Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Ams­ter­damse ‘Zuidas’

Pers­bericht

De laat­ste weken van de opnames over Ams­ter­damse ‘Zuidas’ zijn begonnen! De serie met de gelijk­namige titel zal wor­den uit­ge­zon­den bij BNNVARA. Annet Mal­herbe en Mark Riet­man gaan de hoof­drollen van twee topad­vo­caten ver­tolken. Andere grote rollen zijn er voor Noortje Her­laar, Robert de Hoog, Guy Clemens en Bram Suyker.

Gefe­lici­teerd!

Pers­bericht

theaterbonMevrouw A.C. Hogers is de gelukkige winnares van de twee the­ater­bon­nen van Wereld­winkel Zaan­dam.
Altijd doet zij mee met acties en pri­jsvra­gen. Nooit eerder heeft zij iets gewon­nen en nu gaat zij op 13 april gratis naar de voorstelling The African mama’s met Leoni Jansen. Wie zij gaat meen­e­men is niet bekend.

U vindt ons aan de Rozenhofpassage/​ingang Dam.
Open­ingsti­j­den:
Maandag: 13:3017:30 uur
Dins­dag t/​m vri­jdag: 10.0017:30 uur
Zater­dag 10:0017:00 uur

Reuma­fonds zoekt col­lec­tan­ten voor de wijk West­erkoog in Koog aan de Zaan

Pers­bericht

Het Reuma­fonds streeft naar een beter leven voor alle 2 miljoen mensen met reuma. Daar is onder­zoek voor nodig. Door te col­lecteren of organ­isator te wor­den voor de col­lecte­week van het Reuma­fonds van 19 tot en met 24 maart helpt u ons geld op te halen en ons doel te realis­eren. Helpt u mee?

Meest voorkomende chro­nis­che ziekte
Reuma is een verza­mel­naam voor ruim 100 aan­doenin­gen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Ned­er­lan­ders kam­pen met een vorm van reuma, zoals artrose, reuma­toïde artri­tis of jeug­dreuma? Dagelijks kri­j­gen 700 mensen de diag­nose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chro­nis­che ziekte in Ned­er­land. Reuma is nu een onzicht­bare ziekte, maar heeft nog steeds grote impact op het dagelijkse leven. Tweed­erde (69%) van reuma­p­atiën­ten wordt beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, ver­moei­d­heid of ver­min­derde mobiliteit.


Tele­visiep­re­sen­ta­trice Anita Witzier, ambas­sadeur van het Reuma­fonds: ‘Het Reuma­fonds is de belan­grijk­ste financier van onafhanke­lijk weten­schap­pelijk reumaon­der­zoek in Ned­er­land. Het Reuma­fonds is volledig afhanke­lijk van giften van par­ti­c­ulieren en bedri­jven. Als col­lec­tant, wijkhoofd of organ­isator van de col­lecte­week bent u dan ook van groot belang. Als u mee­helpt, helpt u het leven van 2 miljoen Ned­er­lan­ders te verbeteren.’

Helpt u mee?
Voor meer infor­matie of opgeven: Willeke Paauwe
Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Tel: 06 2925 4319

Kinderknut­sel­club

Pers­bericht

Iedere vri­jdag­mid­dag kun­nen kinderen en jeugdi­gen vanaf 4 jaar bij Wijk­cen­trum Dirk Prins terecht voor de Knut­sel­club Crea Bea van 15.0016.30 uur. Er is van alles te doen voor de diverse leefti­jds­groepen, die ook een belan­grijke stem hebben bij de bepal­ing van wat er gaat gebeuren. Ideeën voor de komende tijd: het maken van wax­inelicht­jes, Valen­tijn kussens en place­mats. Maar kinderen mogen daar­naast ook zelf iets kiezen.
Kinderen onder de vijf jaar welkom onder begelei­d­ing van ouder/​verzorger.
De bij­drage is 1,50 euro per kind, inclusief mate­ri­aal, een drankje en iets te snoepen.
Begelei­ders betalen 1,00 euro en kri­j­gen een kopje koffie/​thee.
Het is vrije inloop, maar tevoren aan­melden is wel zo pret­tig. Zie ook de face­book pag­ina van kinderknut­sel­club Crea Bea.

His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

In het ste­den­bouwkundig plan waar door Gemeente Zaanstad op dit moment van wordt uit­ge­gaan is nog slechts plaats voor één molen (De Zaadza­aier). Plus twee woonge­bouwen die ref­er­eren aan een molen. M.a.w. gebouwen die op een molen zouden moeten lijken.
De gemeente beschouwt onze molens namelijk als wind­tur­bines omdat er in de kap een dynamo met de as mee­draait om stroom op te wekken. Dezelfde regel­gev­ing die geldt voor de hoge stalen wind­tur­bines wordt dus ook op de Hemmes­molens toegepast:

Gevol­gen:
1. Vei­lighei­d­szones om de molens heen waarbin­nen geen won­ing­bouw mogelijk is;
2. Beperkte mogelijkhe­den voor het gebruik van de molen­schuur en molen­romp. (max­i­maal 10 mensen bin­nen een straal van 11 meter van de kap).
Hemmesplan


Plan voor de Hemmes

Een haal­baar plan die recht doet aan de geschiede­nis en de prachtige omgev­ing. Een impressie van hoe de Hemmes er uit kan komen te zien, zoals de Hemmes Groep dat voor ogen heeft, ziet u in de afbeeld­ing hierboven.

Kijk op de web­site: www​.hemmes​groep​.nl

hemmes web

Joomla tem­plates by a4joomla