Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Greet Plekker-​van Sante
Inter­view door Nikky Kei­jzer, 19 jaar en stu­dente media redac­tie aan het Media College

HSGreetkleinOm de ver­schrikkin­gen en de helden­daden van de Tweede Werel­door­log te her­denken, zijn er in Zaanstreek-​Waterland vele mon­u­menten en gedenkplaten geplaatst. Een daar­van is ter nagedacht­e­nis van Han­nie Schaft. Zij was een actief verzetsstri­jd­ster en lid van ‘de Raad van Verzet Haar­lem’. Vele zullen haar naam herken­nen. In dit inter­view spreek ik met Greet Plekker-​van Sante, die jaar­lijks de her­denk­ing bij het Han­nie Schaft mon­u­ment in Zaan­dam organiseert.

Kamp Zon­neschijn 19511964 Deel 2
door Co Plomp
Zonneschijn0

In het vorige artikel heb ik de gang van zaken in grote trekken beschreven.

In het kamp wer­den de deel­ne­mers onderge­bracht in grote ten­ten. De slaap­plaat­sen waren stroza­kken met ± 1 meter tussen­ruimte, je bagage zette je aan het hoofdeind van je slaap­plaats. Aan­vanke­lijk was het wel even wen­nen om op zo’n bultige krak­ende strozak te slapen. Op en neer sprin­gen op de strozak bracht het ding een beetje in een meer com­fort­a­bele toe­s­tand. Maar na een dag of 2 had je er geen erg meer in. De hele dag activiteiten in de buiten­lucht zorgde er wel voor dat je s ’avonds sliep als een blok.

Zwembad Ponteiland 1931

Ondek de Zaanstreek op de Zaanse Kun­st­Sa­lon 2020!
Pers­bericht

Stap2020uitnOnlangs opende de Willem Jansen sticht­ing bij Galerie Staphor­sius de Zaanse Kun­st­Sa­lon, een verkoop­ex­posi­tie geheel samengesteld met kunst­werken die door par­ti­c­ulieren zijn inge­bracht.
Uitein­delijk zijn er meer dan 300 items aan­geleverd, waaron­der ruim 100 objecten afkom­stig uit de omvan­grijke col­lec­tie van Zaankan­ter Rem­met Ouwe­jan jr. (19302019) zoals schilder­i­jen, gesne­den beeld­jes, zil­ver­w­erk en snuis­ter­i­jen. Bij­zon­dere aan­dacht is er ook voor een unieke col­lec­tie abstracte werken van de Zaanse schilder Jaap Stel­laart (19201992).

Roep om finan­ciële steun Zaanse popsector

Pers­bericht

Fluxnoodfonds

zaansepopgeschiedenisDe Zaanse pophis­to­rie
Pers­bericht

Novem­ber 2020 ver­schi­jnt De Zaanse pophis­to­rie – 19602020, een rijk geïl­lus­treerd naslag­w­erk geschreven door Rob Hen­driks.
De Zaanse pop­muziek heeft vanaf het begin een promi­nente rol gespeeld in de Ned­er­landse popgeschiede­nis. Nage­noeg iedereen kent namen als De Dijk, Lucifer, Mar­griet Eshuijs, Dizzy Man’s Band, Roberto Jack­etti & The Scoot­ers, Reniet Vrieze, Ruben Hoeke en natu­urlijk George Baker. Maar ook in het niet-​commerciële cir­cuit blinkt Zaanstad uit met groepen als De Kift en The Ex.

In de hiphop en R&B, tegen­wo­ordig com­mer­cieel de meest suc­cesvolle muziek­soort, is Zaanstad vanaf het begin (eind jaren tachtig) promi­nent aan­wezig met groepen en col­lec­tieven als Da Griz­zlies, The Coali­tion, Avalanche (win­naar grote Prijs van Ned­er­land 1999 cat­e­gorie hiphop), pro­ducer Boy Eshuijs (Presto/​Brainstorm) en Man!ac. Momenteel heeft Zaanstad met Ruben Hoeke Band, Jeanne Rouwen­daal (Wies) en rapper/​pro­ducer Jonna Fraser lan­delijk bek­ende top­pers. De Zaanse pophis­to­rie geeft een totaal­beeld van zes­tig jaar muziek.

Zaans Nood­fonds
Een deel van de verkoop­prijs van De Zaanse pophis­to­rie komt ten goede aan het Zaans Nood­fonds, dat de pop­cul­tuur in de Zaanstreek onder­s­te­unt in deze moeil­ijke tij­den.
Zie https://​zaansnood​fonds​.nl/.

Joomla tem­plates by a4joomla