Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaan­cam­pus wordt Tech­lands.
Geza­men­lijk pers­bericht vanuit de gemeente Zaanstad en de andere part­ners bin­nen Tech­lands

Meer inwon­ers aan het werk bij tech­nis­che bedri­jven. ‘De tech­niek staat te sprin­gen om per­son­eel, zelfs in deze cri­sis’
Zaan­cam­pus, een brede samen­werk­ing tussen gemeente Zaanstad, provin­cie Noord-​Holland, onder­wi­jsin­stellin­gen en tech­nisch georiën­teerde bedri­jven uit de regio, gaat verder onder de naam Tech­lands. Het doel van de samen­werk­ing is het tekort aan tech­nisch per­son­eel verder terug te bren­gen. ‘Tech­lands helpt mensen aan een baan in de tech­niek door oplei­din­gen te ver­zor­gen die goed aansluiten op de behoefte van het bedri­jf­sleven’, legt wethouder Economis­che Zaken Hans Krieger uit.

Uit cijfers van het UWV komt naar voren dat er ondanks de coro­nacri­sis nog steeds sprake is van krapte op de arbei­ds­markt bin­nen tech­nis­che func­ties. “Zaanstad heeft relatief een groot aan­tal werk­zoek­enden. Tegelijk­er­tijd hebben we prachtige, inno­vatieve bedri­jven met open­staande vaca­tures waar zij niet de juiste mensen voor kun­nen vin­den. Dat belem­mert onderne­min­gen om verder te groeien en te innov­eren. Dat is doo­d­zonde. Tech­lands geeft tech­nis­che oplei­din­gen op aller­lei niveaus met als doel het beter ‘matchen’ van vraag en aan­bod op onze arbei­ds­markt. Zeker in deze coro­natijd waarin veel Zaankan­ters hun baan ver­liezen vindt het col­lege het belan­grijk om werk­zoek­enden via oplei­din­gen te begelei­den naar func­ties waar veel vraag naar is”, legt Krieger uit.

technologieKans op een toekom­st­bestendige baan
Tech­lands is in 2019 ges­tart, des­ti­jds onder de naam Zaan­cam­pus, met als doel meer mensen begelei­den naar een toekom­st­bestendige baan in de tech­niek. Daar­naast wil de regio een aantrekke­lijke ves­tig­ingsplek zijn én bli­jven voor bedri­jven. Tech­lands richt zich op jon­geren, zij-​instromers en medew­erk­ers die al in de tech­niek werken. Zij wor­den opgeleid en bijgeschoold voor func­ties bin­nen de regionale food-​, pro­ces– en maakin­dus­trie, de instal­latiebranche en de bouw. In 2019 hebben 1.900 stu­den­ten een oplei­d­ing gevolgd bin­nen Tech­lands. Het streven is dat Tech­lands in 2025 bijna 2.400 mensen opleidt.

Pro­ces­tech­nolo­gie
Er is veel vraag naar mensen met een tech­nis­che achtergrond

Mod­erne oplei­din­gen
De oplei­d­ingspart­ners en de aanges­loten bedri­jven hebben nu een meer­jaren­plan uit­gew­erkt voor uit­brei­d­ing het onder­wi­jsaan­bod. Het gaat om mod­erne oplei­din­gen waarin ver­schil­lende tech­nieken en toepassin­gen samenkomen. Denk aan Smart build­ing, Zorgtech­niek, Ser­vice & Main­te­nance en Robot­ica. Ook komen er meer flex­i­bele mod­ules voor om-​, bij– en her­schol­ing. Vak­do­cen­ten en pro­fes­sion­als uit het bedri­jf­sleven begelei­den de studenten.

Nieuwe locatie Tech­lands
Naast de bestaande locaties van het Regio Col­lege en IW Noord-​Holland aan de Cypresse­hout en van Regio Col­lege en Bouw­mensen aan de Juf­fer­straat, komt er aan de Aris van Broek­weg in Zaan­dam een nieuw pand voor Tech­lands. Op deze locatie gaan de metaalo­plei­der Tetrix Tech­niek, Regio Col­lege, Engie en andere bedri­jven nauw samen­werken. Ook is er ruimte voor onder­s­te­unde tech­niek­lessen voor het VMBO. De gecom­bi­neerde pro­ce­dure voor de bestem­mings­plan­wi­jzig­ing en ver­gun­ningaan­vraag loopt. Naar verwacht­ing start de bouw deze zomer.

Financier­ing Tech­lands
De samen­werk­ende part­ners bin­nen Tech­lands hebben mensen en mid­de­len vri­jge­maakt ter waarde van € 3,6 miljoen om de komende vier jaar onder­wi­jsvernieuwin­gen te realis­eren. Op basis van deze cofi­nancier­ing heeft Tech­lands € 1,8 miljoen sub­si­die aangevraagd bij het Rijk. Daarmee kri­jgt het totale meer­jaren­plan een waarde van € 5,4 miljoen. In het voor­jaar maakt het Rijk bek­end of zij deze sub­si­die al dan niet zal toeken­nen. Daar­naast heeft de metaal­sec­tor een sub­si­die van € 500.000 ver­strekt aan Tech­lands en Tech­Val­ley (regio Alk­maar) om geza­men­lijk ‘een leven lang ontwikke­len’ een impuls te geven.

Voor meer infor­matie over Tech­lands, bezoek de web­site www​.tech​lands​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla