Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Toekom­st­beeld van het Zaanse cen­trum in 2040

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Per­spec­tief Cen­trum Oost voorgelegd aan gemeenteraad
Het oost­elijk deel van het cen­trum van Zaan­dam gaat de komende 20 jaar trans­formeren naar een aantrekke­lijk gebied voor bewon­ers en bezoek­ers. Hoe dat vernieuwde deel van het cen­trum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het ‘Per­spec­tief Cen­trum Oost’ wat het col­lege aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorm­ing. In dit per­spec­tief staan de kaders voor de toekom­stige ontwik­kelin­gen van het gebied.
In het toekom­st­beeld is meer ruimte voor ont­moet­ing en gezel­ligheid, spe­len en bewe­gen en langzaam ver­keer. Daarom wordt voorgesteld te kiezen voor min­der zicht­baarheid van auto’s in het straat­beeld en gecon­cen­treerd park­eren in enkele gebouwde par­keer­voorzienin­gen. De oev­ers van de Zaan en de cul­tu­urhis­torische kwaliteiten van het gebied wor­den in de toekomst beter benut. Om de kwaliteit van het gebied te ver­groten kun­nen ongeveer 800 wonin­gen toegevoegd wor­den in een divers aan­bod. Dit zorgt voor een beter even­wicht tussen duur­dere en goed­kopere wonin­gen wat het gebied ver­sterkt. In de plin­ten van de nieuw­bouw aan de waterkant komt ruimte voor aantrekke­lijke func­ties die de lev­endigheid en de verbli­jf­skwaliteit van het gebied ver­groten. In de toekomst is de Burcht een intiem stad­splein met ruimte voor ont­moet­ing, winkelt­jes, ter­ras­jes en doork­ijk­jes naar de Zaan.
2040Burcht 2040PHkade
Toekom­stschets van de Burcht en de Prins Hen­drikkade (bron: Olivier Rijcken)
Voorzienin­gen voor het gebied
De nieuwe wonin­gen die in het gebied komen moeten zoveel mogelijk energielev­erend zijn. Het per­spec­tief geeft ruimte aan maatschap­pelijke voorzienin­gen die passen en die het gebied nodig heeft, zoals buurthuizen, scholen, huis­art­sen, fys­io­ther­a­peuten of kinderdagverbli­jven. Tot slot wordt er flink wat groen toegevoegd om ervoor te zor­gen dat het een pret­tige plek is om te verbli­jven en de kli­maatbestendigheid te vergroten.
Zaanstad mooier maken
Wethouder MAAK.Zaanstad Ger­ard Ram: “Het cen­trumge­bied ten oosten van de Zaan biedt grote kansen voor de toekomst. Als je nu bijvoor­beeld vanaf de Gedempte Gracht naar de Peper­straat loopt zie je pre­cies waarom er in dit gebied nog een wereld te win­nen is. De Peper­straat is een brede, gri­jze autoweg zon­der sfeer. Er staan ver­pau­perde pan­den en het heeft weinig uit­stral­ing. Wij zien de oost­kant van het cen­trum als een ver­lengstuk van onze vernieuwde stad­s­cen­trum en dat spreekt ook uit dit per­spec­tief. Wij zien een gebied voor ons met lev­endige buurt­jes met hotels en horeca, mod­erne archi­tec­tuur, passend bij de Zaanse iden­titeit. Een plek waar inwon­ers de Zaan kun­nen zien en ervaren. Een plek waar het leuk is om te zijn en waar je een wan­delingetje wil maken en je je veilig voelt. Met bijvoor­beeld de Peper­straat willen we snel aan de slag. Er zijn in dit gebied geweldige mogelijkhe­den om Zaanstad mooier te maken en ervoor te zor­gen dat ook in de toekomst het cen­trum van Zaan­dam een pret­tige plek bli­jft om te wonen, te werken en te verblijven’’.
2040Klauwershoek 2040Touwslager
Toekom­stschets van de Klauw­er­shoek en Touwslagersstraat (bron: Olivier Rijcken)
Meteen aan de slag
Voor veel mensen voelt 2040 nog als erg ver weg, maar het col­lege wil graag snel aan de slag. Aan de ene kant om prak­tis­che zaken in de open­bare ruimte te ver­beteren. Zo staat in het voors­tel staat dat er geld gere­serveerd wordt voor bijvoor­beeld het ver­beteren van de door­gan­gen van de Zuid­dijk naar de Touwslager­straat, het ver­beteren van de over­steek­plaat­sen ter plaatse van de Wil­helmi­nas­traat en A.F. Savorin Lohmanstraat en voor place­mak­ing van de Burcht.
Maar het col­lege wil ook snel met pan­deigenaren en ontwikke­laars kijken naar plan­nen die invulling geven aan het per­spec­tief, bijvoor­beeld op de Burcht en in de Peper­straat. Dit kan als vlieg­wiel dienen voor de ontwik­kel­ing van het hele gebied.
Als de gemeen­ter­aad het per­spec­tief vast­stelt, wordt er verder gew­erkt aan de ontwikkel­strate­gie. In de strate­gie wordt uit­gew­erkt op welke manier het toekom­st­per­spec­tief gere­aliseerd kan wor­den, in welke vol­go­rde zaken wor­den aangepakt en hoe de buurt daar­bij wordt betrokken.
2040Peperstraat 2040Zuiddijk
Toekom­stschets van de Peper­straat en de Zuid­dijk (bron: Olivier Rijcken)
Mee­denken
Bewon­ers en onderne­mers uit het gebied en uit heel Zaanstad kon­den op een flink aan­tal momenten mee­denken over het per­spec­tief. Onder meer in een spe­ci­aal “MAAK-​pand” aan de Peper­straat dat voor iedereen open was. Maar ook in een spe­ciale advies­groep en een klankbor­d­groep zijn veel onder­w­er­pen bespro­ken. In de stukken die zijn aange­bo­den staan uit­ge­breide par­tic­i­patiev­er­sla­gen. De gemeente bli­jft in gesprek met betrokken bewon­ers en onderne­mers uit de buurt.
Toekom­st­beeld voor Zaanstad in 2040
Het ‘Per­spec­tief Cen­trum Oost’ maakt onderdeel uit van het pro­gramma MAAK.Zaanstad en is het eerste per­spec­tief dat aan de raad wordt voorgelegd. Met MAAK.Zaanstad geeft de gemeente richt­ing aan de ruimtelijke en economis­che ontwik­kelin­gen van Zaanstad. Dit col­lege wil dat de groei van het aan­tal inwon­ers hand in hand gaat met nieuwe en groeiende werkgele­gen­heid en een goed aan­bod van voorzienin­gen. Kwaliteit staat cen­traal in MAAK.Zaanstad. De kwaliteit van leven, van wonen, van werken, van leren en van plezier maken. Daar­bij zetten de gemeente in op meer diver­siteit in woningaan­bod zodat Zaankan­ters gemakke­lijker woon­car­rière kun­nen maken. Ook moet er een uit­ge­brei­der aan­bod zijn van cul­tuur, sport en horeca met goed onder­wijs en ruimte voor onderne­men. De open­bare ruimte is verder opgek­napt en er zijn goede infra­struc­turele voorzienin­gen. Voor­waarde voor ontwik­kel­ing is aan­dacht voor duurza­amheid. Dat de stad in de komende decen­nia gaat groeien is zeker, als is het alleen maar door de vraag naar wonin­gen van onze eigen inwon­ers. Maar de groei van Zaanstad is geen doel op zich, maar een mid­del om kwaliteit aan toe te voe­gen. De groei maakt investeren in kwaliteit en voorzienin­gen mogelijk.
MAAK.Zaanstad
MAAK.Zaanstad bestaat uit vier gebieden: Noord, Mid­den, Cen­trum en Zuid. Bin­nen deze gebieden werkt de gemeente met de Analyse Per­spec­tief Strategie-​aanpak. Tij­dens de analy­se­fase wordt de huidige sit­u­atie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkhe­den voor ontwik­kelin­gen liggen. Ver­vol­gens wordt er een gebiedsper­spec­tief gemaakt. Hierin staan de ambities en uit­gangspun­ten voor het gebied in de toekomst. In de strate­giefase wordt uit­gew­erkt op welke manier het toekom­st­per­spec­tief gere­aliseerd kan worden.

Alle infor­matie over MAAK.Zaanstad is te vin­den op https://​maak​.zaanstad​.nl
Infor­matie over Cen­trum Oost is te vin­den op https://​maak​cen​tru​moost​.zaanstad​.nl/​h​o​m​e
Illus­traties bron: Olivier Rijcken.
Joomla tem­plates by a4joomla