Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

OUWE HELDEN en NIEUWE HELDEN
Pers­bericht
artzaanstadlogo kunstuitleen/​galerie bestaat 45 jaar en viert dat met twee exposities.

Begonnen in de “Zien­a­goog”, daarna als Kun­st­cen­trum via de West­z­i­jde en de Vin­cent van Gogh­weg, nu op het prachtige Hem­brugter­rein. Artza­anstad viert dit najaar haar 45-​jarig bestaan als KUNSTUITLEEN/​GALERIE met twee ten­toon­stellin­gen.
De feestelijke open­ing van de eerste exposi­tie “OUWE HELDEN” is op zater­dag 31 augus­tus om 14.30 uur.

Twee exposi­ties als feestje voor het 45-​jarig bestaan:
De ver­huiz­ing twee jaar gele­den naar een fan­tastisch indus­trieel pand op het Hem­brugter­rein en de daarmee gepaard gaande naamsveran­der­ing van kun­st­cen­trum naar ARTZA­ANSTAD is niet onopge­merkt gebleven. Toch zijn er behoor­lijk wat mensen die ver­baasd rea­geren dat het om dezelfde sticht­ing gaat. Juist daarom wil Artza­anstad het 45-​jarig bestaan niet onopge­merkt voor­bij laten gaan en organ­iseert zij om dit te vieren twee ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen.

Vanaf zater­dag 31 augus­tus tot en met zondag 6 okto­ber opent deel 1, “OUWE HELDEN”, waarin kun­ste­naars die de afgelopen 45 jaar een belan­grijke rol hebben gespeeld de hoof­drol vervullen. Daaron­der Ad Arma, Peter Lan­gen­berg, Enric Adsera Riba, Nel­son Car­rilho Jan Groen­hart, Joke Konijn, Michel Dil, Arthur Mar­tin, Kees Salen­tijn, Peter de Rijcke
Naast lev­ende kun­ste­naars is er ook een sec­tie met werk van kun­ste­naars die ons zijn ont­vallen zoals Her­man Brood, Aat Veld­hoen en Jan Wolk­ers. Opdat hun namen genoemd bli­jven!

Vanaf 12 okto­ber tot en met 24 novem­ber is deel 2 van de vier­ing met de exposi­tie “NIEUWE HELDEN”. Dan tonen we werk van kun­ste­naars van de toekomst waaron­der aanstor­mend Zaans talent
Joomla tem­plates by a4joomla