Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De redac­tie van www​.dezuid​kan​ter​.nl bestaat uit de vol­gende per­so­nen, allen vrijwilligers:

Greet Plekker-​van Sante, voorzit­ter
Ruud Mei­jns, pen­ning­meester
Bar­bara Smith
Ans Pieper, sec­re­taris
Cor Smit, webmaster

Gastschri­jvers zijn: Siem Meijn, Koos van der Woude en Rob Vreeken.

Wilt u voor onze krant schri­jven, dan kunt u ons bereiken op onder­staand e-​mailadres.

E-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Wij ver­zoeken u activiteiten en pers­berichten aan te lev­eren in de vol­gende bestands­for­maten: .txt, .doc (platte tekst) of als tekst in de email zelf.

De Teller is geplaatst op Kon­ings­dag 27 april 2018.


Sticht­ing DeZuid​kan​ter​.nl nu officieel

Sinds 3 juni 2014 is www​.dezuid​kan​ter​.nl offi­cieel een sticht­ing.

Wat ooit op 3 decem­ber 2003 begon als een ini­ti­atief vanuit „Het Dig­i­tale Trapveld”, met de medew­erk­ing van veel buurtgenoten, met bijeenkom­sten in Dirk Prins, gaat nu een zelf­s­tandig bestaan lei­den. Een van de ini­ti­atiefne­mers toen­ter­tijd was Greet Plekker, die er gelukkig nog steeds bij is als bezie­lende kracht.

Greet vertelde bij de notaris over het ontstaan van de webkrant, waaraan zij onder lei­d­ing van Otto Würth, samen met Karin de Gorter en Han­neke de Graaf een belan­grijke bij­drage leverde. Han­neke de Graaf maakte toen de website.

Op 3 decem­ber 2003 ging met medew­erk­ing van veel buurtgenoten die deel­na­men aan het Dig­i­taal Trapveld de web­site „on air”. Een en ander werd mede mogelijk gemaakt door het Schiphol Air­port Fonds.

Greet ondertek­ende op 3 juni 2014 bij de notaris als kers­verse voorzit­ter de opricht­ingsakte c.q. statuten. Ook Co Plomp en Ton Op de Beek, resp. als pen­ning­meester en sec­re­taris ondertek­enden onder de belang­stel­lende blik van Ruud Mei­jns de papieren en daarmee werd Sticht­ing De Zuid​kan​ter​.nl een feit. Gelukkig bli­jft de samen­stelling van het team vri­jwel het­zelfde. We zijn echter nu ook ons eigen bestuur.

Greet Plekker liet nog wel even weten dat ze niet zoveel van dat bestu­urs­ge­doe moet hebben. Zij ziet zichzelf het liefst als hoof­dredac­teur en hoopt dat www​.dezuid​kan​ter​.nl gewoon met suc­ces kan door­gaan als web­site voor geschiede­nis en actu­aliteiten bin­nen Zaanstad.

Ton Op de Beek,
sec­re­taris Sticht­ing deZuid​kan​ter​.nl

(Ton Op de Beek heeft ons ver­laten, hij is ver­huisd naar Friesland.)


Joomla tem­plates by a4joomla