Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Tram­lijn door de Zaanstreek

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns
tramlijn1Al jaren wordt er gespro­ken over een tram-​, en nu over een metro­verbind­ing, van Ams­ter­dam naar de Zaanstreek. Juist dezer dagen heeft het nieuwe Provin­ciale bestuur aangegeven plan­nen in die richt­ing te hebben en met de won­ing­bouw in Amsterdam-​Noord wordt het miss­chien mogelijk de lijn door te trekken via de Achter­sluis­polder. Nieuw is het niet, want in de 19e eeuw werd er al gespro­ken over het doortrekken van het tram­net naar Zaandam.

Zaanstad zoekt woningeigenaren en buren met lef!

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Pilot om fun­der­ing­sprob­le­men aan te pakken met sloop en nieuw­bouw
Vanaf van­daag kun­nen woningeignaren met een slechte fun­der­ing zich samen met hun buren opgeven om mee te doen aan een pilot. Wethouder Songül Mut­luer (Wonen en Bouwen): „Veel Zaanse woningeigenaren kri­j­gen te maken met fun­der­ing­sprob­le­men. Met deze pilot onder­zoeken we samen met part­ners Bouwend Ned­er­land, De Bouw­cam­pus, Rabobank en Rijks­di­enst voor Onderne­mend Ned­er­land (RVO) wat een goede manier is om meerdere wonin­gen tegelijk aan te pakken en deze te ver­van­gen voor nieuw­bouw dat meteen ook energiezuinig en toekom­st­bestendig is.”

Een gek­nakte wilg aan de Voorzaan

Van onze redactie

Op de Prins Hen­drikkade, ter hoogte van het Skager Rak, is zondag­mor­gen een grote wilg ingestort. De mooie boom, die het prachtige decor vor­mde langs de Zaan is niet meer. De wilg bleek voor een groot deel reeds hol te zijn. De ploeg van de Gemeente kwam dins­da­gavond om de takken te schred­eren. Vele buurt­be­won­ers kwa­men op het lawaai af en vol­gden het pro­ces. Bij navraag is er al een nieuwe wilgen­boom aangevraagd bij de Gemeente Zaanstad om op dezelfde plaats weer te laten groeien. Buurt­be­won­ers hopen dat dat ook gaat gebeuren. De wilgen zijn beeld­bepal­end voor dit stuk van de Voorzaan.

Foto’s: Plekker

wilg1

wilg3

Zaanstad brengt vroeg 20e-​eeuwse sociale won­ing­bouwwijken in beeld

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad wil samen met woningeigenaren — won­ing­bouw­cor­po­raties en par­ti­c­ulieren — de cul­tu­urhis­torische waarde van wonin­gen en wijken uit 19001945 meewe­gen in de keuze voor ren­o­vatie of sloop-​nieuwbouw. Daar­toe is een cul­tu­urhis­torische inven­tarisatie en waarde­bepal­ing van de vroeg 20e-​eeuwse wijken opgesteld die nu open­baar beschik­baar is. Wethouder mon­u­menten en erf­goed Natasja Groothuis­mink: ‘Wijken zoals de Ros­molen­wijk in Zaan­dam en de Zuiderk­erk­straat in Koog zijn heel ken­merk­end voor de Zaanstreek aan het begin van de twintig­ste eeuw. Deze inven­tarisatie en waarder­ing geeft een waarde­vol totaal­beeld van dit type wijken. Zo kun­nen we samen met woningeigenaren het gesprek aan­gaan over het opknap­pen en bewaren van deze wijken.’
PLTakstraat

Extra Veerverbind­ing
Pers­bericht

Aan­vul­lend op de Hempont veer­di­enst tussen Ams­ter­dam en Zaan­dam gaat vanaf 21 juni 2019 een nieuwe veerverbind­ing van start.
Van don­derdag tot en met zondag vaart er een GVB pont tussen Ams­ter­dam Cen­traal en Het HEM.
De pont vaart tussen 17:00 en 00:00 uur met een reis­duur van 25 minuten.
Een enkele reis kost €2,50.
Tick­ets zijn verkri­jg­baar aan boord (pin) en in Het HEM is een 10-​vaartenkaart te koop.
De pont vertrekt vanaf de GVB-​steiger achter Ams­ter­dam Cen­traal en ligt tussen de NDSM– en de Buik­sloter­weg­pont. Fiet­sen mogen mee aan boord.
De pontverbind­ing is tot stand gekomen dankzij GVB, Metropool­re­gio Ams­ter­dam, min­is­terie van OCW, gemeente Ams­ter­dam en gemeente Zaanstad.

Film Ambachtss­chool overgedragen

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns
AmbachtsfilmDe film ‘Bouw­ers van de toekomst’ die in 1959 in opdracht van het bestuur van de Ambachtss­chool P.W. Jede­looschool werd gemaakt, is terecht. De film werd in 1960 aan de leer­lin­gen ver­toond tij­dens het jubileum van de school. Jaren­lang was de film onvin­d­baar. Tij­dens mijn zoek­tocht naar infor­matie over de Ambachtschool vroe­gen oud-​leerlingen ernaar want ze had­den de film tenslotte gezien. Uitein­delijk werd met behulp van een adver­ten­tie in de krant de film bij mevr. Ineke Spronkers thuis op zolder gevonden.

Oliemolen De Ver­gulde Haan
Door Sjors van Leeuwen
(Tekst en beeld Sjors van Leeuwen met dank aan Bern­hard Groot.
Deze col­umn is eerder ver­sch­enen op De Orkaan.)

Op zater­dag­mor­gen 24 maart 1928 om twintig minuten over elf zorgde een zware ont­ploff­ing, gevolgd door een enorme brand, ervoor dat het laat­ste restant, de onder­bouw en de schuur, van de voor­ma­lige oliemolen „De Haan” voor­goed van de aard­bo­dem verd­ween. Een stof­ex­plosie veroorza­akt door pro­duc­tie van hout­meel met een con­cen­tratie van 85% die ont­brand door een klein vonkje.
De vijftig meter noordelijker gele­gen pel­molen „De Grootvorst” was het vol­gende slachtof­fer van deze vurige uit­braak.
De hoge en forse oliemolen „De Haan” was toen al ver­huisd naar het oosten des lands hierover later meer.

Joomla tem­plates by a4joomla