Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Koene’s Buurtwinkel

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Koene0

Menig Zaan­dammer kende de buurtwinkel van Koene op het Rusten­burg. Je kon er zinken teilen, rotan stoe­len, porse­leinen vazen, vuur­w­erk en fopar­tike­len kopen. En als iets ner­gens meer te kri­j­gen was kon je het bij Koene nog proberen; vaak had die het nog wel. Maar de zaak is in 2008 gestopt. We spraken over de geschiede­nis van deze unieke winkel met de fam­i­liele­den Tini, Ank, Yvonne en Jan.

De molens van het Kogerveld.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns
Voor­dat het Kogerveld bestond was er het Oost­z­i­jderveld. Een Zaans land­schap met water en land en natu­urlijk molens. Ten noor­den van de Hoornse lijn hebben er heel wat ges­taan. Hier zijn er een paar.

Tony’s Cho­colonely komt naar de Vrede, Zaanstad

Pers­bericht gemeente Zaanstad

Met hoofd­kan­toor, choco­lade­fab­riek en “expe­ri­ence”. Choco­lade­pro­du­cent wil zich ves­ti­gen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder

Tony’s Cho­colonely wil zich gaan ves­ti­gen in Zaanstad. De choco­lade­pro­du­cent wil in Pakhuis de Vrede op de Achter­sluis­polder het hoofd­kan­toor ves­ti­gen en daar­naast een choco­lade­fab­riek voor het maken van de repen gaan realis­eren. Het geheel moet voor pub­liek toe­ganke­lijk wor­den zodat bezoek­ers de hele pro­duc­tieketen van boon tot reep kun­nen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aan­jager zijn voor de trans­for­matie van de Achter­sluis­polder naar een lev­endig woon-​werkgebied.


VredeChocolonely1

Pakhuis De Vrede (foto uit archief)


Pel­molen De Grootvorst

Door Sjors van Leeuwen

9afb0

De mooiste plek aan de Zaan werd tot 1928 ingenomen door een forse pel­molen met een bij­zon­dere geschiede­nis. Zijn naam was “De Grootvorst” ook wel bek­end als “De Czaar van Moscovien”. Zijn naamgev­ing had hij te danken aan het bezoek van de Rus­sis­che tsaar Peter de Grote.
Deze bezocht ons land, van augus­tus 1697 tot en met mei 1698, om zijn honger te stillen naar ken­nis over onze scheeps­bouw en molenin­dus­trie. Rus­land was in die peri­ode nog een vri­jwel agrarische staat zon­der vloot en/​of grote havens. In Rus­land zelf had Peter al ont­moetin­gen gehad met Ned­er­lan­ders en zichzelf ook de taal eigen gemaakt. Geprikkeld door wat hij hoorde, reisde hij af naar het westen. Met in zijn kiel­zog 250 man, werd er een tournee gemaakt die liep via Riga, Bran­den­burg, Pruis­sen, Ned­er­land, Enge­land, Sak­sen en als afs­luit­ing Oost­en­rijk. Deze groep werd aange­duid als het “Grote Gezand­schap”.
In Zaan­dam probeerde de tsaar met een klein bootje en een paar Russen voet aan wal te zetten zon­der opge­merkt te worden.