Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Fun-​Kids zoekt vri­jwilliger m/​v
Pers­bericht

Fun-​Kids Event is op zoek naar een ent­hou­si­aste col­lega vri­jwilliger!
Lijkt het je leuk om ons te helpen bij het organ­is­eren van diverse kindereven­e­menten?
- Ben je op woens­dag­mid­da­gen beschik­baar?
- Dan biedt Fun-​Kids leuk vri­jwilliger­swerk!
- Heb je nog vra­gen of wil je meer infor­matie, wij staan je graag te woord.
Wendy Mole­naar: tel.: 06 1144 22 82
Fun-​Kids Events — A.G.Verbeekstraat 35, Zaandam-​Zuid.
In Wijk­cen­trum Dirk Prins.

Nieuwe Nagel­stu­dio op de Zuiddijk

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

nagelstudio1Vri­jdag 30 augus­tus 2019 heeft archi­tect Sjo­erd Soeter Kim’s Nagel­stu­dio en Beau­tysa­lon geopend. Hij deed dat door samen met eige­naar dhr. Vo Van Chuyen een lint door te knip­pen. Voor deze plechtigheid sprak Soeters over het belang dat er nieuwe zaken bij komen op de Zuid­dijk. De gaten moeten wor­den opge­vuld en daar is deze Nagel­stu­dio weer een bij­drage aan. Hij hoopte dat in de toekomst de Zuid­dijk vanuit het achter­land beter bereik­baar en toe­ganke­lijk kan wor­den gemaakt. Je moet nu toch telkens weer de ‘Kluft’ op om op de Zuid­dijk te komen.


Foto v.l.n.r.: Vo Van Chuyen, Ngo Thi Sau en Sjo­erd Soeters

Kim’s Nagel­stu­dio, Zuid­dijk 95, is een voortzetting van de stu­dio die de fam­i­lie ruim tien jaar op de Rozen­gracht had. Daar is noodged­won­gen een eind aan gekomen van­wege de recente bouwac­tiviteiten in het gebied.
nagelstudio2

OUWE HELDEN en NIEUWE HELDEN
Pers­bericht
artzaanstadlogo kunstuitleen/​galerie bestaat 45 jaar en viert dat met twee exposities.

Begonnen in de “Zien­a­goog”, daarna als Kun­st­cen­trum via de West­z­i­jde en de Vin­cent van Gogh­weg, nu op het prachtige Hem­brugter­rein. Artza­anstad viert dit najaar haar 45-​jarig bestaan als KUNSTUITLEEN/​GALERIE met twee ten­toon­stellin­gen.
De feestelijke open­ing van de eerste exposi­tie “OUWE HELDEN” is op zater­dag 31 augus­tus om 14.30 uur.

Twee exposi­ties als feestje voor het 45-​jarig bestaan:
De ver­huiz­ing twee jaar gele­den naar een fan­tastisch indus­trieel pand op het Hem­brugter­rein en de daarmee gepaard gaande naamsveran­der­ing van kun­st­cen­trum naar ARTZA­ANSTAD is niet onopge­merkt gebleven. Toch zijn er behoor­lijk wat mensen die ver­baasd rea­geren dat het om dezelfde sticht­ing gaat. Juist daarom wil Artza­anstad het 45-​jarig bestaan niet onopge­merkt voor­bij laten gaan en organ­iseert zij om dit te vieren twee ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen.

Vanaf zater­dag 31 augus­tus tot en met zondag 6 okto­ber opent deel 1, “OUWE HELDEN”, waarin kun­ste­naars die de afgelopen 45 jaar een belan­grijke rol hebben gespeeld de hoof­drol vervullen. Daaron­der Ad Arma, Peter Lan­gen­berg, Enric Adsera Riba, Nel­son Car­rilho Jan Groen­hart, Joke Konijn, Michel Dil, Arthur Mar­tin, Kees Salen­tijn, Peter de Rijcke
Naast lev­ende kun­ste­naars is er ook een sec­tie met werk van kun­ste­naars die ons zijn ont­vallen zoals Her­man Brood, Aat Veld­hoen en Jan Wolk­ers. Opdat hun namen genoemd bli­jven!

Vanaf 12 okto­ber tot en met 24 novem­ber is deel 2 van de vier­ing met de exposi­tie “NIEUWE HELDEN”. Dan tonen we werk van kun­ste­naars van de toekomst waaron­der aanstor­mend Zaans talent

Een gek­nakte wilg aan de Voorzaan

Van onze redactie

Op de Prins Hen­drikkade, ter hoogte van het Skager Rak, is zondag­mor­gen een grote wilg ingestort. De mooie boom, die het prachtige decor vor­mde langs de Zaan is niet meer. De wilg bleek voor een groot deel reeds hol te zijn. De ploeg van de Gemeente kwam dins­da­gavond om de takken te schred­eren. Vele buurt­be­won­ers kwa­men op het lawaai af en vol­gden het pro­ces. Bij navraag is er al een nieuwe wilgen­boom aangevraagd bij de Gemeente Zaanstad om op dezelfde plaats weer te laten groeien. Buurt­be­won­ers hopen dat dat ook gaat gebeuren. De wilgen zijn beeld­bepal­end voor dit stuk van de Voorzaan.

Foto’s: Plekker

wilg1

wilg3

wilg4 wilg5
wilg6

wilg8

Zaanstad brengt vroeg 20e-​eeuwse sociale won­ing­bouwwijken in beeld

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad wil samen met woningeigenaren — won­ing­bouw­cor­po­raties en par­ti­c­ulieren — de cul­tu­urhis­torische waarde van wonin­gen en wijken uit 19001945 meewe­gen in de keuze voor ren­o­vatie of sloop-​nieuwbouw. Daar­toe is een cul­tu­urhis­torische inven­tarisatie en waarde­bepal­ing van de vroeg 20e-​eeuwse wijken opgesteld die nu open­baar beschik­baar is. Wethouder mon­u­menten en erf­goed Natasja Groothuis­mink: ‘Wijken zoals de Ros­molen­wijk in Zaan­dam en de Zuiderk­erk­straat in Koog zijn heel ken­merk­end voor de Zaanstreek aan het begin van de twintig­ste eeuw. Deze inven­tarisatie en waarder­ing geeft een waarde­vol totaal­beeld van dit type wijken. Zo kun­nen we samen met woningeigenaren het gesprek aan­gaan over het opknap­pen en bewaren van deze wijken.’
PLTakstraat

Joomla tem­plates by a4joomla