Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een Zaanse Berlinerin en de val van de Muur

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Mag ik me even voorstellen? Wil Nota, aan­ge­naam.
Miss­chien bij som­mige 65-​plussers van U nog bek­end als kap­pers­dochter uit de Oost­z­i­jde. In augus­tus 1941 geboren, bezocht ik de kleuter– en lagere school bij de non­net­jes op de Bloem­gracht en daarna de ULO er tegen­over, die later naar het Rogge­plein ver­huisde (en door ons scholieren oneer­biedig de „Staats­gevan­ge­nis“ genoemd werd, naar ons school­hoofd, de heer A. Staats).
Ik was bevoor­recht, want ik mocht er 5, inplaats van 4 jaar ver­to­even alvorens mijn diploma te halen.

Andé Noomen
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns
Noomen0
Geboren 05-​10-​1946.
“Ook maar gekre­gen” zegt hij. In zijn werkkamer staan ver­schil­lende verza­melin­gen. Uit de bakkerij van zijn groot­vader en vader hangen tal van taai-​taai en spec­u­laas­planken aan de wand. Van zijn andere groot­vader spul­let­jes uit de hor­logewinkel, gereed­schap­pen, klok­jes. Bij zijn eigen kinderen is er weinig inter­esse om het over te nemen. Boeken over de Zaanstreek, foto’s en ansichtkaarten. Aan de wand tekenin­gen van de bakkerij op de Dam, van het Weeshuis in de Sta­tion­sstraat waar ze gewoond hebben en nog andere plekken in Zaan­dam. Een liefheb­ber van geschiede­nis.

Andé Noomen is in het zieken­huis, Frans Halsstraat geboren, maar het oud­er­lijk huis stond op het Dampad 51. Hij is een telg uit het ges­lacht Noomen dat al eeuwen ver­bon­den is met de Zaanstreek. Met zijn komst werd het huisje op het Dampad, waar ze woon­den, te klein en heeft zijn fam­i­lie met de grootoud­ers die in de bakkerij aan de Dam woon­den geruild.

Word vriend van Monet of spon­sor een schilderij.
Pers­bericht


monethuisU kunt vriend wor­den van Monet in Zaan­dam.
En dat is nodig! Naast onze hard­w­erk­ende vri­jwilligers zijn donaties en vrien­den meer dan welkom, om bijvoor­beeld het Ate­lier te kun­nen gebruiken en leuke activiteiten te organ­is­eren.
Al voor 25 euro per jaar wordt u vriend van Monet! U kri­jgt daar natu­urlijk wat voor terug zoals een nieuws­brief, een rond­wan­del­ing met intro­ducé. Meer geven mag natu­urlijk ook: voor 100 euro nodi­gen we je uit voor een heuse VIP– mid­dag tij­dens de Zomer van Monet in 2021! Ook word je uitgen­odigd voor lezin­gen en bij­zon­dere evenementen.

Aan de hen­gel
door Koos van der Woude

zwembad0

zwembad1Er zijn nog veel oud­eren en jon­geren die niet kun­nen zwem­men. Maar tegen­wo­ordig wordt er al vroeg met water­vrij maken begonnen. Peuter en kleuter­lessen, in een overdekt zwem­bad, om zo het befaamde A-​diploma te halen. Er zijn een hele­boel klein­t­jes die verder gaan, zelfs wel voor een C-​diploma.

Joomla tem­plates by a4joomla