Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Gras­baan­races
Door Ger­rie Huls­ing en Ruud Mei­jns

Grasbaanklein

De gras­baan­races wer­den bedacht om het Calvin­is­tisch denken van vele Zaankan­ters eind jaren ’20, begin jaren ’30, te door­breken. Aan­vanke­lijk stond de massa er nogal wat scep­tisch tegen­over, die man­nen in die korte broek­jes op zo’n gek fietsje.

Oneindig Noord-​Holland lanceert his­torische kalen­der
Pers­bericht

ONHKalender1Kalen­der is een ont­dekkingstocht door het verleden van de provin­cie.
Oneindig Noord-​Holland heeft er sinds kort een nieuwe rubriek bij: een uit­ge­breide his­torische kalen­der van onze provin­cie. Op de kalen­der kun je per dag zien wat er in het verleden gebeurd is.

De afgelopen maan­den heeft de redac­tie van Oneindig Noord-​Holland achter de scher­men gew­erkt aan het verza­me­len van his­torische gebeurtenis­sen uit de provin­cie. Het resul­taat mag er zijn. Sinds kort kun je in onze nieuwe kalen­der zien wat er per dag in het verleden gebeurd is. Denk aan de over­stro­ming van West-​Friesland (5 novem­ber 1675), de arresta­tie van verzetsheldin Han­nie Schaft (21 maart 1945) of Alk­maar ontzet (8 okto­ber 1573).
Ook data aange­dra­gen door de Provin­cie Noord-​Holland, ver­schil­lende musea en his­torische verenigin­gen zijn in de kalen­der ver­w­erkt.
Benieuwd wat er van­daag in het verleden is gebeurd? Je kunt hier een kijkje nemen in de his­torische kalen­der. Elke keer als je de kalen­der opent, krijg je boven­dien nieuwe gebeurtenis­sen te zien. Op som­mige dagen is door de eeuwen heen immers meer gebeurd dan op andere. Zo is de kalen­der bij elk bezoek weer anders.

‘Gastvri­jheid en par­elt­jes van de Zaanstreek zicht­baar maken’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Op 21 juli plaat­ste wethouder Cul­tuur en Toerisme Annette Baerveldt op de Gedempte Gracht het eerste exem­plaar van de nieuwe toeris­tis­che beweg­wi­jz­er­ing in Zaanstad. De bor­den wijzen wan­de­laars de weg naar cul­turele en his­torische bezienswaardighe­den en andere belan­grijke pun­ten in de stad, zoals open­baar ver­vo­er­knoop­pun­ten. De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt komende week op ver­schil­lende pun­ten in het Stad­shart van Zaan­dam geplaatst.

wegwijzerAnnette Baerveldt: “De Zaanstreek kent veel – soms ver­sc­holen – par­elt­jes. De beweg­wi­jz­er­ing helpt toeris­ten, maar ook (nieuwe) inwon­ers op weg om al dat moois te ont­dekken. Het hoort bij een stad die gastvri­jheid wil uit­stralen, je laat zien dat je gas­ten met open armen ont­vangt en het nodigt uit om nieuwe plekken te ontdekken.”

Jaap Stel­laart in de Wormerveerse Ver­man­ing
Pers­bericht

Stelalaart2In de maand augus­tus is er een ten­toon­stelling van werken van Jaap Stel­laart – de ten­toon­stelling is geopend op zater­dag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur
De open­ing is op zater­dag 1 augus­tus om 14:30 m.m.v. de bek­ende streekhis­tori­cus Cees Kingma
De ten­toon­stelling is geopend op zater­dag en zondag in de maand augus­tus van 14:00 tot 17:00.
De toe­gang is gratis
Voor de open­ing kunt u reserveren via onze web­site https://​www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl/
Daar kunt u daar tevens zien dat er op enkele momenten tij­dens de ten­toon­stelling con­certen zijn. En of er eventueel entree gevraagd wordt voor deze con­certen.
Nb. In ver­band met de corona regels kun­nen we maar een beperkt aan­tal bezoek­ers tegelijk toe laten.
U kunt vooraf reserveren, via onze website.

Nieuw Molen­mu­seum op de Zaanse Schans

Pers­bericht

Molenmuseum

Let op: Wijzig­ing: Door tech­nis­che onvolkomend­he­den zal de open­ing pas op 28 sep­tem­ber door­gaan.

Museum bun­delt krachten
met de molens op de Schans onder de naam ‘Wereld van Wind­molens’
Op 31 juli opent aan de Kalver­ringdijk 30 op de Zaanse Schans het nieuwe Molen­mu­seum. Ook wordt die dag ‘Wereld van Wind­molens’ gep­re­sen­teerd.
Het Molen­mu­seum bevindt zich aan het einde van een dijk waar zich ook acht indus­triemolens bevin­den. De nabi­jheid van de molens tot het museum maakt het mogelijk dat bezoek­ers een com­plete his­torische wind­molen expe­ri­ence kun­nen beleven, genaamd, ‘Wereld van Windmolens’.

Joomla tem­plates by a4joomla