Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Bouwen aan de Wereld van Wind­molens
Pers­bericht


Het nieuwe Molen­mu­seum van De Zaan­sche Molen kri­jgt steeds meer vorm. Na een peri­ode van sloop is aan de Kalver­ringdijk het moment gekomen dat er gebouwd gaat wor­den. Met de ver­ste­vig­ing van de vloer is let­ter­lijk een solide basis gelegd onder het nieuwe museum. De archi­tect (Ken­tie & Part­ners), de aan­nemer (Kenza Bouw) en de inrichter (Tekst & Uit­leg) werken een­drachtig aan de uitwerk­ing van de plan­nen. Molens en museum vor­men straks samen de Wereld van Wind­molens.
Op 18 juni 2020 is De Zaan­sche Molen gas­theer voor het inter­na­tionale mole­naarscon­gres dat wordt geor­gan­iseerd door de Rijks­di­enst voor het Cul­tureel Erf­goed. Er wor­den hon­der­den mole­naars uit bin­nen– en buiten­land verwacht. Het is voor de wereld van het erf­goed een belan­grijk moment.
Van­daar dat 18 juni 2020 is gekozen als de dag waarop het Molen­mu­seum haar deuren opent.

opbouw Molenmuseum

Op de foto: Bestu­ursle­den van De Zaan­sche Molen hebben de plan­nen van de archi­tect, de aan­nemer en de inrichter defin­i­tief goedgekeurd. De bouw kan nu echt van start.


De Zaan­sche Molen neemt maa­trege­len tegen drukte in molen De Huis­man
Pers­bericht

Huisman interieurVerenig­ing De Zaan­sche Molen gaat toe­gang hef­fen voor bezoek aan specer­i­j­molen De Huis­man. Dit naar aan­lei­d­ing van de toen­e­mende bezoek­er­saan­tallen, die zorgden voor onveilige en onpret­tige sit­u­aties in de molen. In 2018 ontv­ing de molen 300.000 bezoek­ers en in 2019 lijkt de molen dit aan­tal min­i­maal te evenaren.

Entree
De molen wordt vanaf het toeris­tis­che hoog­seizoen 2020 opengesteld voor bezoek­ers die hier­voor een toe­gangs­be­wijs moeten kopen, zoals ze dit ook moeten doen voor de overige indus­triemolens langs de Kalver­ringdijk. De molen is exclusief open voor indi­vidu­ele bezoek­ers, groepen groter dan 10 per­so­nen wor­den doorver­wezen naar de andere molens op de Zaanse Schans.

Met deze stap zet De Zaan­sche Molen in op ambachtelijkheid, authen­ticiteit en kwaliteit. Het muse­ale (productie-​) deel van de molen wordt uit­ge­breid en het winkeldeel wordt min­der. Verder wor­den er meer pro­ducten aange­bo­den die in de molens zelf wor­den gemaakt, zoals arachide­olie, pig­menten, papier en snijplanken.
“Met de nieuwe opzet willen we onze bezoek­ers echt laten beleven hoe een specer­i­j­molen werkt”, aldus Peter-​Jan van Steen­ber­gen, alge­meen man­ager van de verenig­ing. “We laten het com­plete pro­duc­tiepro­ces zien en er wordt ook een nieuwe film gemaakt over de molen. Hier­mee willen we de geïn­ter­esseerde bezoeker verdieping bieden, zodat hij de func­tie en de geschiede­nis van de molen ook beter leert kennen”.

HuismanSjorsMole­naar Sjors van Leeuwen is blij met de nieuwe opzet. “Nu kun­nen we de bezoek­ers echt iets vertellen over de geschiede­nis van deze prachtige molen. De geur trekt mensen nu al naar de molen, maar veel mensen weten als ze de molen ver­laten weinig tot niets. In de nieuwe sit­u­atie heb ik de gele­gen­heid om mensen meer te vertellen over de werk­ing van de molen en het prachtige ver­haal van De Huisman”.

Molen De Huis­man dateert uit 1786, was oor­spronke­lijk een snuif­molen en ging na de Franse bezetting door als snuif– en mos­ter­d­molen. Na 1913 was De Huis­man houtza­ag­molen voor onder andere de beroemde Verkade kisten. Op de Zaanse Schans is de molen gecom­bi­neerd met het bin­nen­werk van specer­i­j­molen Indieswel­varen. De Huis­man is vanaf 2011 weer ingericht als specer­i­j­molen, na jaren als mos­ter­d­molen te hebben gefungeerd.


Voor­taan alleen op afspraak terecht bij gemeente Zaanstad
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

BalieZaanstadVanaf woens­dag 1 jan­u­ari 2020 kun­nen inwon­ers van Zaanstad alleen op afspraak terecht bij de ser­vice­balies. Dit geldt voor alle zaken die te rege­len zijn bij een gemeente. Zoals bij het aan­vra­gen van een paspoort of rijbe­wijs.
Maar ook voor oud­ers die aangifte willen doen van de geboorte van hun kind of bij het afhalen van documenten.

Inwon­ers kun­nen via de site www​.zaanstad​.nl online een afspraak maken. Met een afspraak zijn inwon­ers op het afge­spro­ken tijd­stip gelijk aan de beurt, zon­der wachttijd.

Wethouder Dien­stver­len­ing, Rita Noordzij: “Wij werken con­tinu aan het ver­beteren van onze dien­stver­len­ing. De wacht­ti­j­den voor inwon­ers wor­den hier­mee verkort en het werkt effi­ciën­ter. Natu­urlijk heeft elke inwoner, ook die min­der dig­i­taal vaardig is, de mogelijkheid om op een andere manier een afspraak te plan­nen. We zor­gen voor goede infor­matievoorzien­ing via de web­site, het Zaanstad Jour­naal (bijlage van het zaans Stads­blad) en fly­ers in het stad­huis.”
Door het werken op afspraak is de bezetting aan de balies afgestemd op het aan­tal bezoek­ers en de gevraagde dien­sten. Daar­naast kun­nen ingewikkeldere zaken beter wor­den voor­bereid en dat kan zor­gen voor een snellere afhandeling.

Afspraak maken
Het plan­nen en maken van een afspraak kan via www​.zaanstad​.nl . Op de home­page staat een blauw blokje met Afspraak maken. Dan staat er rechts­boven nog­maals een blokje Afspraak maken en komt er een keuze­menu in beeld. Daar is het mogelijk om te kiezen uit dagen tij­den om langs te komen en de afspraak te beves­ti­gen.
Voor inwon­ers die min­der of niet dig­i­taal vaardig zijn of niet de mogelijkhe­den hebben om online een afspraak te maken, is het mogelijk om dit tele­fonisch nr. 14075 te doen. Ook kun­nen inwon­ers langskomen om een afspraak te maken. In het stad­huis zijn gastvrouwen en –heren aan­wezig die ter plekke een afspraak kun­nen inplannen.
Inwon­ers die zon­der afspraak op het stad­huis komen staan, wor­den altijd te woord ges­taan. Zo nodig onder­s­te­unen de medew­erk­ers bij het maken van een afspraak of wordt de bewoner direct geholpen.

Afspraak maken voor ver­gun­nin­gen, belastin­gen of gemeen­tearchief
Voor meer infor­matie over een (gepub­liceerde) ver­gun­ning of het rege­len van belastin­gen is het ook noodza­ke­lijk om een afspraak te maken.
Voor een bezoek aan het gemeen­tearchief is het alleen op don­derda­gavond nodig om een afspraak te maken.


Nieuwe Nagel­stu­dio op de Zuiddijk

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

nagelstudio1Vri­jdag 30 augus­tus 2019 heeft archi­tect Sjo­erd Soeter Kim’s Nagel­stu­dio en Beau­tysa­lon geopend. Hij deed dat door samen met eige­naar dhr. Vo Van Chuyen een lint door te knip­pen. Voor deze plechtigheid sprak Soeters over het belang dat er nieuwe zaken bij komen op de Zuid­dijk. De gaten moeten wor­den opge­vuld en daar is deze Nagel­stu­dio weer een bij­drage aan. Hij hoopte dat in de toekomst de Zuid­dijk vanuit het achter­land beter bereik­baar en toe­ganke­lijk kan wor­den gemaakt. Je moet nu toch telkens weer de ‘Kluft’ op om op de Zuid­dijk te komen.


Foto v.l.n.r.: Vo Van Chuyen, Ngo Thi Sau en Sjo­erd Soeters

Kim’s Nagel­stu­dio, Zuid­dijk 95, is een voortzetting van de stu­dio die de fam­i­lie ruim tien jaar op de Rozen­gracht had. Daar is noodged­won­gen een eind aan gekomen van­wege de recente bouwac­tiviteiten in het gebied.
nagelstudio2

Een gek­nakte wilg aan de Voorzaan

Van onze redactie

Op de Prins Hen­drikkade, ter hoogte van het Skager Rak, is zondag­mor­gen een grote wilg ingestort. De mooie boom, die het prachtige decor vor­mde langs de Zaan is niet meer. De wilg bleek voor een groot deel reeds hol te zijn. De ploeg van de Gemeente kwam dins­da­gavond om de takken te schred­eren. Vele buurt­be­won­ers kwa­men op het lawaai af en vol­gden het pro­ces. Bij navraag is er al een nieuwe wilgen­boom aangevraagd bij de Gemeente Zaanstad om op dezelfde plaats weer te laten groeien. Buurt­be­won­ers hopen dat dat ook gaat gebeuren. De wilgen zijn beeld­bepal­end voor dit stuk van de Voorzaan.

Foto’s: Plekker

wilg1

wilg3

wilg4 wilg5
wilg6

wilg8

Joomla tem­plates by a4joomla