Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Rijbe­wi­jskeurin­gen CBR in Wormerveer
Pers­bericht

Een medis­che keur­ing voor het ver­len­gen van uw rijbe­wijs is nodig wan­neer u 75 jaar of ouder bent of wan­neer u een zgn. groot rijbe­wijs (C/​D/​E) gaat halen of vernieuwen, of wan­neer u om medis­che reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen in Gezond­Plus op vri­jdag 28 mei, vri­jdag 18 juni en vri­jdag 23 juli medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbewijs.

Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uit­slui­tend maken via RegelZorg:

Gemakke­lijk en snel via onze web­site: www​.regel​zorg​.nl of tij­dens kan­tooruren via de afsprak­en­lijn: 088 2323 300.


De Pro­ce­dure
Houd zelf de eind­da­tum van uw rijbe­wijs in de gaten en begin 5 maan­den voor deze datum met het ver­len­gen van uw rijbe­wijs, indien u ook medisch gekeurd moet wor­den.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezond­hei­dsverk­lar­ing. Dat kan online op mijn cbr​.nl, via DigiD met SMS– of App-​verificatie. Een papieren Gezond­hei­dsverk­lar­ing kunt u kopen bij de meeste gemeen­ten of via Regel­Zorg .
Deze vra­gen­li­jst over uw eigen gezond­heid moet u eerst zelf invullen en ops­turen naar het CBR. Als antwo­ord kri­jgt u van het CBR het Ver­slag (soms meer dan één), die de keur­ingsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keur­ing.
De art­sen waar Regel­zorg mee samen­werkt, zijn aanges­loten bij ZorgDomein. Zij vullen de for­mulieren dig­i­taal voor u in en ver­s­turen deze direct naar het CBR. Meer infor­matie over de pro­ce­dure leest u op de web­site van Regelzorg.

Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders

Ver­loopt het rijbe­wijs tussen 1 sep­tem­ber 2020 t/​m 30 juni 2021: uw rijbe­wijs is in de hele EU nog 10 maan­den geldig vanaf de eind­da­tum op uw rijbewijs.

De door­loop­ti­j­den van het CBR zijn een stuk ver­be­terd, dus als u zich tijdig laat informeren en u zich goed voor­bereidt op de keur­ing zult u geen gebruik hoeven maken van deze regeling.

Werkza­amhe­den Klaas Kanstraat stil­gelegd
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Beste bewoner,

KlaasKanstraat1Nuts­bedrijf Lian­der werkt op dit moment aan de kabels en lei­din­gen in de Klaas Kanstraat in Zaan­dam.
Van­wege de vond­sten van een oude begraaf­plaats leggen wij het werk tijdelijk stil. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat dit voor u betekent.

Stad­sarche­oloog doet onder­zoek ter hoogte van het plantsoen
Wij hebben resten van de voor­ma­lige begraaf­plaats gevon­den ter hoogte van het plantsoen. We denken op nog 3 plekken in die buurt resten te vin­den.
Pas als alles zorgvuldig is opgeruimd, kan aan­nemer Visser Smit verder gaan met de graafw­erkza­amhe­den aan de kabels en lei­din­gen. Dat zal hoogst­waarschi­jn­lijk maandag zijn.
Neem gerust con­tact op bij vra­gen
U kunt mij bellen via tele­foon­num­mer 14075, ik help u graag.
Met vrien­delijke groet,
de heer M. Land,
Inspecteur Kabels & Lei­din­gen Ingenieursbureau


Zaanse Expe­ri­ences 2021

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

De gemeente investeert 80.000 euro in de Zaanse Expe­ri­ences om sporten en bewe­gen onder kinderen en jon­geren te bevorderen. Wethouder Sport, Ger­ard Slegers: “In deze coro­natijd is het soms lastig om vol­doende te bewe­gen. Ter­wijl dit wel belan­grijk is voor je men­tale en fysieke gezond­heid. Wij zijn blij dat we een mooi bedrag van het Rijk ont­van­gen en willen dit op een goede manier best­e­den. Een leven lang sporten begint bij het motiv­eren van kinderen om erop uit te gaan, zodat ze vol­doende bewe­gen. Het is een belan­grijke fac­tor voor groei en ontwik­kel­ing. Daarom kiezen we ervoor om deze finan­ciële bij­drage aan onze jon­geren te besteden.”

experience1 experience2

Bij de Zaanse Expe­ri­ences kun­nen alle kinderen uit Zaanstad gratis deel­ne­men aan aller­lei activiteiten op het gebied van sport, spel, cul­tuur en een gezonde leef­stijl. De activiteiten wor­den aange­bo­den door ver­schil­lende lokale aan­bieders. De gevol­gen van corona hebben een grote impact op de gezond­heid en leef­stijl van mensen. Daarom heeft het kabi­net vanuit het ste­un­pakket ‘Men­taal welz­ijn en leef­stijl’ extra geld beschik­baar gesteld aan gemeen­ten. Zaanstad heeft ervoor gekozen dit beschik­bare geld aan de Zaanse Expe­ri­ences uit te geven.

Meer infor­matie en tips
Er wordt momenteel nog gew­erkt aan het pro­gramma van de Zaanse Expe­ri­ences voor de schoolvakanties. Het eerstvol­gende pro­gramma wordt beschik­baar voor de meivakantie. Deze start 26 april. Op bijna alle Zaanse scholen wor­den fold­ers uitgedeeld met het pro­gramma. Houd de web­site van het Sportbedrijf in de gaten: www​.zaanse​-expe​ri​ence​.nl Vra­gen hierover zijn te stellen via afdel­ing sport­stim­u­ler­ing: 07565 399 70 — of - Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Op de web­site: www​.bli​jfin​be​weg​ing​.zaanstad​.nl staan beweegtips op het gebied van onder andere wan­de­len, fiet­sen en thuis sporten.

Foto’s: Activiteiten van de Zaanse Experiences


Col­lec­tan­ten gezocht in Zaanstad!
Pers­bericht

MS col­lecte­week van 28 juni t/​m 3 juli 2021:

Van 28 juni t/​m 3 juli 2021 vindt de lan­delijke huis-​aan-​huiscollecte van het Nation­aal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar col­lec­tan­ten in Zaanstad.
Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte mul­ti­ple scle­rose (MS)?

Word col­lec­tant

We zijn op zoek naar col­lec­tan­ten! Col­lec­tan­ten kun­nen ervoor kiezen om huis-​aan-​huis of thuis vanaf de bank te col­lecteren. De opbrengst van de lan­delijke col­lecte­week is van essen­tieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Ned­er­land die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen let­ter­lijk sloopt. Onder­zoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.

Col­lecteren kost maar twee uurt­jes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het cen­trale zenuwstelsel

MS is een ziekte van het cen­trale zenuw­s­telsel. Door­dat er iets mis is in het afweer­sys­teem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hier­door komen sig­nalen van en naar de herse­nen niet (goed) door, waar­door ver­lam­mings– en uit­valsver­schi­jnse­len optre­den. In Ned­er­land hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symp­tomen tre­den meestal op tussen het 20e en 40e lev­en­s­jaar. Dat maakt MS de meest invalid­erende ziekte onder jonge mensen.

Onder­zoek hard nodig

Er is nog geen oploss­ing voor MS. Onder­zoek­ers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onder­zoek is daarom hard nodig. Het Nation­aal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Col­lecte­week onder andere aan weten­schap­pelijk onder­zoek naar betere behan­delin­gen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Meer infor­matie en aan­melden: www​.nation​aalms​fonds​.nl/​c​o​l​l​e​c​t​e​r​e​n


Bewe­gen en sporten in tij­den van corona

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Een actief leven is goed voor de gezond­heid en daarom heeft Zaanstad een nieuwe web­site bli​jfin​be​weg​ing​.Zaanstad​.nl gelanceerd met tips en ideeën om in beweg­ing te bli­jven. Veel mensen komen door (de gevol­gen van) corona min­der vaak buiten. Dit betekent in veel gevallen dat mensen meer zit­ten en min­der bewe­gen. Maaike Riet­ber­gen, huis­arts en voorzit­ter van Huis­art­sen­v­erenig­ing Zaanstreek-​Waterland: “Juist in deze tijd is het zin­vol als mensen bli­jven bewe­gen. Wan­de­len met een buurvrouw in de wijk en geni­eten van de zon op je gezicht, heeft zowel fysiek als men­taal een posi­tief effect. Blijf niet bin­nen zit­ten en ga bewe­gen! Als huis­arts en voorzit­ter van de huis­art­sen­v­erenig­ing zou dat mijn advies zijn aan de Zaanse inwoners.”

Sport1 Sport2

Joomla tem­plates by a4joomla