Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Eerste wis­se­l­ex­posi­tie in het Molen­mu­seum op de Zaanse Schans in de pri­jzen gevallen

Pers­bericht
molenfotoprijs
Fotograaf Jeroen Nieuwhuis wint zil­ver op Prix de la Pho­togra­phie Paris voor foto­serie ‘The miller’s craft’

Samen­werk­ing Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk en Podium de Flux.
Pers­bericht
BulleFlux
Podium de Flux heeft de inten­tie uit­ge­spro­ken om naast haar samen­werk­ing met andere cul­turele part­ners, voor het aankomend seizoen een geza­men­lijk pro­gramma neer te zetten met Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk. Denk hier­bij aan een selec­tie van een aan­tal artiesten/​bands passend bin­nen deze locatie.

Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” ver­welkomt het 500e lid

Pers­bericht

500stelidDe Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” is een bloeiende verenig­ing die al meer dan 75 jaar bestaat. Ze heeft door de jaren heen een gestage groei doorge­maakt. Het was dan ook al geruime tijd de wens dat het leden­tal op 500 uit zou komen. Zeker voor de oude rot­ten in het bestuur zou dat een mooie mijl­paal zijn. Dat is nu gelukt. Daar­bij is het opmerke­lijk dat veel nieuwe leden vrouwen zijn, een heuglijk feit bin­nen een vogel­w­erk­groep die van oud­sher een man­nen­bol­w­erk is.

In juli van dit jaar schreef mevrouw Kra­tochvilova uit Zaan­dam zich in als 500e lid. Daarna meldde zich overi­gens nog een aan­tal nieuwe leden aan waar­door de teller al weer boven de 500 staat. Mevrouw Kra­tochvilova is op 8 sep­tem­ber, de eerste con­tac­tavond van het nieuwe seizoen, in het zon­netje gezet. Na een speech van de sec­re­taris Ico van Dijk mocht zij een bloemetje, een vogelde­ter­mi­natiegids en een vogel­beeldje in ont­vangst nemen.

OoievaarsZij voelt zich nauw betrokken bij de natuur. In het verleden is ze als vri­jwillig­ster werkzaam geweest in de Heem­tuin. Zij is een ver­woed natu­ur­fo­tografe en heeft ook menig vogeltje gefo­tografeerd. Ver­schil­lende foto’s van haar hebben al in het club­blad de Kieft ges­taan. Met haar lid­maatschap zullen dat er ongetwi­jfeld meer wor­den.
Ooievaars hebben haar bij­zon­dere inter­esse. Het eerste broed­paar sinds 110 jaar in de Zaanstreek — in het Vijfhoek­park in Zaan­dam — viel haar al snel op. Omdat ze zich zor­gen maakte over mogelijke ver­stor­ing heeft ze o.a. geregeld dat de gemeente daar een rood-​wit lint en ket­ting heeft ges­pan­nen met een tekst om wan­de­laars met hon­den op afs­tand van de nest­paal te houden.

Uit­er­aard is de verenig­ing blij met elk nieuw lid, maar een 500e lid ver­welkomen is wel bijzonder.

Foto: Blanka Kra­tochvilova: ooievaars
en
Guda Floris: bloemenhulde


‘Gastvri­jheid en par­elt­jes van de Zaanstreek zicht­baar maken’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Op 21 juli plaat­ste wethouder Cul­tuur en Toerisme Annette Baerveldt op de Gedempte Gracht het eerste exem­plaar van de nieuwe toeris­tis­che beweg­wi­jz­er­ing in Zaanstad. De bor­den wijzen wan­de­laars de weg naar cul­turele en his­torische bezienswaardighe­den en andere belan­grijke pun­ten in de stad, zoals open­baar ver­vo­er­knoop­pun­ten. De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt komende week op ver­schil­lende pun­ten in het Stad­shart van Zaan­dam geplaatst.

wegwijzerAnnette Baerveldt: “De Zaanstreek kent veel – soms ver­sc­holen – par­elt­jes. De beweg­wi­jz­er­ing helpt toeris­ten, maar ook (nieuwe) inwon­ers op weg om al dat moois te ont­dekken. Het hoort bij een stad die gastvri­jheid wil uit­stralen, je laat zien dat je gas­ten met open armen ont­vangt en het nodigt uit om nieuwe plekken te ontdekken.”

Voorkomen dat mensen rond­dwalen
Uit onder­zoek komt naar voren dat bezoek­ers zich eerst online oriën­teren om te zien wat er te doen is een bepaalde streek of regio. Een­maal aangekomen in de stad zelf, vin­den bezoek­ers het pret­tig om zicht­bare herken­ningspun­ten te hebben die hen via een aantrekke­lijke route door de stad gelei­den. Dit voorkomt dat mensen ronddwalen.

Toeris­tis­che focus­ge­bieden
Het Stad­shart Zaan­dam is de eerste van de vier toeris­tis­che ‘focus­ge­bieden’ waar de nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt geplaatst. De bor­den komen op ter­mijn ook te staan in Wormerveer-​Centrum, op de Zaanse Schans en omgev­ing en op het Hem­brugter­rein. Zo wor­den de focus­ge­bieden onder­ling straks ook beter met elkaar verbonden.

Duidelijke en herken­bare beweg­wi­jz­er­ing
De huidige beweg­wi­jz­er­ing voor wan­de­laars in Zaanstad vol­staat niet: som­mige toeris­tis­che voorzienin­gen ont­breken, de lees­baarheid laat te wensen over en er is in de loop der jaren een bonte verza­mel­ing ontstaan aan ver­schil­lende soorten route­bor­den en plattegronden.

Uitvo­er­ingsagenda toerisme
Het zicht­baar maken van het toeris­tisch aan­bod van de stad is een van de speer­pun­ten uit de Uitvo­er­ingsagenda toerisme 20162019, waarin doe­len en con­crete actiepun­ten zijn opgenomen om Zaanstad aantrekke­lijker te maken voor bezoek­ers. Goede routes en beweg­wi­jz­er­ing dra­gen bij aan een betere bereik­baarheid, toe­ganke­lijkheid en zicht­baarheid van de stad.

Herken­ning
De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing sluit qua uit­stral­ing en ontwerp aan op de lan­delijke richtli­j­nen van de ANWB voor beweg­wi­jz­er­ing wan­de­laars, zoals die onder andere in de Metropool­re­gio Ams­ter­dam wordt gebruikt. Hier­door heeft een bezoeker die in het cen­trum van Zaan­dam aankomt meteen een gevoel van herken­ning. De walvis bovenop de palen geeft er een eigen, Zaans, tin­tje aan.


Goed nieuws voor de Hemmes Groep!
Pers­bericht
zaadzaaier2
De her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer is weer een stap dichter­bij gekomen. Het col­lege van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei 2020 besloten een dri­etal scenario’s voor te leggen aan de gemeen­ter­aad met in elke vari­ant de her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer. Het ver­schil tussen de ver­schil­lende scenario’s zit in het aan­tal Tiny Houses.
De bouw van de molen gebeurt met leer­lin­gen uit de hout­bouw onder begelei­d­ing van leer­meester Bart Nieuwen­huijs. Ze leren daarmee het vak in de prak­tijk met de molen als eindresultaat!

De terug­keer van molens op de Hemmes laat bij veel Zaankan­ters de harten sneller klop­pen. Het doet recht aan de cul­tu­urhis­to­rie van het schierei­land en past heel goed bij de omliggende typ­is­che Zaanse buurtschap­jes zoals het Haalder­s­broek, de Zaanse Schans en de Gortershoek.
Om de Tiny Houses qua beeld­vorm­ing te laten passen bij de molen wordt nu bekeken of het mogelijk is een aan­tal Tiny Houses onder te bren­gen in twee authen­tieke houtloodsen.
We denken daar­bij aan de voor­ma­lige hout­lood­sen van molen De Veld­vlieger, deze ston­den vroeger op het Land van Mid­del­hoven in het Oost­z­i­jderveld, en willen we herge­bruiken op de Hemmes. Ze zijn bewaard en opges­la­gen in Krom­me­nie. De lood­sen bieden ruimte voor Tiny Houses met op het dak zon­nepan­e­len.
zaadzaaier2020
Aan­geleverde foto’s.


Joomla tem­plates by a4joomla