Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Extra Veerverbind­ing
Pers­bericht

Aan­vul­lend op de Hempont veer­di­enst tussen Ams­ter­dam en Zaan­dam gaat vanaf 21 juni 2019 een nieuwe veerverbind­ing van start.
Van don­derdag tot en met zondag vaart er een GVB pont tussen Ams­ter­dam Cen­traal en Het HEM.
De pont vaart tussen 17:00 en 00:00 uur met een reis­duur van 25 minuten.
Een enkele reis kost €2,50.
Tick­ets zijn verkri­jg­baar aan boord (pin) en in Het HEM is een 10-​vaartenkaart te koop.
De pont vertrekt vanaf de GVB-​steiger achter Ams­ter­dam Cen­traal en ligt tussen de NDSM– en de Buik­sloter­weg­pont. Fiet­sen mogen mee aan boord.
De pontverbind­ing is tot stand gekomen dankzij GVB, Metropool­re­gio Ams­ter­dam, min­is­terie van OCW, gemeente Ams­ter­dam en gemeente Zaanstad.

Hem1Het Hem

Pers­bericht
Hemlogo
Naast grootschalige kun­st­p­re­sen­taties, huisvest Het HEM een huiskamer met bib­lio­theek en grote werk-​/​leestafel, een ter­ras, kunstenaarsstudio’s, Dynamic Range Music Bar, Restau­rant Europa en de in opdracht gemaakte context-​specifieke kun­stin­stal­latie Still Life (2019) van RAAAF. Later wordt er ook een hotel aan toegevoegd. Het HEM bevindt zich op het Hem­brugter­rein, een 19e eeuws voor­ma­lig fab­riek­ster­rein voor de pro­duc­tie van artillerie, wapens en muni­tie, op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam — een gebied dat een tran­si­tie door­maakt als gevolg van de uit­di­jende stad Amsterdam.
Het HEM, een nieuw kun­stin­sti­tuut op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam, is 21 juni 2019 geopend. Het HEM is geves­tigd in een voor­ma­lige kogelfab­riek van bijna 10.000 m2 en com­bi­neert de pre­sen­tatie van rel­e­vante beeldende kunst met een sterke pro­gram­mer­ing van muziek, per­for­mances en dans, en de organ­isatie van maatschap­pijkri­tis­che pub­lieke programma’s en par­tic­i­patieve, edu­catieve activiteiten.
Kim Tuin, directeur van Het HEM: „We willen dat al onze bezoek­ers zich thuis voe­len, geïn­spireerd raken en zich open­stellen voor nieuwe ervarin­gen, intuïties en cre­atieve ideeën. Door kunst te gebruiken om belan­grijke vra­gen te stellen over de heden­daagse maatschap­pij, hopen we mensen een betrokken en inclusief begrip van onszelf, de ander en de wereld te geven.”

Het HEM
Warm­perserij 1
Zaan­dam, the Nether­lands
www​.het​hem​.nl

Eerste paal in de grond voor de nieuwe Her­man Gorter­school, locatie voor de groepen 1 t/​m 4.

Van onze redac­tie
9Van­mor­gen ging de eerste paal in de grond. De hoof­drol­spel­ers, een paar kinderen van de eerste groep. Zij kre­gen, net als de vol­wasse­nen een helm op. Roze voor de meis­jes, en wit voor de jon­gens. Het zag er mooi ui


Om het bouwter­rein heen gelopen kwa­men we bij de heis­telling. Maar dit zag er anders uit dan we gewend zijn. Het is een ander systeem.
Er wordt een gat in de grond gebo­ord en als die hele­maal op diepte is, komt de boor weer omhoog en neemt dan veel grond en klei mee van de onder­grond. Tegelijk, ter­wijl de boor omhoog komt, wordt het gat gevuld met beton. Min­der lawaai dus voor de omwonenden.
7 4

De heer Ooms van het aan­nemers­bedrijf die de school gaat bouwen sprak de verza­melde belang­stel­len­den toe en natu­urlijk ook naar de kinderen.
Wethouder Hans Krieger van de gemeente Zaanstad sprak over de nieuwe scholen die de gemeente van plan is in de nabije toekomst te zullen bouwen. Alles om de school­jeugd een goede leeromgev­ing te bieden.
3 1
Een jon­gen en een meisje kre­gen een fikse schaar in de hand om het lint door te knip­pen onder groot applaus, natu­urlijk. Daarna werd er door de overige kinderen con­fetti gespoten.
8Zaan Pri­mair was ook verte­gen­wo­ordigt en zij nodig­den de aan­wezi­gen uit voor een kopje koffie met een lekker gebakje om deze eerste paal feestelijk te vieren.
Eerste paal Her­man Gorter Burge­meester Smit­straat
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Wethouder Krieger geeft start­sein bouw, oplev­er­ing in 2020
Op vri­jdag 21 juni om 12.00 uur geeft wethouder Hans Krieger het start­sein voor de bouw van de nieuwe Her­man Gorter­school aan de Burge­meester Smit­straat in Zaan­dam. De bouw van de school zal ongeveer een jaar in beslag nemen, waarna de kinderen in 2020 gebruik kun­nen maken van een spik­splin­ternieuw gebouw.
U bent van harte welkom om bij dit moment aan­wezig te zijn.
Wat: start­sein bouw nieuwe basiss­chool Her­man Gorter
Waar: Burge­meester Smit­straat 2, Zaan­dam
Wan­neer: 21 juni om 12.00 uur
De bouw van de school maakt onderdeel uit van het Inte­graal Huisvest­ings­plan (IHP). In het IHP staat de voort­gang van de huisvest­ing van school­ge­bouwen voor pri­mair onder­wijs in Zaanstad beschreven. Het gaat dan hoofdza­ke­lijk om nieuw­bouw­pro­jecten. De gemeente wil, samen met de onder­wi­jsin­stellin­gen, kwal­i­tatief goede en duurzame onder­wi­jshuisvest­ing realis­eren op de juiste plek in de stad. Met het IHP werkt de gemeente op een inte­grale manier samen met de Zaanse schoolbesturen.
2Over Her­man Gorter­school, Burge­meester Smit­straat
In decem­ber 2017 is het Defin­i­tief Ontwerp van deze school gep­re­sen­teerd en de omgev­ingsver­gun­ning aangevraagd. De ver­gun­ning is in 2018 zon­der zienswi­jzen afgegeven waarna de aanbeste­d­ing­spro­ce­dure is opges­tart.
Begin 2019 is de opdracht gegund en na de sloop van het bestaande gebouw, start nu dus offi­cieel de bouw van de nieuwe school.
Foto’s: Gemma

Inmid­dels is er al hard gew­erkt aan de nieuwe school. Onze redac­tie was ter plekke om deze fase van de bouw te zien.
Hermangorter2
Stand op 25 maart 2020. Met dank aan:
Foto: Mar­tijn Kramer, Uitvo­erder Oomsbouw

klaar1 klaar2
klaar3 klaar4

In sep­tem­ber 2020, na de herf­st­vakantie is de nieuwe school voor de onder­bouw geopend en de kinderen kun­nen er weer lere en spe­len.
Fotos: Ans Pieper.

Een bruggetje vanaf de Zuiddijk

Een vraag van onze lezer.
bruggetjeEen foto van een bruggetje vanaf de Zuid­dijk over de dijk­sloot.
Wie kan ons dit vertellen welke brug dit was?
Ben Bonte dacht bij het sluispad.
Als u het weet, wilt u het dan doorgeven aan ons? Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Toekom­st­beeld van het Zaanse cen­trum in 2040

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Per­spec­tief Cen­trum Oost voorgelegd aan gemeenteraad
Het oost­elijk deel van het cen­trum van Zaan­dam gaat de komende 20 jaar trans­formeren naar een aantrekke­lijk gebied voor bewon­ers en bezoek­ers. Hoe dat vernieuwde deel van het cen­trum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het ‘Per­spec­tief Cen­trum Oost’ wat het col­lege aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorm­ing. In dit per­spec­tief staan de kaders voor de toekom­stige ontwik­kelin­gen van het gebied.

Joomla tem­plates by a4joomla