Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Westendorp1Europees kam­pi­oen mid­dengewicht Jacob Wes­t­en­dorp
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Jacob van Wes­t­erop werd in 1910 in de Hon­gaarse hoofd­stad Boedapest Europees kam­pi­oen worste­len in het mid­dengewicht.
De Zaan­dammer Van Wes­t­erop was lid van de kracht­sportv­erenig­ing ‘Sandow’, een naam die in kracht­sportkrin­gen veel gebruikt werd.

Na zijn over­win­ning reisde hij met de trein terug naar Ned­er­land en werd hij vroeg in de mor­gen aan het Weesper­poort­sta­tion in Ams­ter­dam opgewacht door een grote del­e­gatie van de Ned­er­landse Kracht­sport­bond. Na de huldig­ing verbleef de ver­moeide sporter in hotel ‘De Meester’ waar hij dineerde en even tot rust kon komen.

De vol­gende dag vertrok hij in gezelschap naar Zaan­dam waar de ont­vangst nog eens dun­net­jes werd overgedaan.
Om half acht stond het sta­tion­splein al vol met belang­stel­len­den. Van Wes­t­erop had moeite om de wachtkamer te bereiken waar hij weer de nodige felic­i­taties in ont­vangst kon nemen van o.a. zijn verenig­ing ‘Sandow’ en van de voet­balv­erenig­ing Z.F.C.

Met het muziekko­rps ‘Excel­sior’ voorop en Van Wes­t­erop in een rij­tuig ver­sierd met bellen en pluimen maakte men een ron­drit via de Sta­tion­sstraat, de West­z­i­jde, naar de Gedempte Gracht waar in Ons Huis een recep­tie werd gehouden.

Van Wes­t­erop was een bek­ende in de worstel­w­ereld. Hij had in de voor­gaande jaren menige prijs en menig kam­pi­oen­schap behaald in de zwaargewichtk­lasse. Hij had zelfs aan de Olymp­is­che Spe­len van 1908 in Lon­den meegedaan. In de klasse van de halfzwaargewichten (tot 83 kg.) werd hij vijfde. Hij werd afgevaardigd omdat hij in juni van dat jaar Ned­er­lands kam­pi­oen was gewor­den en ook toen al door een flinke menigte en muziek in Zaan­dam werd inge­haald.

Voor wed­stri­j­den in Zaan­dam werd gebruik gemaakt van café ‘De Ster’ van dhr. Post, ik meen in de Wil­helmi­nas­traat. In 1906 werd Van Wes­t­erop daar win­naar in de klasse der mid­dengewichten. Om niet stil te hoeven zit­ten deed hij ook nog mee in het gewichthef­fen waar hij een 3e prijs in de wacht sleepte.

In het jaar 1910, waarin Van Wes­t­erop zijn grote tri­omf vierde, overk­wam hem een ern­stig ongeluk. Bij de ver­bouwing van de gort­pel­lerij ‘De Koren­bloem’ in Koog aan de Zaan schoot bij het hijsen van een ijz­eren balk het hijs­toes­tel los waar­door Van Wes­t­erop ongeveer 5½ meter omlaag viel. Hij moest per bran­card wor­den afgevo­erd.
Vol­gens de bek­ende chroniqueur van het Zaanse verleden Jan Hot­ten­tot is Jacob van Wes­t­erop naar de Verenigde Staten geëmi­greerd en daar een aan­nemerij begonnen.

Westendorp2Kracht­sport — kort
De eerste club die zich met de kracht­sport in Zaan­dam bezig hield was “Achilles” die in 1902 werd opgericht door werkne­mers van de Artillerie Inricht­ing. “Sandow” werd op 13 feb­ru­ari 1905 opgericht. Organ­isatorisch kre­gen beide clubs uit Zaan­dam het zwaar en verd­we­nen stil­let­jes uit het zicht.
Om de leemte op te vullen besloten de heren Henk Ker­sze­maker, Piet Lubbes, Chris Tates en Ger­rit Tates op 7 okto­ber de ‘Ath­leten Club De Hal­ter’ op te richten. Hun thuis­ba­sis werd het café van Lubbes, West­z­i­jde 267 nabij de Mal­le­gat­sluis. De train­in­gen en wed­stri­j­den wer­den tot 1932 gehouden in het café van Lubbes.

Café Lubbes

WestendorpDe club ‘Sandow’ werd in 1916 opnieuw opgericht.
Zij had­den hun thuis­honk bij de Gedempte Gracht 117 waar alleen een bord boven de poort hun aan­wezigheid aan­gaf (zie foto).
De kracht­sportv­erenig­ing ‘De Hal­ter’ heeft tegen­wo­ordig Sport­park Poe­len­burg als thuis­ba­sis.

Westendorp3Sandow
De naam ‘Sandow’ die vele kracht­sportv­erenigin­gen gebruik­ten was afkom­stig van Eugen Sandow, geboren als Friedrich Wil­helm Müller (Kon­ings­ber­gen, 2 april 1867 — Lon­den, 14 okto­ber 1925). Hij was een in Duit­s­land geboren pio­nier op het gebied van body­build­ing. Sandow wordt wel de ‚Vader van het Mod­erne Body­build­ing’ genoemd en begon zijn car­rière op 19-​jarige leeftijd als show­man en ‚kracht­mens’.

Sandow heeft ons veel din­gen nage­laten: niet alleen wordt hij gezien als de uitvin­der van body­build­ing, ook heeft hij vijf boeken geschreven over trainen en diëten. Hij heeft de mod­erne dumb­bell bedacht. De win­naar van de body­build­ing­wed­strijd Mr. Olympia kri­jgt een gouden beeldje van Sandow.

Bron­nen: Zaan­wiki, Wikipedia, Gemeen­tearchief Zaanstad


Joomla tem­plates by a4joomla