Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bij de dood van Jan Voet
Door: Dré Prijs

Tot mijn ver­bi­js­ter­ing las ik op de Face­Book pag­ina van De Orkaan dat Jan Voet van Ster­renwacht Vesta niet meer onder ons is.
In het har­nas gestor­ven zater­dag 28 mei 2022, vlak voor zijn speech ter gele­gen­heid van het 50-​jarig jubileum van Ster­renwacht Vesta. Hij was de grote man achter de ster­renwacht in Oost­zaan, waar­van hij ook de oprichter was. Hij wist menige bezoeker van Vesta te boeien met rondlei­din­gen en lezin­gen en een blik op het hee­lal via de tele­scoop hoorde daar natu­urlijk bij.

JanVoet

Voet ademde Vesta. Hij wilde vooral dat zijn instelling posi­tief in het licht kwam te staan. Waarom ook niet. Aan opper­vlakkige aan­dacht had hij eigen­lijk een broertje dood.
In de jaren negentig was ik ein­dredac­teur bij RegioTV Noord­West en vlak voor de Kerst had de redac­tie bedacht dat er aan­dacht besteed moest wor­den aan het fenomeen ‚De Ster van Beth­le­hem’. We maak­ten een afspraak met Jan Voet en hij ging schoor­voe­tend akko­ord. Ik had meteen zo mijn twi­jfels, gelet op de max­i­male tijd die het item in een TV-​uitzending zou kri­j­gen: 4 minuten. Met cam­era­man Vin­cent Vink togen wij naar Oost­zaan en dat prachtige gebouw aan het Zuideinde. Een kort voorge­sprek met Jan Voet escaleerde vri­jwel meteen, omdat wij hem duidelijk maak­ten dat het om die lul­lige 4 minuten ging. „Ja maar, hoe denk je dat ik je iets kan vertellen over de Ster van Beth­le­hem in vier minuten. Dat wordt dan toch een opper­vlakkig onder­w­erp. Typ­isch tele­visie! Altijd maar van die opper­vlakkigheid!” Aldus een bozige Jan Voet. Hij wilde graag uitwi­j­den, informeren, het-​hele-​verhaal-​vertellen!
Ik begreep dat, maar in onze TV-​uitzending ont­brak daar­voor de ruimte. Voet leek niet te ver­mur­wen. Hij vond het maar niks. Daarop reageerde ik met een opdracht aan de cam­era­man om het sta­tief maar weer in te klap­pen en gaf hem de micro­foon weer terug. Reac­tie Jan Voet: „Maar wat gaan jul­lie nu doen? ” Ik reageerde botweg: „Ja sorry meneer Voet, ik ben pro­fes­sioneel genoeg om te begri­jpen dat wij uw organ­isatie onrecht aan­doen met een klein TV-​item over een groot onder­w­erp. U heeft hele­maal gelijk. Dus dat doen we dan maar niet. Wij gaan nu dan maar naar het cen­trum van Zaan­dam om daar een ander opper­vlakkig televisie-​onderwerp te draaien.” We maak­ten aanstal­ten om te gaan. Jan Voet: „Ehm,… het is ook wel goede pro­motie voor Ster­renwacht Vesta. Laten we het toch maar doen.” Zo draaiden we toch ons opper­vlakkige item over die Ster van Beth­le­hem.

Jaren later zaten Jan Voet en ik voor Radio9 Oost­zaan elke week in de stu­dio om zijn radi­olezin­gen op te nemen. Bij Chris Dae­men zat hij eerst. Dat was gewoon een kleine 20 minuten in een reg­uliere uitzend­ing. Er zat nog wat nieuws omheen. Toen ik Chris moest ver­van­gen als pro­gram­malei­der nam ik die opna­men over en we maak­ten er een uur van. Voet was altijd in zijn ele­ment. We maak­ten programma’s over het Hee­lal, over wat de Hub­ble Tele­scoop alle­maal zag, over pla­ten­tek­toniek, over de ont­dekking van exo­plan­eten, over vreemde ziek­ten, over het ontstaan van leven, over de dood van ster­ren, over bizarre onverk­laar­bare ver­schi­jnse­len, over hoe je com­mu­niceert met buite­naardse wezens, over mod­erne natu­urkunde, over … van alles dat hij inter­es­sant vond. Voet beschikte over een ongelooflijke brede ken­nis die hij over wilde bren­gen op zijn bezoek­ers aan de Ster­renwacht.

Onver­getelijke mid­da­gen waren dat. Een staat me nog glashelder voor ogen. De buren van Radio9 Oost­zaan, een sportschool, waren aan het ver­bouwen. Dat ging met een hoop lawaai en op zeker moment werd het vri­jwel onmo­gelijk om de speech van Voet op te nemen. Voet boos: „Het moet toch niet erger wor­den.” Hij staat op, loopt naar de muur, bonst daar met zijn han­den op en roept: „Ik zit mid­den in een uitzend­ing. Kan je even stop­pen…”. Ze stopten en wij begonnen gewoon opnieuw met het onder­w­erp ‚Van Pri­maat tot Mens’, aflev­er­ing 1.
Mijn gelu­id­sarchief zit vol met al die bij­zon­dere opna­men met Jan Voet . Ook met die uit­barst­ing tegen ver­bouw­ers van de sportschool.

Rust in vrede Jan!

De foto is Jan Voet (2012) met sleu­tel bij zijn speech in De Grote Kerk in Oost­zaan. Dat was ter gele­gen­heid van het 40 jarig jubileum, tien jaar geleden.


Joomla tem­plates by a4joomla