Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Griffie brengt jaarver­slag uit over ‘coro­n­a­jaar’ 2020
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Raads­frac­ties Zaanstad hebben vra­gen aan u.
Op don­derdag 25 maart over­handigde griffier Jor­rit Jong­bloed het jaarver­slag van de gemeen­ter­aad aan voorzit­ter Jan Ham­ming. Ondanks de coro­na­maa­trege­len hebben de poli­tieke par­ti­jen debat­ten kun­nen voeren en insprek­ers geho­ord over aller­lei onder­w­er­pen die in de samen­lev­ing spe­len. In dit dig­i­tale jaarver­slag wordt terugge­b­likt op een bewogen peri­ode en wor­den inwon­ers uitgen­odigd te reageren.

Janenjorrit

Infor­matie en transparantie
Er was een lan­delijke nood­maa­tregel nodig om van huis uit te kun­nen ver­gaderen. Toch hebben vorig jaar tien­tallen ver­gaderin­gen, inspraak­mo­menten, agenda-​initiatieven, moties en amende­menten gere­sul­teerd in ruim hon­derd raads­besluiten. Het col­lege stu­urde bijna vier­hon­derd berichten om de Raad te informeren.

Via ron­detafelge­sprekken en schoolk­lassen­be­zoeken, lieten raad­sle­den zich door inwon­ers voor­lichten. Infor­matie die ambtenaren anders in de raadzaal zouden hebben gep­re­sen­teerd, werd nu dig­i­taal aange­bo­den via een webi­nar op Youtube. Er is de raad­sle­den veel aan gele­gen de transparantie van het besluitvorm­ing­spro­ces te bli­jven waarborgen.

Behalve de dig­i­tale ver­gader­wi­jze was ook de Voor­jaarsnota anders: belei­d­sarm, zoals dat heet. De finan­ciële gevol­gen van de cri­sis waren op dat moment nog niet vol­doende te overzien. Een nieuw instru­ment dat is ingezet is het Vra­genuur. Hier bleek behoefte aan om beter per­soon­lijk con­tact tussen raad­sle­den en col­legele­den te faciliteren tij­dens de cri­sis. De jaar­lijkse Raad­scon­fer­en­tie stond in het teken van tegen­gaan van kansenongelijkheid.

Raad­sle­den hebben vra­gen aan inwon­ers
Na de recente Tweede Kamerverkiezin­gen is het in maart 2022 tijd voor de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen. De Raad hoort graag wat u belan­grijk vindt voor de gemeente. Elke par­tij in de Zaanse gemeen­ter­aad blikt in dit ver­slag terug, maar kijkt ook vooruit. De par­ti­jen leggen in het jaarver­slag een vraag voor aan inwon­ers over onder­w­er­pen zoals dien­stver­len­ing, duurza­amheid of voorzienin­gen in de buurt. Lez­ers kun­nen per mail op de vraag van de par­tij reageren.

Het jaarver­slag is dig­i­taal beschik­baar op http://​gemeen​ter​aadza​anstad​jaarver​slag​.nl/ Waar spreekt u uw volksverte­gen­wo­ordi­ger op aan?

Foto: Griffier Jor­rit Jong­bloed over­handigt het jaarver­slag van de gemeen­ter­aad 2020 aan burge­meester Jan Hamming.

Joomla tem­plates by a4joomla