Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Carla Kon­ing
Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

Koning BewindvoeringAls u het kan­toor van Kon­ing Bewind­vo­er­ing en Bud­get­be­heer bin­nen­stapt, wordt u blij ver­rast door de ruime kamer met hoog pla­fond, grote ramen en uitzicht op de spoor­baan op pijlers. Het kan­toor is geves­tigd in het Julian­age­bouw aan de Nico­laes Maesstraat te Zaan­dam, de voor­ma­lige huishoud­school.
Sinds 2012 het domein van Carla Kon­ing, een sti­jlvolle en actieve vrouw; in haar vrije tijd zwemt en wan­delt zij graag.
Maar als werkgever van vier medew­erk­ers en de ver­ant­wo­ordelijkheid over meerdere klanten komt daar weinig van. Gelukkig kon ze, tij­dens de Covid lock­down, gewoon door-​werken. En dat deed ze met alle nodige aan­dacht en met veel plezier.

Ze nodigt me uit om plaats te nemen in een klein knus keuken­tje, de per­fecte plek om onder genot van een kopje thee en koek­jes, iets te leren over haar werkza­amhe­den.
Op mijn korte vraag, “Waarom ben je bewind­vo­erder gewor­den?”, antwo­ordt Carla,
“Na jaren­lang in de finan­ciële sec­tor te hebben gew­erkt, wilde ik mijn ken­nis delen op een meer soci­aal betrokken wijze. Vooral steun bieden aan mensen die het moeil­ijk vin­den om hun maatschap­pelijke ver­plichtin­gen en finan­ciële zaken te rege­len en daar­door in prob­le­men kun­nen komen.”

Carla is geboren en geto­gen in Zaan­dam en wilde zich inzetten voor kwets­bare mensen in haar omgev­ing.
Maar bewind­vo­erder wordt men niet zomaar. Er zijn strenge eisen en ver­plichtin­gen die daar bij horen.
Allereerst is een lopende VOG (Verk­lar­ing Omtrent Gedrag) van groot belang.
Plus een hbo-​diploma halen waarin onder­w­er­pen als pri­vacy, ethiek, wet­telijke voorschriften, en maatschap­pelijk werk aan de orde komen.
Daar­naast is Carla gespe­cialiseerd in het afhan­de­len van nalaten­schap­pen en is zij gereg­istreerd als exe­cu­teur.
Ook moet ze op de hoogte bli­jven van ontwik­kelin­gen in haar vakge­bied, zoals de recente veran­derin­gen in de Wet Per­soon­s­gegevens.
Lid­maatschap van de Branchev­erenig­ing hoort er ook bij.

Uitein­delijk beslist het Kwaliteits­bu­reau van de recht­bank of men vol­doet aan alle eisen en als bewindvoerder/​curator onder kwets­bare mensen in onze samen­lev­ing werkzaam mag zijn.
Kon­ing Bewind­vo­er­ing wordt dus ieder jaar gecon­troleerd door het Kwaliteits­bu­reau op cor­rect han­de­len in het belang van haar klanten. Dat houdt in: een accoun­tantsrap­port en het inzien van klant­gegevens.
Verder moet ze alsnog jaar­lijks elke han­del­ing van elk van haar klanten ver­ant­wo­or­den via de recht­bank.
Dat alles ter bescherming van de klanten onder wie oud­eren en vol­wassen mensen met een ver­standelijke beperking.

Er zijn ver­schil­lende dien­sten die Carla voor haar reken­ing neemt.
Over klanten die onder bewind of onder curatele staan wordt altijd door de recht­bank formeel beslist en toegewezen. Bud­get­be­heer in tegen­deel is vrijwillig.

Bud­get­be­heer is een vri­jwillige manier voor mensen om hun finan­ciële zaken op orde te kri­j­gen en/​of houden. Schuld­saner­ing en vaste incasso, hulp bij belastingen/​toeslagen, inkom­sten en uit­gaven in bal­ans brengen.

Bewind­vo­er­ing is een meer gede­tailleerd inzicht geven in per­soon­lijke finan­ciën. Daarom ook de eisen van de recht­bank om deze kwets­bare mensen te bescher­men.
Het houdt in het rege­len dat alle rekenin­gen op tijd betaald wor­den, eventuele investerin­gen beheren, vrij te best­e­den bedra­gen beschik­baar maken om alles, van kled­ing tot extraat­jes, te kun­nen kopen.
Deze han­delin­gen namens een klant moeten jaar­lijks aan de recht­bank wor­den ver­ant­wo­ord. De recht­bank neemt alles nauwkeurig door voor­dat het goedgekeurd wordt.

Men­torschap is voor­namelijk bedoeld als onder­s­te­un­ing bij per­soon­lijke keuzes. Dat houdt in: beslissin­gen over ver­zorg­ing, ver­pleg­ing, behan­delin­gen en begelei­d­ing. Omdat men­torschap soms over zeer per­soon­lijke kwest­ies kan gaan, houdt Carla regel­matig con­tact met zorgmedew­erk­ers en andere spe­cial­is­ten die direct bij de klant betrokken zijn.

Curatele is een com­bi­natie van bewind­vo­er­ing met men­torschap. Deze dienst is geschikt voor mensen die zelf han­del­ing­son­bek­waam en wilson­bek­waam zijn. De rechter bepaalt. Deze bewinden staan geno­teerd in het open­bare curatele– en bewin­dreg­is­ter.
Denk aan dementerende oud­eren zon­der fam­i­lie. Of jong vol­wasse­nen met ver­standelijke beperkin­gen die hun weg in de wereld moeten vin­den. Ver­slaaf­den die de weg kwijt zijn ger­aakt.
Soms moet Carla heel ste­vig in haar schoe­nen staan.
Een blik naar haar schoe­nen beves­tigt dat deze dan niet alleen prak­tisch zijn, maar ook heel stijlvol.

Bij con­flicten is er altijd de mogelijkheid tot een klachtenregeling.

Als u ooit twi­jfels zou hebben over de han­dels­bek­waamheid van een fam­i­lielid of iemand uit uw buurt, dan bent u bij Carla en de medew­erk­ers van Kon­ings Bewind­vo­er­ing in goede handen.

Aan­melden kan sim­pel­weg door een vri­jbli­jvend ken­nis­mak­ings­ge­sprek aan te vra­gen.
Of via de web­site: www​.kon​ing​be​wind​vo​er​ing​.nl
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
tel. 075 711 2122

Meldin­gen kun­nen ook doorgegeven wor­den door een soci­aal wijk­team, de gemeente of schuld­hulp instanties.

Verder infor­matie over Curatele, bewind en/​of men­torschap kunt u vin­den op www​.recht​spraak​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla