Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

clijnckPiet Cli­jnk – Zaans schilder

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

De reden dat we Car­o­line Cli­jnk bezochten is omdat in de vit­rine in de pub­liek­shal van het gemeen­te­huis enkel attributen van haar groot­vader, de schilder Piet Cli­jnk in de ten­toon­stelling ‘Het veelz­i­jdige verleden van Zaan­dam’ zijn opgenomen. Pieter Cli­jnk werd geboren op 30 juli 1899 te Zaan­dam en over­leed op 15 mei 1967 te Zaan­dam. Maar wie kent hem?
Schilder Piet Cli­jnk
Lees verder: http://​www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl/​p​i​e​t​-​c​l​i​j​n​k​-​z​a​a​n​s​-​s​c​h​i​l​d​e​r​/​#​m​o​r​e​-​1038

Hanen­pad­sloot – 2 kan­ten van de medaille

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Hanenpad slootHet wonen aan een sloot heeft ver­schil­lende kan­ten daar kan mevr. Rie Bonte – Oude­jans over meep­raten. Eerst schreef zij op ver­zoek in de buurtkrant over het wonen aan de Hanen­pad­sloot.
‘Ja, wij wonen in een oud buurtje, nog echt lan­delijk. Aan zo’n sloot is altijd wat te doen. ’s Zomers komen de boot­jes en kan je er vis­sen. En in de win­ter, als er ijs is, kan je er schaat­sen en met de slee spe­len.
Maar later in het­zelfde jaar ziet ze, zit­tend in haar woonkamer, in de sloot een kinder­hoofdje in het water voor­bij komen. Ze rent de kamer uit, over het erf naar de sloot en duikt te water. Ze moest, om bij het kind te komen nog een grote afs­tand afleggen, wel 10 huizen verder, en riep voort­durend om hulp. Zij vertelde: “Ik zwem niet zo vre­selijk hard, ik kan de borstcrawl­slag niet, ik zwem met de school­slag.” Een buur­man, dhr. Schoen, kwam op het hulpgeroep af en dook ook te water. Het 2-​jarige kind De Jong van het Sluis­pad werd gered.
Het was niet de eerste red­ding dat jaar. Ben Bonte, haar echtgenoot, haalde drie weken daar­voor ook al een kind uit de sloot; het was zijn vijfde red­ding dat jaar.

Her­man Oomen

van onze redac­tie, Ruud Meijns

HOomen0

HOomen1Zijn volledige naam is Her­manus Jacobus Maria, dat laat­ste omdat hij in mei is geboren; mei is de maand van Maria. “Een echt katholiek gezin”, zegt Her­man Oomen, “we waren met negen kinderen thuis”. Hij is geboren op 26 mei 1946 in Schiedam. Ging naar de St. Hen­ri­cuss­chool en begon daarna aan de MULO, maar dat klikte niet zodat hij over­stapte naar de Tech­nis­che school. Maar daar bleek dat hij niet voor de tech­niek in de wieg gelegd was.

Foto: De Willi­bror­duss­chool v/​h de St. Henricusschool

AdSchagerJeugdherin­ner­in­gen en Scheepsbouw

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ad Schager (1939) heeft zijn herin­ner­in­gen op papier gezet. Na de oor­log kwam zijn vader te werken in de scheeps­bouw en wat is er nou mooier voor een jochie dan te mogen rond­lopen op een scheep­swerf. Te zien hoe jachten en coast­ers wor­den gebouwd en af en toe mee te mogen varen met een proefvaart.

http://​www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl/​j​e​u​g​d​h​e​r​i​n​n​e​r​i​n​g​e​n​-​e​n​-​s​c​h​e​e​p​s​b​o​u​w​/

De Poe­len­burcht 40 jaar

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Poelenburcht1Over het jubileum van het buurthuis De Poe­len­burcht spraken we met Ellie Oomen en Jeanette Ven­niker van de Klankbor­d­groep Poe­len­burg; het ‘Oor van de wijk’. Bei­den zijn, zoals dat altijd gaat in het vri­jwilliger­swerk via deel­name aan een activiteit erin gerold. Ze vra­gen of je miss­chien tijd hebt om even dit of dat te doen en voor je het weet zit je in een bestuur. Maar het gaat om betrokken­heid bij de plek waar je woont en zeker in een wijk als Poe­len­burg is dat van belang. De laat­ste jaren is wel gebleken dat niet alle ver­schil­lende groepen in de wijk dezelfde belan­gen hebben.

Pel­molen De Grauwe Gans

Door: Sjors van Leeuwen

3foto1Iedereen heeft in zijn jeugd wel eens geho­ord van ver­halen afkom­stig uit het boek ‘De sprook­jes van moeder De Gans’. Het vol­gende ver­haal speelt zich af in een omgev­ing waar Pel­molen De Grauwe Gans vroeger zijn stand­plaats had.
Tegen­wo­ordig bevindt zich op dezelfde plek een sprook­je­sachtige omgev­ing waar tien­duizen­den mensen vanuit de gehele wereld op af komen maar daarover later meer (zoals in een echt sprookje).

Een van de vroeg­ste molens in de Zaanstreek werd gebouwd als oliemolen in Zaandijk, maar werd later veran­derd in een grauw­pa­pier­molen (zoals nu nog de papier­molen De Schoolmeester in West­zaan). De molen werd al ver­meld in feb­ru­ari 1605, maar stond daar toen al een aan­tal jaren te werken. Zijn naam was De Witte Gans ook wel genoemd het Zaandijker Grauw of het Zaandijker Oud. Zijn stand­plaats was in de buurt van het Ver­la­nen­pad in Zaandijk.

Joomla tem­plates by a4joomla