Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mar­greet van der Hut
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


HutMargreet5Over de Schri­jf­ster en de Smed­erij
Onlangs is het boek ver­sch­enen ‘De Drie Gekroonde Hamers’, de geschiede­nis van een Zaanse smed­erij 16762022 van de hand van Mar­greet van der Hut. We spraken met haar over het boek en haar uit­gev­erij Casae.

Mar­greet (1959) is kun­sthis­tor­ica en heeft al een aan­tal boeken het licht laten zien waarin kunst of de geschiede­nis van kunst of van een kun­ste­naar het onder­w­erp is. Ze heeft geschreven over de kun­stverza­mel­ing van Petronella de la Court, een weduwe die eigena­resse was van de Ams­ter­damse brouw­erij De Swaen en veel kunst in haar bezit had. Ook over de schilders Barend Graat en Jan van Mieris heeft ze boeken het licht doen zien.

Nu dan een boek over een smed­erij op de Hogendijk. De geschiede­nis van de smed­erij is nauw ver­bon­den met haar fam­i­lie. Haar groot­moeder van vaders kant was een Kaaijk, Marie Kaaijk (19011987). Haar man over­leed op jonge leeftijd en ze werd onder­s­te­und door haar fam­i­lie van de smed­erij en begon daar als tegen­presta­tie te helpen in het huishouden. Als haar kinderen van school kwa­men was moeder nog op de Hogendijk aan het werk en trokken ze daarheen. De vader van Mar­greet heeft dus veel van het werk in de smed­erij gezien en had in zijn ooms een ver­vang­ing voor de vroeg gestor­ven vader.

Dat haar vader na zijn pen­sioner­ing veel had geschreven wist Mar­greet van der Hut wel, maar pas nadat haar oud­ers in een ver­zorg­ing­shuis waren opgenomen vond zij op zolder in een grote ladekast o.a. aan­tekenin­gen over de geschiede­nis van de smed­erij.

HutMargreet3
Als kind was ze wel met haar vader naar de smed­erij geweest en nu opeens zoveel infor­matie; daar kon ze niet anders dan verder onder­zoek naar doen. Maar op dat moment waren er bijna geen mensen meer die het van nabij had­den meege­maakt. Alleen de jong­ste broer van haar vader leeft nog en met hem heeft ze veel gespro­ken en zelfs nog het pand op de Hogendijk bezocht. Verder was het bij fam­i­lie vra­gen of men nog iets kon vertellen en fam­i­lies van andere sme­den bevra­gen.

Ook ver­rassin­gen willen nog wel helpen. Zo ont­dekte ze bij de Kamer van Koo­phan­del dat de smed­erij al vroeg met voor die tijd grote schulden zat. Hoe kwam dat, want de smed­erij was als bruidss­chat gegeven bij het huwelijk van Geertje Oude­jans met Nico­laas Kaaijk in 1890 door haar vader. Het bleek dat bij het over­li­j­den van de schenker de erfe­nis niet goed geregeld was en andere fam­i­liele­den uit­gekocht moesten wor­den. Dan zit zo’n onderne­m­ing meteen al in zwaar weer.

En zo vertelt ze dat oom Ber Kaaijk erg zuinig was en alles op de bak­fi­ets wegge­bracht moest wor­den, zelfs heel zwaar ijz­er­w­erk tot­dat iemand zei dat dat echt niet meer ging en dat er een busje moest komen. Dat werd dan prompt gekocht bij Helling­man die naaste buur was. De man had er nooit aan gedacht om het werk wat lichter de maken voor het per­son­eel; ze had­den het altijd zo gedaan.

En zo heeft ze zich ook moeten verdiepen in de geschiede­nis van Zaan­dam dus vol­gden bezoeken aan het gemeen­tearchief. Ze heeft de tien boek­jes met Zaan­dam in oude ansichten gekocht om te speuren naar mate­ri­aal voor haar boek.

HutMargreet2Het boek is ook een fam­i­liekro­niek van de fam­i­lie Kaaijk op de Hogendijk. De smed­erij was een huwelijkscadeau voor Geertje Oude­jans die in 1890 met Nico­laas Kaaijk trouwde. Hij was tim­mer­man en moest zich het vak eigen maken. De hele geschiede­nis van de fam­i­lie wordt verteld, de relaties met de buren en de andere onderne­mers op de Hogendijk. En het is zo mooi dat de zonen van Nico­laas Kaaijk al vroeg de fotografie had­den ont­dekt zodat er vol­doende mate­ri­aal was om het boek van illus­traties te voorzien.

Foto: Ber Kaaijk viert zijn tien­jarig jubileum als smid

Uit vroegere gesprekken met haar vader en uit zijn aan­tekenin­gen is ook het idee ontstaan om over haar groot­vader, die jong gestor­ven is, een boek te schri­jven. Het was een avon­tu­urlijke man die veel heeft meege­maakt. Van gokken in Zuid-​Frankrijk tot het schri­jven van film­scripts en toneel­stukken; genoeg voor een boek. Zo is de fam­i­lie van vaders kant afkom­stig uit Delft en die zijn naar Zaan­dam gekomen met de ver­huiz­ing van de Artillerie Inricht­ing van Delft naar Zaan­dam.

En door al het speuren naar mate­ri­aal voor het boek over de smed­erij heeft ze het idee opgevat om verder onder­zoek te doen naar vrouwelijke onderne­mers. Dat waren vroeger vooral weduwen die de zaak over­na­men, zoals ook in de smed­erij was gebeurd. Zo is er naast kun­st­geschiede­nis belang­stelling ontstaan voor de lokale geschiedenis.

Foto: kun­stk­abi­net van Petronella de la Court

HutMargreet4Het heeft toch veel overeenkom­sten met het werk aan boeken over kun­st­geschiede­nis.
Zo heeft ze over de kun­stverza­mel­ing van Petronella de la Court kun­nen schri­jven dankzij de boedelveilin­gen die na de dood van Petronella zijn gehouden om de erfe­nis te verde­len. Daar­bij werd duidelijk hoe groot de kun­stverza­mel­ing van deze Ams­ter­damse onderneem­ster wel niet was.

En van daaruit zijn ook de twee boeken over de Ned­er­landse schilders Graat en Van Mieris ontstaan.
Het één volgt uit het ander.


HutMargreet1“De Drie Gekroonde Hamers”
Geschiede­nis van een Zaanse smed­erij 16762022
Mar­greet van der Hut
ISBN 9789083103143 (hard­cover)
EUR 29,95 — verzend­kosten (NL) € 4,10

Voor bestellen en infor­matie over andere uit­gaven ga naar :
https://​sites​.google​.com/​v​i​e​w​/​u​i​t​g​e​v​e​r​i​j​c​a​s​a​e​/​h​o​m​e​p​a​g​e

Foto’s: uit de verza­mel­ing van Mar­greet van der Hut


Joomla tem­plates by a4joomla