Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Tijdelijk stadsstrand ‘Poe­len­burg Beach’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

beachPoelenb

De komende drie maan­den wordt het ter­rein achter buurthuis de Poe­len­burcht in Zaan­dam gebruikt als standsstrandje. Een leuke plek om te relaxen en waar bewon­ers uit heel Zaanstad elkaar ont­moeten en kinderen kun­nen spe­len. Er zijn pick­nick­tafels, een foodtruck, ligbed­den en een speel­tu­in­tje. Het idee komt van bewon­ers en is mogelijk gemaakt door de gemeente Zaanstad samen met won­ing­bouw­cor­po­raties Par­teon, Rochdale en ZVH. Ook Fluxus, De Hoop en diverse vri­jwilliger­sor­gan­isaties werken mee aan het project.

Wethouder Songül Mut­luer: “Poe­len­burg Beach komt voort uit de Visie Fijn Wonen van PACT Poe­len­burg en Pelder­sveld. We willen een buurt waar je fijn, gezond en veilig woont, werkt en verbli­jft. In onze con­tacten met bewon­ers, gaven zij aan meer groen en recre­atie belan­grijk te vin­den. Zo is het idee ontstaan om dit ter­rein om te tov­eren tot tijdelijk stadsstrand waar verbind­ing cen­traal staat. Bewon­ers uit deze en andere wijken in Zaanstad kun­nen elkaar hier ont­moeten. Het is een van de manieren waarop we samen met de part­ners, de ambities voor deze wijken con­creet en zicht­baar maken met en voor de bewon­ers. Deze wijken zit­ten vol poten­tie, samen kun­nen we dat zo goed mogelijk benutten.”

beachPoelentijdbeachPoelkaartOpen­ingsti­j­den en activiteiten
De offi­ciële open­ing van Poe­len­burg Beach is op 21 augus­tus, vanaf 14.00. Dan is er ook een work­shop met een com­bi­natie van taek­wondo en dans. Verder zijn er ook work­shops mod­elvlieg­tu­ig­jes bouwen en is er iemand van moes­tuin De Oase aan­wezig om uit­leg te geven over het verder te ontwikke­len ecopad.

Uit­er­aard wordt hier­bij de 1,5 meter afs­tand in acht genomen.

De komende drie maan­den is het ter­rein dagelijks geopend vanaf 12.00, tot uiter­lijk 20.00, afhanke­lijk van de drukte, het weer en de bezetting. Er wordt geen alco­hol geschonken en er kan niet wor­den gezwommen.

Kijk op de Face­book­pag­ina https://​www​.face​book​.com/​p​o​e​l​e​n​b​u​r​g​e​n​p​e​l​d​e​r​s​v​e​l​d voor actuele infor­matie en openingstijden.

Regen­boog­bank voor verbind­ing in de Rosmolenwijk

Pers­bericht


RegenboogbankHoe maak je de wijk mooier?
Door aan te klop­pen met jouw buur­tidee bij Soci­aal Wijk­team Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk of Zaandam-​Zuid.
Zo werd de 71-​jarige Siep Goed­hart geholpen door het wijk­team met het ver­wezen­lijken van zijn Regen­boog­bank in de Ros­molen­wijk. Deze vrolijk gek­leurde pick­nick­tafel werd geplaatst om de verbind­ing aan te gaan met de buurt­be­won­ers. De Regen­boog­bank staat in het plantsoen­tje van de Hei­jer­mansstraat en Siep is er regel­matig te vin­den voor een praatje met een drankje of een kopje koffie en iets lekkers.

Voor het waar maken van jouw buur­tidee kijk op: www​.swt​.zaanstad​.nl

Samen een eigen kleur
Siep Goed­hart ver­huisde voor de liefde naar Zaan­dam. Toen hij daar met zijn vriend open huis hield om zijn buren te leren ken­nen, merkte hij dat dit een posi­tief effect had op iedereen. Om vaker verbind­ing te maken met zijn buurtgenoten, kwam Siep op het idee om een Regen­boog­bank in de wijk te plaat­sen. Via de gemeente kwam hij bij het Soci­aal Wijk­team terecht die hem na een gesprek over zijn idee meteen aan een bank hielp. Siep schilderde de pick­nick­tafel zelf in alle kleuren van de regen­boog en plaat­ste het onlangs in de Hei­jer­mansstraat.
Siep: “Ik wilde graag een bank in de wijk om samen te kun­nen drinken, pick­nicken en con­tact met elkaar te kun­nen maken. Regen­boogk­leuren; dat staat voor verbinden, voor over­schake­len naar de ander met een heel eigen ‘kleur’. Het is een mooie manier om samen te kun­nen zijn.”

Buur­tidee? Maak het waar!
Heb jij ook een goed idee en wil je graag finan­ciële en/​of prak­tis­che onder­s­te­un­ing van het Soci­aal Wijk­team? Kijk op de web­site van het wijk­team bij jouw in de buurt en maak jouw buur­tidee waar!
Poe­len­burg: https://​swtza​anstad​.nl/​p​o​e​l​e​n​b​u​r​g​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Pelder­sveld en Hoorn­seveld: https://​swtza​anstad​.nl/​p​e​l​d​e​r​s​v​e​l​d​-​p​l​u​s​-​h​o​o​r​n​s​e​v​e​l​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​-​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Ros­molen­wijk: https://​swtza​anstad​.nl/​r​o​s​m​o​l​e​n​w​i​j​k​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Zaandam-​Zuid: https://​swtza​anstad​.nl/​z​a​a​n​d​a​m​-​z​u​i​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/


De Zaan Ferry vaart weer!

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante


Elke dins­dag t/​m zondag kunt u HOP ON HOP OFF mee­varen met de boot.
Vaar elke dins­dag t/​m zondag mee met een van onze schepen van Ams­ter­dam Cen­traal tot Wormerveer. Met tussen­stops op het Hem­brugter­rein, Zaan­dam cen­trum en natu­urlijk de Zaanse Schans!

zaanferry dienstregeling zomer 2020kopie

Vaar langs tra­di­tionele molens, mon­u­men­tale pakhuizen en fab­riekspan­den. Geniet van het uitzicht en laat je ver­rassen door de rijke geschiede­nis die de Zaanstreek te bieden heeft.

Op deze dag ben ik met de kinderen meegevaren.
Opstap­pen bij het Zaanthe­ater en varen richt­ing Ams­ter­dam, langs de mooie Prins Hedrikkade. En de nieuw­bouw aan het Vis­ser­shop en Conradwerf.

PHkade

Oosterwerf1

Eerste stop: HEM
Stap uit om het mys­terieuze Hem­brugter­rein te ont­dekken. Op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam, achter hoge hekken en strenge beveilig­ing, pro­duceerde de Artillerie Inrichtin­gen vanaf 1895 vuur­wapens, artillerie en muni­tie voor het Ned­er­landse leger. In 2003 wer­den de mil­i­taire func­ties van het ter­rein opge­heven en ves­tig­den zich er de eerste kun­ste­naars en cre­atieve geesten.

Na de stop Hem op het kruis­punt Zaan /​Noordzeekanaal recht­saf naar het IJ.
De Achter­sluis­polder vol met activiteiten en de prachtige Vrede (van archi­tect S.B. van Sante) kun­nen we van het water bewonderen.

Vrede1
Je ziet de in– en uit­gang van de Coen­tun­nel aan beide kan­ten. En de bedri­jvigheid van Amsterdam-​Noord met de scheeps-​werven en andere industie. Ook prachtige archi­tec­tonis­che gebouwen langs de oev­ers van Ams­ter­dam aan beide kan­ten.
Na een uur varen komen we bij het Cen­traal Sta­tion Ams­ter­dam aan, waar pas­sagiers uit– en instap­pen.
Maar wij bli­jven zit­ten en gaan weer op terug­vaart naar Zaan­dam, onder het genot van een kopje koffie.

Mensen die naar de Zaanse Schans willen door­varen, kun­nen in Zaan­dam even over­stap­pen op een andere boot, maar de stew­ard gaat mee om ervoor te zor­gen dat u op tijd in de goede boot stapt.
Het was een prachtige ervar­ing, even op vakantie in eigen stad met de boot.

Een aan­rader voor deze vakantietijd.

https://​www​.zaan​ferry​.com

Foto’s: Plekker


Forbo spon­sort nieuw­bouw ZNMC

Pers­bericht


logoZNMCVorige week hebben Forbo Floor­ing en het ZNMC een spon­sorovereenkomst met elkaar afges­loten. Forbo gaat de Mar­moleumvlo­eren voor de nieuw­bouw lev­eren. Deze vlo­eren passen uit­stek­end bij het ZNMC omdat ze gemaakt wor­den van hernieuw­bare, natu­urlijke grond­stof­fen en geheel CO2-​neutraal wor­den gepro­duceerd.

De vlo­eren wor­den geleverd in Zaanse kleurt­in­ten en hebben een con­sumenten­waarde van ruim 60 duizend euro. In ruil daar­voor mag Forbo een paar keer gebruik­maken van de nieuwe ruimte, exclusief voor medew­erk­ers. Ook zal er een pre­sen­tatie wor­den ver­zorgd over Mar­moleum, zodat meer mensen bek­end wor­den met de duurzame aspecten ervan.

De overeenkomst werd getek­end door Mar­cel van den Berge (directeur Sales en Mar­ket­ing Forbo) en Paul Laport (directeur ZNMC).
Het ZNMC hoopt dat de komende tijd meer Zaanse organ­isaties en bedri­jven het nieuw­bouw­pro­ject zullen onder­s­te­unen. Het nieuwe gebouw moet een prachtige plek wor­den voor alle Zaankanters!

Short­list Zaanse natuur– en land­schap­sprijs
Pers­bericht van de Bredenhofstichting

De Zaanstreek heeft prachtige natuur. Wie geniet er nou niet van het type­r­ende Zaanse sla­gen­land­schap? Heel veel organ­isaties en indi­vidu­ele vri­jwilligers zetten zich er actief voor in om de Zaanse natuur en het Zaanse land­schap zo mooi te houden. De Bre­den­hof­s­ticht­ing wil deze vri­jwilligers graag in het zon­netje zetten en waarderen voor hun grootse inzet. Daarom is de Zaanse Natuur en Land­schap­sprijs in het leven geroepen.

Indi­vidu­ele kan­sheb­bers
Er is een cat­e­gorie voor indi­vidu­ele vri­jwilligers en voor organ­isaties. Tij­dens het jury­ber­aad zijn heel wat namen van per­so­nen over de tafel gegaan. Uitein­delijk zijn er vijf namen op de short­list beland. In willekeurige vol­go­rde zijn dit: Fred Roovers (deskundige bio­di­ver­siteit), Rob Koe­man (vri­jwilliger vogelwacht Polder West­zaan), Rolf Surink (coör­di­na­tor vri­jwilligers Sticht­ing Kalver­polder), Rita Melk (voorzit­ter KMZ) en Bernard Ebbe­laar (voorzit­ter Vogelwacht Zaanstreek).

Cat­e­gorie: organ­isaties
Ook voor de cat­e­gorie organ­isaties is lang gedis­cussieerd. Uitein­delijk is besloten om drie organ­isaties op de short­list te plaat­sen. Deze organ­isaties kun­nen € 3500 win­nen. Ze wor­den van tevoren gevraagd een beste­d­ings­plan in te dienen. Waar willen ze het geld voor gebruiken? En wat lev­ert dat de Zaanstreek dan op? De drie organ­isaties die op de short­list zijn gekomen zijn: Sticht­ing Kalver­polder, Verenig­ing tot Ongeschon­den Behoud West­z­i­jderveld (OBW) en Sticht­ing de Poel­boerderij. De jury zal uitein­delijk, mede op basis van de door de organ­isaties inge­di­ende beste­d­ings­plan­nen, bepalen wie er met de hoofd­prijs van­door gaat.

Uitreik­ing
De bek­end­mak­ing én uitreik­ing vin­den plaats tij­dens de feestelijke natu­ur­markt op zater­dag 2 okto­ber 2021 in de Bullek­erk te Zaandam.


Joomla tem­plates by a4joomla