Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Inloo­phuis 1=Samen ont­vangt pro­motie­ma­te­ri­aal van het Arie Lems­fonds
Pers­bericht

Lemsfonds3In de Week tegen de een­za­amheid vervulde het Arie Lems­fonds de aan­vraag van het Inloo­phuis 1=Samen. Eerder dit jaar werd het Inloo­phuis, samen met het project ‘Vriend­schap­pelijk Huis­be­zoek’ van Human­i­tas, door het Zaanse fonds gekozen als pro­jecten om te onder­s­te­unen. Hier­mee koos het Arie Lems­fonds niet voor één maar voor twee pro­jecten die zich beide inzetten om de een­za­amheid in de Zaanstreek tegen te gaan.

Nel Galjé probeert, samen met een groep vri­jwilligers, de een­za­amheid in Zaandam-​Zuid en Poe­len­burg terug te drin­gen door mensen bij elkaar te bren­gen voor een drankje, praatje of een leuke activiteit. Iemands achter­grond is hier­bij niet van belang. Iedereen die behoefte heeft aan wat gezel­ligheid is welkom.
Op zater­dag 5 okto­ber 2019 kre­gen de vri­jwilligers van het inloo­phuis de voor hun ontwikkelde huis­stijl, toegepast op fly­ers en posters, over­handigd. Deze had­den ze aangevraagd bij het fonds.
Daar­naast werd hun locatie beter zicht­baar gemaakt door het plaat­sen van raam­stick­ers en een straat­bord voor de deur. Grafisch vor­mgeef­ster Wietske Lute ver­zorgde het ontwerp. Zij werkte geheel belan­geloos mee aan het project.

Lemsfonds2Voorzit­ter van het Arie Lems­fonds, Piet Oudega, sprak bij de over­handig­ing zijn bewon­der­ing uit over het ini­ti­atief dat past bin­nen de geest van de naamgever Arie Lems. Arie Lems was de eerste benoemde burge­meester van Zaanstad. Het inloo­phuis werkt verbindend, benut de dialoog om mensen in de wijk samen te bren­gen en maakt geen onder­scheid tussen rangen en standen. De ini­ti­atiefne­mers zijn zich bewust van hun omgev­ing, ide­al­is­tisch en vervullen met het inloo­phuis 1=Samen een behoefde in de wijk.

Na de over­handig­ing gin­gen de vri­jwilligers van het Inloo­phuis, het Arie Lems­fonds en PvdA Zaanstreek met elkaar de fly­ers ver­sprei­den in de buurt. Wil je meer weten over het Arie Lems­fonds of helpen bij het onder­s­te­unen van de ges­e­lecteerde pro­jecten kijk dan op www​.arielems​fonds​.nl

Lemsfonds1
Aan­geleverde foto’s.

Exposi­tie Frans Room
Pers­bericht

FransRoom0Het huis annex ate­lier en opslag van Frans Room kreeg van de won­ing­bouwv­erenig­ing het stem­pel ‘gevaar­lijk’ en moest met spoed ontru­imd wor­den.
Veel dank aan allen die daar­bij hebben geholpen.

Met een deel van deze “Nalaten­schap van een Lev­ende” is de afgelopen dagen een ten­toon­stelling ingericht bij Adri­aanse Interieur in Zaandijk.

Nieuwe Nagel­stu­dio op de Zuiddijk

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

nagelstudio1Vri­jdag 30 augus­tus 2019 heeft archi­tect Sjo­erd Soeter Kim’s Nagel­stu­dio en Beau­tysa­lon geopend. Hij deed dat door samen met eige­naar dhr. Vo Van Chuyen een lint door te knip­pen. Voor deze plechtigheid sprak Soeters over het belang dat er nieuwe zaken bij komen op de Zuid­dijk. De gaten moeten wor­den opge­vuld en daar is deze Nagel­stu­dio weer een bij­drage aan. Hij hoopte dat in de toekomst de Zuid­dijk vanuit het achter­land beter bereik­baar en toe­ganke­lijk kan wor­den gemaakt. Je moet nu toch telkens weer de ‘Kluft’ op om op de Zuid­dijk te komen.


Foto v.l.n.r.: Vo Van Chuyen, Ngo Thi Sau en Sjo­erd Soeters

Kim’s Nagel­stu­dio, Zuid­dijk 95, is een voortzetting van de stu­dio die de fam­i­lie ruim tien jaar op de Rozen­gracht had. Daar is noodged­won­gen een eind aan gekomen van­wege de recente bouwac­tiviteiten in het gebied.
nagelstudio2

Woon­wijk Gouw­park biedt passende wonin­gen voor jong en oud

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Nieuw bestem­mings­plan voor het ter­rein van voor­ma­lig zieken­huis in Zaan­dam
Op het ter­rein van het voor­ma­lig ZMC is ruimte ontstaan voor een nieuw aantrekke­lijk woon­bu­urtje: Gouw­park. Van­daag is het bestem­mings­plan ter besluitvorm­ing naar de raad ges­tu­urd. Wethouder Songül Mut­luer: “Hier­mee hebben we de vol­gende fase bereikt, een grote stap dichter­bij de bouw van 250 nieuwe wonin­gen. Een mooi plan op een cen­trale locatie dicht­bij het groen en voorzienin­gen. Met ver­schil­lende apparte­menten en grondge­bon­den wonin­gen bieden we een prachtige kans aan Zaankan­ters van jong tot oud en voor elke portemonnee.”
Samen met pro­jec­ton­twikke­laars HSB Ontwik­kel­ing en Wilma Wonen is gew­erkt aan een divers won­ing­bouw­pro­gramma, waaron­der ook het aan­deel van 30% sociale huur en passende wonin­gen voor doorstromers op de woningmarkt.Gouwpark1
Foto: impressie Gouw­park (I)
Aantrekke­lijke lig­ging voor een gemengde veelz­i­jdige wijk
De wijk is cen­traal gele­gen en goed bereik­baar, dicht­bij de A7 en het NS sta­tion Kogerveld. Aan de noord­kant is het zieken­huis met zorg­boule­vard en de Albert Heijn XL aan de Koningin Julianaweg. Met de Gouw aan de oost­kant en Burge­meester In ’t Veld­park aan de zuid­kant, ligt de wijk direct aan ecol­o­gis­che verbind­ingszones. De wens is om veel open­heid te creëren zodat het groen ook goed zicht­baar is in en vanuit de wijk. De straten wor­den zo ingericht dat stapvoets moet wor­den gereden.Gouwpark2
Foto: Gouw­park impressie (II)
Bestem­mings­plan bin­nenkort te raad­ple­gen
Gouw­park behoort tot ‘Top 16 won­ing­bouw­plan­nen’ die Zaanstad ver­sneld wil realis­eren. De verwacht­ing is dat in het eerste kwartaal van 2020 ges­tart wordt met bouwen. Na pub­li­catie van het vast­stellings­besluit ligt het bestem­mings­plan ter inzage, dig­i­taal via www​.ruimtelijke​plan​nen​.nl en www​.zaanstad​.nl en op papier via de balie van het stad­huis. Meer infor­matie over het nieuwe Gouw­park is te zien op www​.gouw​park​.nl Gouwpark3
Foto: Gouw­park impressie vogelvlucht

Sport­toestellen voor bewon­ers Zaandam-​Zuid
Pers­bericht

beweegplekSinds woens­dag 28 augus­tus 2019 zijn er nieuwe sport­toestellen spe­ci­aal voor senioren in Zaandam-​Zuid.
De toestellen staan in de Straat Davis ter hoogte van de kinder­speelplaats en het Cruyf­f­court. Een aan­tal bewon­ers heeft meegedacht over de keuze en geschik­theid van deze toestellen. Ook het Soci­aal Wijk­team, Thuis met zorg, Mennistenerf/​Dirk Prins, Buurthuis de Zuid­hoek en Fys­io­prak­tijk de Vijfhoek werken mee voor een goed en veilig gebruik van de toestellen.

Begelei­d­ing Sportbedrijf Zaanstad
U kunt elke woens­dag en vri­jdag in sep­tem­ber en okto­ber onder begelei­d­ing van het Sportbedrijf tussen 10.00 en 11.00 uur lekker bewe­gen. Er wordt verza­meld in wijk­cen­trum de Zuid­hoek, om van daaruit samen met de andere deel­ne­mers naar de locatie te wan­de­len. Dit is ca. 3 minuten lopen. Na het sporten wordt weer geza­men­lijk naar het wijk­cen­trum gewan­deld, om met elkaar nog een kopje koffie to drinken.

Heeft u geen behoefte aan begelei­d­ing en wilt u alleen of samen met anderen gebruik maken van de toestellen dan kan dat natu­urlijk ook. Kom gerust kijken! Zo wordt er naast de toestellen ook een jeu de boules­baan aan­gelegd.
Meer infor­matie: wijk­man­ager Ruut Willems email Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­foon 075 655 2389.
Joomla tem­plates by a4joomla