Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Indo Rock in Zaan­dam
Door Pas­cal Geurts

Het was de tijd van het kwartje en het dubbeltje, ook van de tijd dat Jaap de eieren­boer langs de deur kwam, je een kaart voor je raam moest zetten zodat Krom je was­goed ophaalde met een busje, SRV langs de deur kwam, je naar Kluft liep om postzegels te halen. Bakkerij de Zeeuw met zijn bak­wa­gen­tje stond op het mid­den van de weg stil en je kon nog pof­fen en aan het eind van de week betalen.

Indorock1Kor­tom, dit waren bek­ende tafer­e­len begin/​halverwege de jaren ‘60 van vorige eeuw zoals ik ze mij herin­ner opgroeiend in de Har­poe­nier­straat. Veel Indis­che fam­i­lies zijn daar komen wonen eind jaren ‘50 vanuit Indone­sië en kwa­men in de 3 hoog etage­flats in deze buurt terecht.

De Hol­landse bewon­ers aldaar maak­ten ken­nis met de Indis­che gastvri­jheid en hun gebruiken/​geur uit de keuken en de liefde voor de muziek. Zo was het ook bij mijn oma begin jaren ‘60 een komen en gaan van mensen met dezelfde achter­grond en inter­esses.
Mensen die we dan ook oom en tante noem­den wat bij Indo’s heel gewoon was en U moest zeggen en zeker geen JIJ!

Indorock2Geregeld kwa­men er ook Hol­landse buren of buurtkinderen die met mijn oom/​tante of moeder speelden en kwa­men zo ook in con­tact met onze cul­tuur. Iedereen kon altijd mee eten, voor een praatje langs komen, of over muziek praten en dat is waar ik mee wil begin­nen. Ik ben zelf geboren in 1969, maar kreeg door de ver­halen wel veel mee wat er zich begin jaren ‘60 alle­maal heeft afge­speeld.

Mijn Oma en Opa woon­den met 2 dochters en 1 zoon op de Har­poe­nier­straat 48 op 3 hoog. Daar ben ik geboren.

Foto: Har­poe­nier­straat met Boy & his Rollin Kids

Het was de tijd van de Rock & Roll overge­waaid vanuit Amerika en via Indone­sië naar Ned­er­land gekomen. Mijn oma organ­iseerde Rock & Roll dansavon­den in “Ons Huis” en “Huize Negrijn” in Zaan­dam. Hier traden o.a. de Zaanse bands The Rollers, Boy and his Rollin Kids, maar ook Haagse bands zoals Ricky & the Rhythm Strings en The Hot Jumpers op. Dit waren druk bezochte avon­den waar ook mensen van buiten de Zaanstreek op af kwa­men.

Indorock3


Mensen uit Alkmaar/​Heerhugowaard en op de brom­mers uit Ams­ter­dam. Bij de deur de kracht­pat­sers als Puck de Bock en Rolf Carels om de orde te hand­haven. Er was een heuse vete tussen de Indis­che jon­gens uit Zaan­dam en de Indis­che jon­gens uit Ams­ter­dam. De toe­gang­sprijs was 2,- gulden. Na afloop gin­gen de ban­dle­den nog wel eens mee naar de Har­poe­nier­straat om nog Nasi Goreng te eten en de avond te eval­ueren voor ze naar huis reden mid­den in de nacht.

Foto: Ricky & The Rhytm Strings in Huize Negrijn

Indorock4De Coen­tun­nel bestond nog niet, laat staan de Ring­weg A10, dus men nam vaak de Hem­brug­pont om naar de overkant van het Noordzeekanaal te komen want een aan­tal van deze band­jes kwa­men niet uit de regio.

Vol geladen en bepakte bus­jes, de impe­r­ial op de daken van de auto’s, ook vol bepakt en vaak meer mensen in de auto dan toeges­taan. Maar dat kon toen nog alle­maal.

Foto: The Hot Jumpers onder­weg naar Huize Negrijn.

Muziek is er eigen­lijk bij mij met de paple­pel in gegoten, dat kan ook niet anders want bin­nen onze fam­i­lie zaten leden van o.a. The Rollers, Boy and his Rollin Kids, The Hot Jumpers en ook later in The New Crazy Rock­ers. Elk week­end werd er wel ergens in Ned­er­land opge­tre­den, zelfs band­jes als The Golden Ear­ring en Shock­ing Blue (toen nog onbek­end ) gin­gen kijken bij de Indis­che jon­gens die de Rock & Roll als eerste in Ned­er­land speelden. Een aan­tal van deze Indis­che band­jes gin­gen zelfs naar het buiten­land om beroeps te wor­den. Optre­dens in Scan­di­navië, Duit­s­land en Zwit­ser­land hoor­den tot de belan­grijk­ste plekken om echt je brood te ver­di­enen. Vaak wer­den de band­jes beter betaald dan menig optre­den in Ned­er­land. Dit was niet voor een ieder weggelegd want velen waren inmid­dels getrouwd, had­den gezin­nen en vast werk.

In de jaren ’70 verd­ween langzaam het hoge Indo gehalte in de buurt, de kinderen die er dus eind jaren ’50 opgroei­den gin­gen het huis uit en de oud­ers ver­huis­den ook. “Ons Huis”, Huize Negrijn, El Som­brero verd­we­nen en ook in de befaamde Lin­den­boom­school wer­den geen avon­den meer geor­gan­iseerd. Rock & Roll had al een tijdje plaats gemaakt voor Beat en Disco.

Indorock5Nog 1 keer organ­iseerde mijn oma in 1986 een dansavond in de Volks­bond in de Oost­z­i­jde met de eerste samen­stelling van Boy & his Rollin Kids en The Hot Jumpers. Mijn Opa over­leed in 1977 en mijn Oma ver­huisde in 1981 naar de andere kant van Zaan­dam. Jaap de eieren­boer kwam niet meer, Krom kwam niet meer met zijn busje met zwart/​witte logo, de SRV reed niet meer, Klaas sloot zijn winkeltje op de hoek van de Mei­doorn­straat en de wagen­t­jes van De Zeeuw verd­we­nen uit het straat­beeld. En de Rock & Roll band­jes van toen? Een aan­tal verd­we­nen van het podium, een ander bandje kwam nog voor een spe­ciale gele­gen­heid bijeen, en weer andere band­jes gin­gen door en probeer­den vaak in afwis­se­lende bezettin­gen met de muziek en tijd mee te gaan. Maar het was duidelijk dat de hoogti­jda­gen defin­i­tief voor­bij waren van de Indo Rock.

Foto: Thuis op de Har­poe­nier­straat met Ricky & The Rhythm Strings


Joomla tem­plates by a4joomla