Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Balina Ver­halen­fes­ti­val
Pers­bericht

BalinaXYWE
Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken organ­iseert op zondag 26 sep­tem­ber het Balina Ver­halen­fes­ti­val. Van 11 uur ’s mor­gens tot 10 uur ’s avonds is er op vier locaties in Zaan­dam een keur aan topar­ti­esten, films, ont­moetin­gen. De toe­gang is – op enkele speelfilms na – gratis.

Het 25-​jarig bestaan van het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland is aan­lei­d­ing om in Zaanstad – de gemeente waar we in 1996 van start gin­gen – een cul­tu­ur­fes­ti­val te organ­is­eren. Op zondag 26 sep­tem­ber staan elf uur lang kunst en cul­tuur uit meerdere wereld­de­len cen­traal.
Waar: Dat gebeurt in de Bullek­erk, De Fab­riek, Zorgcirkel Saen­den en FluXus.

Tussen elf uur ’s mor­gens (wan­neer burge­meester Jan Ham­ming de aftrap ver­richt) en de laat­ste noten van het Meral Polat Trio om tien uur ’s avonds kan er wor­den genoten van een zorgvuldig samengesteld topaan­bod aan films, spo­ken word, the­ater, ont­moetin­gen, exposi­ties en muziek. Daar­bij staat de diver­siteit – in vel­er­lei opzicht – cen­traal.

Ter gele­gen­heid van het fes­ti­val ver­toont het Zaan­damse filmthe­ater De Fab­riek in sep­tem­ber drie zonda­gavon­den een inter­na­tionale the­mafilm. We begonnen met de Franse filmk­lassieker ‘La Haine’ op 12 sep­tem­ber. Met inlei­d­ing door per­for­mancekun­ste­naar, chore­ograaf en antiracisme activist Naomie Pieter. Gevolgd door IDFA win­naar ‘Radi­ograph of a fam­ily’ op 19 sep­tem­ber en ‘The Man Who Sold His Skin’ op 26 sep­tem­ber. Voor achter­grond­in­for­matie en kaartverkoop; zie de web­site van De Fab­riek: https://​www​.de​-fab​riek​.nl/​s​p​e​c​i​a​l​s​/.

Laten we nu alvast een tip van de sluier oplichten. We noem­den al het Meral Polat Trio. Uit een viersterren-​Volkskrant-​recensie: “Smartelijk gezon­gen klaagliederen, liefdeslied­jes vol ver­lan­gen, sexy up-​temponummers – ook zon­der toelicht­ing lukt het Polat haar muziek gro­ten­deels een beteke­nis te geven.”

Andere optre­dende groothe­den zijn de woord­kun­ste­naars Luan Buleshkaj, Rachad Deb­doubi en Roziena Sal­ihu. Zij bren­gen spo­ken word van het hoog­ste niveau. De Human Library komt langs, voor ont­moetin­gen met mensen naar wie je miss­chien wel heel nieuws­gierig bent. Midist/​Wasim neemt je mee voor een muzikale tocht door de straten van Libanon, Syrië en Palestina. In de toneelvoorstelling X Y WE vertellen zes mensen, van 18 tot 80 jaar, hun ver­haal als inter­sekse per­so­nen. De band Shakuar com­bi­neert mystieke muziek uit Afrikaanse en Europese cul­turen met heden­daagse elektronica.

De ontwik­kelin­gen zijn ook te vol­gen via Face­book en Instagram(@Balinaverhalenfestival) en Twit­ter (@Balinafestival).

Foto: Sjo­erd Derine


roodkapjeRoodkapje in het Natu­ur­mu­seum
Pers­bericht

We hebben de komende maan­den een bek­end meisje op bezoek in ons museum. En het is niet zomaar Rood­kapje, het is een mod­ern Roodkapje.
Ze zorgt niet alleen heel erg goed voor oma, maar ook voor ons bin­nen­bos. Ze merkt dat er ontzettend veel te ont­dekken is in de natuur en dat het belan­grijk is daar op een ver­ant­wo­orde manier mee om te gaan.

Vanaf half sep­tem­ber komen leer­lin­gen uit de hele Zaanstreek naar ons museum. Het gaat om de groepen 1 t/​m 4. Ze reizen mee met Roodkapje en ervaren dat het leuk en nut­tig is om afval uit de natuur op te ruimen.

De exposi­tie is natu­urlijk ook te bezichti­gen door het overige pub­liek.
Elke zondag zijn we open (vanaf 13.00 uur) en doorde­weeks voor school­groepen.
Bij mooi weer kunt u meteen ook een kijkje nemen op onze nieuwe natu­ur­speelplaats en op de stads­boerderij.
Wij houden ons aan de coro­na­maa­trege­len (wat betreft afs­tand en aan­tal bezoek­ers), maar u hoeft niet te reserveren.
Zaanse Natuur– en Land­schap­sprijs 2021
Pers­bericht

Natuurmarkt1
Zaanse natu­ur­markt met aanslui­tend de uitreik­ing van de Zaanse Natuur– en Land­schap­sprijs 2021
Ieder uur een optre­den van singer-​songwriter Tim Knol.
Op zater­dag 2 okto­ber van 11.00 tot 16.00 uur. Met om 16.00 uur is de uitreik­ing van de prijs.
In de Bullek­erk, West­z­i­jde 75, Zaan­dam.
Zaanstad wordt omringd door een uniek veen­wei­de­land­schap met belan­grijke en Natura2000 bescher­mde natu­ur­waar­den.
Op de Natu­ur­markt maak je ken­nis met de pro­fes­sionele– en vri­jwilliger­sor­gan­isaties die voor de bij­zon­dere Zaanse natuur zor­gen.
Met stands met natu­ur­pro­ducten van:
Imk­erverenig­ing Zaanstreek,
Bekavlees,
Biol­o­gis­che pro­ducten van de boerderij — en -
Het Groene Buiten­land, biol­o­gis­che groen­ten.

Tot ziens op zater­dag 2 okto­ber in de Bullek­erk!
www​.kalver​polder​.nlCuli­naire avond bij Men­nis­ten­erf
Pers­bericht


Het gezel­lige restau­rant van Men­nis­ten­erf opent haar deuren weer voor de culi­naire avond. Op elke laat­ste vri­jdag van de maand kunt u geni­eten van een culi­naire avond geor­gan­iseerd bij Men­nis­ten­erf.
Op vri­jdag 24 sep­tem­ber trap­pen we af met een heer­lijk Indone­sisch buf­fet omdat we u nog graag even in zom­erse sferen willen bren­gen. De kok en zijn keuken­bri­gade laten zich inspir­eren door de Gordel van Smaragd met zijn 17.000 eilan­den en zetten aller­lei authen­tieke gerechten op het buf­fet voor u klaar.
Sela­mat makan (= eet smake­lijk)!
indoculinair
Bij bin­nenkomst wordt u gevraagd zich in te schri­jven op het bezoek­er­sreg­is­tratiefor­mulier bij de recep­tie. Deze lijst wordt bijge­houden om de GGD Zaanstreek Water­land in staat te stellen con­tact– en bronon­der­zoek uit te voeren in geval van een besmet­ting met het Covid-​19 virus. Ook bli­jft de ander­halve meter maa­tregel zoals deze maatschap­pelijk geldt ook bin­nen Men­nis­ten­erf van kracht, eve­nals goede hand­hy­giëne. U kunt hier­voor gebruik maken van de voorzienin­gen op de locatie.

U bent van harte welkom om 18.00 uur, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen 18,50 per per­soon.
Van­wege de coro­na­maa­trege­len is er slechts beperkt plaats, dus wacht niet te lang met reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 6123262.


Col­legium Vocale Zaan­dam
Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam geeft de tra­di­tionele can­tate­con­certen een doorstart, niet langer in de Zaanse Bullek­erk, maar in de Oost­z­i­jderk­erk, Zuid­dijk 1, Zaandam.

25 sep­tem­ber 2021 17:00 u.: BWV102 ‘Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben’
Solis­ten: David Cohen (alt), Bernard Loo­nen (tenor) en Jelle Drai­jer (bas).

Joomla tem­plates by a4joomla