Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Greet Plekker (81) maakt twintig jaar dig­i­tale krant van Zaan­dam
Door: Rob Swart

Noord Hol­lands Dag­blad, don­derdag 19 jan­u­ari 2023.


’De Zuid­kan­ter zou voor eeuwig moeten bli­jven’
De Zuid­kan­ter bestaat twintig jaar en vanaf de eerste dag is Greet Plekker de stille kracht achter de dig­i­tale krant van Zaandam.

Het was echt niet de bedoel­ing van de 81-​jarige Zaan­damse om hoof­dredac­teur van de wijkkrant te wor­den. Maar het liep zo. „Van het een kwam het ander, zoals
zo vaak in het leven.”
De Zuid­kan­ter is veel meer dan een web­site waarop je nieuwt­jes kunt zien als een straat die even wordt afges­loten. De site staat vol his­torische ver­halen en inter­views met bewon­ers.
„Ik zet net het 3.620ste artikel er op”, zegt Plekker.


20 jaar De Zuidkanter1
Foto Erik Riet­man: Sinds de telling in 2018 hebben zeker 100.000 per­so­nen de web­site bezocht, ook uit het buitenland.


Trots laat zij het aan­tal bezoek­ers van de site zien. De teller is pas in 2018 begonnen en staat boven de hon­derd­duizend.”
De wijkkrant wordt over de hele wereld gelezen, merkt de hoof­dredac­teur aan de reac­ties. Laatst nog kreeg zij een mail van iemand in Amerika, die zichzelf op een groeps­foto zag staan.
Grote gebeurtenis­sen in de wijk zijn te vin­den onder het knopje his­to­rie. Napoleon, het nooit gebouwde stad­huis op de Burcht, een oor­logsver­haal uit de burge­meesters­bu­urt, molens en bedri­jven. Tien­tallen geschiedenisver­halen staan er.
Op het knopje ernaast staan ’bewon­ers a/​h woord’. Meer dan hon­derd bewon­ers van Zaandam-​Zuid geven hun mening en enke­len vertellen hun levensverhaal.

Skager Rak
De ver­halen geven een gezicht aan de wijk waar Plekker in1941werd geboren met de achter­naam Van Sante.
Zij woonde op het Skager Rak in een huis dat haar groot­vader had ont­wor­pen.
Opa Van Sante was archi­tect en veel wonin­gen komen van zijn tekentafel, ook bek­ende grote gebouwen. Pakhuis De Vrede is er een van. Na haar huwelijk woonde Plekker in de West­z­i­jde maar na een paar jaar kocht zij het huis van haar oud­ers en was zij weer terug in Zaandam-​Zuid. Zij kent daar bij wijze van spreken iedereen en vindt de buurt lev­endig en gezel­lig.
„Vroeger waren er meer winkels en nog langer gele­den kwa­men de melk­boer en de aar­dap­pel­boer aan de deur.Het is niet zo dat ik alles van vroeger beter vind. Juist niet, ik doe graag aan nieuwe din­gen mee. Maar ik vind his­to­rie van groot belang en ik hou van nos­tal­gie. Zelf ga ik nog elke week naar de winkel van Van Lan­ge­laar. Dat is niet in de buurt, maar het doet mij denken aan vroeger.
Zo had­den wij ze ook, winke­liers die je kenden en meedachten.
Het oude heeft wel waarde en dat vind je terug in de Zuid­kan­ter.”
Sinds de uit­braak van corona, bijna drie jaar gele­den, zijn de redac­tiele­den nauwelijks bij elkaar geweest en dat con­tact mist Plekker.
„Alles gaat nu per tele­foon en per mail maar dat vind ik geen echt con­tact.”
In die peri­ode heeft zij zich voorgenomen dat zij een redac­teur nodig heeft die haar kan ver­van­gen. „Niet dat ik van plan ben te stop­pen, maar ik wil wel zeker weten dat alles door­gaat als ik even niet kan. De Zuid­kan­ter moet, als het even kan, eeuwig door­gaan.”
Plekker had geen car­rière in de media of in het wijk­w­erk voor ogen.
Als FNV-​vrouw raakte zij betrokken bij de opricht­ing van een kinder­huis in Soweto, in Zuid-​Afrika. Op afs­tand heeft zij lang in het bestuur van het huis gezeten en zij heeft er nog altijd con­tact mee. Om aan geld te komen, organ­iseerde zij een spon­sor­fi­et­stocht in Zuid-​Afrika en om de spon­sors op de hoogte te houden, zou Plekker een web­site bijhouden. Dat was in 2003 min­der een­voudig dan nu en ze ging op html-​cursus om een web­site te kun­nen maken. http://​www​.plekker​.net/​b​i​k​e​t​o​u​r​.​h​t​m​l

20 jaar De Zuidkanter2Eerste wijkkrant
„Een tijdje later kwam min­is­ter Rogier van Box­tel naar Zaandam-​Zuid om de eerste dig­i­tale wijkkrant van Ned­er­land op te richten. Maar ja, die web­site moest er nog komen en toen wist iemand dat ik daar­voor een cur­sus had gevolgd. Zo is het gegaan.”

Fout­jes
Zelf schri­jft Plekker niets. „Ik ont­vang het, ik lees het even na op kleine fout­jes en zet het op de site. Maar als ik twi­jfel, stuur ik het ver­haal door. Ik zorg er vooral voor dat er elke keer iets nieuws te lezen is, ik
plan alles. Hier achter mijn bureau. Daar zit ik het groot­ste deel van de dag.”

Terug te lezen
Wijkkrant De Zuid­kan­ter is in te zien op www​.zuid​kan​ter​.nl De krant bestaat twintig jaar en alle artike­len — behoudens agend­aberichten — zijn nog terug te lezen.

Foto Erik Riet­man: Greet Plekker op haar werk­plaats: als het aan haar ligt, bli­jft De Zuid­kan­ter eeuwig doorgaan.


Joomla tem­plates by a4joomla