Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Onthulling 45 stru­ikel­ste­nen
Pers­bericht

stolpersteine1Door de coro­n­a­pan­demie kon­den de voorgenomen onthullin­gen van stru­ikel­ste­nen in 2020 en voor­jaar 2021 niet door­gaan. Nu is het weer mogelijk.
Op 25, 26 en 27 okto­ber en op 1 en 2 novem­ber aanstaande wor­den in Zaan­dam en Koog aan de Zaan 45 stru­ikel­ste­nen onthuld. Tij­dens een korte cer­e­monie wor­den de namen en lev­ens­geschiedenis­sen voorgelezen van de mensen voor wie een steen onthuld wordt. Daarna wordt het zand weggeveegd en kan een steen­tje – bloe­men wor­den nooit gelegd op Joodse ‘graven’ – bij de stru­ikel­ste­nen wor­den gelegd.

Hertstvakantie

Activiteiten in de Herf­st­vakantie
Diverse pers­berichten:

logoZaanscheMolenKinder­ar­beid in het Molen­mu­seum?!
Er wordt in de herf­st­vakantie gedaan aan kinder­ar­beid.
Vroeger werk­ten kinderen lange dagen in de molens. Was je 12 jaar, dan ging je van school en ging je werken voor een baas. Dat was geen lol­letje. In de film „Op je klom­pen naar je werk” wordt dat maar al te duidelijk.
De jonge muse­um­be­zoek­ers van van­daag wor­den in de herf­st­vakantie aange­spo­ord goed na te denken over die kinder­ar­beid van vroeger. Ze gaan het ook zelf beleven.
Maar het wordt niet zo zwaar als vroeger. En na gedane arbeid (een speur­tocht door het museum) wacht er een welver­di­ende beloning: iedereen kri­jgt een eigen loon­za­kje met daarin „zuurver­di­ende” echte cen­ten. Vroeger moesten alle cen­t­jes thuis wor­den ingeleverd zodat moeder er brood van kon kopen. Van­daag is het leven niet zo moeil­ijk. Je leert het spe­len­der­wijs tij­dens de herf­st­vakantie in het Molen­mu­seum aan de Kalver­ringdijk 30.
Wan­neer: door­lopend
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Kosten6,00
Aan­melden niet nodig.

“Klokken weg en de tijd staat stil
De tijd van je leven heb je bij dit heer­lijke voor­leesver­haal. Al luis­terend word je meegenomen naar de oude meel­molen De Bleeke Dood. Daar gebeurt van alles. Na het ver­haal maken de kinderen een klok van Zaans bord. Dat Zaans Bord is heel spe­ci­aal. Het wordt al meer dan 300 jaar gemaakt in papier­molen De Schoolmeester.
Wan­neer: 19, 21 en 24 okto­ber om 13.00 en 14.30 uur
Leeftijd: 4 tot 8 jaar
Kosten6,00
Meld je snel aan via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0756288968. Er is maar plek voor 10 kinderen per keer.

Molen­ste­nen en ver­halen in het Molen­mu­seum
Ga mee met een rijke juf­frouw uit de 18e eeuw of een arme boer uit de 17e eeuw. Hoor de ver­halen van een kei­harde zak­en­man uit de 19e eeuw en een molenknecht die 16 uur per dag moest werken. Het zijn mensen die je vertellen hoe zij de geschiede­nis van de Zaanse molens hebben meege­maakt.
In de herf­st­vakantie organ­iseert het Molen­mu­seum spe­ciale rondlei­din­gen door drie eeuwen molengeschiede­nis met ein­de­loos veel ver­halen. Na een rondlei­d­ing van ongeveer 45 minuten gaat u verder zelf op ont­dekkingstocht. Daar­voor moet u wel een molen­steen om de nek dra­gen.
Wan­neer: 19, 21, 22 en 24 okto­ber om 14.00 en 15.15 uur
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Kosten: entree Molen­mu­seum (€ 10,00 of gratis met muse­umkaart, leden­pas en vrien­den­lo­ter­i­j­pas)
Aan­melden kan via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0756288968

— — — — — — — — — -
Sprook­jes­tuin
logoZNMCVanaf zondag 17 okto­ber wordt de heem­tuin omge­toverd tot een sprook­jes­tuin. Het is dan herf­st­vakantie en een per­fect moment om de heem­tuin te bezoeken. Je kunt hier dan diverse sprook­jes­fig­uren tegenkomen. Er loopt een kip met gouden eieren rond en Rood­kapje met haar mandje. Klein Duim­pje zit ergens ver­stopt in de bosjes en dit jaar is ook Sneeuwwitje van de par­tij. Zij zal ergens bij de bijen­stal te vin­den zijn. De vrien­delijke Vertel­heks is dagelijks aan­wezig en het bootje van de Heen-​en-​Weerwolf vaart ook weer regel­matig. Kinderen kun­nen een speur­tocht vol­gen en komen zo langs alle prachtige plek­jes van de Sprook­jes­tuin. Het is heer­lijk om hier rond te speuren met (groot)ouders, broert­jes, zus­jes en vrien­den. De tuin is zo mooi dankzij de vele vri­jwilligers en de fan­tastis­che cre­aties van de kun­ste­naars Anja Jonker en Mar­ije Samuels.

De Sprook­jes­tuin is geopend tot en met vri­jdag 22 okto­ber van 10.00 tot 16.30 uur.
Dit jaar moet je van tevoren reserveren. Dat kan via de web­site van het ZNMC www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Op de posters staat een QR-​code die je meteen door­linkt naar de reserver­ingspag­ina. Reserveren kan vanaf 11 oktober.

We zijn dit jaar een ‘doorstroom­lo­catie’: de ingang van de Sprook­jes­tuin is zoals altijd bij de hoofdin­gang van de heem­tuin. De uit­gang bevindt zich deze keer bij het fietspad langs de Gouw. Er wordt gew­erkt met tijds­blokken waarop je kunt bin­nenkomen (laat­ste shift 15.00 uur). Je kunt daarna zo lang bli­jven als je wilt. Gemid­deld zijn bezoek­ers ongeveer ander­half uur aan­wezig in de tuin.
Kinderen betalen5,00 (vol­wasse­nen mogen gratis naar bin­nen).
Voor dat geld kri­j­gen ze een speur­tocht, limon­ade en nog iets lekkers. Hon­den zijn helaas niet welkom.

Waar: Heem­tuin Zaan­dam
Wan­neer: t/​m vri­jdag 22 okto­ber (10.0016.30 uur)
Wat: Sprook­jes­tuin
Reserveren: online via www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
— — — — — — — — — — –
Zaanse Herfst Expe­ri­ence
logoZZExpGratis activiteiten voor kinderen en jon­geren in de herf­st­vakantie.
Van maandag 18 t/​m vri­jdag 22 okto­ber pre­sen­teert Sportbedrijf Zaanstad in samen­werk­ing met diverse andere lokale organ­isaties de Zaanse Herfst Expe­ri­ence voor de jeugd tot 17 jaar, de allerkle­in­sten vanaf 3 jaar en ook voor kinderen met een beperk­ing. Tij­dens deze mid­week zijn er aller­lei gratis indoor en out­door activiteiten op het gebied van sport, spel, cul­tuur en lifestyle. Team Jon­geren­werk van de Sociale Wijk­teams Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk en Zaandam-​Zuid sluit aan met activiteiten voor kinderen uit groep 78 en eersteklassers op woens­dag 20 okto­ber en don­derdag 21 okto­ber tussen 13.00 uur en 16.00 uur bij Sporthal Zaanstad-​Zuid.
Daar­naast organ­is­eren de Jon­geren­werk­ers Net­flix & Dine (film kijken en koken) voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar op dins­dag 19 okto­ber van 16.00 uur tot 20.00 uur in Buurt­cen­trum de Poe­len­burcht, waar­voor je je kunt aan­melden via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Voor het hele pro­gramma van de Zaanse Herfst Expe­ri­ence kijk op: www​.zaanse​-expe​ri​ence​.nl en voor Jon­geren­werk volg: www​.insta​gram​.com/​s​w​t​_​j​o​n​g​e​r​e​n​w​e​r​k Weke­lijks aanbod

Kleine Zaankan­tert­jes
Voor de allerkle­in­ste Zaankan­tert­jes is er op don­derdag 21 okto­ber de Zaanse Mini Herfst Expe­ri­ence. Kinderen van 3 tot en met 5 jaar wor­den van 10:00 tot 12:00 uur getrak­teerd op work­shops als: boet­seren, dansen, judo, muziek en the­ater. Ook kun­nen de mini’s zich vakkundig laten omtov­eren tot piraat, tijger of iets anders moois, met schmink en glittertattoo’s.
Samen mee­doen met activiteiten zorgt voor nieuwe vriend­schap­pen, daar­naast ontwikke­len kinderen nieuwe vaardighe­den en ont­dekken zij talenten!

Naast de herf­st­vakantie, kun je weke­lijks op ver­schil­lende dagen terecht bij Jon­geren­werk voor aller­lei activiteiten op diverse locaties in Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk en Zaandam-​Zuid. Denk hier­bij aan het Zakgeld­pro­ject waar­door je een extra cen­tje kunt bijver­di­enen, de Huiswerkklas voor huiswerk­begelei­d­ing, Youngstars waarmee je iets kunt beteke­nen voor kinderen in de buurt en de Jon­geren­winkel waar samenkomen, –werken en zel­fontwik­kel­ing cen­traal staan.
Daar­bij organ­iseert Girlzz ook spe­ciale girls only activiteiten voor mei­den in ver­schil­lende leefti­jd­scat­e­gorieën. Ben je benieuwd naar het volledige aan­bod? Bek­ijk de agenda op de web­site van SWT Zaanstad en vind activiteiten bij jou in de buurt:
Poe­len­burg: https://​swtza​anstad​.nl/​p​o​e​l​e​n​b​u​r​g​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​a​g​e​n​d​a​/
Pelder­sveld en Hoorn­seveld: https://​swtza​anstad​.nl/​p​e​l​d​e​r​s​v​e​l​d​-​p​l​u​s​-​h​o​o​r​n​s​e​v​e​l​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​-​/​a​g​e​n​d​a​/
Ros­molen­wijk: https://​swtza​anstad​.nl/​r​o​s​m​o​l​e​n​w​i​j​k​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​a​g​e​n​d​a​/
Zaandam-​Zuid: https://​swtza​anstad​.nl/​z​a​a​n​d​a​m​-​z​u​i​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​a​g​e​n​d​a​/
Con­tact Voor meer infor­matie over Jon­geren­werk kun je ook con­tact opne­men met Thom Hanser via tel: 06 2495 2519 of e-​mailadres Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Voor Girlzz kun je terecht bij Hafsa Boukazim via tel: 06 2836 9647 of e-​mailadres Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Mee­doen met deze activiteiten? Kijk op www​.zaanse​-expe​ri​ence​.nl
— — — — — — — — — —
Hoera het is Hal­loween
logoZNMCWe vieren Hal­loween weer op Stads­boerderij Dar­win­park. We hebben de boerderij en de natu­ur­speelplaats ver­sierd en er lopen enge en griezelige fig­uren rond. Scary!

Van­wege corona pakken we het dit jaar iets klein­schaliger aan. Daarom is de toe­gang dit jaar gratis. De horeca is wél open en een vri­jwillige donatie stellen we natu­urlijk altijd op prijs. We zijn dit jaar een doorstroom­lo­catie. Je komt bin­nen via de ingang van de Stads­boerderij en ver­laat het ter­rein daarna via de Twiskeweg.

Het Hal­loween­feest is geschikt voor alle leefti­j­den. Kom dus ook!

Waar: Stads­boerderij Dar­win­park
Wan­neer: Woens­dag t/​m vri­jdag 20, 21 en 22 okto­ber (van 10.00 tot 17.00)
Voor meer infor­matie: Tel: 075 616 6906
Stads­boerderij Dar­win­park, De Weer 31, 1504 AH Zaan­dam
E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

— — — — — — — — — –

Het beste papier ter wereld

logoZaanscheMolenDon­derdag 21 okto­ber, film & bezoek papier­molen:
Het beste papier ter wereld met de sneak pre­view van de film ‘Wind­pa­pier­molen de Schoolmeester’
Papier werd gemaakt van lom­pen en van oud­sher gebruikt als ver­pakkings­ma­te­ri­aal én om op te schri­jven. De eerste papier­molens in de Zaanstreek stam­men uit het begin van de 17e eeuw. De namen van belan­grijke papier­mak­ers zoals Honig en Van der Ley zijn onder andere terug te vin­den in de water­merken.
De Schoolmeester is de laat­ste en dus enige papier­molen ter wereld die op wind­kracht werkt. In deze his­torische molen kri­j­gen bezoek­ers op don­derdag 21 okto­ber de sneak pre­view te zien van de film ‘Wind­pa­pier­molen De Schoolmeester’. Het authen­tieke pro­ces laat het ambacht zien van papier maken met behulp van een wind­molen. Na de film is er gele­gen­heid om de papier­molen te bezoeken en vra­gen te stellen aan de mole­naar. Aan het einde van de bijeenkomst weten bezoek­ers hoe er in vroeger eeuwen papier werd gemaakt, en waarom het Zaanse papier het beste ter wereld was.

Het beste papier ter wereld (film & rondlei­d­ing):
Datum: don­derdag 21 okto­ber
Tijd: van 15.00 tot 16.30 uur, of van 17.00 tot 18.30 uur.
Entree: € 25,- (€ 15,- voor leden van Verenig­ing De Zaan­sche Molen).

Bezoek­ers kun­nen hier­voor hun naam, tele­foon­num­mer en aan­tal kaarten onder ver­meld­ing van ‘Het beste papier’ doorgeven aan Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Geeft u daar­bij aan voor welk tijd­stip (15.00 of 17.00 uur) u reserveert.

— — — — — — — — — -

“Walvis­dag!”
logoZNMCOok op zondag 24 okto­ber is er weer wat leuks te doen in Natu­ur­mu­seum E. Heimans. We gaan fos­siele bot­ten van walvis­sen schoon­maken en pre­par­eren! Dat gebeurt onder deskundige lei­d­ing van de geolo­gen van Amath­ysta.
De walvis­bot­ten zijn tussen de 5 en 10 miljoen jaar oud. Ze zijn opgevist uit de Oost­er­schelde in Bel­gië. Nadat je de bot­ten hebt schoonge­maakt, wor­den ze verder gepre­pa­reerd. Je kri­jgt een cer­ti­fi­caat van echtheid en mag de bot­ten mee naar huis nemen.
In het museum is een kleine exposi­tie te bezichti­gen van fos­sie­len van walvis­sen en vond­sten uit de Zaanstreek van de walvis­vangst uit 1700. De activiteit vindt zowel bin­nen als buiten plaats. Een lekkere warme trui is daarom handig. Voor elke deel­ne­mer is er ook een beker warme choco­lademelk.
We begin­nen om 11.00 uur en gaan door tot 16.00 uur. Voor deze activiteit betaal je € 3,50. In het museum is verder de Rood­kap­je­sex­posi­tie te bewon­deren en kun je min­eralen, fos­sie­len en aller­lei andere leuke din­gen kopen.
De muse­u­men­tree bedraagt4,00 voor kinderen (vanaf 3 jaar). Begelei­ders zijn gratis. Komt allen!

Wan­neer: Zondag 24 okto­ber, vanaf 11.00 uur
Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Kosten activiteit “Walvis­dag”: € 3,50 + entree museum € 4,00 (vanaf 3 jaar, vol­wasse­nen gratis)
Entree Stadsboerderij/​Natuurspeelplaats: gratis


Kleur­rijk werk van Mar­ion Maas
Pers­bericht

MarionMaasTot en met 27 novem­ber kunt u naar mijn exposi­tie komen kijken in Choco­la­terie „De Cacao­boom”, Lagedijk 142, te Zaandijk.

Al zo’n 37 jaar heb ik mijn passie schilderen ontwikkeld en nog steeds ben ik gefasci­neerd van het com­poneren van kleur en vlakverdel­ing.
Steeds heb ik mij verder bek­waamd in het aquarelleren, etsen, portret en mod­el­teke­nen, acryl en oliev­erftech­nieken o.l.v. diverse Zaanse docenten.

Het thema is heel divers o.a. een acryl van de vel­duil, zeebra’s, een burlend hert, stok­staart­jes en enkele abstracten.

Joomla tem­plates by a4joomla