Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Twee wonin­gen in Zaan­dam dicht van­wege hennepplantages

pers­bericht

De won­ing aan het Amrum in Zaan­dam waar eind juni een hen­nep­kwek­erij werd ont­dekt na een brand­meld­ing, is vri­jdag op last van de burge­meester voor zes maan­den ges­loten. Ook een won­ing aan de Heren­gracht in Zaan­dam moet dicht.

De ont­dekking van de hen­nep­plan­tage in de won­ing aan het Amrum zorgde voor veel con­ster­natie. De hulp­di­en­sten kre­gen mid­den in de nacht een brand­meld­ing. Ter plaatse werd geen brand gecon­sta­teerd. Wel bleek de stroom in de betr­e­f­fende won­ing te zijn uit­gevallen. Uit een regen­pijp kwam rook.

Zeventig huishoudens zon­der stroom

Toen na aan­klop­pen de deur werd opengedaan door de 42-​jarige bewoner en een 39-​jarige Zaanse vrouw, rook de poli­tie een hen­nepgeur. Onder­zoek in het pand leverde in de kruipruimte onder de won­ing een hen­nep­kwek­erij op met in totaal 236 planten. De stroomvoorzien­ing naar de kwek­erij bleek ille­gaal te zijn afge­tapt uit de meterkast. De kabel waarmee dit gebeurde bleek over­be­last te zijn en was hier­door kapot gegaan. Niet alleen de stroom in de won­ing was uit­gevallen. Ook ruim zeventig huishoudens in de omgev­ing zaten lan­gere tijd zon­der stroom.

‘Dit laat zien hoeveel gevaar en over­last hen­nep­plan­tages kun­nen veroorza­ken’, aldus burge­meester Ham­ming. ‘Daar willen we echt een einde aan maken.’ Naast de sluit­ing loopt er ook een strafrechtelijk onder­zoek tegen de verdachten.

Eige­naar voor tweede keer in de fout

In de won­ing aan de Heren­gracht wer­den 126 pot­ten met restanten van hen­nep­planten aangetrof­fen en appa­ratuur die wees op een pro­fes­sionele hen­nep­plan­tage. In een andere won­ing van dezelfde eige­naar wer­den eerder al hard­drugs zoals MDMA, cocaïne en amfe­t­a­mine aangetrof­fen. Die won­ing aan de Krom­me­nieër­weg in Wormerveer werd toen voor drie maan­den ges­loten. De won­ing aan de Heren­gracht gaat nu voor zes maan­den dicht.

Ver­scherpt sluitingsbeleid

Zaanstad heeft het sluit­ings­beleid aangescherpt in de strijd tegen onder­mi­j­nende drugscrim­i­naliteit. Naast bedri­jf­s­pan­den wor­den ook wonin­gen waarin hard­drugs of wiet­plan­tages wor­den aangetrof­fen tijdelijk ges­loten. Hen­nep­plan­tages zor­gen niet alleen voor over­last in de buurt, maar ook voor brandgevaar, omdat er vaak ille­gaal elek­triciteit wordt afgetapt.

De tijdelijke sluit­ing is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan over­last en brandgevaar, maar ook om de aan­loop van drugs­ge­bruik­ers en crim­ine­len te stop­pen. De sluit­ing wordt dan ook steeds nadrukke­lijk naar buiten gebracht. Op wonin­gen die ges­loten wor­den, komt een poster die de reden van de sluit­ing aangeeft en infor­matie geeft waar mensen meldin­gen kun­nen doen.

WerkzaamhedenWerkza­amhe­den aan de West­z­i­jde in Zaandam

Pers­bericht

Inricht­ing van open­bare ruimte met behoud van his­torisch karak­ter.
Sinds enkele jaren werkt de gemeente Zaanstad aan het opknap­pen van de West­z­i­jde. Een grote oper­atie met vele fases. Vanaf augus­tus 2018 wordt het resterende deel tussen Rui­jter­veer en de Papen­pad­sloot vernieuwd. Terug­bren­gen van het his­torische karak­ter is een voor­waarde en daar wordt met de inricht­ing reken­ing mee gehouden.

Voor­dat in feb­ru­ari 2019 ges­tart wordt met de her­in­richt­ing wor­den eerst, in de komende maan­den, de gas en water­lei­d­ing ver­van­gen en oude kabels ver­wi­jderd. Ook wordt een klein deel van de rio­ler­ing vernieuwd tij­dens de her­in­richt­ing van de straat.

Kun­st­e­d­u­catiepro­ject ten­toongesteld op Stadhuisplein

Pers­bericht

Op de laat­ste schooldag voor de zomer­vakantie werd afgelopen vri­jdag­mid­dag het resul­taat van het kun­st­e­d­u­catiepro­ject “De meester en zijn pupil” feestelijk onthuld door wethouder Sanna Munnikendam. Een replica van dit enorme vier­luik, gebaseerd op het schilderij “Guer­nica” van Pablo Picasso uit 1937, is tij­dens de zomer­maan­den te zien op het Stad­huis­plein in Zaan­dam. Het orig­i­neel wordt voor onbepaalde tijd op het Com­paen VMBO in Zaan­dam tentoongesteld.

guernica

Lev­ens­g­root doek
“De meester en zijn pupil” is een ini­ti­atief van kun­s­tu­itleen Artza­anstad en vak­do­cent en kun­ste­naar Rob Cerneus in samen­werk­ing met Rabobank Zaanstreek. Ongeveer 20 leer­lin­gen van ver­schil­lende Zaanse basiss­c­holen en het Com­paen VMBO werk­ten onder bezie­lende lei­d­ing van Cerneus bij Artza­anstad op het Hem­brugter­rein aan het lev­ens­grote doek. Het werk werd voltooid op de open­ings­dag van het Artza­anstad Event eind mei, waarna het een promi­nente plek kreeg op de driedaagse kunstbeurs.

Ges­laagde pilot
Het project kri­jgt vol­gend school­jaar mogelijk een ver­volg. Fleur Pas­toor van Artza­anstad zegt hierover: “De meester en zijn pupil” was een zeer ges­laagde pilot, die we graag een ver­volg willen geven. We vin­den het als cul­turele organ­isatie erg belan­grijk aan­dacht te best­e­den aan kun­st­e­d­u­catie. Ons ini­ti­atief is zowel door de betrokken onder­wi­jsin­stanties als spon­sor Rabobank Zaanstreek erg ent­hou­si­ast ont­van­gen. We zullen geza­men­lijk de mogelijkhe­den onder­zoeken om een struc­tureel ver­volg aan het project te geven met bijvoor­beeld iedere keer een ander kunst­werk of thema centraal.”

Actueel onder­w­erp
Het schilderij “Guer­nica” toont het bom­barde­ment op de stad Guer­nica tij­dens de Spaanse Burg­eroor­log. “Para­dox­aal genoeg schilderde Picasso de ver­schrikkin­gen van die oor­log ontzettend ont­wape­nend en won­der­schoon. Het onder­w­erp van het doek wekt ook van­daag de dag asso­ci­aties op met bijvoor­beeld de ver­woes­tende oor­log in Syrië. Daarmee is het ruim tachtig­jarige doek anno 2018 nog steeds actueel”, licht Rob Cerneus toe.

Het Zaanthe­ater en Podium d Flux slaan de han­den ineen.

Pers­bericht

Tij­dens deze zon­nige dagen denkt menigeen nog liever niet aan het najaar. Podium de Flux en het Zaanthe­ater zijn echter al volop bezig met de voor­berei­din­gen voor de win­ter­maan­den. Deze twee Zaanse podia zijn begonnen met een mooie samen­werk­ing waaruit de komende tijd een aan­tal spraak­mak­ende shows zullen voortvloeien.

‘Ik kijk ontzettend uit naar deze samen­werk­ing’, laat Pearl Vink van Podium de Flux weten. ‘Ik geloof dat we elkaar enorm kun­nen ver­sterken. Door deze samen­werk­ing kun­nen we het pub­liek opti­maal bedi­enen met mooie muziekprogramma’s in een the­atrale set­ting.’
Ceciel Kock­el­mans van het Zaanthe­ater voegt hier­aan toe: ‘Wij werken graag samen met Podium de Flux. We vullen elkaar aan. Geza­men­lijk kun­nen we een mooi muziekpro­gramma aan­bieden voor het Zaanse pub­liek.’

FluxsamenwerkingDe samen­werk­ing zal aftrap­pen op 16 okto­ber 2018 met de orig­inele band van Amy Wine­house. In For­ever Amy wordt de jaz­zdiva zeer natu­ur­getrouw ver­tolkt door het Sicil­i­aanse jazz– en soul­won­der Alba Plano. Verwacht een ontroerend eerbe­toon aan een geweldige vrouw, die haar ziel verkocht aan de muziek. De samen­werk­ing wordt voort­gezet op 20 jan­u­ari 2019 tij­dens het con­cert van de Amerikaanse singer-​songwriter Dayna Kurtz. Haar stem is warm, krachtig, intens en gri­jpt enorm aan. Ook Tim Knol wordt geprezen om zijn aan­gri­jpende stemgeluid. Hij is 31 jan­u­ari 2019 te zien in het Zaanthe­ater. De fans van surfrock genre kun­nen op 16 feb­ru­ari 2019 hun hart ophalen. The Boot­leg Beach Boys bren­gen een zonover­goten selec­tie van de har­monieuze west coast songs, waarmee ze de geest van de 1960’s Amer­i­can Dream volledig terughalen. The Rosen­berg Trio doet ook zijn intrede. Vorig jaar hebben ze een uitverkochte show ver­zorgt in de Flux en op 22 feb­ru­ari 2019 zullen ze het podium van het Zaanthe­ater betre­den.
Ook Lak­shmi, Miss Mon­treal, Ruben Hein, Janne Schra en een Bruce Springsteen-​, Gen­e­sis– en Wood­stock trib­ute staan op het pro­gramma.
Kijk voor meer info op www​.podi​umde​flux​.nl of www​.zaanthe​ater​.nl

Aan­geleverde foto.

Reis­doc­u­ment thuis laten bezorgen

Pers­bericht

reisdocumentNiet meer in de rij voor paspoort of ID
Zaankan­ters kun­nen een reis­doc­u­ment voor­taan thuis of op het werk laten bezor­gen. Deze mogelijkheid biedt de gemeente Zaanstad sinds woens­dag 4 juli 2018 aan. Het laten bezor­gen van een nieuw paspoort of een iden­titeits­be­wijs kan ook ’s avonds en op zater­dag. Geen wacht­ti­j­den, geen reis­tijd, en ook vrij nemen is niet meer nodig.
De bezorgkosten
zijn € 15,-.

Dit betekent dat een inwoner van Zaanstad die een nieuw reis­doc­u­ment nodig heeft, nog maar één keer naar de balie van de gemeente hoeft te komen: alleen voor de aan­vraag. Wethouder Rita Noordzij: “De dien­stver­len­ing van onze gemeente moet voor iedereen toe­ganke­lijk zijn. De gebruiker staat cen­traal. Het is fijn dat inwon­ers nu zelf kun­nen kiezen of ze hun reis­doc­u­ment willen ophalen of laten bezorgen.”

Het pro­ces
De aan­vraag van het reis­doc­u­ment en het betalen van de bezorgkosten gebeurt in het stad­huis. Kort daarna stu­urt de organ­isatie Dyna­sure een mail met een link waarmee de bezorg­ing online gep­land kan wor­den. Geen mailadres? Geen punt, dan wordt de aan­vrager de vol­gende dag door Dyna­sure gebeld om een afspraak te maken. Op de bezorgdag ont­vangt de aan­vrager ’s ocht­ends én ongeveer een uur van te voren een berichtje met de verwachte bezorgtijd.
De bezorger is ver­plicht de iden­titeit, van de ont­vanger, via het oude paspoort of ID-​bewijs, te con­trol­eren. Als er meer doc­u­menten op het­zelfde adres bezorgd wor­den, dan is het noodza­ke­lijk dat de betr­e­f­fende per­so­nen alle­maal aan­wezig zijn.

Meer infor­matie
Meer weten? Kijk op www​.zaanstad​.nl en vul in bij zoek­term: paspoort of ID-​kaart bezor­gen of kijk op www​.reis​doc​u​menten​be​zor​gen​.nl
Bellen met de gemeente kan ook via tele­foon­num­mer 14075.
Het tele­foon­num­mer van Dyna­sure is 0348 462 873.
Bij een spoedaan­vraag is de bezorgser­vice overi­gens niet mogelijk.

Joomla tem­plates by a4joomla