Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Westendorp1Europees kam­pi­oen mid­dengewicht Jacob Wes­t­en­dorp
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Jacob van Wes­t­erop werd in 1910 in de Hon­gaarse hoofd­stad Boedapest Europees kam­pi­oen worste­len in het mid­dengewicht.
De Zaan­dammer Van Wes­t­erop was lid van de kracht­sportv­erenig­ing ‘Sandow’, een naam die in kracht­sportkrin­gen veel gebruikt werd.

Na zijn over­win­ning reisde hij met de trein terug naar Ned­er­land en werd hij vroeg in de mor­gen aan het Weesper­poort­sta­tion in Ams­ter­dam opgewacht door een grote del­e­gatie van de Ned­er­landse Kracht­sport­bond. Na de huldig­ing verbleef de ver­moeide sporter in hotel ‘De Meester’ waar hij dineerde en even tot rust kon komen.

Mar­greet van der Hut
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


HutMargreet5Schri­jf­ster en de Smed­erij
Onlangs is het boek ver­sch­enen ‘De Drie Gekroonde Hamers’, de geschiede­nis van een Zaanse smed­erij 16762022 van de hand van Mar­greet van der Hut. We spraken met haar over het boek en haar uit­gev­erij Casae.

Vrouwenkrant

Gevraagd: ten­toon­stellings­ma­te­ri­aal Zaanse Vrouwenbewegingen

Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

Het Gemeen­tearchief is op zoek naar mate­ri­aal van de Zaanse Vrouwen­be­weg­in­gen uit de peri­ode 19502000. Denk bijvoor­beeld aan de Moe­d­er­mavo en VOS (Vrouwen Oriën­teren zich in de Samen­lev­ing) cur­sussen. Op de Anna Polakschool op de H. Ger­hard­straat kon­den (her­in­tre­dende) vrouwen een beroep­so­plei­d­ing volgen.

HistVerZaandam

Voor­lopig geen inloop meer bij de verenig­ing His­torisch Zaandam

We waren er zo aan gewend. Op dins­dag­mor­gen kon je altijd bin­nen­lopen bij His­torisch Zaan­dam in de Bullek­erk. Twee jaar lang was de Werk­groep Bullek­erk daar aan­wezig en menigeen wist de weg te vin­den. We ontvin­gen daar hele boeken­col­lec­ties, fotoarchieven en vaak ook inter­es­sante kran­tenknipsels over de geschiede­nis van Zaan­dam. Een groot deel daar­van werd inmid­dels door een vier­tal vri­jwilligers uit­ge­zocht, gedig­i­taliseerd en toe­ganke­lijk gemaakt via twee beeldbanken.

Lock­down raam­ex­posi­tie
Pers­bericht

Omdat we nie­mand bin­nen mogen ont­van­gen hebben wij een Lock­down Raam­ex­posi­tie voor jul­lie ingericht. Als je een wan­del­ing over het mooie Hem­brugter­rein maakt neem dan eens een kijkje door onze ramen. Je zult er werk zien van Noortje Peerde­man van wie we voor het eerst werk in de col­lec­tie hebben genomen. Wij zijn heel benieuwd wat jul­lie daar­van vin­den. Ook hangt er nieuw werk van Pauline Bakker.

coronamaatregelen

verraadster

De ver­raad­ster
Pers­bericht

Het huiv­er­ing­wekkende ver­haal van een Zaanse verzetsvrouw die zich ont­popte als een van de groot­ste ver­raders uit de Ned­er­landse oor­logs­geschiede­nis.
Novem­ber 1943. Franci de Munck-​Siffels ver­richt ille­gale koeriers­di­en­sten en ver­bergt een Joods jongetje in haar huis. Maar wan­neer ze ont­dekt dat haar man een relatie heeft met haar zus, geeft ze de Sicher­heits­di­enst het onder­duikadres van haar wederhelft.

Joomla tem­plates by a4joomla