Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

De werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing heeft een wijzig­ing onder­gaan. Greet Plekker-​van Sante, Els Veenis-​Kaak, Ingrid Abben­hues, Katinka Kenter-​Menger en Afra Mandjes-​in den Haak hebben aangegeven graag het stokje te willen over­dra­gen aan een nieuwe groep. De werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing bestaat nu uit Mar­ije Haarhuis, Machteld Reit­maier, Mieke Piscaer-​Mansfeld, Linda Willem­szoon, Leonie Jonkman en Rina Schenk. We danken Greet, Els, Ingrid, Katinka en Afra voor hun jaren­lange inzet voor het organ­is­eren van de Han­nie Schaft-​Herdenking.

De Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart nodigt U uit voor de her­denk­ing op woens­dag 8 maart Inter­na­tionale Vrouwendag 2023:

11.00 uur Han­nie Schaft-​monument (in de West­z­i­jde bij nr. 39)
- Welkomst­wo­ord
- Spreker Mieke Piscaer-​Mansfeld. Naar aan­lei­d­ing van het thema ‘Leven met oor­log’, vertelt Mieke uit eigen ervar­ing hoe een oor­log impact heeft gehad op haar leven en fam­i­lie.
- Bij­drage kinderen groep 7 en 8 van de Han­nie Schaftschool te Zaan­dam
1 min­uut stilte
Hierna volgt de Bloem­leg­ging door gemeente Zaanstad, Verzetsvrouwen, leer­lin­gen van de Han­nie Schaftschool, verte­gen­wo­ordi­gers van verzets-​organisaties, poli­tieke par­ti­jen, (vrouwen)organisaties en andere aan­wezi­gen.
Op deze Inter­na­tionale Vrouwendag eren wij Han­nie Schaft als sym­bool van het Vrouwen­verzet in de oor­log.
Alle aan­wezige kinderen op deze Her­denk­ing ont­van­gen een aan­denken.
Na de Her­denk­ing drinken we een kopje koffie in de Ver­man­ing, waar­bij wij alle aan­wezi­gen uitnodigen.

De kinderen van de Han­nie Schaftschool wor­den altijd goed voor­bereid op deze Her­denk­ing. Han­nie Schaft is ook de naamgever van de school.
Dit jaar bren­gen de leer­lin­gen van groep 8 een bezoek aan de Eere­be­graaf­plaats en o.l.v. een gids kri­j­gen zij uit­leg over deze unieke plek, waar 373 mensen uit het voor­ma­lig verzet 19401945 zijn (her)begraven, waaron­der één vrouw: Han­nie Schaft.
Naast de leerkracht, oud­ers en leer­lin­gen van groep 8 zal ook onze Werk­groep aan­wezig zijn.

Wie was Han­nie Schaft?
‘Sym­bool van het nationale verzet tegen de Duitse bezetters van ons land’ H.M.Koningin Wil­helmina, 27 nov. 1945
Han­nie Schaft, geboren op 16 sep­tem­ber 1920, studeerde Volk­eren­recht aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam en was lid van de Ams­ter­damse Vrouwelijke Stu­den­ten Verenig­ing (AVSV). In de eerste oor­logs­jaren deed ze als stu­dente al verzetswerk tegen de Duitse nazi-​overheersers. Zij beëindigde zelf haar studie in 1943 (omdat ze de loy­aliteitsverk­lar­ing niet wilde teke­nen) en zocht con­tact met de Haar­lemse verzets­groep van de Raad van Verzet. Deze verzets­groep opereerde ook in de Zaanstreek.
Zij ver­richtte, samen met Truus en Fred­die Over­stee­gen, Jan Bonekamp en anderen, vele verzets­daden en werd bek­end bij de Duit­sers als ‚het meisje met het rode haar’. Bij een rou­tinecon­t­role werd ze betrapt op het in het bezit hebben van verzetskran­ten en een pis­tool.
Na veel ondervragin­gen werd Han­nie Schaft, 24 jaar oud, in de duinen bij Overveen op 17 april 1945 doo­dgeschoten, 3 weken vóór de Bevri­jd­ing.
Op 27 novem­ber 1945 werd Han­nie Schaft her­be­graven op de Eere­be­graaf­plaats te Overveen in aan­wezigheid van Koningin Wil­helmina, Prinses Juliana en Prins Bern­hard. Van de Koningin kreeg ze pos­tuum het Verzetskruis. Ook kreeg zij pos­tuum een belan­grijke onder­schei­d­ing, de “Medal of Free­dom” van Gen­er­aal Eisen­hower.
www​.han​ni​eschaft​.nl

Voor infor­matie: tel 06 21922422, Machteld Reitmaier

500 boom­p­jes op het Hem­brugter­rein geoogst voor her­plant in Zaanstad
Pers­bericht

Afgelopen vri­jdag en zater­dag 17 en 18 feb­ru­ari 2023 zijn er op het Hem­brugter­rein zeker 500 kleinere en niet-​kapvergunningsplichtige zaailin­gen geoogst en her­plant. Dit was een ini­ti­atief van Hem­brug Zaan­dam B.V. samen met Groen Zaans en Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek. In plaats van kap­pen en het ter­rein daarna bouwrijp maken, wor­den goed ver­plaats­bare boom­p­jes en zaailin­gen eerst ‘geoogst’.

bomenplant

Foto: Vri­jwilligers oog­sten 500 bomen op het Hembrugterrein

Aan­vraag kapver­gun­nin­gen noordelijk deel
Voor het noordelijk deel van Hem­brug is een ste­den­bouwkundig plan en bestem­mings­plan vast­gesteld door gemeente Zaanstad. Op basis van deze besluiten is Hem­brug Zaan­dam B.V. (HBZ) bezig met de voor­berei­d­ing van het bouwrijp maken van het noordelijk deel van Hem­brug. Voor het vellen en kap­pen van bomen op het Hem­brugter­rein is een kapver­gun­ning nodig. HBZ heeft deze ver­gun­ningaan­vra­gen in de afgelopen maan­den voor­bereid en voor een aan­tal bouwvelden is recent een kapver­gun­ning aangevraagd bij gemeente Zaanstad.

Com­pen­satie door her­plant
Elke boom die wordt gekapt voor de ontwik­kel­ing wordt gecom­penseerd door her­plant. Dit gebeurt vol­gens het beleid en de eisen van gemeente Zaanstad. De com­pen­satie bomen wor­den voor het meren­deel in de noord­wes­trand aange­plant. Hier­door kan vrij snel een nieuwe groene, dichte bosrand tot was­dom komen aan de noord­west­kant van het Hembrugterrein.

Oog­sten zaailin­gen en boom­p­jes
Naast de com­pen­satie door her­plant, wor­den dus de zaailin­gen en niet-​kapvergunningsplichtige boom­p­jes geoogst. Deze zijn aanslui­tend her­plant in het toekom­stig park Hoogtij en op andere locaties bin­nen Zaanstad. Maar wie zaailin­gen in zijn eigen tuin wil hebben, kan die kri­j­gen.
In het najaar gaan de vri­jwilligers weer zaailin­gen oog­sten op het Hem­brugter­rein. Daar kun­nen liefheb­bers helpen het Hem­brugter­rein en andere locaties bin­nen Zaanstad verder aan te vullen of zelf iets uit te zoeken.
Houdt hier­voor de web­site van Hem­brug Zaan­dam BV in de gaten of meld je aan voor de nieuws­brief via www​.hem​bru​gontwikkelt​.nl

Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij­drage van € 157.167,- voor nood­hulp in Turk­ije en Syrië

Gemeente Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555. Het bedrag van in totaal €157.167 komt ten goede aan nood­hulp voor Turk­ije en Syrië.

Namens het gemeen­tebestuur van Zaanstad laten burge­meester Jan Ham­ming en wethouder inclusie Ger­ard Slegers weten:
“Het leed dat de mensen in het getrof­fen aard­bev­ings­ge­bied treft is onmetelijk groot. Ook in Zaanstad is dit voel­baar. We hebben een grote Turkse gemeen­schap in sinds 2015 wonen er ook mensen die oor­spronke­lijk uit Syrië komen in onze gemeente. Zoveel inwon­ers hebben fam­i­lie en vrien­den in die regio en dagelijks horen wij, ook via hen, de ver­halen die door­drenkt zijn van diep ver­driet.
De ongek­ende schaal van de ramp die zich daar heeft voltrokken en nog steeds voltrekt is reden voor ons om, in deze uit­zon­der­lijke sit­u­atie, een bij­drage namens alle Zaankan­ters te lev­eren. Bij deze wil ik nog­maals namens het gemeen­tebestuur mijn medeleven betu­igen met alle slachtof­fers en iedereen die hier direct en indi­rect door ger­aakt wordt.
Het is hartver­war­mend dat zo snel inza­mel­ings­ac­ties in de gemeente zijn opgezet. We moedi­gen inwon­ers en bedri­jven van onze stad aan om meer bij­dra­gen te doen via Giro 555. Óf om aan te sluiten bij hul­pacties die in onze gemeente zijn opgezet”.


De Hotze de Roos­pla­que­tte
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hier stond het huis van Hotze de Roos, schri­jver van de Kameleon­reeks 19091991″ staat op de pla­que­tte op de hoek van de nieuwe huizen aan de Lijn­baan en de Zon­nelaan in Krom­me­nie.

Gis­teren werd de steen onthuld in het bijz­ijn van de kinderen van groep 6a van basiss­chool De Hoek­steen. Ben­the en Ben had­den de eer wethouder Natasja Groothuis­mink te assis­teren. Zij schroef­den een bor­dje los met een elek­trische schroeven­draaier waarna de steen zicht­baar werd.

2023Hotze2

Harry van Dooren (zie foto) is overgekomen uit Fries­land, hij is sec­re­taris van de Sticht­ing Hotze de Roos die de rechten en royalty’s van de schri­jver beheert. Hij vertelt dat Hotze de Roos nooit een prijs heeft gekre­gen voor alle boeken die hij schreef. De Sticht­ing onder­s­te­unt nu de Kinder­boeken­prijs. Hij nodigt de kinderen uit om eens naar Ter­horne te komen waar het Kameleon­dorp is.

Jan de Vries, inwoner van Krom­me­nie vertelt hoe Hotze de Roos regel­matig in zijn behang– en ver­fwinkel kwam. Een aardige beschei­den man waar­van Jan niet wist dat hij een beroemd kinder­boeken­schri­jver was. Jan vertelde de kinderen ook hoe hij net als Hielke en Sietse vroeger in het Haalder­s­broek, waar hij woonde, in zijn bootje voer en op de eilan­den speelde. Jan herin­nert er ook aan dat de ver­halen van de Kameleon zijn geïn­spireerd op per­so­nen uit Krom­me­nie en de omgev­ing zoals de Nauer­nasche Vaart en molen de Woudaap

Hotze de Roos woonde in de Lijn­baan in Krom­me­nie en omgev­ing van 1937 tot zijn over­li­j­den in 1991. De wonin­gen in dit buurtje zijn ges­loopt, waar­door ook het huis van de schri­jver is verd­we­nen. Er zijn vijftig duurzame wonin­gen voor teruggekomen en met de pla­que­tte is de schri­jver niet ver­geten die met de Kameleon in totaal zo’n 1,3 miljoen boeken verkocht.

2023Hotze32023Hotze1Na afloop van de onthulling kri­j­gen de kinderen limon­ade en koek­jes. Voor alle kinderen is er een, zij het tweede­hands, Kameleon­boek. Ed van den Berg van bouwer Plegt-​Vos verza­melde via Mark­t­plaats tien­tallen oud­ere exem­plaren en laat er alle kinderen een uitkiezen.

En nu maar lezen. Vanaf dins­dag 7 feb­ru­ari 2023 gaat de Zaanse Kinder­jury weer van start. Leer­lin­gen van 16 Zaanse basiss­c­holen lezen, in 3 maan­den tijd, 15 kinder­boeken van debuterende schri­jvers. Daarna mogen ze stem­men op hun favoriet. De auteur van het win­nende boek ont­vangt de Hotze de Roosprijs, een unieke en eervolle (geld)prijs voor star­tende kinder­boeken­schri­jvers.

Foto’s: Ans Pieper


Win­naars Zaanse Sportverkiezin­gen 2022
Pers­bericht

Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor Zaanstad’
Het Zaanthe­ater was gis­ter­avond het feestelijke en sportieve decor van de tweede Zaanse Sportverkiez­ing. De genom­i­neerde sporters hebben het afgelopen jaar alle­maal op het hoog­ste niveau gestre­den voor de winst. Wethouder Sport Ger­ard Slegers: “Alle lof voor de presta­ties van deze top­pers. Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor de Zaanse sport. Zij inspir­eren inwon­ers om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen waar te maken. Zij motiv­eren kinderen om ook te gaan sporten en hun tal­en­ten verder te ontwikke­len. Dat is van onschat­bare waarde. Ik wil iedereen van harte feliciteren met hun presta­ties in 2022 en voor het nóg beter op de kaart zetten van Zaanstad als topsportstad.”

2022sportverk1

Alle win­naars van de Zaanse sportverkiezin­gen 2022

Sport­man van het jaar Yoeri Havik
Wiel­ren­ner Yoeri Havik is sport­man van het jaar gewor­den. Havik is een wiel­ren­ner die zowel actief is op de baan als op de weg. In 2022 is hij eerste gewor­den op het WK pun­tenko­ers en heeft hij samen met Niki Terp­stra de Zes­daagse van Rot­ter­dam gewon­nen. Havik komt uit een baan­fam­i­lie met een rijk verleden zoals zijn opa Cees Stam en oom Danny Stam.

Sportvrouw van het jaar Lynn Snel
Karateka Lynn Snel is verkozen tot sportvrouw van het jaar. Snel is karateka bij Fightin’ Nabil. In 2022 heeft zij veel gevochten met een hoop presta­ties: onder andere een 1e plek op de Poolse open tot 61kg, 1e op de K1 Series A tot 68 kilo, 1e op het NK en een 3e plek bij de Pre­mier League in Rabat. Naast top­sporter is zij docent lichamelijke opvoed­ing bij basiss­chool Rosa Boek­drukker in Amsterdam.

2022sportverk3

Par­a­lymp­is­che sporters: links team lid FC Zaanstad Doven­voet­bal en rechts Sander Koomen en sport­part­ner Daaf Plomp.

Par­a­lymp­isch sporter van het jaar Sander Koomen
Sander Koomen (tri­at­lon) is verkozen tot par­a­lymp­isch sporter van 2022. Bij Koomen is het Usher syn­d­room vast­gesteld. Dat is een erfe­lijke aan­doen­ing waar­bij zowel het horen als het zien aange­tast is. Koomen heeft onder andere de eerste plaats behaald op het NK para­triathlon en hij is 14e op de para­triathlon ranking.

Sport­tal­ent van het jaar: Mar­loes Steen­beek
Mar­loes Steen­beek (syn­chroonzwem­men) is sport­tal­ent van het jaar. Steen­beek is 17 jaar en heeft in 2022 een aan­tal mooie presta­ties neergezet zoals een eerste plek op het NJK en een tweede plek bij zowel Duet tech­ni­cal en duet free op de Artis­tic Swim­ming World Series.

Coach en sport­ploeg van het jaar
Water­polo­coach Mick van den Bree ging er met de titel sport­coach van het jaar van­door. Van den Bree is in 2022 de nieuwe hoofd­trainer en coach van ZV de Zaan vrouwen 1 gewor­den. Onder zijn lei­d­ing won­nen zij de Super­cup gewon­nen en mochten zij deel­ne­men aan de Cham­pi­ons League. De sport­ploeg van het jaar is de water­polo­ploeg van ZV de Zaan Heren 1. De heren van ZV de Zaan spe­len op het hoog­ste niveau in het water­polo, de ere­di­visie waar zij stri­j­den om de land­sti­tel. In 2022 wer­den zij bek­er­win­naar en win­naar van de Supercup.

2022sportverk2

Wethouder Slegers reikte het Veilig Sportk­li­maat bord uit aanatletiekv­erenig­ing Lycur­gus.
Van links naar rechts: Armand Ellsworth (voorzit­ter), Ger­ard Slegers, Ellen van Diepen (vertrouwen­scon­tact­per­soon) en
Janetta Jozi­asse (vertrouwenscontactpersoon).

Sport kan niet bestaan zon­der vri­jwilligers
De Zaanse sport kan niet bestaan zon­der de vele actieve vri­jwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun club. Stads­dichter Lisa van Ton­geren droeg een mooi gedicht voor dat zij spe­ci­aal gemaakt had voor alle sportvri­jwilligers. Wethouder Slegers riep alle zeven genom­i­neerde sportvri­jwilligers uit tot win­naars in deze cat­e­gorie. Dat zijn:

Siem Vriend AV Lycur­gus
Danique Steur ZV de Ham
Cindy Kok ZV de Ham
Marco Steensma KZ/​Thermo4U
Wim de Vries Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Hans Roodzand Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Frank Zwenne TV Zaans­port
Uitreik­ing Veilig Sportklimaat-​bord: Lycur­gus
Atletiekv­ereng­ing Lycur­gus uit Assendelft is al een tijd bezig om een zo Veilig mogelijk Sportk­li­maat te creëren voor leden, bezoek­ers en vri­jwilligers ed. Zij heeft belan­grijke onder­w­er­pen zoals VOG’s, gedragsregels en het pro­moten van een veilig sportk­li­maat goed geregeld. Lycur­gus besteedt tij­dens bijeenkom­sten regel­matig aan­dacht aan een veilig sportk­li­maat. Daarom reikte Ger­ard Slegers het Veilig Sportklimaat-​bord uit aan deze vereniging.

Veilig Sportk­li­maat Zaanstad is een cam­pagne van gemeente Zaanstad, Sportbedrijf Zaanstad & GGD Zaanstreek-​Waterland. Het Sportbedrijf door­loopt het tra­ject met verenigin­gen om een zo veilig mogelijk sportk­li­maat te creëren voor alle inwoners.

Foto’s: Mike Bink


Joomla tem­plates by a4joomla