Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vondst Romeinse wacht­toren in Krom­me­nie her­schri­jft stukje geschiede­nis Romeinse Rijk

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij opgravin­gen heeft het Zaanse arche­olo­giebu­reau Argo onder het Provily Sport­park in Krom­me­nie resten van een wacht­toren bloot­gelegd. De gemeen­telijk arche­oloog van Zaanstad Piet Kleij: “Het is nu vri­jwel zeker dat het zelfs een Romeinse wacht­toren is. De vondst is ontzettend inter­es­sant omdat het, naar nu blijkt, gaat om de meest noordelijke Romeinse (mil­i­taire) ned­erzetting op het vaste land. Verder dan Krom­me­nie zijn de Romeinen tot nu toe niet gekomen. Hier­mee wordt toch de geschiede­nis van het Romeinse Rijk een stukje her­schreven.” De opgravin­gen rond de wacht­toren wor­den deze week afgerond.

De Dienst Jacob

Door Sjors van Leeuwen

6foto1Grofweg tussen de West­z­i­jde te Zaan­dam en de oost­kant van West­zaan ston­den ooit ruim hon­derd­vi­jftig pal­trok houtza­ag­molens. Een bij­zon­der molen­type dat afweek van alle andere door zijn vorm.

Foto van voor 1888: links De Dienst Jacob

Hier werd de uitvin­d­ing van Cor­nelis Cor­nelisz. van Uit­geest toegepast: de krukas, de vuist­dikke ijz­eren staaf met bochten erin die in staat was de draaiende beweg­ing van een molen om te zetten in een op en neer gaande voor de zaa­gra­men van de houtza­ag­molen. Deze krukas teza­men met het krabbel­rad, die de sledes met de boom­stam­men erop langzaam door de zaa­gra­men lood­sten, vor­mde de basis van elke paltrok.

Alexan­der Gra­ham Bell

Door Sjors van Leeuwen

5foto1Op 27 jan­u­ari 1882 besluit de gemeen­ter­aad van Zaan­dam om een con­cessie te ver­lenen aan de Ned­er­land­sche Bell Tele­phoon Maatschap­pij (NBTM) voor de aan­leg en onder­houd. De NBTM had zijn oor­sprong in de Schotse uitvin­der en onderne­mer Alexan­der Gra­ham Bell (18471922).

Alexan­der Gra­ham Bell (18471922) de uitvin­der van de tele­foon.

Hij kwam uit een fam­i­lie van spraak­ler­aren voor dove kinderen. Zijn vader en groot­vader waren pio­niers op dat gebied. Alexan­der was al jong aan het onder­zoeken, zo verza­melde hij planten en exper­i­menteerde met aller­lei uitvindingen.

Joomla tem­plates by a4joomla