Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Patrick’s Rijwielshop

Van onze redac­tie: Chan­nie Hutchinson

patrick1Al bijna tien jaar lang is Patrick’s Rijwielshop een vertrouwd adres voor de bewon­ers van Zaandam-​Zuid en omgev­ing.
Eige­naar Patrick Loos (42 jaar) zit al ruim vijfen­twintig jaar in het vak. Als jonge puber sleutelde hij al graag aan brom­mers en vanaf zijn zestiende jaar kwa­men daar ook fiet­sen bij.

Omdat hij zich liever bezig hield met dat gesleu­tel dan naar school te gaan, maar van zijn vader toch een vak moest leren, maakte hij van zijn hobby zijn werk en studeerde in 1993 af als ‚mon­teur tweewiel­ers’ (dif­fer­en­ti­atie fiets-​/​brommermonteur).

Hij heeft jaren­lang bij fiet­sen­winkel Mul­der gew­erkt, die nu ‚Dirk Vis­beek’ is, geves­tigd aan de Zuid­dijk 81. En de laat­ste twee jaren voor­dat hij voor zichzelf begon was hij werkzaam als verte­gen­wo­ordi­ger van fiet­son­derde­len voor een groothandel.

patrick2Voor­dat hij in 2006 de kans kreeg om zijn eigen zaak te starten op de hoek van de Zuid­dijk en de Jonge Arnoldusstraat (ingang: Jonge Arnoldusstraat 88A) had hij dus al veel ken­nis en ervaring.

Hij werkt al vanaf het begin altijd alleen, ondanks de grote vraag, en is in die tien jaren maar twee keer genoodza­akt geweest om wegens ziekte de zaak een korte peri­ode ges­loten te houden. Een hard­w­erk­ende man dus, die de touwt­jes liever zelf in han­den houdt dan uitbesteedt aan een ander. Ook vooral omdat hij zijn stan­daard van kwaliteit wil behouden en dat alleen zelf kan garanderen.

Patrick repa­reert in zijn werk­plaats alle soorten en merken fiet­sen, tevens verkoopt hij nieuwe fiet­sen en fiet­sac­ces­soires. In zijn winkel zag ik alles van fiet­slam­pen en sloten tot kinderz­it­jes en zelfs hon­den­fi­ets­beugels. En wat hij niet in voor­raad heeft, kan hij altijd voor zijn klanten bestellen.

patrick3Eind maart 2016 zal Patrick zijn winkel ver­huizen naar de Zuid­dijk 223, waar voorheen dames­mod­ezaak Nic de Bruin geves­tigd was. Dat is op een steen­worp afs­tand van zijn huidige locatie, wat fijn zal zijn voor zijn klanten. De voor­naam­ste reden van zijn ver­huiz­ing is de gun­stige indel­ing van het nieuwe pand en dat het gelijkvlo­ers is! Patrick tilt namelijk al tien jaar jaar lang de fiet­sen de trap op zijn winkel in en een­maal bin­nen de trap af de werk­plaats in. Nu is hij nog jong en sterk genoeg maar hij moet er ook reken­ing mee houden dat hij dat op lat­ere leeftijd niet meer zo soe­pel zal kun­nen doen ook omdat hij alleen werkzaam is. Hij heeft met zijn echtgenote twee kinderen, een dochter van 13 jaar en een zoon van 9 jaar, maar het is nog maar de vraag of een van de twee zijn werk-​zaamheden later zou willen voortzetten.

Op de nieuwe locatie zal hij een grotere werk­plaats inrichten en in ver­houd­ing tot zijn huidige zaak een kleinere show­room. De vraag naar fiet­sreparaties is nu een­maal groter dan de vraag naar nieuwe fiet­sen, maar hij zal vri­jwel alle mod­ellen nog kun­nen bestellen. Ook zal hij daar­door meer opsla­gruimte hebben voor onderde­len waar­door hij de wacht­tijd van reparaties verkort omdat hij de lev­er­tijd van eventueel te bestellen onderde­len uitsluit.

Hoe dan ook bli­jft Patrick vol­gend jaar op het nieuwe adres, net zoals nu nog op de vertrouwde locatie, uw ervaren en deskundige fietsmon­teur, adviseur en verkoper.

Joomla tem­plates by a4joomla