Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


OJHOpen Joodse Huizen Zaanstad

Pers­bericht
Huizen van Verzet 2019 in Zaanstad — Sprek­ende her­denkin­gen op de plek waar de geschiede­nis zich heeft afgespeeld
Op 4 mei vindt het her­denk­ing­spro­gramma Open Joodse Huizen — Huizen van Verzet in Zaanstad plaats. In Zaanstad komen vertellers, bewon­ers, naza­ten en belang­stel­len­den samen in huizen waar joodse plaatsgenoten voor en tij­dens de Tweede Werel­door­log woon­den en/​of werk­ten. Ze zaten er onderge­do­ken of ze wer­den van daaruit gede­por­teerd. Ook verzetsver­halen komen aan bod. Het pro­gramma wordt in Zaanstad geor­gan­iseerd door een werk­groep van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad, met onder­s­te­un­ing van het Joods Cul­tureel Kwartier te Amsterdam.
Om te herin­neren en te herdenken
Niet zelden is een joods ver­haal óók een verzetsver­haal en ander­som. Er waren joodse mensen betrokken bij het verzet en onder­duik werd vaak mogelijk gemaakt door betrokken­heid van verzetsmensen.
Er zijn ook locaties die voor het eerst mee doen, enkele voor­beelden:
1. Het adres aan de Prins Hen­drik­straat 139 waar de fam­i­lie Pel woonde en waar door ver­raad Geertje Pel-​Groot om het leven kwam, maar de joodse baby werd gered.
De sprek­ers op dat adres schreven er een boek over!
2. Het adres van dr. De Leeuw aan de Sta­tion­sstraat 82, waar een van de zonen het opmerke­lijke ver­haal van zijn vader vertelt.
Ook op de zeven andere adressen in Zaanstad wor­den weer inter­es­sante ver­halen verteld over het joodse leven in de Tweede Werel­door­log. Veel infor­matie over deze fam­i­lies staat ver­meld op de web­site www​.joodsmon​u​mentza​anstreek​.nl
Van A (ssen) tot Z (aanstad)
Het project Open Joodse Huizen — Huizen van Verzet is sinds 2012 uit­ge­groeid tot een belan­grijk en herken­baar her­denk­ing­spro­ject door heel Ned­er­land. De geschiede­nis van een fam­i­lie of buurt komt weer tot leven aan de hand van herinneringen.
De her­denkin­gen vin­den op 307 locaties plaats in 22 ver­schil­lende gemeen­ten in het land.
De bijeenkom­sten duren max­i­maal een uur en zijn gratis toe­ganke­lijk. Kijk voor het volledige pro­gramma op www​.open​jood​se​huizen​.nl en de web­site van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad, www​.4en5meiza​anstad​.nl
Werkom-​vestiging in Zaan­dam brengt begelei­d­ing naar werk dicht bij huis
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
werkomlogokopie
Van­daag heeft wethouder Natasja Groothuis­mink (Werk en Inkomen) de nieuwe ves­tig­ing van Werkom aan de Slachthuis­straat 65 geopend. Zaankan­ters met een bij­s­tand­suit­k­er­ing kun­nen hier terecht voor infor­matie, advies en begelei­d­ing naar werk. Daar­naast onder­s­te­unt Werkom ook werkgev­ers die mensen met een afs­tand tot de arbei­ds­markt een dien­stver­band aan willen bieden.
werkomDe nieuwe ves­tig­ing in Zaan­dam is de tweede fysieke locatie van Werkom, de hoofd­ves­tig­ing is in Purmerend. Door de locatie in Zaan­dam kan Werkom dicht bij huis onder­s­te­un­ing bieden aan werk­zoek­enden uit Zaanstad en omgev­ing. Denk bijvoor­beeld aan het vol­gen van een sol­lic­i­tati­etrain­ing, een begelei­d­ings­ge­sprek of het deel­ne­men aan het Werk­cafe voor con­tacten met werkgevers.
Wethouder Groothuis­mink: „Werkom is voor Zaanstad een belan­grijke part­ner in de bemid­del­ing tussen Zaankan­ters met een afs­tand tot de arbei­ds­markt en werkgev­ers die inclusief willen onderne­men. Dankzij deze samen­werk­ing en de fysieke ves­tig­ing van Werkom in Zaan­dam, kun­nen we grotere spron­gen maken om onze ambities te realis­eren en mensen aan het werk te helpen.”
Tij­dens de feestelijke open­ing aan de Slachthuis­straat op 16 april 2019, stapt de wethouder samen met twee medew­erk­ers van Werkom over een lint van buiten naar bin­nen. „We geven zo het goede voor­beeld en maken sym­bol­isch samen de stap naar werk, hopelijk gaan veel Zaankan­ters ons vol­gen”, aldus Groothuismink.
Koetsier2Kunst­werk Hans Koet­sier komt terug in Zaan­dam
Pers­bericht
Op vri­jdag 12 april 2019 wordt het kunst­werk “Tussen de rails” van Hans Koet­sier geplaatst op zijn nieuwe plek aan de Provin­cialeweg 302 in Zaan­dam. Het kunst­werk, dat dateert uit 1984, is al ruim tien jaar niet meer te bewon­deren geweest, maar komt nu dus terug op een toepas­selijke plek “tussen de rails”, naast de spoor­lijn Zaan­dam – Purmerend/​Enkhuizen en tegen­over de spoor­lijn Zaan­dam – Wormerveer/​Castricum.
Het plaat­sen van het grote (hoogte 8 m, breedte 2.8m en diepte 1 m) en zware (ca. 30.000 kilo) kunst­werk heeft nog wel wat voeten in de aarde. U kunt de plaats­ing vri­jdag aanstaande zelf volgen.

Wan­neer: vanaf 6.30 uur wordt het beeld ‚geladen’ op de gemeen­tew­erf (Spier­ling), de verwacht­ing is dat het beeld tussen 9.00 uur en 9.30 uur op locatie is en op zijn plek zal wor­den gehesen
KoetsierOp bij­gaande foto (gemeen­tearchief Zaanstad) is te zien waar het kunst­werk oor­spronke­lijk stond. Bij het stadsvernieuwing­spro­ject Inver­dan is het beeld wegge­haald en opges­la­gen. Nu er een nieuwe geschikte plaats is gevon­den wordt het kunst­werk terugge­plaatst vlak­bij het bedri­jfsverza­mel­ge­bouw De Bark (van De Bedri­jvige Bij) geves­tigd in een mon­u­men­taal school­ge­bouw. Het kunst­werk ref­er­eert aan het sta­tion en de spoorlijn(en) die daar langs lopen. Bij het zoeken naar een nieuwe locatie is deze beteke­nis van het kunst­werk meegenomen. De nieuwe locatie ligt naast de spoor­lijn Zaan­dam – Purmerend/​Enkhuizen en tegen­over de spoor­lijn Zaan­dam – Wormerveer/​Castricum.
Over de plaats­ing en onthulling
Vanaf De Spier­ling wordt het beeld op een dieplader gehe­sen en via de Provin­ciale weg naar de nieuwe locatie gere­den. Op de nieuwe locatie wordt het beeld op de nieuwe plek gehe­sen door 2 kra­nen.
Omdat het beeld zo lang in opslag heeft gele­gen, is het beeld wat beschadigd. Als het beeld op zijn plek staat kri­jgt het een opknap­beurt en wordt het geschilderd. Als het beeld weer in top­con­di­tie is, organ­iseert Gemeente Zaanstad de formele onthulling van het beeld op de nieuwe locatie.
Over Hans Koet­sier
Johannes (Hans) Koet­sier (Utrecht, 12 juni 1930 – Ams­ter­dam, 30 augus­tus 1991) was een Ned­er­lands con­ceptueel kun­ste­naar die tot de Fluxus-​beweging wordt gerek­end.
Koet­sier werd bek­end door spraak­mak­ende plan­nen. In 1979 stelde hij voor dat er in Gronin­gen een rot­s­tuin zou komen. Uit­gaande van een komend ver­bod op het rapen van kievit­seieren, bedacht hij dat in Leeuwar­den een natu­urste­nen beeld van een kievit­sei zou wor­den geplaatst. Ook opperde Koet­sier het instellen van een nationale feestdag, de ‚Dag van de Inspi­ratie’, op tweede pinks­ter­dag 1980.
In de jaren tachtig stelde Koet­sier de gemeente Almere voor om bij vijf pun­ten aan de stads­gren­zen grote herken­ningspun­ten te plaat­sen. Het eerste hier­van werd in 1986 geplaatst. De serie Stedelijke mark­er­ingspun­ten zou uit vijf beelden bestaan, maar bij Koet­siers over­li­j­den waren er slechts twee gere­aliseerd.
Werk van Koet­sier is aangekocht door het Stedelijk Museum Schiedam. Beelden van Koet­sier zijn te vin­den in onder meer Almere, Hard­er­wijk, Utrecht en Weesp.
Aan­geleverde foto.

Voor­berei­din­gen Kun­stEi­land 2019 gestart

Pers­bericht
KunsteilandZater­dag 14 en zondag 15 sep­tem­ber 2019 vindt de zevende edi­tie van Kun­stEi­land plaats. De basis van het kun­steven­e­ment — dat om het jaar plaatsvindt op het Zaanei­land te Zaan­dam — is de open voordeur. Bewon­ers tov­eren hun eigen huis om tot galerie of the­ater en tonen werk van kun­ste­naars of arti­esten die ze per­soon­lijk waarderen. In een informele, toe­ganke­lijke set­ting kun­nen bezoek­ers kijken en luis­teren naar uiteen­lopende vor­men van kunst en ken­nis­maken met de buurtbewoners.
Kun­stEi­land com­bi­neert het suc­cesvolle con­cept van ‘Gluren bij de Buren’ met de pre­sen­tatie van kunst. De per­soon­lijke betrokken­heid van de bewon­ers zorgt voor een grote diver­siteit aan kun­stvor­men: beeldende kunst, fotografie, keramiek, muziek en theater.
Behalve de exposi­ties, con­certen en optre­dens in de huizen van de bewon­ers van het Zaanei­land, zal er buiten ook van alles te zien en te doen zijn. Onder begelei­d­ing van kun­ste­naar Robert Roelink zal bijvoor­beeld gedurende het week­end met kinderen uit de buurt gew­erkt wor­den aan een groot plas­tic kunst­werk. Bij mooi weer kan men daar boven­dien geni­eten van een hapje en drankje. De komende maan­den zal er meer bek­end wor­den over het pro­gramma van Kun­stEi­land 2019.
Het bestuur van Kun­stEi­land nodigt bewon­ers van harte uit om deel te nemen. Woont u op het Zaanei­land en lijkt het u leuk om u huis open te stellen? Kent of bent u kun­ste­naar of arti­est en heeft u een orig­i­neel idee? Neem dan con­tact op met: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Sub­si­die voor oplei­den van nieuwe ler­aren toegekend

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Agora, Zaan Pri­mair en gemeente aan de slag voor extra ler­aren voor Zaanse kinderen
De sub­si­dieaan­vraag voor € 250.000 die de Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Pri­mair, (samen ver­ant­wo­ordelijk voor meer dan 50 scholen in de Zaanstreek) en gemeente Zaanstad bij het Rijk hebben gedaan is toegek­end. Dit geld wordt gebruikt voor de oplei­d­ing van zij-​instromers, waarmee extra ler­aren beschik­baar kome n voor Zaanse basisscholen.
‘Weer een mooie stap in het bestri­j­den van het ler­ar­entekort in Zaanstad’, aldus Ellen Voskuilen van Zaan Pri­mair en Ries Spies van Agora. ‘Geweldig om ent­hou­si­aste hoog opgeleide mensen in het pri­mair onder­wijs een nieuwe car­rière te bieden. Voor ons zorgt dit ook voor de nodige ver­friss­ing en vernieuwing. Tegelijk­er­tijd zijn we er nog lang niet. Mensen die ent­hou­si­ast zijn kun­nen zich bli­jven aan­melden, want als het aan ons ligt starten we ook met een tweede lichting’.
20 zij-​instromers aan de slag
Agora en Zaan Pri­mair zijn op dit moment bezig om uit de kleine 100 mensen die graag de oplei­d­ing willen vol­gen, de 20 beste te selecteren. De selec­tie is bijna afgerond, de voor­berei­dende stages en assess­ments komen nog. Met de komst van 20 zij-​instromers wordt een eerste aanzet gegeven voor het terug­drin­gen van het ler­ar­entekort. Doel is om 1 sep­tem­ber te starten met de oplei­d­ing zodat in 2020 de eerste zij-​instromer zelf­s­tandig voor de klas staat. Maar daarmee is het struc­turele tekort aan ler­aren niet opgelost. Het ler­ar­entekort is en bli­jft een lan­delijk prob­leem. Tegelijk­er­tijd willen de schoolbesturen en de gemeente zelf ook werken aan oplossingen.
Niets doen geen optie
‘Deze sub­si­die is een duwtje in de rug,’ zegt wethouder onder­wijs Ger­ard Ram. ‘Het is goed om te zien dat onze inzet van de afgelopen peri­ode loont. We zijn naar het Rijk gegaan, de gemeen­ter­aad heeft zijn rol gespeeld en de schoolbesturen zelf werken er hard aan. Met resul­taat, want de eerste kan­di­daten gaan zich voor­berei­den op het port­fo­lio en het geschik­thei­d­sassess­ment en het geld om dat te financieren is bin­nen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De komende jaren moeten we con­tinu aan­dacht houden voor dit onder­w­erp. Samen met de schoolbesturen willen we ler­aren wer­ven en behouden. Daar bli­jven we de komende tijd mee bezig. Alles om ervoor te zor­gen dat alle Zaanse kinderen het onder­wijs kri­j­gen dat ze verdienen.’
Rollen en ver­ant­wo­ordelijkhe­den
De schoolbesturen zijn ver­ant­wo­ordelijk voor het onder­wijs en hun per­son­eel. De gemeente wil wel graag een bij­drage lev­eren, naast de lan­delijke sub­si­die die aangevraagd is. Door extra te investeren in onder­wi­jsachter­standen­beleid, onder andere door een­ma­lig extra mid­de­len voor de brug­func­tionaris in Poe­len­burg en Pelder­sveld (uitvo­er­ings­plan), onder­s­te­unt de gemeente de schoolbesturen, zodat die op hun beurt meer kun­nen investeren in zij-​instromers.
Joomla tem­plates by a4joomla