Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

ZFC – Liv­er­pool
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

ZFCLiverpool0

(Ruud Mei­jns heeft in jan­u­ari 2020 gespro­ken met Berend van der Weide en hij ontv­ing de bij­gaande foto’s van hem.)

Van Berend van der Weide kre­gen we een aan­tal foto’s van een tripje dat het elf­tal van ZFC onder lei­d­ing van trainer Hamil­ton, naar Enge­land maakte. Berend, oud-​speler van ZFC, wist nog wel de meeste namen van de spel­ers op te noe­men maar het jaar van de trip moest hij ons schuldig bli­jven.
Het feit dat de trainer Hamil­ton in 1946 bij ZFC was gekomen was een aan­wi­jz­ing voor de peri­ode. De trip bleek in 1947 te zijn gemaakt en was op uitn­odig­ing van de club South Liv­er­pool. Dezelfde club was een jaar eerder in Zaan­dam te gast geweest.

In juli werd bek­end gemaakt dat een team van 20 man, spel­ers en enkele offi­cials van 4 tot en met 11 sep­tem­ber in Liv­er­pool zou verbli­jven. Het team zou 2 wed­stri­j­den spe­len tegen South Liv­er­pool en nog een­tje tegen een com­bi­natie van South Liv­er­pool en een Marine ploeg.

ZFCLiverpool1
De ploeg bij het vertrek met de pack­et­boot naar Ams­ter­dam waar de trein naar Hoek van Hol­land zal wor­den genomen.

V.l.n.r. Henk de Wit, Bram Vink, Berend van der Weide, achter hem staat trainer ‘Duke’ Hamil­ton, Jan Roos, Jo van Marle, Maarten Ven­broek, Jaap Ramak­ers, Rudi Michel, Piet de Boer of Jo Hei­jbloem, Wim Schenk. De twee die ervoor zit­ten zijn Ger­rit Plooi­jer en Jur Wals.

De dames vergezelden de heren spel­ers tot Ams­ter­dam.

Bij aankomst in Liv­er­pool wer­den ze ont­van­gen door de British Allied Coun­cil. Zater­dags werd een tochtje door de stad gemaakt en ’s mid­dags werd de wed­strijd Liv­er­pool – Burn­ley bezocht in het sta­dion met 60.000 toeschouw­ers. In het sta­dion werd de ploeg uit Zaan­dam door de speaker aangekondigd en met gejuich door de aan­wezi­gen begroet.

ZFCLiverpool2 ZFCLiverpool3

Nog enkele foto’s van het vertrek van de ploeg van ZFC naar Liv­er­pool.

Na de wed­strijd werd het Pavil­ion The­ater bezocht waar een show werd gep­re­sen­teerd van de ‘Hol­ly­wood Dou­bles’, dubbel­gangers van o.a. Lau­rel en Hardy, Charley Chap­lin. De zondag erop werd een trip gemaakt door het schit­terende Wales. Maandag was er een ont­vangst in de raadzaal door ‘Lord Mayor of Liv­er­pool’. De Zaankan­ters boden de burge­meester een pen­teken­ing van R. Ouwe­jan aan. In het prachtige stad­huis van Liv­er­pool waren de Zaan­dammers onder de indruk van de geschiede­nis van de stad.
ZFCLiverpool4 002
De wed­strijd tegen South Liv­er­pool werd, ondanks goed spel van de rood-​witten, met 31 ver­loren. Bob Prijs en Piet de Boer wer­den door handteken­ing­jagers bestormd. Soms tek­enden ze met Simon de Wit of Albert Heijn. Na een boot­tocht op de Mersey werd dins­dag­mid­dag op het veld van Ever­ton een tweede wed­strijd gespeeld.
Het sta­dion van Everton

ZFCLiverpool5Woens­dag werd Black­pool bezocht, een bad­plaats en vertier­centrum. In de Tower Ball­room, onder de grote toren, speelde een ork­est en de beroemde organ­ist Regi­nald Dixon vertelde dat hij vanavond voor het team uit Zaan­dam zou spe­len. ’s Avonds kwam een Engelse del­e­gatie afscheid nemen van de Zaan­damse ploeg. Om twaalf uur mid­der­nacht vertrok de trein en ver­li­eten ze Liv­er­pool waar zij zo’n geweldige week had­den gehad.
Vicevoorzit­ter Plooi­jer verzuchtte “Hoe moeten we dit vergoeden?’

De fotograaf was Meer­ber­gen uit Zaandam

Van de redac­tie N.B.: Berend van der Weide * 22 april 1921 + 27 feb­ru­ari 2020
Joomla tem­plates by a4joomla