Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


‘Gastvri­jheid en par­elt­jes van de Zaanstreek zicht­baar maken’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Op 21 juli plaat­ste wethouder Cul­tuur en Toerisme Annette Baerveldt op de Gedempte Gracht het eerste exem­plaar van de nieuwe toeris­tis­che beweg­wi­jz­er­ing in Zaanstad. De bor­den wijzen wan­de­laars de weg naar cul­turele en his­torische bezienswaardighe­den en andere belan­grijke pun­ten in de stad, zoals open­baar ver­vo­er­knoop­pun­ten. De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt komende week op ver­schil­lende pun­ten in het Stad­shart van Zaan­dam geplaatst.

wegwijzerAnnette Baerveldt: “De Zaanstreek kent veel – soms ver­sc­holen – par­elt­jes. De beweg­wi­jz­er­ing helpt toeris­ten, maar ook (nieuwe) inwon­ers op weg om al dat moois te ont­dekken. Het hoort bij een stad die gastvri­jheid wil uit­stralen, je laat zien dat je gas­ten met open armen ont­vangt en het nodigt uit om nieuwe plekken te ontdekken.”

Infor­matiesessie lokale omroep
Pers­bericht

De huidige zend­machtig­ing voor een lokale omroep in de Zaanstreek (Wormer­land en Zaanstad), toegewezen aan RTVI Zaanstreek, ver­loopt op 8 mei 2021. Dat betekent dat we de eerste stap­pen zetten in het pro­ces naar een nieuwe aan­wi­jz­ing zend­machtig­ing. Om de raad­sle­den en andere betrokke­nen en geïn­ter­esseer­den te informeren over dit pro­ces en met elkaar in gesprek te gaan over de rol en het belang van de lokale omroep organ­is­eren wij een infor­matiemid­dag op vri­jdag 18 sep­tem­ber 2020 (13.30 tot 16.00 uur) in het Zaanthe­ater. U bent van harte uitgenodigd!

Tij­dens deze infor­matiesessie kri­jgt u infor­matie over de geschiede­nis van de lokale pub­lieke omroep en de kracht van de lokale media voor de democ­ra­tie. Verder wordt een toelicht­ing gegeven op de rol die de gemeente speelt in het pro­ces van de aan­wi­jz­ing van de zend­machtig­ing en welke inhoudelijke cri­te­ria belan­grijk zijn bij het advies dat door de raad wordt uit­ge­bracht aan het Com­mis­sari­aat voor de Media.

Bent u geïn­ter­esseerd? Noteer deze datum dan in uw agenda. Een uitn­odig­ing en meer infor­matie over het pro­gramma volgt. Heeft u vra­gen? Dan kunt u deze sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
De Zaan­sche Molen in beweg­ing
Pers­bericht

Verhuizing PanoramaOp 17 juni 2020 was het zover. Wind­stil, een vrien­delijk zon­netje en een aan­ge­name tem­per­atuur. Ide­ale omstandighe­den om de top­stukken van het Molen­mu­seum naar hun nieuwe thuis te ver­huizen. Het kostte pre­cies één ocht­end om het Molen­panorama (het gebo­gen schilderij van 2 meter hoog en 11 meter breed) én het model van papier­molen De Een­dragt (330 cen­time­ter lang met 14000 losse dak­pan­nen op het dak) van Koog aan de Zaan over te bren­gen naar de Kalver­ringdijk num­mer 30.
Het panorama paste maar nét in de ver­huiswa­gen van Mul­der. Het ingepakte model van De Een­dragt werd met een spe­ci­aal gemaakte brug naar een tweede ver­huiswa­gen gerold. Daarna ging het met gepaste snel­heid naar het nieuwe museum. Daar aangekomen wer­den het panorama en De Een­dragt op hun plek gezet. Er bleken vier dak­pan­net­jes te zijn ver­schoven.
De andere muse­um­stukken, waaron­der de prachtige molen­mod­ellen, zijn 22 juni ver­huisd. Daar kri­jgt alles een plek in het ver­haal dat we vertellen met de Wereld van Wind­molens.

Aan­geleverde foto.


Goed nieuws voor de Hemmes Groep!
Pers­bericht
zaadzaaier2
De her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer is weer een stap dichter­bij gekomen. Het col­lege van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei 2020 besloten een dri­etal scenario’s voor te leggen aan de gemeen­ter­aad met in elke vari­ant de her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer. Het ver­schil tussen de ver­schil­lende scenario’s zit in het aan­tal Tiny Houses.
De bouw van de molen gebeurt met leer­lin­gen uit de hout­bouw onder begelei­d­ing van leer­meester Bart Nieuwen­huijs. Ze leren daarmee het vak in de prak­tijk met de molen als eindresultaat!

De terug­keer van molens op de Hemmes laat bij veel Zaankan­ters de harten sneller klop­pen. Het doet recht aan de cul­tu­urhis­to­rie van het schierei­land en past heel goed bij de omliggende typ­is­che Zaanse buurtschap­jes zoals het Haalder­s­broek, de Zaanse Schans en de Gortershoek.
Om de Tiny Houses qua beeld­vorm­ing te laten passen bij de molen wordt nu bekeken of het mogelijk is een aan­tal Tiny Houses onder te bren­gen in twee authen­tieke houtloodsen.
We denken daar­bij aan de voor­ma­lige hout­lood­sen van molen De Veld­vlieger, deze ston­den vroeger op het Land van Mid­del­hoven in het Oost­z­i­jderveld, en willen we herge­bruiken op de Hemmes. Ze zijn bewaard en opges­la­gen in Krom­me­nie. De lood­sen bieden ruimte voor Tiny Houses met op het dak zon­nepan­e­len.
zaadzaaier2020
Aan­geleverde foto’s.


Er staat een bos in Krom­me­nie
Pers­bericht

Don­derdag 27 maart 2020 hebben de vri­jwilligers van de Rosar­ium Vrien­den­tuin een begin gemaakt met het voed­sel­bos in de buurt­moes­tuin in het Rosariumpark.
In alle stilte omdat van­wege de noodza­ke­lijke maa­trege­len aan­gaande het coro­n­avirus gekozen was geen pub­liciteit (meer) te geven aan deze activiteit die in eerste instantie bedoeld was als meew­erkdag voor geïn­ter­esseer­den en omwonenden.

aanplantMet een klein ploegje van vier vaste vri­jwilligers hebben we de bomen, stru­iken en planten er in gekre­gen en hielden we uit­er­aard vol­doende afs­tand van elkaar.
Maar aangezien we al zo lang met elkaar betrokken zijn bij de buurt­moes­tuin wis­ten wij er even­goed een gezel­lige dag van te maken. Het weer werkte natu­urlijk ook mee.
Nu staat er dus een klein voed­sel­bos in Krom­me­nie, in het Rosar­i­umpark. Het ziet er natu­urlijk nog niet uit als een echt bos en de komende jaren heeft het aan­dacht nodig, maar over een paar jaar moeten we er echt van kun­nen eten.
Naast de inzet van alle vri­jwilligers van de buurt­moes­tuin was het voed­sel­bos er ook niet gekomen zon­der de hulp van gemeente Zaanstad die de dag ervoor de bomen en stru­iken kwam brengen.

Met de aan­plant van dit voed­sel­bos doet de Rosar­ium Vrien­den­tuin dit jaar weer mee met de Kern met Pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse Hei­de­maatschap­pij.
Het is de bedoel­ing dat door mid­del van het voed­sel­bos er niet alleen een leuke en smake­lijke uit­brei­d­ing komt van de buurt­moes­tuin maar dat de komst van dit bos ook gebruikt kan wor­den mensen bewust te maken van het belang van (eet­baar) groen in de directe leefomgeving.

Er staan nog o.a. een fotowed­strijd, work­shops en ver­halen op touw, maar die zullen alle­maal natu­urlijk pas na juni plaats gaan vin­den.
Gelukkig is het voed­sel­bos iets dat bli­jft en juist over een paar jaar echt uit­ge­groeid zal zijn tot iets moois en gezond, dus dit zal niet de eerste keer zijn dat jul­lie horen over het bestaan van een voed­sel­bos in Krommenie.
Als er mensen zijn die graag een bij­drage lev­eren aan dit bos in de vorm van bomen, stru­iken of planten horen we dat natu­urlijk graag want ook dit bos mag groeien. Neem dan con­tact met ons op, ook voor meer infor­matie.
0647635401 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een buurt­moes­tuin die al jaren wordt gerund door een aan­tal buurt­be­won­ers. Het is een plek voor voed­sel maar ook voor ont­moet­ing. Het voed­sel­bos zal een nieuwe impuls geven aan de Rosar­ium Vrien­den­tuin en daar­door ook een inspir­erende bij­drage kun­nen lev­eren aan het groene bewustz­ijn van jong en oud.
Infor­matie over de diverse activiteiten wor­den t.z.t. verder bek­end gemaakt.
Meer info: face­book: Rosar­ium Vrien­den­tuin
0647635401 /​Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla