Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Simon Theewis

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

SimonTheewis0

In de huiskamer van Simon Theewis kom je, als liefheb­ber van boeken, ogen tekort. Veel lit­er­atuur, gedicht­en­bun­dels, oude Russen, maar ook boeken over archi­tec­tuur, boeken over kunst. Het is van alles wat en laat een brede inter­esse zien. Voor die dicht­bun­dels, zegt Simon, moet je af en toe even gaan zit­ten en de tijd nemen.

RENATI KOMT!

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Renati0

Renati1Zo werd de luit­speler ‘Renati’ in een adver­ten­tie in 1923 aangekondigd. Blijk­baar zaten ze daar in de bioscoop in Assen al lang op Renati te wachten en ein­delijk kon men zijn komst dan aankondi­gen. In die tijd probeerde men het bioscoop­pub­liek extra te ver­maken met het optre­den van arti­esten. In een adver­ten­tie van een bioscoop in Veen­dam vin­den we weer de aankondig­ing dat Renati komt. De grote vraag is nu wie deze Renati dan wel was. Renati was nie­mand min­der dan Klaas Vink uit Zaandam.

Dameshoe­den­fab­riek E.C. Poppert

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Hoedenfabriek0

Boten­mak­ersstraat 46 staat bij vele Zaankan­ters bek­end als ‘Het Drieluik’, de poptem­pel, lokaal voor alter­natieven. Maar voor het die func­tie kreeg was er een ‘School met de Bij­bel’ in geves­tigd. Vanaf 1938 werd het gebouw de ‘Dameshoe­den­fab­riek’ van dhr. Erich Karl Poppert.

JanHammingNieuwe burge­meester voor Zaanstad

Van onze redactie

Maandag 10 juli 2017 heeft de Gemeen­ter­aad voorge­dra­gen als nieuwe burge­meester van Zaanstad:

Jan Ham­ming.

Jan Ham­ming is van de PvdA, momenteel burge­meester van Heus­den. Geboren 28 08 1966.

Als de min­is­ter­raad de voor­dracht overneemt is de verwacht­ing dat hij in sep­tem­ber 2017 geïn­stalleerd kan worden.

Foto: Wikipedia.

Joomla tem­plates by a4joomla