Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Boom­gaard­slop

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns en Co Plomp.

Boomgaardslop0

Op de kaart van Jacob Oost­woud uit 1794 staat het Boom­gaard­pad en de Boom­gaard getek­end. In een regle­ment van 1787 wordt het ’t Bogert­pat genoemd. Foto’s van het Boogaard­slop zijn er vanaf Water­snoodramp van 1916.

Boomgaardslop1

Het Boom­gaard­slop was een apart buurtje dat lag tegen de oude begraaf­plaats aan, wat nu het Verzets­plantsoen is. Het Boom­gaardspad gaf toe­gang tot de Zuid­dijk met haar vele Winkeliers.

Boomgaardslop2

Het Verzets­plantsoen met op de achter­grond de huis­jes van het Boom­gaard­slop. Op de foto zien we de daken van twee huis­jes , daar woon­den op 11 buur­man Ris en op 13 de fam­i­lie Kuyt. Buur­man Ris had schuin achter zijn huis nog een kleine boomgaard.

Op het gebied van het Boom­gaard­slop staan tegen­wo­ordig vol pan­den, van drukkerij Huig tot aan de Dekamarkt.

Boomgaardslop3 Boomgaardslop4

Foto links vanuit de K. Kanstraat naar de Touwslager­straat met links drukkerij Huig en rechts het Verzets­plantsoen.
Op de rechter­foto staan we in de Touwslager­straat en kijken richt­ing Deka­markt met rechts de pan­den van de Zuiddijk.

Hier kijken we recht in het Boom­gaard­slop zoals het ooit was. De eige­naar van deze huizen was Fok Breedt , timmerman/​aannemer en huis­jes­melker van de Zuid­dijk. Op de huizen rechts kwa­men later dakkapellen.

Boomgaardslop5

De huizen links, 1 t/​m 9 waren wat groter dan de andere. In het eerste huis woonde Broer de Vries, bij­ge­naamd Rood­kooltje, een voor­ma­lig bootwerker met een zekere rep­u­tatie. In het tweede huis woonde Vink, het derde van Vliet. Aan de even kant was in het eerste huis het piep­kleine kruide­nier­swinkeltje van buurvrouw Sanders, daarna begon de num­mer­ing met 2, 4 etc. .

Daar woon­den respec­tievelijk: Moer­land, Jonge­jans, Plomp, Otte de vod­den­boer, Glan­dorf de duiv­en­melker en aan het eind de roem­ruchte Fam. Kelder. Alle huizen in dat rijtje had­den als toi­let een ton­netje dat bij de grote gezin­nen als Kelder en Glan­dorf regel­matig over­liep met alle gevol­gen van dien!

Boomgaardslop7 Boomgaardslop8

Foto links Het Boom­gaardspad 24 te Zaan­dam. Hier de kluft met de steeg naar de Zuid­dijk met op de Zuid­dijk links café De Schot (vroeger dro­gis­terij Het Zuiden) en rechts slagerij Schoen.

De num­mers 2 t/​m 4 waren eigen­dom van de Fam. Groot. Het eerste is van steen, het tweede van hout. Achter beide wonin­gen lag des­ti­jds nog een vrij grote Boomgaard.

Foto rechts nu de steeg naar het pad gezien vanaf de Zuid­dijk. De foto is uit 1972 met nu links slagerij Schoen en rechts dro­gis­terij Het Zuiden, nu café De Schot.

Boomgaardslop9Dit is het Boom­gaardspad nu, gezien richt­ing de Zuid­dijk met links de achterkant van het pand van café De Schot en rechts dat van slagerij Schoen.

Boomgaardslop10Dit mooie plaatje uit 1920 laat de Zuid­dijk­sloot zien. Dit watertje liep achter de Zuid­dijk en was een vaar­route naar Oost­zaan. Er liep een bruggetje over heen, waar we het hekje nog van zien op de foto hieronder.

Boomgaardslop11Het is in lat­ere jaren gedempt. Dan wordt het al snel een rom­meltje omdat er van alles op wordt achter gelaten.

Nog veel later werd het de Touwslagerstraat.

Hieron­der een foto van Goole­view met rechts nog een stukje van de trap naar de Zuiddijk.

Boomgaardslop12

Waterover­last

Omdat het hele gebiedje nogal laag lag had het veel last van het water bij flinke regen­buien en bij de beroemde over­stro­ming van 1916.

Boomgaardslop13
Zaan­dam, Boom­gaardspad. Enkele per­so­nen poseren voor de fotograaf in een roei­boot tij­dens de water­snood van jan­u­ari 1916.

Boomgaardslop14In 1956 was het weer eens raak met de waterover­last. De “geredde” op de foto is waarschi­jn­lijk buur­man Ris.

Boomgaardslop15Boom­gaard­slop te Zaan­dam. Dit gedeelte had na een fikse regen­bui vaak waterover­last. De huizen, Boom­gaard­slop 11 en 12, links, zijn ges­loopt en daar staat nu de drukkerij van C. Huig. Rechts is het verzets­plantsoen. Op de achter­grond het gebouw van de Gemeen­telijke Spaarbank.

Joomla tem­plates by a4joomla