Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

deZuid​kan​ter​.nl in het zonnetje

Pers­bericht

vrijwprijs1De Wijk­man­ager van Zaandam-​Zuid, Ruut Willems, kwam op 17 juli jl. in Wijk­cen­trum Dirk Prins de geheel uit vri­jwilligers bestaande redac­tie van de dig­i­tale wijkkrant deZuid​kan​ter​.nl ver­rassen met de wijk­waarder­ing. De Zuid­kan­ter bestaat al sinds 2003 onder de bezie­lende lei­d­ing van hoof­dredac­teur Greet Plekker. Recen­telijk is ook de Wijk­a­genda, voorheen op papier uit­gegeven door het Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid, hierin opgenomen.
Naast actuele artike­len is er ook veel te vin­den over his­to­rie van de wijk in www​.dezuid​kan​ter​.nl

Foto: Ruut Willems aan het woord.

AdSchagerJeugdherin­ner­in­gen en Scheepsbouw

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ad Schager (1939) heeft zijn herin­ner­in­gen op papier gezet. Na de oor­log kwam zijn vader te werken in de scheeps­bouw en wat is er nou mooier voor een jochie dan te mogen rond­lopen op een scheep­swerf. Te zien hoe jachten en coast­ers wor­den gebouwd en af en toe mee te mogen varen met een proefvaart.

http://​www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl/​j​e​u​g​d​h​e​r​i​n​n​e​r​i​n​g​e​n​-​e​n​-​s​c​h​e​e​p​s​b​o​u​w​/

De Poe­len­burcht 40 jaar

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Poelenburcht1Over het jubileum van het buurthuis De Poe­len­burcht spraken we met Ellie Oomen en Jeanette Ven­niker van de Klankbor­d­groep Poe­len­burg; het ‘Oor van de wijk’. Bei­den zijn, zoals dat altijd gaat in het vri­jwilliger­swerk via deel­name aan een activiteit erin gerold. Ze vra­gen of je miss­chien tijd hebt om even dit of dat te doen en voor je het weet zit je in een bestuur. Maar het gaat om betrokken­heid bij de plek waar je woont en zeker in een wijk als Poe­len­burg is dat van belang. De laat­ste jaren is wel gebleken dat niet alle ver­schil­lende groepen in de wijk dezelfde belan­gen hebben.

Papier­molen “De Een­dragt” Wormer

Door Sjors van Leeuwen

Wie schri­jft die bli­jft, dat is nog steeds het geval !
Onze vooroud­ers waren maar voor een klein deel in staat om te lezen en te schri­jven. Slechts een kleine groep mocht onder­wijs geni­eten en is daarom nu nog terug te vin­den in de archieven. Die archieven bestaan voor een groot deel uit oude kleren, voor 1840 maakte men namelijk papier van vod­den afkom­stig van kled­ing gemaakt van lin­nen en katoen.
De Zaanstreek had veel papier­molens die de vod­den tot papier ver­w­erk­ten, de meeste in de omgev­ing van Wormerveer en Zaandijk.

De behoefte aan lom­pen voor onze molens was zelfs zo groot dat niet alleen de grote ste­den zoals Ams­ter­dam, Haar­lem, Lei­den en Alk­maar wer­den afge­stroopt, maar men zelfs vanuit het buiten­land ging importeren. Het Duitse Rijn­land en zelfs Frankrijk en Enge­land wer­den door schip­pers bezocht op zoek naar oude kled­ing. Om de eigen papierindus­trie te ste­unen werd in de voorge­noemde lan­den zelfs een lompen-​uitvoerverbod ingezet om deze export tegen te gaan.
Dit onder­vond ook schip­per Sr. Willem Joor uit Zaandijk die verk­laarde voor een notaris op 5 decem­ber 1718 dat hij te Lon­den een paar jaar daar­voor: “den deposant is onder­nomen en getendeert gewor­den, omme eenig quan­titeijt lom­pen of vod­den over te voeren naar Hol­land, en dat zulcx den deposant door, ofte van wegens het cos­tu­ijm off Toll­huijs (= douane) bin­nen Lon­den is belet en ver­bo­den gewor­den op Pene en straffe ter con­trarie doende, schip en goed­eren te sijn verbeurt”.

2foto1
Wormer, Het com­plex van “De Een­dragt” samen met de hem bedreigende stoom­pi­jpen gezien vanuit het zuidwesten.

Joomla tem­plates by a4joomla