Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

deZuid​kan​ter​.nl in het zonnetje

Pers­bericht

vrijwprijs1De Wijk­man­ager van Zaandam-​Zuid, Ruut Willems, kwam op 17 juli jl. in Wijk­cen­trum Dirk Prins de geheel uit vri­jwilligers bestaande redac­tie van de dig­i­tale wijkkrant deZuid​kan​ter​.nl ver­rassen met de wijk­waarder­ing. De Zuid­kan­ter bestaat al sinds 2003 onder de bezie­lende lei­d­ing van hoof­dredac­teur Greet Plekker. Recen­telijk is ook de Wijk­a­genda, voorheen op papier uit­gegeven door het Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid, hierin opgenomen.
Naast actuele artike­len is er ook veel te vin­den over his­to­rie van de wijk in www​.dezuid​kan​ter​.nl

Foto: Ruut Willems aan het woord.


Wijk­be­won­ers kun­nen zich via deze web­site ook aan­melden voor de Nieuws­brief, die regel­matig per mail bericht over de ´nieuwt­jes´ in de buurt.
Het hele jaar door wor­den vri­jwilligers in Zaanstad, zowel groepen als indi­vidu­ele bewon­ers, in het zon­netje gezet voor hun inspan­nin­gen ten beho­eve van hun wijk.
Een vri­jwilliger (of team) hier­voor in aan­merk­ing laten komen? Bel dan naar Zaankan­ters voor Elkaar: tel.: 075 2060 010.

vrijwprijs5Op de foto de redac­tie v.l.n.r.: Cor Smit, Co Plomp, Chan­nie Hutchin­son, Luuk Plekker,Barbara Smith, Greet Plekker en Ruud Mei­jns.

Ver­gader­ing dins­dag 17 juli11.00 uur in Dirk Prins.

vrijwprijs2Dat was een mooie ver­gader­ing! Tot ieders ver­rass­ing kwa­men Ruut Willems en dames van het Wijk­team Zaandam-​Zuid, voorafge­gaan door een trompet­terende Marja Hoogtei­jling en Geert Over­liese van Dirk Prins onze ver­gader­ing bin­nen­vallen. Met een grote sla­groom­taart!
Ruut Willems, wijk­man­ager Zaandam-​Zuid kwam ons feliciteren met het suc­ces van www​.dezuid​kan​ter​.nl en mem­o­reerde dat wij in decem­ber al 15 jaar aan de weg tim­meren. Heel belan­grijk voor de wijk is het opne­men van de wijk­a­genda, daar zijn allen het over eens.

Ook kre­gen wij een blik gevuld met hart­jes (snoep­jes) om tij­dens komende ver­gaderin­gen van te genieten.

Marja sneed de taart aan en met een kopje koffie hebben we even stil zit­ten te genieten.

vrijwprijs4Greet bedankte de spreker en stelde alle vri­jwilligers van deZuid­kan­ter voor.
Greet legde nog eens uit, dat we begonnen zijn als een pilot van de Gemeente Zaanstad in het Dig­i­taal Trapveld, o.l.v. Otto Würth in Dirk Prins. In sep­tem­ber 2003 wer­den een aan­tal mensen ver­zocht mee te denken om tot een buurtweb­site te komen. Een pub­lieke avond is geor­gan­iseerd waar een hele­boel menin­gen tevoorschijn kwa­men. Wát er alle­maal in moest staan!!! Tenslotte is een pro­fes­sionele kracht aangesteld; zij moest waar maken wat bewon­ers willen terugzien op een buurtweb­site.
De naam is met een pri­jsvraag bin­nengekomen. En op 3 decem­ber 2003 ging www​.dezuid​kan​ter​.nl offi­cieel de lucht in in de Exter. Het buurthuis waar we inmid­dels naar toe waren ver­huisd.
Een keer per week, op woens­dagocht­end, had­den we redac­tie. Met 3 com­put­ers werk­ten we en wer­den de bin­nengekomen tek­sten op de web­site gezet. We kre­gen goede sup­port van Mar­got Heijn van de Exter.
Per 2014, weer ver­huisd naar Dirk Prins, ‚kre­gen’ we een nieuwe lay­out in Joomla, uit­gew­erkt door Zariena Joel. Na Zariena kwa­men we in con­tact met Cor Smit die onze nieuwe web­mas­ter werd en dat tot heden is.
Maar tegen­wo­ordig werken we thuis en kun­nen artike­len meestal bij bin­nenkomst door Greet snel ‚pub­liek’ wor­den gesteld. Wel eerst door de afd. correctie!

Greet Plekker-​van Sante

Joomla tem­plates by a4joomla