Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Murat Bak­isli

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

murat0

Wat weet u over de werk­ing van uw eigen auto? Zou u daaraan kun­nen sleute­len? Behalve aan­wi­jzen van waar de olie gecheckt wordt en waar de ruiten­vloeistof in moet, geef ik toe dat ik per­soon­lijk geen ken­nis heb van hoe mijn auto in elkaar zit. Als er iets aan man­keert ben ik volledig afhanke­lijk van de diag­nose van een mon­teur. Maar waar vindt men een goede mon­teur? Gelukkig toen ik mijn buren erover vroeg, kwa­men ze alle­maal met het­zelfde antwo­ord, „Jij moet bij Murat zijn”.
Even voorstellen, Murat Bak­isli, eige­naar van fam­i­liebedrijf All­Mo­biel geves­tigd op het Zuideinde in Wormerveer.

Murat heeft de lei­d­ing van de werk­plaats van zijn vader overgenomen in 2005. Het bedrijf is ges­tart in 1999. Dit pand heeft helaas lang gele­den door brand zijn his­torische waarde ver­loren, een trans­portbedrijf heeft het bestaande gebouw opgericht circa 1960. Maar met een grote roldeur en hoog pla­fond, lijkt het per­fect om in te richten als autowerkplaats.

murat2 murat3

Murat is altijd bij de werkza­amhe­den in zijn drukke bedrijf te vin­den, de tele­foon gek­luis­terd aan het oor, is hij een duizend­poot van jew­el­ste. Effi­ciënt houdt hij alles wat er dagelijks gebeurt bij en kan snel diag­noses stellen en raad aan de mon­teurs geven. Van de werk­ing van auto’s weet hij heel veel, al vindt hij zichzelf onhandig met gereed­schap. Uit­leggen aan een ander kan hij prima en dat komt goed van pas bij de taakverdel­ing.
Na de mid­del­bare school te hebben afge­maakt vol­gde hij een oplei­d­ing voor autotech­ni­cus. Murat is niet alleen mon­teur maar ook APK keurmeester.
Daar­naast kan hij als expert, auto’s in en uit de garagedeur rij­den, op het vaak erg drukke en onoverzichtelijke Zuideinde, en dan nog in de richt­ing van waaruit de klant wenst te vertrekken.

murat4Ondanks dat hij net de der­tig jaar had bereikt, wist hij het bedrijf sinds 2005 te man­a­gen en verder uit te brei­den. Zijn bedri­jfsken­nis heeft hij te danken aan jaren­lang naast zijn opa op de Bev­er­wijkse Bazaar te staan. Daar heeft hij zijn com­mer­ciële ervar­ing opgedaan. Een jeugd vol han­delser­var­ing.
Tegen­wo­ordig heeft hij vijf voltijd mon­teurs met twee assis­ten­ten in dienst. Zijn vader is steeds betrokken bij de bui­ten­di­enst en er is nog een jonge­man die onderde­len ophaalt enz. Hij neemt ook leer­lin­gen aan voor hun stage­tra­jecten. Dat houdt meestal in dat ze vier dagen in de week werken met een dag op school. En dat vier jaar lang. Murat hoopt dat de tijd en moeite die hij erin steekt ook beloond zal wor­den met toekom­stige betrouw­bare werkne­mers die bli­jven en hun ken­nis opbouwen.
Vluchtelin­gen in ons land met rel­e­vante ervar­ing zijn welkom om bij All­Mo­biel te sol­liciteren.
Murat heeft tot nu toe geen prob­le­men gehad om het juiste team op te bouwen. Wel is het zo dat met de recente open­ing van zijn nieuwe show­room in West Knol­len­dam (Fab­riek­sweg) hij op zoek is naar ervaren autoverkoop(st)ers.

murat5In de show­room over­heerst de geur van nieuwe en gepo­et­ste auto’s. Heer­lijk. Er is een groot assor­ti­ment, voor­namelijk occa­sions, aan­wezig. Murat heeft een voorkeur voor Duitse auto’s maar er zijn ook andere merken aan­wezig dan VW’S en BMW’s. Op de web­site zijn er nog meer te zien met de details daar­bij keurig geno­teerd. De web­site bevat ook details van andere dien­sten die All­Mo­biel biedt zoals privé en zake­lijk leasen, pech­hulp en onderhoud/​APK details. Zie www​.all​mo​biel​cars​.nl
De show­room is geves­tigd in West Knol­len­dam dus dat wordt voor­lopig een uitdag­ing voor Murat om zijn geringe tijd te verde­len tussen deze twee adressen. Een bezoek aan deze nieuw show­room is zeker voor de liefheb­ber de moeite waard.

Geboren en geto­gen in Poe­len­burg, is Murat een hard­w­erk­ende vader met een jong gezin. Twee kinderen die net aan het schoolavon­tuur zijn begonnen. Hun kunst­werk­jes ver­sieren de werk­plaats. Mooi. Om te ontspan­nen gaat Murat met zijn gezin op vakantie naar Turk­ije waar hij veel fam­i­lie en vrien­den heeft. Een uit­stek­ende rep­u­tatie voor eerlijk zak­en­doen zal altijd zijn troe­fkaart blijven.

Joomla tem­plates by a4joomla