mar­ion Maas exposeert in Toren­erf, Prins van Oran­jes­traat 1, Wormer t/​m eind decem­ber 2022.

Het thema wat ik heb meegenomen is heel divers o.a. een acryl van de Vel­duil, een Burlend Hert, Stok­staart­jes en vele Noord Hol­landse vogels in Aquarel en Acryl.
De Vuur­toren van Texel, een Strandtafer­eel en div. andere schilderijen.

Mijn uit­gangspunt is wel steeds dat je er dagelijks met plezier naar moet kun­nen kijken.

Als bevlo­gen kun­ste­naar merk ik dat een schilderij pas goed is, als het je raakt, ze zijn meer dan louter dec­o­ratie aan de wand.

Als de koper geniet van mijn werk, dan vind ik dat de groot­ste beloning die ik kan krijgen.

T/​m eind decem­ber is mijn werk dagelijks overdag te bewon­deren tij­dens de openingstijden.

Ik hoop U op z’n minst te verbazen.

Mar­ion Maas, Koog aan de Zaan. Mijn web­site : www​.mar​i​on​maas​.cmshost​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla