Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

‘Kunst toe­ganke­lijk maken voor iedereen’

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

2IdaBuschlaatstewandelingoverdeHembruggouache 2JaapStellaartDiepzeeduikergewasseninktoppapier1955


Zaanstad is van plan om 611 kunst­werken van Zaanse mak­ers te schenken aan het Zaans museum. De kunst is onderdeel van de gemeen­telijke kun­st­col­lec­tie. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: ‘We willen onze kunst op deze manier toe­ganke­lijk maken voor iedereen. Kunst is er om te delen, om van te geni­eten en om te prikkelen.’

De col­lec­tie bestaat uit onder meer schilder­i­jen, beelden en aardew­erk. De werken die de gemeente van plan is om aan het Zaans Museum te schenken, geven inzicht in de geschiede­nis en kun­ston­twik­kel­ing van onze regio in de tweede helft van de twintig­ste eeuw.

2WimKosterhetrooiebrugjeteWestzaan1971Kunst is van ons alle­maal
Nikola Eltink, directeur van het Zaans Museum, is ent­hou­si­ast over de voorgenomen schenk­ing: ‘Het is een ver­rijk­ing voor onze col­lec­tie. Ik vind het belan­grijk dat inwon­ers de werken, gemaakt door Zaanse kun­ste­naars, kun­nen zien. Deze kunst is van ons alle­maal en is bedoeld om het hart en hoofd van onze bezoek­ers te raken.’ Het Zaans Museum zal na de schenk­ing alle werken opne­men in de online cat­a­lo­gus die voor iedereen gratis te bezoeken is. Het museum zal ook een aan­tal werken tentoonstellen.

2JanWolkersDenUylbrug1990Kun­ste­naars onder­s­te­unen
In totaal bezit de gemeente zo’n duizend kunst­werken. Het over­grote deel van de gemeen­telijke col­lec­tie bestaat uit werken die zijn aangekocht via een regeling om kun­ste­naars te onder­s­te­unen. Deze regeling liep van1956 tot en met 1987.
Omdat de gemeente niet de ken­nis en de mankracht heeft om een kun­st­col­lec­tie te beheren, staat deze kunst in een depot.
In navol­ging van andere gemeen­ten heeft Zaanstad besloten om de col­lec­tie in fases af te stoten.
In de vol­gende fase wordt de overge­bleven kunst in het depot aan de mak­ers en hun erf­ge­na­men te koop aan gebo­den.
De werken die na deze ronde overbli­jven, wor­den verkocht.

Con­form de regel­gev­ing, pub­liceert de gemeente bin­nenkort in de Staatscour­ant dat zij van plan is om een deel van de col­lec­tie te schenken. Inwon­ers die het niet eens zijn met dit voorne­men kun­nen bin­nen zes weken na pub­li­catie een zienswi­jze indi­enen bij de gemeente.


Foto’s:
Ida Busch: Hem­brug
Jaap Stel­laart: Diepzee­duiker, gewassen inkt op papier, 1955
Wim Koster: het rooie brugje te West­zaan, 1971
Jan Wolk­ers: model beeld Den Uyl­brug, 1990, metaal, glas, hout, kun­st­stofJoomla tem­plates by a4joomla