Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Thuis aan de Zaan in Zaandam

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

BAM Wonen lev­ert eerste wonin­gen nieuw­bouw­pro­ject Thuis aan de Zaan in Zaan­dam op op 11 okto­ber 2018
Wethouder Wonen en Bouwen van gemeente Zaanstad, Songül Mut­luer, over­handigde op don­derdag 11 okto­ber de sleu­tel aan de nieuwe bewon­ers van de Ouwelkade in Thuis aan de Zaan.

sleutel

Wethouder Songül Mut­luer: “Ik ben erg blij met dit project. Het laat heel mooi zien hoe we vor­mgeven aan onze won­ing­bouwop­gave. Met goede wonin­gen, door bin­nen­st­edelijk te bouwen en door gebieden te trans­formeren. Een voor­ma­lige fab­rieks– en scheep­swer­flo­catie is omge­toverd tot een prachtig woon­bu­urtje aan de Zaan. Com­pli­menten aan de ontwikke­laar. Ik wens de bewon­ers hier heel veel geluk.”

De heer Leek en mevrouw Bartels-​Leek; “Wij zijn zo ent­hou­si­ast over deze plek. Toen wij hoor­den van dit plan, wis­ten we dat wij hier aan de Zaan wilde wonen. Het lijkt wel of we opnieuw in Zaan­dam komen wonen, het is zo mooi!”. Ruud van der Veer, Com­mer­cieel Man­ager bij BAM Wonen; “Wij zijn blij om dit geweldige project op te lev­eren.” Ruud herin­nert zich deze bewon­ers nog van de verkoop­man­i­fes­ta­tie. “Zij ston­den als allereer­ste voor de deur, alsof zij voor de deur ges­lapen had­den”.

In 2006 hebben BAM Wonen en Won­ingsticht­ing Rochdale in de bouw­com­bi­natie Zaan­werf II CV de voor­ma­lige fab­riekspan­den van Primus Ouwel en Onrust aan de Bleek­ersstraat in Zaan­dam aangekocht. Tot een jaar gele­den ston­den hier nog de oude fab­riekspan­den. In feb­ru­ari 2018 is ges­tart met de bouw van de 26 wonin­gen. Na acht maan­den zijn deze week de eerste wonin­gen opgeleverd. Het project bestaat uit 26 wonin­gen die prachtig gele­gen zijn aan en uitk­ijken over de Zaan.

In nauw over­leg met de gemeente en de buurt is het plan “Thuis aan de Zaan” ontwikkeld, waarmee de bestaande wijk Vis­ser­shop (die medio jaren ’00 is vernieuwd) op zeer fraaie wijze bij de nieuwe wonin­gen van Thuis aan de Zaan aansluit. De 26 nieuw­bouw­wonin­gen zijn verdeeld in 19 ruime wonin­gen in Jaren ’30 archi­tec­tuur uit de BAM Woon­col­lec­tie, drie royale kade­wonin­gen in mod­erne archi­tec­tuur en vier wonin­gen wor­den gebouwd in Zaanse archi­tec­tu­urstijl. De drie kade­wonin­gen kri­j­gen, in hun eigen bin­nen­haven waar vroeger de scheep­swerf was geves­tigd, een aan­leg­plek voor een boot. De archi­tec­tuur komt uit en is geïn­spireerd op de BAM Woon­col­lec­tie en drie wonin­gen zijn ingericht door Vic­tor& Wonen.

RTVI Zaanstreek

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor de gemeente is een vitale, onafhanke­lijke lokale omroep belan­grijk bij het informeren van de samen­lev­ing. RTVI Zaanstreek is als lokale omroep in Zaanstad actief. Hier­voor ont­vangt zij sub­si­die. RTVI heeft aangegeven een struc­turele ophoging van de sub­si­die nodig te hebben om verder te kun­nen pro­fes­sion­alis­eren. Het gaat dan jaar­lijks om € 60.000 vanaf 2019. De raad heeft hier onder voor­waar­den mee ingestemd. Zo moest RTVI vol­doen aan een reeks met presta­tieaf­spraken. De uitvo­er­ing van deze afspraken is inmid­dels geë­val­ueerd. Op basis van deze eval­u­atie is de con­clusie dat RTVI Zaanstreek vol­doet aan de gemaakte presta­tieaf­spraken. Er is voor het col­lege dan ook geen grond om de ophoging van de sub­si­die niet door te voeren. Daarom is het voors­tel om de sub­si­dieophoging vanaf 2019 struc­tureel toe te ken­nen. Overi­gens bli­jft het col­lege de inspan­nin­gen van RTVI vol­gen, juist omdat zij het van groot belang acht dat de Zaanse lokale omroep haar rol bli­jft vervullen.

Nieuwe straat in Zaandam

Pers­beroicht Gemeente Zaanstad

Voor de bouw van 21 wonin­gen ter hoogte van de kruis­ing Ds M.L. King­weg 209 en Mid­del­ven 1 te Zaan­dam wordt een nieuwe straat aan­gelegd. De straten die even­wi­jdig lopen aan de nieuwe straat hebben de namen Mid­del­ven en Dobbeven. In de buurt zijn veel andere straten die op ‘ven’ eindi­gen. Omdat er nu op de locatie een gebouw staat dat als kerk in gebruik was, kri­jgt de nieuwe straat de naam Kerkven.

— — — — — — — — — –

OLVkerkSloop O.L.V.-kerk

Door Ruud Meijns

Van­daag kwam het bericht dat de O.L.V. kerk aan de Ds. M.L. King­weg tegen de vlakte zal gaan. Op de plek zullen wonin­gen gebouwd wor­den. De kerk, ont­wor­pen door archi­tect H. Nefkens, werd in 1964 in gebruik genomen. Het gebouw doet al sinds 2010 geen dienst meer als kerk.

Bron: His­torisch Zaandam

Reur­ing op de Zuiddijk

Pers­bericht

Beste bewon­ers, onderne­mers en netwerkcontacten,

De maand sep­tem­ber met ker­mis en Dam tot Dam is weer voor­bij en het is nog steeds een beetje zomer.

Er lijkt weinig te gebeuren in de buurt maar dat is niet zo. Her en der staan steigers, voor een nieuw hotel of voor fun­der­ings– en andere werkza­amhe­den. Ook wis­se­len veel wonin­gen van eige­naar en is er reur­ing op de Zuid­dijk door (nieuwe) onderne­mers. En dan is er natu­urlijk MAAK.Zaanstad Cen­trum Oost.

Het per­spec­tief voor Zaanstad Cen­trum Oost in het jaar 2040 heeft vorm gekre­gen. Zie: https://​maak​cen​tru​moost​.zaanstad​.nl/​c​e​n​t​r​u​m​-​o​o​s​t​/​c​o​n​c​e​p​t​-​g​e​b​i​e​d​s​p​e​r​s​p​e​c​t​i​e​f​-​s​e​p​t, hier vind je onder meer een 80 pagina’s tel­lend doc­u­ment met alle voorstellen voor de Peper­straat, Burcht, Klauw­er­shoek, Touwslager­straat en Prins Hen­drikkade. Voor de ver­vol­gfase, het bepalen van de strate­gie, welke kant gaan we op en wat gaat er daad­w­erk­lijk komen, is er drin­gend behoefte aan mensen die mee willen praten in de klankbor­d­groep. Voor de Prins Hen­drikkade is er gelukkig een groep die geregeld input lev­ert. Waarschi­jn­lijk omdat aan de Prins Hen­drikkade al gew­erkt wordt aan de toekomst en het afmeren van cruis­eschepen.
Heb je inter­esse om deel te nemen aan de klankbor­d­groep? Stuur dan een bericht naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of neem con­tact op met Pro­ces­man­ager Eef Franke op tele­foon­num­mer 06 5800 2300.

Voor het Burcht­plantsoen (het grasveld tussen de Zuid­dijk en de Burcht) was het een rare zomer, van droogte naar uit­bundige bloei. Net zoals in veel tuinen is het in het plantsoen voor som­mige planten weer zomer. Okto­ber is de beste maand voor het win­terk­laar maken van tuinen.
Heb je zin om het Burcht­plantsoen win­terk­laar te maken? Stuur dan een reply met je beschik­baarheid. Daarna kijken we of we een een datum hier­voor kun­nen prikken.

Met vrien­delijke groet,
Tussen Zuid­dijk en Zaan
https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​418421594994607​/


Sin­terk­laasvier­ing 2018 in de Zaanstreek en Waterland

Pers­bericht

Peil­ing onder basiss­c­holen
Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken vroeg aan 113 basiss­c­holen in de Zaanstreek en Water­land hoe zij dit jaar invulling geven aan het Sin­terk­laas­feest. Hieruit werd duidelijk dat van de respon­den­ten 92% kiest voor een Piet die past in de huidige tijd en samenleving.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland vroeg aan de scholen of zij dit jaar kiezen voor een zwarte of een andere Piet bij de vier­ing van het Sin­terk­laas­feest. Van de aangeschreven scholen gaven er 24 een inhoudelijke reac­tie. Twee van hen houden als vanouds vast aan zwarte en/​of bru­ine Pieten. De 22 andere scholen benadruk­ten het feest te vieren met alleen roetveeg– en/​of kleuren-​Pieten. Hier­bij meld­den deze scholen ook de lijn van het NTR– Sin­terk­laasjour­naal te volgen.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken ziet dat, daar waar enkele jaren gele­den basiss­c­holen alleen gebruik maak­ten van de tra­di­tionele Zwarte Piet, een toen­e­mend aan­tal basiss­c­holen nu kiest voor een ‘aangepaste’ Piet. De passende alter­natieven doen recht aan de tra­di­tie en nemen toch veel bezwaren weg over stereo­typen. Het toont aan dat een deel van de bassisc­holen met de tijd mee­gaat en bereid is om op een andere manier om te gaan met de oude figuur van Zwarte Piet. Tot voor kort maak­ten vri­jwel alle Zaans-​Waterlandse scholen alleen gebruik van Zwarte Pieten.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken sluit zich aan bij het stand­punt van het Col­lege voor de Rechten van de Mens dat op haar web­site het vol­gende stand­punt plaat­ste: “Veel mensen vin­den Sin­terk­laas een mooi feest en een eeuwe­noude volk­stra­di­tie die bewaard moet bli­jven voor toekom­stige gen­er­aties. Zwarte Piet is hier onderdeel van. Maar aan Zwarte Piet kleven dis­crim­inerende aspecten. Ook als dit niet zo is bedoeld kan een Zwarte Piet-​figuur een negatief stereotiep beeld schet­sen, dat dis­crim­inerende effecten kan hebben en als kwet­send kan wor­den ervaren. Het is aan scholen om te bepalen hoe Zwarte Piet ont­daan dient te wor­den van dis­crim­inerende aspecten, in gesprek met oud­ers en andere betrokkenen.”

Het stand­punt van de Kinderom­buds­man hierover is dat de figuur van zwarte Piet kan bij­dra­gen aan pesten, uit­sluit­ing of dis­crim­i­natie. Het is daarmee in strijd met het Kinder­recht­en­ver­drag. De Kinderom­buds­man stelt dat zwarte Piet zodanig moet wor­den aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.

Het VN-​Comité bij het Inter­na­tionale Ver­drag inzake de Uit­ban­ning van alle vor­men van Rassendis­crim­i­natie heeft zich des­ti­jds expli­ciet uit­ge­spro­ken over de Ned­er­landse zwarte Piet-​figuur als stereo­type. Het VN-​Comité heeft aan de Ned­er­landse over­heid laten weten dat zelfs een diepge­wortelde cul­turele tra­di­tie als het Sin­terk­laas­feest geen dis­crim­inerende prak­tijken en stereo­typen kan rechtvaardigen.

Indien u meer wilt weten over bovenge­noemde peil­ing kunt u con­tact opne­men via onder­staand adres.
Met vrien­delijke groet,
namens het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland

www​.bureaud​is​crim​i​natieza​ken​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla