Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ruut Willems — Wijkmanager

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

ruut0

Het is nogal wat om wijk­man­ager te zijn over een wijk met 13.000 inwon­ers die ook nog verdeeld zijn in 90 ver­schil­lende nation­aliteiten. Het gaat om Zaandam-​Zuid, een wijk die ruwweg ligt tussen de Zaan en de Gouw met de Achter­sluis­polder erbij. Een wijk­man­ager wordt door de gemeente aangesteld.


ruut2Ruut Willems heeft zichzelf een aan­tal taken gesteld. Zo wil hij:
1. Samen­werk­ing tussen bewon­ers, instellin­gen en organ­isaties ver­sterken
2. De onder­linge sociale verbind­ing in de wijk ver­sterken
3. Jon­geren weer een plek geven en de over­last terug­drin­gen
4. De infor­matie tussen gemeente en bewon­ers en zeker ook van bewon­ers naar de gemeente ver­beteren.
Het zijn uit­gangspun­ten en deze kun­nen, al naar gelang de sit­u­atie, aangepast worden.


Foto: Ruut Willems

Als één van zijn speer­pun­ten was een nieuw wijk­cen­trum voor de wijk. Het oude was afgeleefd, onveilig en vanuit de buurt kwa­men er ook vele sig­nalen dat er iets nieuws moest komen. Daar heeft hij hard aan getrokken en zo kon burge­meester Ham­ming op 11 april 2018 Wilgen­straat 11 ope­nen. Een prachtig gebouw voor de buurt.

Maar hoe krijg je alle gezichten één kant op? Ruut is gesprekken begonnen met de scholen in de wijk, 4 stuks. Elk van de scholen had zo z’n eigen belan­gen en ze zit­ten met een hoge werk­druk, gebrek aan per­son­eel, maar toch zit­ten ze nu elke 6 weken bij elkaar om zaken met elkaar te bespreken. Zo leer je elkaar ken­nen en hoor je van elka­ars prob­le­men die zich alle­maal in dezelfde wijk afspelen.

Elke wijk heeft een soci­aal wijk­team en er is ook een jeugdteam voor elke wijk. Maar het Jeugdteam voor Zaandam-​Zuid zat hele­maal in de Ros­molen­bu­urt en nu zit­ten ze voor een aan­tal uren ook in de Wilgen­straat 11. Het zijn op zich kleine zaken, maar ze raken wel aan de buurt en de bewon­ers. Ook de poli­tiek moet eraan geloven. Willems is er een groot voor­stander van dat politici en bewon­ers elkaar leren ken­nen. Dus nodigt hij burge­meester, wethoud­ers en raad­sle­den uit om naar de buurt te komen. Maar hij organ­iseert ook dat bewon­ers naar het stad­huis gaan en daar met politici en belei­ds­mak­ers spreken.

Bewon­ers, jong en oud, moeten het gevoel kri­j­gen dat hun stem geho­ord zal wor­den. Er is inmid­dels een Jon­geren­raad, een Kinder­raad, er zijn Lager­huis­de­bat­ten waar­bij bewon­ers en politici met elkaar van gedachten wis­se­len; alle­maal om de com­mu­ni­catie en begrip tussen de ver­schil­lende groepen te ver­groten. De jeugd heeft ook zijn aan­dacht vooral omdat ze niet erg aan 1 plek gebon­den zijn, ze wip­pen over de wijk­gren­zen heen naar andere buurten zoals Poe­len­burg. Over deze, maar ook andere zaken, heeft hij regel­matig over­leg met zijn collega’s in de andere wijken.

ZuidhoekDit zijn de zaken die Ruut Willems nodig acht om de buurt in beweg­ing te kri­j­gen, maar onder­tussen kun­nen mensen gewoon in het Buurthuis terecht voor een kopje koffie, met vra­gen over de won­ing, met moeil­ijke for­mulieren, om een maatje te vin­den en tal van andere onder­w­er­pen die in elke buurt spe­len. In al die gevallen gaat het om de ont­moet­ing tussen buurt­be­won­ers. En het zijn meestal bewon­ers die als vri­jwilligers het werk doen in het buurthuis. Dat schept een band, je ziet een bek­end gezicht.

Wat nog ont­breekt is een bestuur van burg­ers voor het wijk­cen­trum. Het beheer wordt nu nog door vri­jwilligers en één betaalde kracht gedaan. Het zou mooi zijn als mensen uit de wijk een bestuur willen vor­men. Willems is ervan over­tu­igd dat er genoeg capa­bele mensen te vin­den zijn. Bestu­ursle­den kri­j­gen vol­doende onder­s­te­un­ing om de rol van bestu­urslid zich eigen te maken.
Indien u inter­esse heeft kunt u con­tact opne­men met de wijk­man­ager Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla