Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jouk Fris (19081993)

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

JoukFris0

JoukFris1‘Hij had ijz­er­sterk geduld met iedereen en geloofde altijd in de goed­heid van de mens, er waren in die jaren ook veel jon­gens die erg ondeu­gend waren maar op de een of andere manier was er altijd orde in de klas nie­mand had de moed om hem tegen te spreken hij dwong altijd respect af, hij heeft zeker in mijn leven en dat van vele anderen (dat weet ik zeker) invloed gehad op onze verdere ontwik­kel­ing als mens.’

Dit schreef Mar­tin Balk vorig jaar aan de klein­dochter van Fris. Balk had in de jaren vijftig op de Ambachtss­chool bij Jouk Fris in de schilder­sklas gezeten.

JoukFris2Geboren in 14 decem­ber 1908 in de ‘Boter­hal’, zo heette de winkel van zijn oud­ers, tegen­over het Ossepad in Zaan­dam, naast de fab­rieken van Verkade. De houten huis­jes zijn allang verd­we­nen. Ze waren thuis met zes jon­gens waar­van de eerste twee al jong zijn overleden.
Als enige van de fam­i­lie trok de kunst hem; een broer zei dat hij alles had wat zij mis­ten. De vader van Jouk had een kruide­nier­swinkeltje in de West­z­i­jde, maar het was altijd ploeteren.

School­foto uit 1918 van de Booten­mak­erss­chool. Voorste rij, tweede van rechts: Jouk Fris

Zijn cre­ativiteit kwam naar buiten als er thuis op het har­mo­nium werd gespeeld. Op zijn negende mocht hij van zijn oud­ers op orgelles. Zijn tal­ent wilde hij verder uit­bouwen door les te nemen bij Cor Kee. Die lessen betaalde hij uit het les­geven aan begin­nende organ­is­ten. Hij heeft nog over­wogen beroepsmuzikant te wor­den, maar zag daar­van af omdat er ook geld ver­di­end moest wor­den. Hij speelde iedere zondag bij de kerk­di­en­sten van de Vrije Evan­ge­lis­che Gemeente aan de Parkstraat.

Uitein­delijk koos hij voor het schilderen als zijn beroep; huis– en dec­o­rati­eschilder. Na zijn lagere school aan de Boten­mak­ersstraat ging hij naar de Ambachtss­chool aan het eind van de Heren­gracht waar hij niet voor schilderen ging, maar voor tim­meren. Op z’n veer­tiende mocht hij werken en koos toen echt voor het schilderen door bij de Gebr. Car­pen­tier in dienst te gaan en daar leerde hij de begin­se­len van het vak. Maar daar maakte hij ook ken­nis met het kun­stschilderen van Nic. Carpentier.

JoukFris3Dit is één van de eerste schilder­w­erken van Jouk Fris. Het zou geschilderd zijn rond z’n veer­tiende ver­jaardag. Het geeft wel aan dat er op die leeftijd al een behoor­lijke tech­niek aan­wezig was.


Na zijn dien­splicht, intussen had hij z’n gezeldiploma gehaald, ging hij verder in dienst bij schilder­s­bedrijf Mole­naar in de Boten­mak­ersstraat. In die tijd begon hij aan een studie voor ler­aar. Later vertelde hij nog dat hij voor Hille-​beschuit een enorm reclame­bord moest maken van 12 meter hoog.

In zijn vrije tijd schilderde Jouk Fris ook, maar dan artistiek. Dhr. Jede­loo, directeur bij Verkade en bestu­urslid bij de Ambachtss­chool had hem al, als jong ven­tje, eens op een steiger aan de Zaan zien teke­nen. Toen hij zijn werk ten­toon­stelde vroeg men hem van de Ambachtss­chool om te sol­liciteren naar de func­tie van ler­aar. JoukFris4Hij begon daar in 1935. In 1940 bij de oor­logs­dreig­ing werd hij gemo­biliseerd. Ze zijn met de Ambachtss­chool de oor­log goed door gekomen, er was op het laatst van alles niets meer en men heeft zo goed als mogelijk de lessen voortgezet.

In 1946 deed Jouk Fris mee aan een ontwerp voor een mon­u­ment voor de geval­lenen in het Kooger Park. Zijn ontwerp werd niet gekozen, maar hij liet zich wel zien als ontwer­per. Naast z’n activiteiten als kun­stschilder was er natu­urlijk het dagelijkse werk op de ambachtss­chool. Niet alleen de lessen, maar ook excur­sies met een klas. In mei 1947 gaat hij met de schilder­sklas op excur­sie naar Bergen om een ten­toon­stelling te bezoeken van kunst– en reclamew­erk. Ook bezoeken ze een pot­ten­bakkerij en in die tijd ging de hele klas op de fiets.

Om de Zaanse kun­stschilders weer te vereni­gen wordt in 1946 de schilder­s­groep ‘De Zaende’ opgericht en Fris was hier vanaf het begin bij betrokken. In lat­ere jaren is hij nog voorzit­ter geweest. Voor een andere verenig­ing heeft hij grote belang­stelling en hij doet een gooi naar het lid­maatschap. In decem­ber 1951 wordt hij als lid geac­cepteerd van schilder­sv­erenig­ing St. Lucas in Ams­ter­dam. Hij had twee werken inge­zon­den t.w.: ‘Interieur met kachel‘ en ‘Gezicht op de gas­fab­riek te Zaandam’.

JoukFris5Hij is een van de Zaanse kun­ste­naars die regel­matig exposeert. Hij kan elk jaar een ten­toon­stelling organ­is­eren in de Ambachtss­chool, die elke keer weer vele bezoek­ers trekt. In de kran­ten staat weke­lijks een aankondig­ing van de kerk­di­enst met aparte ver­meld­ing van het orgel­spel van Jouk Fris.

Foto: Land­schap in Zwitserland

Veel van de oud-​leerlingen van de Ambachtss­chool ken­nen het wel; Jouk Fris in de klas aan het schilderen. Eén van zijn leer­lin­gen Har­rie Mei­jns uit begin­jaren ’50, aan het woord; ‘En Jouk Fris, die was eigen­lijk kun­stschilder. Ik zie nog die grote ezel staan. Wij had­den langs de kant alle­maal een ezel en daar werd een stuk papier op geplakt en daar waren let­ters op getek­end en die moest je schilderen.

En als dat spul een­maal aan de gang was ging hij met zijn schilderij aan de gang. Af en toe liep hij langs die ezels om te kijken hoe het ging en dan ging hij weer verder. Hij werkte altijd met een paletmes, weinig met kwasten en altijd op de achterkant van board, die ruwe achterkant. Hij maakte grote schilder­i­jen 1.50 x 0.80 mtr. Fris was een heel aardige en beschaafde man.’

In de jaren ’60 geeft Fris, in het gebouw van de Paaskerk, jaren lang 1 maal per maand, les aan een schilder­skring en begeleidt ongeveer 12 mensen. Jaren later doet hij dat nog­maals in buurthuis de Vlin­der aan de Ver­miljoen­weg. Alle­maal ama­teurs die hij van advies voorziet bij het teke­nen en schilderen. Hij vroeg daar­voor geen hon­o­rar­ium, maar kreeg aan het einde van het seizoen een waardebon.

JoukFris6Op 15 april 1965 is er een Paasjubel, een open­lucht zang­di­enst op de Burcht in Zaan­dam. Het geheel, met medew­erk­ing van muziekko­rps Soli Deo Glo­ria, staat onder lei­d­ing van Jouk Fris.

Vanaf 1956 bespeelt Fris het orgel bij de dien­sten van de Vrije Evan­ge­lis­che Gemeente. Eerst in de Valk­straat, daarna in het gebouw van Chris­telijke Belan­gen in de Boten­mak­ersstraat en ten slotte in de Park­straat. In 1981 viert hij daar z’n 25 jarig– jubileum als organist.

Foto: Fris achter het orgel

Zijn betrokken­heid bij de wereld om hem heen blijkt wel uit het feit dat hij raad­slid in de gemeen­ter­aad van Koog aan de Zaan was voor de ‘Samen­werk­ende Chris­telijke Organ­isaties’. In 1971 ste­unt hij met vele Zaankan­ters een aktie die om de vri­jlat­ing vraagt van de in Indone­sië gevan­gen stu­den­ten­lei­der Sukatno.

1973 afscheid van de school en gerid­derd. Burge­meester Van Zin­deren Bakker van Koog aan de Zaan noemde Fris een pio­nier, die met zijn per­soon­lijke inzet ervoor heeft gezorgd dat het schilderen een echt vak is gewor­den. “Uw staat van dienst getu­igt van een arbei­dzaam leven. U heeft een belan­grijke bij­drage geleverd in het leven van anderen”.

JoukFris7

Foto: Fris werd gerid­derd tot Rid­der in de Orde van Oranje Nassau

Van het kerkbestuur van de St. Nico­laaskerk in Elburg kreeg Fris het ver­zoek te assis­teren bij de restau­ratie in de kerk. Het gaat om het ‘marmeren’ en ‘houten’, een oude kunst die mate­ri­aal het aanzicht van marmer of hout moet geven. Nog maar weini­gen hebben die kunst in de vingers en via via kwa­men zij bij dhr. Fris terecht. Hij vond het een eer om hier­voor gevraagd te wor­den. JoukFris8Twee maal per week stapte hij in de auto richt­ing Elburg om daar te ‘houten’ of ‘marmeren’. Af en toe speelt hij even op het orgel in de kerk en hij is al gevraagd om een orgel­con­cert te geven.

Foto: J. Fris aan het werk, het ‘houten’ in de kerk in Elburg

Fris heeft al vele jaren een ker­st­ten­toon­stelling van zijn schilder­w­erk in de Ambachtss­chool. In een recen­sie in 1977 ver­baast de recensent zich over de vele sti­jlen in het werk. Er hangen abstracte werken, fig­u­ratieve doeken, kubis­tis­che schilder­i­jen, tekenin­gen en aquarellen. Fris is geen schilder die zich aan één stijl houdt. „Het is net hoe mijn bui is”.

Zijn oud-​leerlingen ver­geten hem niet en af en toe komt er nog wel een­tje bij hem thuis langs. Maar in mei 1978 werd hij, samen met zijn echtgenote, uitgen­odigd om met de klas van 1944 nog eens bij elkaar te komen. Het werd een gezel­lige mid­dag waarin veel herin­ner­in­gen wer­den opge­haald en Fris met eigen ogen kon zien wat er van zijn leer­lin­gen is terecht gekomen. Hij zal vast wel trots zijn geweest. Met oud-​leerlingen op de foto.

JoukFris9

In 1980 kri­jgt de teke­naar Dirk Visser de opdracht van de gemeente Zaanstad om enkele Zaanse kun­ste­naars te portret­teren, Jouk Fris is er één van.

Leer­lin­gen wis­ten wel wie er de baas was in de klas, maar hij ging soe­pel met de regels om. Hij voelde zich erg betrokken bij zijn jon­gens, ging ook nog wel eens bij zo’n jon­gen thuis praten als er prob­le­men waren. Er zijn tal van jon­gens de kunst inge­gaan en er lopen genoeg schilders en schilder­s­bazen rond die bij Fris begonnen zijn.


JoukFris10Na zijn pen­sioen bleef hij schilderen en orgel spe­len, maar hij kon het nu rustiger aan doen. Het geloof in Chris­tus, de brenger van het eeuwige leven bleef zijn basis. Dat heeft hij niet alleen in zijn schilder­i­jen laten zien, maar ook in hoe hij in het leven stond. Dat een oud-​leerling eens tegen hem zei, “Meneer Fris, u was een recht­vaardig mens.”, dat deed hem goed.

Joomla tem­plates by a4joomla