Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Galerie PLAY-​room
Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

Paassen1Turend door de grote ramen aan de voorkant van het gebouw, zie ik een bizar model van een geas­fal­teerde weg, in het klein. Het leidt mijn oog verder naar bin­nen en ik zie een fam­i­lie fel gek­leurde stok­staart­jes. Daar­naast staat een man die naar mij zwaait en wijst naar de deur aan de zijkant. Ik loop de hoek om en de deur van PLAY-​room bin­nen. De man heet Jeroen van Paassen en hij is eige­naar van deze kleine maar fijne galerie. Het thema voor deze exposi­tie is “Afwezig Land­schap” en de asfaltin­spi­ratie is gemaakt door een kun­ste­naar uit Japan.

Geves­tigd aan de West­z­i­jde 99, tegen­over de aangepaste Verkade fab­riek. Jeroen heeft de PLAY-​room geopend in jan­u­ari 2019.
Hij wilde een vaste plek hebben om de werken van de vele kun­ste­naars met wie hij samen­werkt ten­toon te stellen. Zaan­dam lijkt ideaal, vooral om zijn bereik­baarheid voor inter­na­tionale kunstenaars.

Dit gebouw huisde 100 jaar lang de slagerij van de fam­i­lie Kooij. Daarna kort als trai­teurzaak.
Door een muur tussen gang en de voor­ma­lig col­d­room weg te breken is het mogelijk een rondje door de begane grond te lopen. Het licht door het raam is helder. Per­fect voor het tonen van diverse kunst­werken.
Bij de open­ing, en met een knipoog naar het verleden, heeft een Japanse kun­stenares twee lev­ens­grote biggen gemaakt uit ver­pakkin­gen van varkensvlees producten.

Paassen2

Jeroen opent een deur naar achteren en we komen in een knusse ruimte waar de toon­bank van de slagerij nu als gezel­lige bar func­tion­eert. Daar­naast is een ruimte waar lezin­gen en work­shops gehouden kun­nen wor­den. En ook feesten. Want openin­gen zijn vaker gevierd. Behalve nu in coro­natijd. Een dom­per voor ons alle­maal.
Op de muren in deze ruimte zijn de har­swerken van part­ner Teppo Korte te bewonderen.

Paassen3Jeroen vertelt dat hij nu bezig is de web­site van PLAY-​room uit te brei­den met mogelijkhe­den tot het bestellen en lev­eren van kunst­werken, van klein tot groot en voor elke porte­mon­naie. Mooi voor de komende feestda­gen waarin het winke­lend pub­liek op zoek naar unique cadeaut­jes, beperkt wordt door de coro­na­maa­trege­len.
Exposi­ties organ­is­eren en verder werken met inter­na­tionale kun­ste­naars wordt hier­door ook nogal beperkt.

De galerie is te bezoeken op afspraak. De ten­toon­stellin­gen wis­se­len regel­matig. Werken van vorige exposi­ties en info over de kun­ste­naars zijn te vin­den in het online archief.

Door zijn Sticht­ing White Cube (zie http://​sticht​ing​white​cube​.nl ) (niet te ver­war­ren met White Cube, een galerie in Lon­don), is Jeroen bezig met pro­jecten op te zetten op inter­na­tionale schaal. Met de PLAY-​room als thuis­ba­sis, wor­den voor­namelijk jonge kun­ste­naars ges­tim­uleerd en in con­tact gebracht met onder andere ten­toon­stelling organ­isators en meerdere galeriehoud­ers. Dat bevordert de cul­turele uitwisselin­gen met daar­naast als doel Ned­er­landse kun­ste­naars te promoten.

Paassen4Voor het realis­eren van de recente exposi­tie, A Safe Place, zetten ver­schil­lende Zaanse organ­isaties zich in om via een uit­ge­breid pro­gramma een veilige plek te laten ontstaan, waarin gelijkheid en diver­siteit samen kun­nen komen via kunst. Vele van de werk­sessies hebben in het buiten­land plaats­gevon­den en de werken waren ook bij Ate­lier van Zan­ten op afspraak te bewonderen.

Alle bezoekaf­spraken zijn gratis en vri­jbli­jvend.
De PLAY-​room is zeer uitn­odi­gend. Ruimte om met kunst te spe­len. Kri­tisch zijn of het eigen gevoel voor humor delen. Jeroen staat open voor ideeën en samen­werk­ing met andere lokale kun­ste­naars.
https://​www​.face​book​.com/​P​L​A​Y​r​o​o​m​Z​a​a​n​d​a​m​/
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.Joomla tem­plates by a4joomla