Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Forbo spon­sort nieuw­bouw ZNMC

Pers­bericht


logoZNMCVorige week hebben Forbo Floor­ing en het ZNMC een spon­sorovereenkomst met elkaar afges­loten. Forbo gaat de Mar­moleumvlo­eren voor de nieuw­bouw lev­eren. Deze vlo­eren passen uit­stek­end bij het ZNMC omdat ze gemaakt wor­den van hernieuw­bare, natu­urlijke grond­stof­fen en geheel CO2-​neutraal wor­den gepro­duceerd.

De vlo­eren wor­den geleverd in Zaanse kleurt­in­ten en hebben een con­sumenten­waarde van ruim 60 duizend euro. In ruil daar­voor mag Forbo een paar keer gebruik­maken van de nieuwe ruimte, exclusief voor medew­erk­ers. Ook zal er een pre­sen­tatie wor­den ver­zorgd over Mar­moleum, zodat meer mensen bek­end wor­den met de duurzame aspecten ervan.

De overeenkomst werd getek­end door Mar­cel van den Berge (directeur Sales en Mar­ket­ing Forbo) en Paul Laport (directeur ZNMC).
Het ZNMC hoopt dat de komende tijd meer Zaanse organ­isaties en bedri­jven het nieuw­bouw­pro­ject zullen onder­s­te­unen. Het nieuwe gebouw moet een prachtige plek wor­den voor alle Zaankanters!

Short­list Zaanse natuur– en land­schap­sprijs
Pers­bericht van de Bredenhofstichting

De Zaanstreek heeft prachtige natuur. Wie geniet er nou niet van het type­r­ende Zaanse sla­gen­land­schap? Heel veel organ­isaties en indi­vidu­ele vri­jwilligers zetten zich er actief voor in om de Zaanse natuur en het Zaanse land­schap zo mooi te houden. De Bre­den­hof­s­ticht­ing wil deze vri­jwilligers graag in het zon­netje zetten en waarderen voor hun grootse inzet. Daarom is de Zaanse Natuur en Land­schap­sprijs in het leven geroepen.

Indi­vidu­ele kan­sheb­bers
Er is een cat­e­gorie voor indi­vidu­ele vri­jwilligers en voor organ­isaties. Tij­dens het jury­ber­aad zijn heel wat namen van per­so­nen over de tafel gegaan. Uitein­delijk zijn er vijf namen op de short­list beland. In willekeurige vol­go­rde zijn dit: Fred Roovers (deskundige bio­di­ver­siteit), Rob Koe­man (vri­jwilliger vogelwacht Polder West­zaan), Rolf Surink (coör­di­na­tor vri­jwilligers Sticht­ing Kalver­polder), Rita Melk (voorzit­ter KMZ) en Bernard Ebbe­laar (voorzit­ter Vogelwacht Zaanstreek).

Cat­e­gorie: organ­isaties
Ook voor de cat­e­gorie organ­isaties is lang gedis­cussieerd. Uitein­delijk is besloten om drie organ­isaties op de short­list te plaat­sen. Deze organ­isaties kun­nen € 3500 win­nen. Ze wor­den van tevoren gevraagd een beste­d­ings­plan in te dienen. Waar willen ze het geld voor gebruiken? En wat lev­ert dat de Zaanstreek dan op? De drie organ­isaties die op de short­list zijn gekomen zijn: Sticht­ing Kalver­polder, Verenig­ing tot Ongeschon­den Behoud West­z­i­jderveld (OBW) en Sticht­ing de Poel­boerderij. De jury zal uitein­delijk, mede op basis van de door de organ­isaties inge­di­ende beste­d­ings­plan­nen, bepalen wie er met de hoofd­prijs van­door gaat.

Uitreik­ing
De bek­end­mak­ing én uitreik­ing vin­den plaats tij­dens de feestelijke natu­ur­markt op zater­dag 2 okto­ber 2021 in de Bullek­erk te Zaandam.


De Bullek­erk en het plein
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

wethMutluerTrijntjePleinOp zondag 27 juni 2021 heeft het plein voor de kerk niet alleen een nieuwe naam gekre­gen maar zijn er ook 11 nieuwe bankjes offi­cieel in gebruik genomen. De (nog) niet offi­ciële naam van het plein is omge­doopt in ‘Tri­jn­tje Jans­dochter Plein’. Tri­jn­tje is de vrouw die in 1637 door de stier op de horens werd genomen en daar­bij beviel van een kind en het leven liet. Wethouder Songül Mut­luer, die de open­ing ver­richtte zal het bij de straat­na­men­com­missie aan­hangig maken om te zien of er een offi­ciële naam­swi­jzig­ing kan komen.

De wethouder Mut­luer opent het naam­bord

Bankjes
Op het plein hebben bedri­jven, verenigin­gen en par­ti­c­ulieren bankjes gead­opteerd ter ere of ter nagedacht­e­nis aan gebeurtenis­sen of per­so­nen. De bankjes staan rond het plein en op elk bankje is een kop­eren plaatje beves­tigd met de naam van de verenig­ing of per­soon
plekkerbank
De fam­i­lie Plekker heeft een bankje gead­opteerd om de in 2019 overleden Luuk Plekker te eren. De West­z­i­jde heeft in het leven van Luuk een grote rol gespeeld. Hij zat op de lagere school in de Sta­tion­sstraat op school 9 en liep dagelijks vanaf de Wad­den­bu­urt naar school. Zijn mid­del­bare school was de HBS in de Westzijde/​hoek Ruiter­veer en met zijn huwelijk ging hij wonen in de West­z­i­jde.
En nog weer later heeft Luuk in zijn vrije tijd de hele West­z­i­jde van voor tot achter aan beide kan­ten gefo­tografeerd.
De naam en de bankjes zijn een ver­rijk­ing voor de West­z­i­jde en de stad.

Eerste jon­geren 075-​aanpak stromen in sep­tem­ber uit
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Zes jon­geren die de afgelopen peri­ode onderdeel uit­maak­ten van de zoge­noemde 075-​aanpak stromen in sep­tem­ber dit jaar uit. Dat heeft het col­lege aan de gemeen­ter­aad laten weten. Doel van de 075-​aanpak is dat jon­geren afgli­j­den van “her­ri­eschop­per naar crim­i­neel”. Een eerste eval­u­atie van de aan­pak laat zien dat er suc­cessen wor­den geboekt, maar dat er ook nog aan­dacht­pun­ten zijn om de aan­pak te verbeteren.

De zes uit­stromers zijn de afgelopen twee jaar niet tot nauwelijks in aan­rak­ing met poli­tie en/​of justi­tie geweest.

Dit betekent dat op drie doe­len van de 075-​aanpak suc­ces is geboekt: recidive ver­min­deren; gedragsveran­der­ing; voorkomen van afgli­j­den broertjes/​zusjes. Tot sep­tem­ber gaat de aan­pak, ook voor deze jon­geren door. Mochten in de tussen­tijd nog din­gen veran­deren, dan kan het zijn dat deze jon­geren in het 075 – tra­ject blijven.

“We willen alle Zaanse jon­geren kansen bieden op een mooie toekomst.”, laat burge­meester Jan Ham­ming weten. “Jon­geren die mis­stap­pen begaan, moeten we zo snel mogelijk weer op het rechte pad kri­j­gen. Daar­bij helpt de 075 aan­pak zeker. Tegelijk­er­tijd is het bij een nieuwe aan­pak belan­grijk daar kri­tisch naar te kijken. Te bek­ijken wat goed gaat en vooral wat beter kan. Wat mij betreft gebruiken we de lessen uit de eval­u­atie om de aan­pak verder te verbeteren”.

Aan­meldin­gen sti­j­gen
De gemeente Zaanstad ziet het aan­tal aan­meldin­gen voor de 075-​aanpak sti­j­gen (op dit moment 19 deel­ne­mers). Ook bleek dat som­mige instromers, al hoog op de crim­inele lad­der staan. Dat sterkt de gedachte van de ver­schil­lende betrokken par­ti­jen, dat lang­durige (min­i­maal 2 jaar), proac­tieve inzet nodig is. Dat verkleint de kans dat jon­geren, nieuwe straf­bare feiten plegen.

Rol van de regis­seur
Een belan­grijke rol in de 075 – aan­pak hebben de regis­seurs om te zor­gen dat de samen­werk­ing tussen de ver­schil­lende netwerk­part­ners goed ver­loopt. De vraag ‘wie erover gaat’, is hier­bij min­der rel­e­vant. De vraag die rel­e­vant is in een netwerk, is: ‘Welke klus gaan we met elkaar klaren?’

Dooron­twik­kel­ing
De gemeente en de netwerk­part­ners realis­eren zich zich dat de aan­pak 075 bli­jvend dooron­twikkeld moet wor­den. Elke paar jaar wordt het effect van de aan­pak onder­zocht door een onafhanke­lijke derde, pro­fes­sor Ido Weijers.

Meer weten?
Wilt u meer weten over 075-​aanpak ga naar https://​075aan​pak​.zaanstad​.nl

De netwerk­part­ners zijn poli­tie, Open­baar Min­is­terie, Reclasser­ing, Raad voor de Kinderbescherming, Justi­tieel Com­plex Zaanstad, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig thuis, Jeugdzorg Bureau Regio Ams­ter­dam, de William Schikker Groep, Spirit, De Waag, jeugd– en sociale wijk­teams Zaanstad.


Rijbe­wi­jskeurin­gen CBR in Wormerveer
Pers­bericht

Een medis­che keur­ing voor het ver­len­gen van uw rijbe­wijs is nodig wan­neer u 75 jaar of ouder bent of wan­neer u een zgn. groot rijbe­wijs (C/​D/​E) gaat halen of vernieuwen, of wan­neer u om medis­che reden een arts moet bezoeken van het CBR.

In Wormerveer: Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen in Gezond­Plus op vri­jdag 23 juli medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbewijs.

In Krom­me­nie - Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg in Het Spuithuis op woens­dag 18 augus­tus en woens­dag 15 sep­tem­ber medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbewijs.

Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uit­slui­tend maken via RegelZorg:

Gemakke­lijk en snel via onze web­site: www​.regel​zorg​.nl of tij­dens kan­tooruren via de afsprak­en­lijn: 088 2323 300.


De Pro­ce­dure
Houd zelf de eind­da­tum van uw rijbe­wijs in de gaten en begin 5 maan­den voor deze datum met het ver­len­gen van uw rijbe­wijs, indien u ook medisch gekeurd moet wor­den.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezond­hei­dsverk­lar­ing. Dat kan online op mijn cbr​.nl, via DigiD met SMS– of App-​verificatie. Een papieren Gezond­hei­dsverk­lar­ing kunt u kopen bij de meeste gemeen­ten of via Regel­Zorg .
Deze vra­gen­li­jst over uw eigen gezond­heid moet u eerst zelf invullen en ops­turen naar het CBR. Als antwo­ord kri­jgt u van het CBR het Ver­slag (soms meer dan één), die de keur­ingsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keur­ing.
De art­sen waar Regel­zorg mee samen­werkt, zijn aanges­loten bij ZorgDomein. Zij vullen de for­mulieren dig­i­taal voor u in en ver­s­turen deze direct naar het CBR. Meer infor­matie over de pro­ce­dure leest u op de web­site van Regelzorg.

Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders

Ver­loopt het rijbe­wijs tussen 1 sep­tem­ber 2020 t/​m 30 juni 2021: uw rijbe­wijs is in de hele EU nog 10 maan­den geldig vanaf de eind­da­tum op uw rijbewijs.

De door­loop­ti­j­den van het CBR zijn een stuk ver­be­terd, dus als u zich tijdig laat informeren en u zich goed voor­bereidt op de keur­ing zult u geen gebruik hoeven maken van deze regeling.

Joomla tem­plates by a4joomla