Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


HammingBurge­meester Jan Ham­ming wil Tik­Tok­les
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Oproep: jonge Zaanse Tik­tokkers gezocht die burge­meester willen helpen
Burge­meester Jan Ham­ming heeft sinds kort een TikTok-​account: @burgemeester_Zaanstad. Hij heeft inmid­dels de eerste video’s gedeeld en er zijn ruim 500 mensen die hem vol­gen. Maar hij wil graag beter wor­den in goede Tik­Toks maken en zoveel mogelijk Zaanse kinderen en jon­geren bereiken. Daarom zoekt de burge­meester naar jonge Zaanse Tik­Tokkers die hem les willen geven.

De burge­meester doet een oproep: „ben jij of ken jij een influ­encer die mij wil uit­leggen hoe ik goede Tik­Toks maak? Laat dan van je horen!”

sanquin

logoSanquinkopie

Bloed prikken bij Bloed­bank Zaan­dam
Pers­bericht

Een tijd­slot én bloed prikken bij Bloed­bank Zaan­dam
Geen wachtri­jen meer voor bloed­donors
Vanaf van­daag kun je als bloed­donor bij San­quin Bloed­bank in Zaan­dam op afspraak bloed komen geven. Met het ‘MijnO­proep’ sys­teem laten bloed­donors weten dat ze langskomen voor hun donatie en wordt er een stoel voor hen gere­serveerd. Hier­door weten donors dat ze niet in de rij hoeven staan.

San­quin roept voort­durend donors op om te komen doneren. De oproepen hier­voor wor­den afgestemd op welke bloed­groepen de zieken­huizen nodig hebben. Als een donor een oproep kri­jgt, had hij of zij tot nu toe twee weken de tijd om bin­nen te komen lopen. Bijvoor­beeld bij de bloed­bank in Zaan­dam, geves­tigd in de Zaanse Chocoladefabriek.

Team­lei­der Annelies Fokker: “Die manier van oproepen kent zijn beperkin­gen. Want onze donors komen vri­jwillig langs, en willen dan ook graag dat dat soe­pel gaat. Maar op som­mige momenten is het erg druk. Dan kan het gebeuren dat donors lang moeten wachten voor ze kun­nen doneren. Voor hen frus­tr­erend, en het geeft boven­dien veel drukte op de locatie.”

Tijd­slot
Met het nieuwe sys­teem kiezen donors die een oproep kri­j­gen een tijd­slot van een half uur waarbin­nen ze bin­nen kun­nen komen. Hier­door weet San­quin hoeveel mensen er komen, en komen er niet meer mensen dan er stoe­len beschik­baar zijn. Mensen zijn daar­door ook sneller klaar met hun donatie. Proeven hier­mee op andere ves­tigin­gen zijn posi­tief ontvangen.

‘MijnO­proep’ wordt bin­nen San­quin staps­gewijs ingevo­erd. Eerder gin­gen Ams­ter­dam en Haar­lem al over. Vanaf 5 sep­tem­ber intro­duceert ook Zaan­dam het nieuwe sys­teem. Het is de bedoel­ing dat alle San­quin locaties eind dit jaar met ‘MijnO­proep’ werken. Op san​quin​.nl/​m​i​j​n​o​p​r​o​e​p kun je zien welke locaties werken met doneren op afspraak.


SavorninbrandBrand in de Sav. Lohmanstraat

van onze redac­tie Ruud Meijns

Het pand in de A. F. de Savornin Lohmanstraat, dat afgelopen week door brand werd ver­woest, in betere tij­den. Uit 1927 van archi­tect S.B. van Sante.
Aan­dacht voor de details was wel aan Van Sante besteed.

Het huis werd gebouwd in opdracht van de Heer Van den Berg. Hij was brood­bakker en heeft jaren zijn klanten bedi­end door met de brood­kar aan huis te bezorgen.

foto: Ruud Meijns

Meer diver­siteit in straat­na­men
Pers­bericht

Aan de raad­sle­den van Zaanstad

In de straat­na­men komt men de Ned­er­landse geschiede­nis tegen. Tegelijk­er­tijd zien we in die straat­na­men een verteken­ing van de his­to­rie. Daar waar per­so­nen zijn ver­noemd, voeren man­nen de boven­toon. Ook in uw gemeente zijn, net als in de meeste andere Ned­er­landse plaat­sen, vooral man­nen terug te vin­den op de straat­naam­bor­den. Lan­delijk zijn 88% van de straten ver­noemd naar man­nen en slechts 12% naar vrouwen. De exacte per­cent­ages van de man-​/​vrouwverdeling in de Zaanstreek en in Purmerend vindt u terug aan het eind van deze brief.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken wil u vra­gen om meer diver­siteit te laten zien in het pub­lieke domein. Via straat­na­men wor­den de mensen geëerd die bij­dra­gen lever­den aan onder meer de weten­schap, sport, kunst en poli­tiek. De meeste van de huidige straat­na­men zijn gebaseerd op beroepen die in het verleden voor­namelijk door man­nen wer­den uit­gevo­erd, omdat vrouwen een achtergestelde posi­tie had­den ten opzichte van man­nen. Daarmee wordt niet alleen een deel van de geschiede­nis ver­geten, het beïn­vloedt ook het beeld dat we hebben van wat vrouwen bereik­ten en nog kun­nen bereiken. Namen uit de geschiede­nis van de zwarte bevolk­ing ont­breken al vri­jwel hele­maal.
Het ver­noe­men van straten naar promi­nente vrouwen creëert bewustz­ijn: een meer diverse weer­spiegeling van de maatschap­pij illus­treert de belan­grijke rol die Ned­er­landse vrouwen had­den in onze regionale, nationale en inter­na­tionale geschiede­nis. Het cor­rigeert ook de manier waarop de presta­ties van vrouwen door de eeuwen heen sys­tem­a­tisch wer­den uit­gewist of toegewezen aan mannen.

Wij willen u, als raad­slid, ver­zoeken om meer bal­ans te bren­gen in de man-​/​vrouwverhouding in het straat­beeld. Dat kan bijvoor­beeld door bij­gaande motie in te dienen. Daarin wordt het col­lege van B&W opge­dra­gen om in nieuwe straten meer aan­dacht dan voorheen te schenken aan diver­siteit, onder meer via een andere man-​/​vrouwverdeling in de ver­noem­ing van straten, wegen, pleinen en bruggen.
Indien u van plan bent om ons ver­zoek te hon­or­eren, verne­men we dat graag. Uit­er­aard geven we des­gewenst ook een toelicht­ing op ons ver­zoek. U kunt ons daar­toe bereiken via onder­staand adres. Bij voor­baat dank voor uw aan­dacht en veel suc­ces bij het komen tot een gemeente die recht doet aan iedereen.

Met vrien­delijke groet,
namens het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland,

Erik Schaap,
coör­di­na­tor

Ver­houd­ing man-​vrouw in de ver­noem­ing van straten:

Man — Vrouw

Zaanstad 79,1% — 20,9%

Purmerend 84,9% — 15,1%

Wormer­land 94,8% - 5,2%

Oost­zaan 94,8% - 5,2%

Motie vreemd aan de orde

Betreft: meer diver­siteit in straatnamen

Con­staterende dat:
• De straten die zijn ver­noemd naar per­so­nen een ongelijke verdel­ing laten zien in de ver­wi­jz­ing naar man­nen en vrouwen in onze gemeente;
• Straat­na­men in onze gemeente moeten zijn vast­gesteld voor­dat de bouwver­gun­ning wordt verleend;

Over­we­gende dat:
• Er met toekom­stige nieuw­bouw­pro­jecten nieuwe kansen liggen om te komen tot een gelijkere verdel­ing van straat­na­men die ver­wi­jzen naar man­nen en vrouwen;
• Straat­na­men die ver­wi­jzen naar per­so­nen een overzicht vor­men van wie de samen­lev­ing besluit te eren. Dit draagt bij aan de iden­titeit en cul­tuur van onze gemeente en inwon­ers;
• Belang wordt gehecht aan het uit­dra­gen van gelijk­waardigheid tussen man­nen en vrouwen en het belan­grijk is dat dit ook in het straat­beeld is terug te zien;
• De bevoegdheid voor het toeken­nen en vast­stellen van straat­na­men berust bij het college;

Draagt het col­lege op:
1. Bij het vast­stellen van straat­na­men aan­dacht te hebben voor diver­siteit in brede zin, waaron­der in ieder geval wordt ver­staan dat er wordt gestreefd naar een gelijkere verdel­ing van straat­na­men die ver­wi­jzen naar man­nen en vrouwen;
2. De raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop uitvo­er­ing wordt gegeven aan deze motie.

En gaat over tot de orde van de dag.


ZAANSTREEKkk logoKeti Koti Her­denk­ing Zaan­dam
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Aan de vooravond van de lan­delijke Keti Koti her­denk­ing wordt het afschaf­fen van de slav­ernij in Suri­name en de Ned­er­landse Antillen jaar­lijks her­dacht in Zaanstad op 30 juni. Eerder vond dit plaats op de Anton de Kom­brug aan de Ver­miljoen­weg in Zaan­dam. Vorig jaar tij­dens corona naast de brug op een grasveld. Enkele maan­den gele­den zijn de brug en het viaduct beschilderd en onder de brug was gis­ter­avond de her­denk­ing met een podium en stoe­len voor de gas­ten. Er was een behoor­lijk opkomst. Onder de aan­wezi­gen burge­meester Ham­ming, gemeen­ter­aad­sle­den en belangstellenden.

ketikoti2

Joomla tem­plates by a4joomla