Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Pieter Pauw­straat

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Pieter Pauw werd op 7 sep­tem­ber 1859 in Purmerend geboren. Hij trouwde Elis­a­beth Mar­garetha Jacoba Pont. Vanaf 1894 was Pieter Pauw gemeen­ter­aad­slid en in 1902 wethouder in Zaandam.

P. PauwstraatTij­dens zijn ambtspe­ri­ode kreeg Zaan­dam een zieken­barak en werd de eerste schoolarts aangesteld. Pieter Pauw was een fel bestri­jder van kinder­ar­beid, tevens werkte hij aan de ver­be­ter­ing van de arbei­dsvoor­waar­den voor gemeen­tew­erk­lieden en stichtte een tehuis voor bootwerkers.

In Zaan­dam bestond er een Verenig­ing Kinder­voed­ing die zich ten doel stelde om arme kinderen een warme maaltijd te geven en op deze manier arm­lastige oud­ers te onder­s­te­unen. De verenig­ing Kinder­voed­ing kreeg haar inkom­sten uit onder andere col­lecten en con­tribu­ties van leden, giften en (vanaf 1901) gemeen­telijke sub­si­dies. Pieter Pauw, gemeen­ter­aad­slid en wethouder van Zaan­dam, en na zijn dood zijn weduwe financier­den het ‚klom­pen­fonds’, dat aan elk kind drie paar klom­pen verstrekte.

Houthande­laar Pieter Pauw liet in 1899 het pand West­z­i­jde 114 bouwen als woon­huis. Het Art Deco-​tegeltableau in de zijgevel (1900) laat daarom ook een pauw zien.

Op 1 feb­ru­ari 1908 was Pauw één van de oprichters van de ven­nootschap die onder de naam ‘William Pont’ zich zou gaan bezighouden met ‘geza­agde en ongeza­agde hout­waren’ zoals het in de acte stond.

Zijn slechte gezond­heid dwong hem te stop­pen met zijn werkza­amhe­den en hij ves­tigde zich op 23 decem­ber 1907 in Wagenin­gen in de villa Over Betuwe aan de Rijksstraatweg. Pieter Pauw over­leed op 14 decem­ber 1908 in Wagenin­gen, 49 jaar oud. Hij werd in Edam begraven.
Zijn weduwe Elis­a­beth Mar­garetha Jacoba Pont ver­huisde na zijn over­li­j­den naar Amsterdam.

In de burge­meesters­bu­urt in Zaan­dam is een straat ver­noemd naar Pieter Pauw, raad­slid in Zaan­dam vanaf 1894 en in 1902 wethouder.

Uit: Wiki Wageningen

P.PauwhuisWest­z­i­jde 114.
Voor­ma­lig woon­huis (1899) van houthande­laar Pieter Pauw. Ver­hu­urd geweest aan burge­meester Elias van Zaan­dam en in 1917 verkocht aan de Twentsche Bank. West­z­i­jde 114 had acht kamers. Achter dit pand stond een theekoe­pel, deze staat nu als Tin­koe­pel op de Zaanse Schans aan de Kalver­ringdijk num­mer 1. Er zijn plan­nen met dit gebouw. Maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla