Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Goed nieuws voor de Hemmes Groep!
Pers­bericht
zaadzaaier2
De her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer is weer een stap dichter­bij gekomen. Het col­lege van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei 2020 besloten een dri­etal scenario’s voor te leggen aan de gemeen­ter­aad met in elke vari­ant de her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer. Het ver­schil tussen de ver­schil­lende scenario’s zit in het aan­tal Tiny Houses.
De bouw van de molen gebeurt met leer­lin­gen uit de hout­bouw onder begelei­d­ing van leer­meester Bart Nieuwen­huijs. Ze leren daarmee het vak in de prak­tijk met de molen als eindresultaat!

Arie Lems­fonds reikt cheque uit aan Human­i­tas
Pers­bericht

Op 1 mei 2020 heeft het Arie Lems­fonds haar doel voor 20192020 voltooid. Dit keer wer­den twee pro­jecten die de een­za­amheid in de Zaanstreek tegen­gaan, gekozen om te ste­unen. Met het uitreiken van een cheque is nu ook het tweede project afgerond. Het Arie Lems­fonds koos er dit keer voor om, passend in deze tijd, de uitreik­ing dig­i­taal te doen. Door mid­del van een ZOOM-​sessie heeft Piet Oudega, voorzit­ter van het fonds, de cheque van € 2.000, — over­handigd aan Peter Okker van Human­i­tas afdel­ing Zaanstreek. Op de Facebook-​pagina en het Youtube-​kanaal van het Arie Lems­fonds kan de uitreik­ing wor­den teruggekeken.

Samen één tegen een­za­amheid
Sticht­ing inloo­phuis 1=Samen en Human­i­tas Vriend­schap­pelijk Huis­be­zoek kon­den reke­nen op de steun van het Arie Lems­fonds. Beide doe­len zetten zich in om een­za­amheid in Zaanstad te voorkomen en te bestri­j­den. Tij­dens de week tegen de een­za­amheid in 2019 werd het Inloo­phuis 1=Samen verblijd met het druk­w­erk en pro­motie­ma­te­ri­aal. Hier­mee werd het eerste project voltooid. Met de virtuele over­handig­ing van de cheque werd ook het tweede project afgerond. De finan­ciële bij­drage gaat Human­i­tas gebruiken voor de train­ing van hun vri­jwilligers. Human­i­tas heeft een groep vri­jwilligers die op huis­be­zoek gaan bij mensen die een­zaam zijn. Tij­dens deze bezoeken kri­j­gen deze vri­jwilligers met ver­schil­lende sit­u­aties en prob­le­men te maken. Om deze mensen van Human­i­tas bij hun werk te onder­s­te­unen en te helpen een goede gesprekspart­ner te zijn wil de organ­isatie ze train­in­gen en work­shops aan­bieden, zodat de deskundigheid en de vaardighe­den van deze vri­jwilligers wordt ver­g­root. Hier­bij heeft Human­i­tas zich tot doel gesteld de vri­jwilligers te trainen in het activ­eren van de mensen, zodat ze uit hun isole­ment komen. Om dit struc­tureel te kun­nen organ­is­eren vroeg Human­i­tas om steun van het Arie Lemsfonds.

De mid­de­len voor de pro­jecten wer­den bij elkaar gebracht door het organ­is­eren van activiteiten. Leden van het Arie Lems­fonds, PvdA Zaanstreek en andere betrokken Zaankan­ters organ­iseerde activiteiten om geld in te zame­len. Zo was er een boot­tocht met Jan Ham­ming, een fil­mavond in het Museum of Human­ity, een ker­st­bro­de­n­ac­tie en met Valen­ti­jds­dag ver­zorgde Yvonne Kela­tow een heer­lijk bene­fi­et­diner. In totaal werd er ruim € 3.000,- bij elkaar gebracht voor het realis­eren van de beide pro­jecten. In 2021 wordt de zoek­tocht naar een nieuw project gestart.


Er staat een bos in Krom­me­nie
Pers­bericht

Don­derdag 27 maart 2020 hebben de vri­jwilligers van de Rosar­ium Vrien­den­tuin een begin gemaakt met het voed­sel­bos in de buurt­moes­tuin in het Rosariumpark.
In alle stilte omdat van­wege de noodza­ke­lijke maa­trege­len aan­gaande het coro­n­avirus gekozen was geen pub­liciteit (meer) te geven aan deze activiteit die in eerste instantie bedoeld was als meew­erkdag voor geïn­ter­esseer­den en omwonenden.

aanplantMet een klein ploegje van vier vaste vri­jwilligers hebben we de bomen, stru­iken en planten er in gekre­gen en hielden we uit­er­aard vol­doende afs­tand van elkaar.
Maar aangezien we al zo lang met elkaar betrokken zijn bij de buurt­moes­tuin wis­ten wij er even­goed een gezel­lige dag van te maken. Het weer werkte natu­urlijk ook mee.
Nu staat er dus een klein voed­sel­bos in Krom­me­nie, in het Rosar­i­umpark. Het ziet er natu­urlijk nog niet uit als een echt bos en de komende jaren heeft het aan­dacht nodig, maar over een paar jaar moeten we er echt van kun­nen eten.
Naast de inzet van alle vri­jwilligers van de buurt­moes­tuin was het voed­sel­bos er ook niet gekomen zon­der de hulp van gemeente Zaanstad die de dag ervoor de bomen en stru­iken kwam brengen.

Met de aan­plant van dit voed­sel­bos doet de Rosar­ium Vrien­den­tuin dit jaar weer mee met de Kern met Pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse Hei­de­maatschap­pij.
Het is de bedoel­ing dat door mid­del van het voed­sel­bos er niet alleen een leuke en smake­lijke uit­brei­d­ing komt van de buurt­moes­tuin maar dat de komst van dit bos ook gebruikt kan wor­den mensen bewust te maken van het belang van (eet­baar) groen in de directe leefomgeving.

Er staan nog o.a. een fotowed­strijd, work­shops en ver­halen op touw, maar die zullen alle­maal natu­urlijk pas na juni plaats gaan vin­den.
Gelukkig is het voed­sel­bos iets dat bli­jft en juist over een paar jaar echt uit­ge­groeid zal zijn tot iets moois en gezond, dus dit zal niet de eerste keer zijn dat jul­lie horen over het bestaan van een voed­sel­bos in Krommenie.
Als er mensen zijn die graag een bij­drage lev­eren aan dit bos in de vorm van bomen, stru­iken of planten horen we dat natu­urlijk graag want ook dit bos mag groeien. Neem dan con­tact met ons op, ook voor meer infor­matie.
0647635401 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een buurt­moes­tuin die al jaren wordt gerund door een aan­tal buurt­be­won­ers. Het is een plek voor voed­sel maar ook voor ont­moet­ing. Het voed­sel­bos zal een nieuwe impuls geven aan de Rosar­ium Vrien­den­tuin en daar­door ook een inspir­erende bij­drage kun­nen lev­eren aan het groene bewustz­ijn van jong en oud.
Infor­matie over de diverse activiteiten wor­den t.z.t. verder bek­end gemaakt.
Meer info: face­book: Rosar­ium Vrien­den­tuin
0647635401 /​Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Heem­tuin Zaan­dam gesloten

Pers­bericht


In over­leg met Jeroen en onze Raad van Toezicht, heb ik besloten dat vanaf aanstaande maandag (23 maart) de Heem­tuin afges­loten wordt voor vri­jwilligers en pub­liek.
Paul Laport
Zaans Natuur & Milieu Centrum

Soci­aal wijk­teams Zaanstad dicht van­wege corona

Bron: NHDag­blad Rob Swart

De Soci­aal wijk­teams Zaanstad houden hun deuren voor­lopig dicht.
Voor drin­gende zaken zijn de wijteams wel tele­fonisch bereik­baar. Het wijk­team bli­jft achter de dichte deur wel ondes­te­un­ing bieden.
Eerder stopten de sociale wijteams al met groep­s­ac­tiviteiten.

De jeugdteams hebben het inloop­spreekuur geschrapt en zijn tele­fonisch bereik­baar.
Direct con­tact willen de jeugdteams alleen als dat noodza­ke­lijk is en als zeker is dat degene die komt gezond is.


Joomla tem­plates by a4joomla