Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cor­nelis Hot­ten­tot (12.06.1940)

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

CorHottentot0

Hoe ik op de Ambachtss­chool terecht kwam? Je werd opgegeven door de meester van de Lagere School. Wat wil je, wil je naar de Ambachtss­chool? M’n vader en moeder wis­ten het ook niet; die waren een­den­boeren hier. Mijn vader had toen nog 2000 een­den. Die eieren gin­gen alle­maal naar Hille, de beschuit­fab­riek. De kip­peneieren gin­gen alle­maal naar de bakkers in Amsterdam.

Mijn oud­ers wis­ten echt niet of ik naar de Ambachtss­chool of naar een andere oplei­d­ing moest. Maar wat ik wor­den wou dat wist ik ook niet. Ik deed de voor­berei­dende klas (V.B.B.) en daar kreeg je tim­meren, schilderen van alles wat. Ik was in alles wel goed dus ik kon ook schilder worden.

CorHottentot1Ik koos voor metaal, machine-​bankwerken B.1.A. bij meester Dor­jee. Ze waren toen nog alle­maal Meester hoor, dus je zei “Meester”. We kre­gen ook sme­den van meester Scholten, een grote kerel. We waren nog echt jochies, 12 jaar, al die vreemde mensen. Ik kwam vanuit een boeren­plaats naar Zaan­dam toe. Ik deed de Ambachtss­chool in de jaren 1952 tot 1955.

Foto: Cor aan de frees­bank, 14 jaar

CorHottentot3We fiet­sten altijd naar school, door weer en wind, Kerk­straat, Weer­pad, Zuid­dijk, Sluis over, West­z­i­jde en hup naar school. Met een flinke storm lag de hele wegsloot droog. Je was al bekaf voor je bij school was. Later kwam die Kep­pler­straat en dan kon je tussen de huizen door fiet­sen naar de Bern­hard­brug, dat scheelde een stuk.

Foto rechts: Weer­pad rond 1950

Van de ler­aren herin­nert hij zich nog goed Fris, Wit­te­bol — teke­nen, Kren­ning — Engels, die reed op z’n Krei­dlertje vanuit Ams­ter­dam naar school. Scholten — sme­den, Dor­jee, Leun­gen, Schotanus, Mal­be­zone — die kwam uit Indone­sië, die gaf reke­nen. Meneer Valk was de con­ciërge, lette overal op en je kon voor alles bij hem terecht.

CorHottentot5

Foto: Het bankschroefje

Cor heeft al zijn werk­stuk­jes nog die hij op de ambachtss­chool en de bedri­jf­ss­chool van de NDSM moest maken. Van een stuk ruw ijzer een glanzend blokje maken dat met een zwaluwverbind­ing fout­loos in een ander blokje paste. In zijn verza­mel­ing staat ook een bankschroe­fje, een pre­cisie werkje.

En ze waren wel streng, als je iets fout deed werd je naar bin­nen ges­tu­urd, dan moest je onder de klok staan zodat iedereen je kon zien en dan moest je tien keer het regle­ment over­schri­jven. Je fiets zette je achter op de demp en zette hem niet op het school­plein want als die er werd uit­gepikt moest je ook weer schri­jven. Je moest je opstellen in rijen van vier.
Zater­dags kwa­men de bakkers rond met koek en alle­maal stukkies, matschud­ding noem­den ze dat en dat kon je kopen voor je moeder. Maar wij moesten zo’n end fiet­sen en dan had je die zak tussen je jas en af en toe pakte je een stukkie koek. Als je thuis kwam was er niet veel meer over.

We kre­gen ook nog gym en dat was in de Slachthuis­straat. De laat­ste tijd moesten we naar het Vis­ser­shop. Voor mij wel lekker want dan was ik zo thuis. Maandag­mor­gen vroeg had­den we zwem­men, moest je vroeg je bed uit en had moeder de kachel nog niet eens aan. Je moest je eerst douchen en dan op de rand staan, gin­gen ze kijken of je wel schoon was.

Na de school heeft hij een jaar als onder­houdsmon­teur gew­erkt bij Lukken, eier­han­del, bij Piet Meijn die daar de onder­houdsmon­teur was. Toen z’n vriend naar de bedri­jf­ss­chool van de NDSM ging heeft hij daar ook aangek­lopt en werd hij aangenomen. Daar heb ik ver­schrikke­lijk veel geleerd aan pre­cisiew­erk. Hij heeft nog een keer de klasseprijs gehaald met een werk­stuk. Boven­dien ver­di­ende je een paar zak­cen­ten bij de NDSM. Als je je best deed kreeg je een kruisje bij je naam en 10% meer. Iedere week kreeg je op zater­dag een loon­za­kje, zo’n bruin zakje.

CorHottentot4Hij heeft 2 jaar op de bedri­jf­ss­chool gezeten en er nog 1 jaar aan onderzee­boten gew­erkt. Daar lagen de HM Dren­the en de Ams­ter­dam voor onder­houd. Met een pasje mocht je aan boord. Er werd veel asbest gebruikt om alle lei­din­gen heen, dat kan ik me nog wel herinneren.

Toen kwam de dien­st­plicht.
In de avon­duren en in z’n vrije tijd werkte hij bij fiet­sen­maker Dral in Oost­zaan. Toen hij nog in mil­li­taire dienst zat vroeg die man of hij zijn zaak wilde overne­men. Hij heeft daar een jaar over na gedacht, want hij had geen geld en geen papieren. In dat jaar heeft hij alle papieren gehaald die nodig waren en zo had hij dus op z’n 21e een fiet­sen­zaak en dat heeft hij 35 jaar gedaan.

Nadat hij met de zaak was gestopt heeft hij nog tien jaar bij Dirk Vis­beek gewerkt.

CorHottentot7Cor heeft nog alle­maal werk­stuk­jes van school bewaard bijvoor­beeld een bankschroef, een pijpen­tang. Boven in z’n werkkamer staat een vit­rinekast met alles wat hij op de ambachtss­chool en bij de NDSM aan werk­stukken heeft gemaakt; precisiestukjes.


Foto: Deel van de vit­rine met pre­cisie werk­stuk­jes.

Je moest ook school­geld betalen en dat ging naar je vaders inkomen. Je kon dat per maand betalen en het werd geïnd door de meesters. Er was altijd een jon­gen die vroeg wat je moest betalen en ik moest bijv. 6 gulden betalen. Dan zei hij ‘ik moet wel 25 gulden betalen’, dat betek­ende dat je vader goed ver­di­ende; het was een jon­gen uit Purmerend.

Leeuw­erik was sportler­aar, een grote vent die mogelijk ook fys­io­ther­a­peut in Zaan­dam was. Een grote baas ook, beetje verve­lende vent. Met 12 jaar durf je toch niks te zeggen. Als hij dat nou tegen me zou zeggen zou ik ‘m een slag voor ze harses geven. Was hij je aan het uitschelden; “klootzak wat doe je nou!”.

Cor heeft ook nog een hele verza­mel­ing old timer brom­fi­et­sen; er staan er vijf­tien in de schuur. Hij bli­jft aan de gang, is het niet met de brom­mers dan bouwt hij wel een molen op schaal of een Oost­za­anse Jol.

CorHottentot8

CorHottentot9

Joomla tem­plates by a4joomla