Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanstad brengt vroeg 20e-​eeuwse sociale won­ing­bouwwijken in beeld

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad wil samen met woningeigenaren — won­ing­bouw­cor­po­raties en par­ti­c­ulieren — de cul­tu­urhis­torische waarde van wonin­gen en wijken uit 19001945 meewe­gen in de keuze voor ren­o­vatie of sloop-​nieuwbouw. Daar­toe is een cul­tu­urhis­torische inven­tarisatie en waarde­bepal­ing van de vroeg 20e-​eeuwse wijken opgesteld die nu open­baar beschik­baar is. Wethouder mon­u­menten en erf­goed Natasja Groothuis­mink: ‘Wijken zoals de Ros­molen­wijk in Zaan­dam en de Zuiderk­erk­straat in Koog zijn heel ken­merk­end voor de Zaanstreek aan het begin van de twintig­ste eeuw. Deze inven­tarisatie en waarder­ing geeft een waarde­vol totaal­beeld van dit type wijken. Zo kun­nen we samen met woningeigenaren het gesprek aan­gaan over het opknap­pen en bewaren van deze wijken.’
PLTakstraat
Gezonde en veilige woonomgev­ing
Zaanstad heeft veel woon­wijken uit de vroeg twintig­ste eeuw. In deze peri­ode van groei wer­den in alle voor­ma­lige Zaange­meen­ten nieuwe woon­wijken ontwikkeld voor arbei­ders van lokale fab­rieken. De wijken wer­den gebouwd vol­gens de meest mod­erne tech­nieken en gaven de nieuwe bewon­ers voor het eerst een gezonde en veilige woonomgev­ing. Voor de opzet en de uit­stral­ing van de wonin­gen was veel aan­dacht en wer­den archi­tecten en ste­den­bouwkundi­gen van naam aangetrokken. De wonin­gen in deze wijken uit 19001945 zijn nu vaak in tech­nisch slechte staat.

Stads­brede inven­tarisatie
Met de wijk Het Blok in Krom­me­nie hebben de gemeente en eige­naar Par­teon de eerste ervar­ing opgedaan met het onder­zoeken van mogelijkhe­den voor het behoud van cul­tu­urhis­torische waar­den op wijkniveau. In dit pro­ces is duidelijk gewor­den dat er drin­gend behoefte is aan een stads­brede inven­tarisatie en aan ruimtelijke kaders om inzage te geven in de mee te wegen cul­tu­urhis­torische waarden.

Pub­liek belang
Wethouder Groothuis­mink: ‘Gezien de veel­heid aan opgaven die de gemeente samen met de won­ing­bouw­cor­po­raties moet realis­eren — sociale won­ing­bouw, duurza­amheid, fun­der­ing­sprob­lematiek – moeten we de erfgoed-​ambitie in goed over­leg met de cor­po­raties en andere woningeigenaren tot stand brengen.’
Joomla tem­plates by a4joomla