Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Actie voor nieuwe roede De Zoeker
Pers­bericht


roede zoeker witEen van de roe­den van oliemolen De Zoeker op de Zaanse Schans moet drin­gend wor­den ver­van­gen. Dat kost De Zaan­sche Molen een flink bedrag en dat heeft de verenig­ing momenteel niet.
Gelukkig zijn er ver­schil­lende fond­sen die een bij­drage willen lev­eren maar er bli­jft een gat in de begrot­ing achter. In de Wind­brief, het blad van De Zaan­sche Molen, wordt deze week een actie ges­tart om het resterende bedrag bij elkaar krijgen.


Een stukje hek­w­erk bij u thuis?
Het hek­w­erk van de roede zal komende zomer wor­den verza­agd tot kleine stuk­jes. Op elk stukje wordt een model van De Zoeker geplaatst met een inspir­erende tekst. Zo’n kunst­werkje wordt verkocht voor 25 euro.
In totaal hoopt de verenig­ing er zo’n 120 tot 150 exem­plaren van te verkopen. Het wordt dus een lim­ited edi­tion waar­van elk kunst­werkje wordt genum­merd.
Voor verza­me­laars, molen­liefheb­bers en Zaankan­ters in hart en nieren een hebbe­d­ing.

1,4 Miljoen kilo­me­ter
In De Zoeker wordt dagelijks lijn– of arachide­olie ges­la­gen, duizen­den liters op jaar­ba­sis. Dit pro­ces wordt gade ges­la­gen door zo’n 80.000 bezoek­ers per jaar, buiten de coro­nacri­sis natu­urlijk. Vei­ligheid van het pro­duc­tiepro­ces heeft dus een hoge pri­or­iteit.

Na ver­vang­ing van de bin­nen­roede in 2002 is nu ook de buiten­roede aan de beurt. Je moet er niet aan denken dat er breuk optreedt als er veel bezoek­ers op de molen zijn. Juist daarom is nu het moment van ver­vang­ing. De roede heeft inmid­dels zo’n 20 miljoen omwen­telin­gen gemaakt, ofwel bijna 1,4 miljoen kilo­me­ter afgelegd door de Zaanse lucht. Daarmee is hij als het ware 34,5 keer de aarde rondge­gaan.

Deel­ne­men aan de actie
Het is de bedoel­ing dat de roede aan het begin van de zomer zal wor­den ver­van­gen. IJs en weder dienende (lees: als coro­na­maa­trege­len het toes­taan), wor­den alle kop­ers van stuk­jes van de oude roe­den uitgen­odigd voor een spe­ciale bijeenkomst in De Zoeker. Tij­dens deze bijeenkomst wordt de nieuwe roede offi­cieel ingewijd en kri­j­gen alle gas­ten naast koffie en gebak een rondlei­d­ing door de molen. Aan het einde van de bijeenkomst staat voor elke gast/​koper zijn bestelde kunst­werkje klaar.

Kijk voor deel­name aan deze actie op www​.zaan​schemolen​.nl en bestel zo snel mogelijk.


Joomla tem­plates by a4joomla