Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevrouw J.E. Spronk – Coerse
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Spronk2De eerste vrouw in de gemeen­ter­aad van Zaan­dam.
Op een foto van een 1 mei vier­ing op de Burcht stond een hele rij man­nen met 1 vrouw ertussen. Wie was deze dame? In het kran­ten­ver­slag ston­den gelukkig de namen en het bleek mevrouw J.E. Spronk – Coerse te zijn. De eerste vrouw in de gemeen­ter­aad van Zaan­dam. Waarom had ik nooit van haar geho­ord en waarom had ze geen straat naar zich ver­noemd gekre­gen. Dat moest uit­ge­zocht wor­den.

Pro­le­tarische vrouw
Uit gegevens van het gemeen­tearchief blijkt dat mevrouw Spronk-​Coerse op 9 jan­u­ari 1875 in Ams­ter­dam werd geboren en zich, samen met haar man A.N. Spronk (16.05.1870) in Zaan­dam ves­tigde op 2 decem­ber 1899. Ze waren op 3 novem­ber 1897 in Ams­ter­dam getrouwd.

Spronk1In 1917 ver­schi­jnt het blad de Pro­le­tarische Vrouw met achterin een lijst van adressen waar men zich kan opgeven als clublid of abon­nee. Voor Zaan­dam staat: Mevr. J.E. Spronk – Coerse, Skager­rak 16. Dat is de eerste med­edel­ing die ik van mevrouw Spronk – Coerse heb kun­nen vin­den. Dat haar inter­esse verder gaat blijkt als ze door de S.D.A.P. in mei 1919 kan­di­daat gesteld wordt in Dis­trict 1 (voet­noot 1) samen met J.E.W. Duijs, K. Prins, D. Donia, S. Kuit, G. Emmer, J. Borsjes, A.G. Ver­beek en J.C. Jacobs.
Omdat Jan Duijs in alle drie dis­tricten werd gekozen wer­den in de andere dis­tricten mevr. J.E. Spronk – Coerse en J. Borsjes benoemd. Daarmee doet de eerste vrouw haar intrede in de gemeen­ter­aad van Zaan­dam.

In de ver­gader­ing van 2 sep­tem­ber 1919 wer­den alle nieuw gekozen leden van de raad beëdigd. Burge­meester Ter Laan had een spe­ci­aal woord voor mevrouw Spronk – Coerse ‘Wacht de heeren een moeil­ijke taak, omdat de gevol­gen van den oor­log nog steeds hun invloed laten gelden, mevr. Spronk-​Coerse heeft een dubbel dankbare taak omdat zij woord­vo­er­ster is der vrouwen, wier belan­gen zelfs in dezen Raad niet steeds zijn behar­tigd als overeenkomst met de geest van den tijd’.
Tij­dens dezelfde ver­gader­ing wer­den ook de plaat­sen in de diverse raad­com­missies verdeeld. Voor mevrouw Spronk-​Coerse wer­den dat de com­missies voor Finan­ciën, Lev­ens­mid­de­len, Drankwet en Sociale Aan­gele­gen­heden.

Begin 1920 ver­zoekt mevr. Spronk-​Coerse wat meer spoed te zetten achter de vakschool voor meis­jes. Omdat voor een ste­nen gebouw de pri­jzen nog te hoog zijn, wordt voor­lopig met 2 klassen begonnen in het gebouw van de voor­ma­lige Cen­trale Keuken. Mevrouw wil de raad ook nog een keer herin­neren aan een adres inzake een gemeen­telijke was­in­richt­ing die de huisvrouw zou kun­nen ont­las­ten. De heer Duijs merkt op dat de finan­ciële posi­tie van de gemeente dit voor­lopig niet toe­laat en dat de komst van de melk­cen­trale urgen­ter is en daar­voor zijn de plan­nen al gereed.

In dezelfde ver­gader­ing wordt een voors­tel behan­deld voor een sub­si­die aan Mij. Tot het Nut van ’t Alge­meen voor een bij­drage in de kosten voor de bewaarschool. Mevr. Spronk-​Coerse vraagt zich af als de gemeente toch al geld ver­strekt waarom het dan geen gemeen­telijke bewaarschool kan wor­den want vol­gend jaar moet er weer sub­si­die wor­den ver­strekt. Voorzit­ter Ter Laan antwo­ordt dat een bewaarschool een zegen is en hoopt vol­gend jaar plan­nen te kun­nen pre­sen­teren voor een gemeen­telijke school.


Spronk3

1 Mei 1924, start van de 1 mei optocht op de Burcht. Links L. Klokke­meyer, D. Donia, wethouder Klaas Prins, J.C. Jacobs (oprichter Z.V.H. woningbouw-​vereniging), A.N. v.d. Berg (bestu­urslid Z.B.B.), R. Plooi­jer (vak­bonds­bestu­ur­der Trans­portau­to­bond, later raad­slid en wethouder), J. Melk (met vlin­der­dasje) en iets achter de vak­bonds­bestu­ur­der A. de Vries (werd voorzit­ter VARA) Joh. Beere­poot, vooraan W. v.d. Worp, J.J. van Doorn, mevrouw Spronk-​Coerse.

In 1923 is er even sprake van dat mevr. Spronk-​Coerse niet zou terugk­eren in de raad van­wege gezond­hei­d­sprob­le­men van haar echtgenoot. Bij de besprekin­gen voor de begrot­ing van 1925 komt mevrouw in touw voor een gemeen­telijke bewaarschool. De dis­cussie draait ook deze keer weer om de finan­ciën die voor deze gemeente niet te dra­gen zouden zijn. Haar voors­tel wordt met 9 tegen 11 ver­wor­pen.

Het is 1927 en mevrouw Spronk-​Coerse dient een voors­tel in om in scholen boeken die oor­logs­daden ver­heer­lijken in te ruilen voor boeken die de vre­des­gedachte naar voren bren­gen. B&W wijzen in hun advies bij de motie dat het niet de taak is zich met leer­plan­nen te bemoeien, maar ze staan sym­pa­thiek tegen­over de gedachte en zullen er alles aan doen om de ver­heer­lijk­ing van oor­log tegen te gaan.
In het­zelfde jaar zet ze zich in voor de school­tu­inen wan­neer de verenig­ing ‘Flo­ralia’ het col­lege vraagt om een stuk grond met schuur en een sub­si­die om school­w­erk­tu­inen mogelijk te maken. Mevrouw Spronk-​Coerse merkt op dat dit vorig jaar ook al werd gevraagd en niet is toegek­end. Kan er dit jaar op gerek­end wor­den? Wethouder Mever kan melden dat het in voor­berei­d­ing is genomen.

In de raadsver­gader­ing 26 sep­tem­ber 1929 komt het voors­tel ter tafel voor de opricht­ing van een school voor Voor­berei­dend Onder­wijs. (Kleuter­school, rm) Bezwaren van de tegen­standers zijn dat
a. de gemeente er de finan­ciën niet voor heeft en
b. dat het overge­laten dient te wor­den aan het par­ti­c­ulier ini­ti­atief.
Mevr. Spronk-​Coerse ver­heugt zich over de indi­en­ing van de voor­dracht, want het is toch te mal dat er in deze gemeente van 31.000 zie­len geen gemeen­te­be­waarschool bestaat. Spreker zal het toe­juichen als ook in andere delen der gemeente dergelijke scholen ges­ticht wor­den.

En jawel, op 4 okto­ber 1930 wordt aan de Prof. Struy­ck­en­straat de eerste gemeen­telijke bewaarschool geopend. Mevr. Spronk-​Coerse is één van de gen­odig­den. Net als de vakschool voor meis­jes die begonnen was in de voor­ma­lige Cen­trale Keuken in 1937 een eigen gebouw aan de Czari­nas­traat kreeg. Mevr. Spronk-​Coerse is daar­bij uitgen­odigd als oud-​gemeenteraadslid. Ze vervult nog wel een taak als lid van de com­missie van toezicht voor het nijver­hei­d­son­der­wijs waar­voor ze eind 1938 opnieuw benoemd wordt.

Op 21 decem­ber 1943 over­li­jdt mevrouw Spronk-​Coerse in de leeftijd van acht en zes­tig jaar. Het was bij intimi bek­end dat zij hartk­lachten had. Het over­li­j­den wordt bek­end gemaakt namens de kinderen en een kleinkind. De begrafe­nis was op 24 decem­ber van dat jaar op de algemene begraaf­plaats aan de Zuid­dijk.
In twee kran­ten wordt aan haar over­li­j­den aan­dacht geschonken. In de gemeen­ter­aad, zo mem­o­reert de krant, kwam ze steeds op voor haar sexe-​genoten. Voor hen heeft ze baan­brek­end werkt ver­richt ingeval van de vakschool voor meis­jes en ook bij de Gemeen­telijke Geneeskundige Dienst. Ook in haar par­tij, de voor­ma­lige S.D.A.P. nam zij een bij­zon­dere plaats in vooral ten aanzien van de Vrouwenbeweging.

(voet­noot 1) Zaan­dam was bij de verkiezin­gen in drie dis­tricten verdeeld.


Joomla tem­plates by a4joomla