Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Jon­geren­winkel geopend in de Lobelia in Poelenburg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


Voor én door jon­geren die hun tal­ent willen ontwikke­len
Poe­len­burg heeft er een nieuwe plek bij spe­ci­aal voor jon­geren: de jon­geren­winkel aan de Lobeliusstraat 16. Vanuit een knusse ‘huiskamer’ kun­nen de jon­geren hier aan de slag met hun tal­en­ten. De jon­geren denken zelf mee in het aan­bod van activiteiten, in samen­werk­ing met par­ti­jen als Fluxus en het Sportbedrijf. Naast de activiteiten in groepsver­band, kun­nen er ook op indi­vidu­ele basis gesprekken plaatsvin­den met bijvoor­beeld een jon­geren­werker of iemand van het Jon­geren­loket of Straathoekwerk.

jongerenwinkelWethouder Songül Mut­luer bezocht de jon­geren­winkel op 18 feb­ru­ari 2020 om samen met de aan­wezi­gen offi­cieel het start­sein te geven: “We ken­nen alle­maal wel een negatief ver­haal over Poe­len­burg of Pelder­sveld, maar deze wijken barsten ook van de jon­geren met bij­zon­dere, nog onont­dekte tal­en­ten. Om jon­geren de kans te bieden om hun vrije tijd leuk én nut­tig te best­e­den, hebben ze een plekje voor zichzelf nodig. Hier kun­nen ze dan zichzelf, elkaar én de pro­fes­sion­als vin­den om hun tal­ent te ont­dekken en verder te ontwikkelen.”

Zaanstad start met vri­jwillige woon­ad­viseurs
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor oud­eren die zelfstandig(er) thuis willen wonen
Veel Zaankan­ters willen zo lang mogelijk zelf­s­tandig in de eigen wijk ouder wor­den. Dat kan om een aangepaste won­ing vra­gen. Zaanstad heeft nu met ‘Mijn Huis Op Maat’ acht ent­hou­si­aste vri­jwilligers getraind tot woon­ad­viseur. De woon­ad­viseurs komen kosteloos thuis bij woningeigenaren, om te advis­eren over aan­passin­gen om veilig en zelf­s­tandig te wonen. Op 12 feb­ru­ari 2020 ontvin­gen de kers­verse woon­ad­viseurs hun cer­ti­fi­caat uit han­den van wethouder Songül Mutluer.woonadviseurs

De Kinder­boerderij is Rookvrij
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

rookvrij0

De kinder­boerderij, ook wel de Stads­boerderij genoemd, in het Dar­win­park is vanaf heden Rookvrij. Kinderen zullen hier niet meer oog in oog staan met rok­ende mensen. Deze gen­er­atie moet zoveel mogelijk rookvrij opgroeien. Paul Laport van Zaans Natuur & Milieu Cen­trum sprak te mid­den van gas­ten en medew­erk­ers over zijn jeugd waar tij­dens een vakanti­etocht naar Frankrijk er nog driftig gerookt werd in de auto. Het is een nieuwe tijd en daar horen ook nieuwe maa­trege­len bij.

Rookvrij3Rookvrij1


Links: Paul Laport met wethouder Songul Mut­luer Rechts: De wethoud­ers schroeft en de voorzit­ter maakt er een foto van.

Wethouder Mut­luer mem­o­reerde nog eens hoeveel mensen er jaar­lijks het slachtof­fer van het roken van tabak wor­den en dat we zeker bij een stads­boerderij als deze de kinderen een gezonde speelomgev­ing moeten geven. Nadine Da Cruz, namens Odion, vertelde dat er nog wel wat rokers bij Odion zijn, maar dat daar op deze plek wat aan gedaan gaat wor­den.
En dan het vast schroeven van het bor­dje ‘Rookvrij’ op het hek. Met behulp van een medew­erker schroefde de wethouder het bor­dje recht op het hek. Tenslotte ging iedereen nog even op de foto.
Rookvrij2

De ramen van het Sint Jan/​Johannes Ziekenhuis

OPROEP

Ziekehuis0


We ken­nen alle­maal de glas-​in-​loodramen met religieuze voorstellin­gen uit de Kapel van het St. Jan Zieken­huis. Ze waren lange tijd in het Zaans Medisch Cen­trum te bewon­deren. Ze bevin­den zich nu in de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde. Over die ramen gaat het in dit geval niet. De Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen vraagt uw hulp bij het vin­den van andere ramen.
ziekenhuis St. Jan
Op de foto ziet u boven de ingang van het St. Jan tien ramen, het waren ook glas-​in-​loodramen eve­neens van glaze­nier Trautwein, die daar sinds 1954 in zaten. Bij de ver­bouwing van het pand in 1987 tot kan­toor of in 1997 tot apparte­menten zijn de ramen veran­derd.
ziekenhuis1Bij de uitver­grot­ing is nog iets te zien van de glas-​in-​lood-​motieven in de ramen. Het zijn geen ramen die je over het hoofd ziet. De vraag is of ze bij de bouw van de apparte­menten nog aan­wezig waren.

Het kan ook zijn dat de ramen er al eerder uit zijn gehaald omdat de kinder­afdel­ing had geklaagd dat het zo donker was op de afdel­ing van­wege de ramen. Wie weet liggen ze ergens net­jes opge­bor­gen.

Waar de ramen na de ver­bouwing zijn gebleven is onbek­end. Het kan ook zijn dat ze ges­neu­veld zijn. Er zijn ook geen afbeeldin­gen bek­end van wat er op de ramen te zien was. De Com­misie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen zou hier graag meer over te weten komen. Zij beheren het verleden van de Zaanse zieken­huizen.

Dus: Als u iets kunt vertellen over de ramen boven de hoofdin­gang van het zieken­huis of als u weet waar ze zich bevin­den horen we het graag.
U kunt uw opmerkin­gen mailen naar het vol­gende e-​mailadres:
rDit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Wijk­team Zaandam-​Zuid naar Wilgen­straat
Pers­bericht uit Zaanstad Journaal


De hoofd­lo­catie van het Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid aan de Menno Simon­szs­traat 34 A ver­huist per 20 jan­u­ari 2020 naar Buurthuis De Zuid­hoek, Wilgen­straat 11.
De andere locatie aan de A.G. Ver­beek­strat blijft.
De inloop­mo­menten veran­deren niet. Dit betekent dat u
op maandag en woens­dag terecht kunt bij A.G.Verbeekstraat 35 tussen 9.00 uur en 11.00 uur en
op dins­dag en don­derdag terecht kunt bij buurthuis De Zuid­hoek tussen 9.00 uur en 11.00 uur.
Het tele­foon­num­mer van beide locaties is 075 304 00 33 en het e-​mailadres is Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Meer info vindt u op www​.swtza​anstad​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla