Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

NicoRiavan Dijk350Nico en Ria van Dijk 65 jaar getrouwd
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Op maandag 9 maart 2020 felici­teerde wethouder Rita Noordzij namens het col­lege van burge­meester en wethoud­ers Nico en Ria van Dijk met hun 65-​jarig huwelijks­feest. Ook de redac­tie was aan­wezig. Nico en Ria van Dijk waren jaren­lang vri­jwilligers bij Buurthuis de Exter en tegen­wo­ordig bij Wijk­cen­trum Dirk Prins. Gelukkig zijn zij nog in goede gezond­heid, maar het vele werk zal wel even min­der moeten wor­den. Dat brengt de leeftijd met zich.

Voor de wet 65 jaar getrouwd, maar twee jaar later voor de kerk getrouwd. Nico kon een baan kri­j­gen in Zaan­dam op de scheep­swerf, en huisvest­ing was daar­bij ook geregeld. In de toen nieuw­bouwwijk ‚de bomen­bu­urt’ kre­gen zij hun eerste huis waar ze nog steeds met tevre­den­heid wonen.


Bij­zon­der voor de redac­tie is, dat er, natu­urlijk, fam­i­liele­den van Nico aan­wezig waren. Het gesprek kwam al gauw op de schoonzuster van hen in Zuid-​Afrika die ik jaren gele­den heb bezocht. Jopie Kloes-​Kors. Zus van Ton Kors die het boekje heeft geschreven over het leven van Han­nie Schaft. Zo kan de wereld klein zijn.
— — — — –
Op 1 mei 2023 ontv­ing de redac­tie de vol­gende email:

Allereerst mijn com­pli­menten over uw prachtige web­site met daarin veel ver­halen, feiten een weet­jes over de Zaanstreek.

Zelf heb ik in Zaan­dam gewoond vanaf 1946 tot 1968 en kom nog regel­matig bij fam­i­lie in de Zaanstreek.

In het bij­zon­der heb ik de bij­drage van Nico van Dijk gelezen. Ik ben korte tijd col­lega van Nico geweest bij Schoon­eveld waar ik na de ambachtss­chool korte tijd gew­erkt heb als leer­ling bankw­erker. Ik had in de maan­den dat ik daar gew­erkt heb Nico gezien, werk­end op de in mijn ogen machtige kot­ter­bank. Dit ter­wijl ik pakkin­gen mocht slaan, giet­stukken vlakken op de schaaf­bank en weg­bre­ne­gen met de bak­fi­ets naar de gieterij op de Pieter Gijzen­laan. Verder mocht ik de schroe­fassen van de nieuwe schepen voorzien van pas­bouten door alle gaten met een han­druimer passend te maken.

Nico moet ook mijn broer gek­end hebben Mart Schardam die lan­gere tijd bij Schoon­eveld heeft gewerkt.

Als het nog mogelijk is deze mail naar Nico door te sturen dan graag.
Met vrien­delijke groet,

Jan Schardam.


Joomla tem­plates by a4joomla