Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Vrouwenkrant

Gevraagd: ten­toon­stellings­ma­te­ri­aal Zaanse Vrouwenbewegingen

Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

Het Gemeen­tearchief is op zoek naar mate­ri­aal van de Zaanse Vrouwen­be­weg­in­gen uit de peri­ode 19502000. Denk bijvoor­beeld aan de Moe­d­er­mavo en VOS (Vrouwen Oriën­teren zich in de Samen­lev­ing) cur­sussen. Op de Anna Polakschool op de H. Ger­hard­straat kon­den (her­in­tre­dende) vrouwen een beroep­so­plei­d­ing volgen.

HistVerZaandam

Voor­lopig geen inloop meer bij de verenig­ing His­torisch Zaandam

We waren er zo aan gewend. Op dins­dag­mor­gen kon je altijd bin­nen­lopen bij His­torisch Zaan­dam in de Bullek­erk. Twee jaar lang was de Werk­groep Bullek­erk daar aan­wezig en menigeen wist de weg te vin­den. We ontvin­gen daar hele boeken­col­lec­ties, fotoarchieven en vaak ook inter­es­sante kran­tenknipsels over de geschiede­nis van Zaan­dam. Een groot deel daar­van werd inmid­dels door een vier­tal vri­jwilligers uit­ge­zocht, gedig­i­taliseerd en toe­ganke­lijk gemaakt via twee beeldbanken.

Noodop­vang COA in Zaan­dam
van onze redac­tie, Ans Pieper

coaboot1Afgelopen zater­dag 30 novem­ber 2021 waren inwon­ers van Zaanstad in de gele­gen­heid het noodop­vang­cen­trum te bezoeken in de Achter­sluis­polder in Zaan­dam. Ook de redac­tie van de Zuid­kan­ter ging een kijkje nemen.

De noodop­vang is geves­tigd in een voor­ma­lige hotel/​gevangenisboot. In deze boot wor­den 400 vluchtelin­gen opgevan­gen door Cen­traal Orgaan opvang Asiel­zoek­ers (COA).
De organ­isatie hoopt op 10 novem­ber 2021 de eerste mensen te kun­nen ver­welkomen. Te zien is dat daar­voor nog het een en ander te doen is aan de inricht­ing.

Medew­erk­ers van het COA lei­d­den de bezoek­ers rond en beant­wo­ord­den vra­gen. Ondanks het slechte weer was er wel belang­stelling van geïn­ter­esseerde inwon­ers. Ook burge­meester Ham­ming en een aan­tal wethoud­ers waren aanwezig.

Foto: Burge­meester Ham­ming en andere bezoek­ers voor een rondlei­d­ing op de COA­boot.

De boot bestaat uit drie verdiepin­gen met tweep­er­soon­skamers en gezin­skamers.
Iedere kamer heeft kas­ten, een douche en toi­let, en tele­visie.
Op elke verdieping zijn gemeen­schap­pelijke ruimtes en een­voudige keukens. In principe wor­den er door de bewon­ers geen maalti­j­den klaarge­maakt. De maalti­j­den wor­den door een cater­ingbedrijf ver­zorgd.

In de boot is medis­che zorg aan­wezig, de GGD en een huis­arts. En er zijn tolken.

Er zullen geen kinderen in het azc komen, omdat het niet veilig is van­wege de lig­ging van de boot met het oog op het water en ver­keer in de omgeving.

coaboot2 coaboot3

De COA­boot met een blik op de bin­nen­ruimte met de kamerdeuren.


Bij aankomst ont­van­gen de bewon­ers een pakket met artike­len voor de per­soon­lijke ver­zorg­ing, schoon­maakar­tike­len, bed­den­goed en info­ma­te­ri­aal.

coaboot4Vri­jwilliger­swerk
Zodra de vluchtelin­gen geïn­stalleerd zijn, zal er vri­jwilliger­swerk wor­den opges­tart. Bijvoor­beeld voor taal­lessen en activiteiten.
Geïn­ter­esseer­den kun­nen zich hier al voor opgeven. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: een gezinskamer.

En daar ligt het opvang­cen­trum ongeveer aan het einde van Zaan­dam, net nog niet aan het Noordzeekanaal. Mid­den tussen bedri­jven en haven­werkza­amhe­den. Voor de boot liggen beton­nen platen. Een paar hoeken om is de lange weg die naar de bewoonde wereld voert.
Iets verderop ook bussta­tion de Vlin­der, maar het open­baar ver­voer zal waarschi­jn­lijk te duur zijn.
Dus hopelijk zullen de vluchtelin­gen over fiet­sen kun­nen gaan beschikken, dan zijn ze mobiel.


Jan Vroe­gop biedt onder­dak
Pers­bericht

egelDe Dierenbescherming kwam op bezoek bij Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop. Zij zochten geschikt onder­dak voor een moeder en haar vijf kinderen. Kon de tuin­v­erenig­ing niks voor het gezin beteke­nen?
Het is uitein­delijk gelukt om een prachtig nieuw onderkomen te vin­den. In een mooie tuin, waar lekker veel bladeren en takken lagen, gin­gen alle duim­p­jes omhoog. Het gezin­netje ging in de tuin gelijk op onder­zoek uit. Ze besnuffelden het egel­huisje, de com­posthoop en kropen ver­lekkerd onder een berg met takken en bladeren. Er was meer dan genoeg te eten: pad­den­stoe­len, pis­sebed­den en andere kleine beestjes. Wat een egel­paradijs!
Het gezin had eerst een tijdje in de opvang gezeten. Daar zijn ze aangesterkt en hebben ze hun buik­jes flink rond gegeten. Iets dat hard nodig is om de komende win­ter­slaap te over­bruggen.
Het lijkt erop dat de egelt­jes een rare blauwe plek hebben. Dat is nag­el­lak die bij de opvang is aange­bracht om de diert­jes uit elkaar te kun­nen houden.
Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop is superblij met deze nieuwe bewon­ers en we denken zeker dat ze het hier naar hun zin zullen hebben. Mogelijk wordt bin­nenkort nog een gezin­netje gebracht. Deze egels kun­nen alvast mooi wen­nen aan hun nieuwe omgev­ing voor­dat ze zich opro­llen en een paar maan­den in win­ter­slaap gaan. Tot vol­gend jaar!


Deel kun­st­col­lec­tie gemeente in de verkoop

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

‘Zaanse kunst toe­ganke­lijk maken voor iedereen’
Eerder kondigde Zaanstad aan dat zij 611 kunst­werken van Zaanse mak­ers wil schenken aan het Zaans museum. De kunst is onderdeel van de gemeen­telijke kun­st­col­lec­tie van in totaal ruim duizend werken. De werken die niet naar het museum gaan, zijn nu te koop. In eerste instantie voor de mak­ers en hun erf­ge­na­men, tegen een gere­duceerd tarief. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: ‘Kunst hoort niet in een depot waar nie­mand het ziet. Daarom maken we onze kunst toe­ganke­lijk voor iedereen. Kunst is er om te delen, om van te geni­eten en om te prikkelen.’

De kun­st­col­lec­tie van Zaanstad is vanaf nu dig­i­taal te bezoeken via twee web­sites.
Overzicht van de kunst­werken die Zaanstad in twee fases zal verkopen. https://​zaanstad​-restant​.kunst​wacht​.nl
De 611 werken die de gemeente schenkt aan het Zaans Museum: https://​zaanstad​-zaans​mu​seum​.kunst​wacht​.nl

Kunst­werk kopen?
Mak­ers en hun erf­ge­na­men die inter­esse hebben om een werk aan te kopen kun­nen tot 1 jan­u­ari 2022 een mail sturen naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Mochten er na deze verkoop­fase nog werken overbli­jven, dan is er begin vol­gend jaar nog een verkoopronde voor iedereen met belang­stelling voor kunst.

Ten­toon­stelling Zaans Museum
De werken met bestem­ming Zaans Museum geven inzicht in de geschiede­nis en kun­ston­twik­kel­ing van onze regio in de tweede helft van de twintig­ste eeuw. Het Zaans Museum zal na de schenk­ing de werken opne­men in de online cat­a­lo­gus, die voor iedereen gratis te bezoeken is. Ook zal het museum regel­matig (een selec­tie van) de werken tentoonstellen.

Stellaart

Nieuwe bestem­ming voor onze kunst
In navol­ging van andere gemeen­ten besloot Zaanstad enige tijd gele­den om haar col­lec­tie een nieuwe bestem­ming te geven. De gemeente heeft dit voorne­men onlangs in de Staatscour­ant gepub­liceerd. Inwon­ers die het hier niet eens zijn, kun­nen tot uiter­lijk 1 decem­ber 2021 een zienswi­jze indi­enen via een e-​mail naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: Kunst­werk van Jaap Stel­laart uit de gemeen­telijke collectie


Joomla tem­plates by a4joomla