Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

S.B. van Sante, archi­tect met eigen stijl

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

vansante0

Sinds de komst van het nieuwe stad­huis en vooral van het Zaanse huis­jes hotel, let­ten Zaankan­ters wat meer op archi­tec­tuur. Eind 19e en begin 20e eeuw had men vooral behoefte aan wonin­gen voor de werk­ende stand en wer­den er woningbouw-​verenigingen opgericht. In de grote ste­den kreeg men dit betrekke­lijk snel van de grond en andere ste­den, zoals Zaan­dam vol­gden. Mooie voor­beelden van deze nieuwe wonin­gen zijn de grote woon­blokken in Ams­ter­dam, die dankzij een groep jonge archi­tecten ontston­den. Deze bouw­stijl is nu bek­end onder de naam „Ams­ter­damse School”. In Zaan­dam kan men denken aan de Talma– en de Ros­molen­bu­urt. De schaal is hier anders dan in de grote stad.

vansante1De in 1876 geboren Simon Bernar­dus van Sante heeft in de Zaanstreek, en ook daar­buiten, vorm gegeven aan het ver­lan­gen om mooi werk af te lev­eren. Bin­nen de verzuil­ing had elke gemeen­schap, social­is­tisch, protes­tants of katholiek zijn eigen archi­tecten en eigen aan­nemers die voor hen werk­ten. Als zoon van de katholieke aan­nemer Jacob van Sante heeft hij veel voor de R.K. gemeen­schap getek­end en betekend.

Archi­tec­tuur en Art Deco

Art Deco is een stijl die ongeveer der­tig jaar omspande, maar in de jaren twintig en der­tig zijn hoogtepunt beleefde. De stijl is sterk geïn­spireerd door de aan­houdende vernieuwing in tech­nolo­gie en maatschap­pij. Alles ging sneller, en dat ver­taalde zich naar de archi­tec­tuur. Art Deco werd vaak inge­mengd in andere stro­min­gen zoals in de archi­tec­tuur van bijv. De Ams­ter­damse school. De gebouwen wer­den gedecoreerd met sier­met­sel­w­erk, sculp­turen van steen en keramiek en fraaie tegels. Art Deco was de eerste inter­na­tion­aal georiën­teerde ontwerp– en decoratiestijl.

Van Sante als architect

Het eerste gebouw dat S.B. van Sante in Zaan­dam neerzet is de katholieke lagere school op de Bloem­gracht. We schri­jven hier 1901.
Van Sante laat zich in 1904 zien als ver­di­en­stelijk archi­tect bij de ver­bouw van de oude parochiek­erk aan de Oost­z­i­jde tot het katholieke verenig­ings­ge­bouw „De Bond” en het woon­winkel­pand van P.J. Lied­meier, Sta­tion­sstraat 33. In 1905 zien we hem als archi­tect bij de bouw van het oud­er­lijk huis. Het houten huis aan de Vink­end­warsstraat waarin hij en zijn broer Theo zijn geboren wordt afge­bro­ken en op de plek bouwen ze een ste­nen huis, tot groot plezier van hun moeder. Broer Theo fungeert hier­bij als de aan­nemer van de bouw. Het huis had nog de ken­merken van de chalet­stijl. De archi­tect tek­ende nog veel dat wat de opdracht­gever wenste.

Bij het al eerder getek­ende pand van de fiet­sen­han­de­laar P.J. Lied­meier zijn al andere sti­jlken­merken te zien met een kleine link naar de Art Deco.

vansante2In 1907 tekent Van Sante het ontwerp voor een zuster­huis in de Oost­z­i­jde, beter bek­end onder de naam St. Jozephges­ticht. Later onderdeel van de huishoud­school Sancta Maria. Dit gebouw heeft ken­merken van diverse sti­jlen. Het expres­sion­isme van het begin van de twintig­ste eeuw en ver­sierin­gen in Art Deco stijl, zoals in de naam­saan­duid­ing op de gevel. Het gebouw staat er nog steeds en is een par­eltje in de Oost­z­i­jde. Het is o.a. in gebruik als apotheek.

vansante3Fab­riekspan­den langs de Zaan met rechts Nederland

Zoals gezegd had Van Sante als katholiek het voordeel dat hij opdrachten uit deze groep kreeg. Cor­nelis Kam­phuys gaf van Sante in 1910 de opdracht voor een ver­bouwing aan de rijst­pel­lerij Phenix aan de Oost­z­i­jde. In 1911 vol­gde de opdracht voor het ontwerp van pakhuis Ned­er­land en pakhuis Czaar Peter. Beide gebouwen zijn helaas niet meer te zien omdat ze in 1954 bij een spec­tac­u­laire brand ten onder gin­gen. Deze brand wordt prachtig beschreven in het boek „Zaans Veem” van Freek de Jonge.

vansante4Van Sante is ook soci­aal geën­gageerd en is mede oprichter van de katholieke won­ing­bouwv­erenig­ing „Leo XIII”. Hij ontwerpt o.a. de wonin­gen aan de Bel­gis­che straat en het Smidspad (nu Jan Bouwmeester­straat). Tij­dens zijn leven zal hij alle wonin­gen voor Leo XIII teke­nen en na zijn dood doet zijn bureau dit tot 1968.

Deze ste­nen wonin­gen, anders dan de houten ‘krot­ten’, ken­merken zich door­dat ze veel ruimte bieden aan de meestal grote gezin­nen. Van Sante laat zich ook van zijn speelse kant zien door elke won­ing een tegelplateau te geven met een voorstelling van een dier of plant.

vansante5In 1917 kri­jgt hij van Kam­phuys de opdracht om een stoom­meelfab­riek te ontwer­pen. Het gebouw kri­jgt de naam „De Vrede”. Deze fab­riek bevindt zich aan het eind van de Vre­deweg langs het Noordzeekanaal.
De Vrede is een gebouw dat door zijn lig­ging en uiter­lijk altijd een wat mys­terieuze uit­stral­ing heeft gehad. Toch heeft Van Sante ook hier weer Art Deco ken­merken in weten te plaat­sen. Het gebouw heeft een peri­ode van leeg­stand en ver­val gek­end, maar men is begonnen met het herstel.

vansante6In Zaan­dam wordt in 1917 de katholieke jon­genss­chool Sint Jozef, aan de Sijbrand­steeg vol­gens ontwerp van Van Sante gebouwd. Het pand is nu beter bek­end als filmhuis ‘De Fab­riek’. Niet alleen aan de buitenkant zijn de orna­menten te vin­den die met de Ams­ter­damse school zijn ver­bon­den. Ook bin­nen heeft de archi­tect het aanzicht met speelse ele­menten ver­rijkt. De tegelvloer is daar een voor­beeld van.

foto: Tegelvloer in de hal.

Het werk van Van Sante is niet alleen in Zaan­dam te vin­den. In tal van plaat­sen in Noord-​Holland zoals Hoorn, Groote­broek, Bloe­men­daal staan tal van prachtige gebouwen. Par­ti­c­uliere wonin­gen, scholen en een kerk. Ook in Zuid-​Holland staan meerdere scholen van zijn hand.

vansante7In 1922 is Van Sante ver­ant­wo­ordelijk voor het ontwerp van de R.K. Uloschool aan de Bloem­gracht. Dit ontwerp sluit hele­maal aan bij de Ams­ter­damse School.

Foto rechts: R.K. Uloschool

vansante8In 1928 kri­jgt hij opdracht voor een ontwerp van de St. Boni­fatiuss­chool, voor jon­gens, aan de Ger­hard­straat. Ook hier weer een prachtig interieur.

Foto links: Bonifatiusschool

Door uit­brei­d­ing van de Ger­hard­straat was het nodig de poort naar het school­plein te slopen en daarmee moest ook de hoofdin­gang van de school ver­plaatst wor­den. Het pand is in gebruik geweest door de brandweer en doet nu dienst als oogkliniek.

vansante9Na de Eerste Werel­door­log begint ook in de Zaanstreek het ver­lan­gen naar betere gezond­hei­d­szorg. Men streeft naar een zieken­huis, maar ook hier ontkomt men niet aan de verzuil­ing en zo komt er een Alge­meen zieken­huis (Gemeente Zieken­huis) aan de Frans Halsstraat en een Katholiek zieken­huis (St. Jan zieken­huis) aan de Bloem­gracht. In het gebouw wordt ook het tehuis voor ‘Ouden van Dagen’ onderge­bracht en ernaast wor­den wonin­gen voor oud­ere echt­paren gebouwd. Het ontwerp van het St. Jan Zieken­huis is van de hand van Van Sante.

S.B. van Sante was werkzaam op ver­schil­lende archi­tecten­bu­reaus tot hij zijn eigen bureau oprichtte. Hij was o.a. in het bezit van een teke­nakte M.O. en hij was directeur van de Gemeen­telijke Avond­school voor Nijver­hei­d­son­der­wijs te Zaan­dam van 1914 tot 1929. In 1936 komt hij te over­li­j­den. Gelukkig is nog veel van zijn werk bewaard gebleven.

Bron­nen: Archi​tecten​web​.nl
Gemeen­tearchief Zaanstad
Dankbare schoonheid, ten­toon­stelling over het werk van S.B. van Sante in het Zaans Museum.
Zaans​-indus​trieel​-erf​goed​.nl
Ned­er­lands tegel­mu­seum
Wikipedia

Joomla tem­plates by a4joomla