Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Prof. Hugo de Vriesstraat
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

de Vriesstraat bord 1

Hugo de Vries 2Hugo de Vries (Haar­lem, 16 feb­ru­ari 1848 — Lun­teren, 21 mei 1935) was een Ned­er­lands bioloog, botan­i­cus en een van de eerste genetici.
De Vries was de oud­ste zoon van min­is­ter van Justi­tie Ger­rit de Vries Azn (18181900) en M.E. Reuvens (18231914), een dochter van de Lei­dse hoogler­aar arche­olo­gie C.J.C. Reuvens (17931835). Na het Gym­na­sium Haganum studeerde De Vries vanaf 1866 biolo­gie aan de Uni­ver­siteit Lei­den. In 1869 ontv­ing hij een gouden medaille voor zijn antwo­ord op een pri­jsvraag van de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen over de invloed van de tem­per­atuur op wor­tels. Op dit onder­w­erp pro­moveerde hij in 1870 tot doctor.

Hij was hoogler­aar in de plan­tkunde aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam en in 1901 een van de drie heront­dekkers van de wet­ten van Mendel.
Nog in het­zelfde jaar van zijn benoem­ing tot lec­tor werd hij benoemd tot buitenge­woon hoogler­aar in de fys­i­olo­gie en de anatomie gevolgd in 1881 tot de benoem­ing van gewoon hoogler­aar. Zijn oratie in 1878 ging over ‚De ademhal­ing der planten’. Vanaf 1880 gaf hij onder meer col­lege over de vari­abiliteit van planten. Als hoogler­aar gaf hij vooral col­lege in de geneeskunde en de far­ma­cie.

In 1891 richtte De Vries samen met Jan Ritzema Bos de Ned­er­land­sche Phy­topathol­o­gis­che Vereenig­ing (tegen­wo­ordig de Konin­klijke Ned­er­landse Planten­ziek­tekundige Verenig­ing) op.
Hij werkte in de Hor­tus Botan­i­cus Ams­ter­dam en werd in 1896 tevens directeur hier­van. Onder zijn lei­d­ing werd de Hor­tus sterk uit­ge­breid. In de plan­tage­bu­urt te Ams­ter­dam bevindt zich het voor­ma­lige lab­o­ra­to­rium van Hugo de Vries dat hem geschonken werd ten tijde van zijn mogelijk vertrek naar de Columbia-​universiteit in Amerika. Het mon­u­men­tale gebouw ligt voor de Hor­tus Botan­i­cus en is ook bek­end als het Hugo de Vries-​gebouw of Hugo de Vries-​laboratorium. Het gebouw is ont­wor­pen door JM van der Meij en kan wor­den gezien als het eerste gebouw in de Ams­ter­damse stijl.

In 1918 ging Hugo de Vries op zeventig­jarige leeftijd met emer­i­taat. Hij ging wonen in villa ‘De Boeck­horst’ in Lun­teren en richtte in de naast­gele­gen villa, ‘De Dri­est’ een lab­o­ra­to­rium en proef­tuin in. Hij bleef er werken en pub­liceren tot zijn over­li­j­den in 1935. Hugo en zijn vrouw zijn in Lun­teren begraven. Zijn villa ‘De Boeck­horst’ heet nu park­ho­tel Hugo de Vries. Zijn lab­o­ra­to­rium is aan de buiten­z­i­jde vri­jwel onveranderd.

Bron: Wikipedia


Joomla tem­plates by a4joomla