Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ont­vangers van de gemeen­telijke Erepen­ning (1977-​heden)
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

BoekErepenniklein

Er zijn veel hard­w­erk­ende mensen in de gemeente Zaanstad. En soms wordt er een per­soon uit de Gemeente in het zon­netje gezet. Dan komt de Burge­meester (of loco-​burgemeester) met de ambts­ket­ting omhangen om hem of haar per­soon­lijk te feliciteren en de Oorkonde en de bronzen plaque van de Gemeente Zaanstad te overhandigen.

Ik heb het zelf mogen ervaren in juli dit jaar. Zo totaal onverwacht en ver­rassend. Het was over­weldigend! En ook door de pub­liciteit kreeg ik heel veel felic­i­taties toeges­tu­urd.
Maar ik dacht ook: wie hebben de Erepen­ning nog meer ont­van­gen, en in het bij­zon­der welke vrouwen?

Op de web­site van de Gemeente Zaanstad staat een lijst van Ont­vangers van de gemeen­telijke Erepen­ning (1977 — heden). Zoek­term: erepen­ning.
Op deze lijst staan op dit moment 57 per­so­nen, waar­van 5 vrouwen. (novem­ber 2023)

Graag wil ik de vrouwen benoe­men:
Op nr. 151988 mevrouw MAJP de Goeje: bij­zon­dere bij­drage geleverd aan het cul­turele leven en het cul­turele image van Zaanstad.
Op nr. 231990 mevrouw Anna van Splun­teren: Sticht­ing Jume­lage Zaanstad.
Op nr. 281990 mevrouw Roelie Woudsma-​Hiddema: bij­zon­dere bij­drage geleverd met inzet als voorzit­ter wijkover­leg Wormerveer.
Op nr. 532023 mevrouw ACM Burger: wegens grote ver­di­en­sten voor de gemeente Zaanstad met name sociale cohe­sie en man­tel­zorg.
Op nr. 552023 mevrouw GMM Plekker-​van Sante: wegens grote ver­di­en­sten voor de gemeente Zaanstad met name op het gebied van eman­ci­patie en sociale cohesie.

Ook is er een lijst van de gemeen­telijke Erepen­ning van de afzon­der­lijke dor­pen (19481974).
(1974 is het jaar van de een­word­ing van Zaanstad.)

Het boek met de gekalligrafeerde namen van burg­ers en organ­isaties die een erepen­ning hebben ont­van­gen van de Burge­meester en Wethoud­ers van Gemeente Zaanstad 19772003 vindt u in de dig­i­tale bib­lio­theek van het Gemeen­tearchief.
https://​archief​.Zaanstad​.nl –zoek op: erepen­ning– klik op: Bib­lio­theek­col­lec­tie (2)
Gekalligrafeerd en ver­lucht door de kalligraaf Joop Willems [Ams­ter­dam, 10.08.1941 — Hoorn, 23.09.2017] en M. Slot-​Wolterbeek [MSW].
Het plan­tje ereprijs staat voor ‚geëerd en geprezen wor­den’. Het plan­tje kroonkruid heeft de beteke­nis ‚mogen vervulling uw wensen bekro­nen’.
Het Zaanse huisje staat voor erf­goed.
De zeven kap­i­talen zijn de begin­let­ters van de voor­ma­lige gemeen­ten K [Koog aan de Zaan], Z [Zaandijk], W [Wormerveer], A [Assendelft], W [West­zaan], Z [Zaan­dam] en K [Krommenie].

Ook een boek met gekalligrafeerde namen van burg­ers die een Ere­burg­er­schap hebben ont­van­gen van de Raad van de gemeente Zaanstad [19792004]. (7 personen)


Joomla tem­plates by a4joomla