Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bewe­gen en sporten in tij­den van corona

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Een actief leven is goed voor de gezond­heid en daarom heeft Zaanstad een nieuwe web­site bli​jfin​be​weg​ing​.Zaanstad​.nl gelanceerd met tips en ideeën om in beweg­ing te bli­jven. Veel mensen komen door (de gevol­gen van) corona min­der vaak buiten. Dit betekent in veel gevallen dat mensen meer zit­ten en min­der bewe­gen. Maaike Riet­ber­gen, huis­arts en voorzit­ter van Huis­art­sen­v­erenig­ing Zaanstreek-​Waterland: “Juist in deze tijd is het zin­vol als mensen bli­jven bewe­gen. Wan­de­len met een buurvrouw in de wijk en geni­eten van de zon op je gezicht, heeft zowel fysiek als men­taal een posi­tief effect. Blijf niet bin­nen zit­ten en ga bewe­gen! Als huis­arts en voorzit­ter van de huis­art­sen­v­erenig­ing zou dat mijn advies zijn aan de Zaanse inwoners.”

Sport1 Sport2

Sport­stim­u­ler­ing
Zaanstad werkt aan de uitvo­er­ingsagenda van de Visie op Sport en Bewe­gen. Daar­naast werken we met part­ners aan het lokaal Sportakko­ord. Sport­stim­u­ler­ing is een van 4 pijlers van de Visie (naast ruimte, sport­branche en top­sport) waar de gemeente zich de komende tijd mee bezig houdt. Wethouder Ger­ard Slegers (Sport): “Om bewe­gen en sporten mogelijk te maken op elk niveau, trekken we op met scholen, maatschap­pelijke part­ners, verenigin­gen en aan­bieders. Een leven lang sporten begint bij het motiv­eren van kinderen om erop uit te gaan, zodat ze vol­doende bewe­gen. Het is een belan­grijke fac­tor voor groei en ontwik­kel­ing. Maar bove­naan staat dat ze er vooral plezier aan beleven, dan gaat de rest vaak vanzelf.”

Sporten en ont­moeten
Wethouder Songül Mut­luer (Jeugd, Oud­eren, Gezond­heid): “Lekker in je vel zit­ten, je fit voe­len en mee kun­nen doen is heel belan­grijk voor jong en oud. En dit is best lastig in coro­natijd. Maar juist nu erg belan­grijk! Gelukkig zijn er, ondanks alle beperkin­gen, genoeg manieren om in beweg­ing te bli­jven. Bijvoor­beeld door te wan­de­len, te fiet­sen, te zwem­men of gebruik te maken van de open­bare fit­nes­s­ap­pa­ratuur buiten. In Zaanstad bieden we onze inwon­ers heel wat mogelijkhe­den om (gratis) mee te doen. Dat kan samen als het mogelijk is om vol­doende afs­tand te houden. Want zo is het ook mogelijk om elkaar te bli­jven ontmoeten.”

Hieron­der staan enkele tips om fit te bli­jven:
- In Zaanstad staan fit­nesstoestellen spe­ci­aal voor oud­eren die gratis te gebruiken zijn om in beweg­ing te bli­jven. Zoals een fiets– en een crosstrainer om con­di­tie op te bouwen en vet te ver­bran­den. Ze zijn te vin­den in ver­schil­lende Zaanse parken. Het overzicht hier­van staat op de nieuwe web­site: www​.bli​jfin​be​weg​ing​.zaanstad​.nl.
- Buiten­zwem­bad De Crom­menije in Krom­me­nie is sinds 5 feb­ru­ari open. Eerder dan anders, zodat het nu al mogelijk is om lekker buiten te zwem­men. Het zwemwa­ter is rond de 20 graden. Op de web­site www​.sportbedri​jfza​anstad​.nl staan de open­ingsti­j­den en de mogelijkheid om online een plekje te reserveren en een kaartje te kopen.
- Het Sportbedrijf Zaanstad heeft veel beweegtips voor senioren (55+), onder andere op het gebied van wan­de­len, fiet­sen en thuis sporten. Bek­ijk de web­site voor meer infor­matie: www​.bli​jfin​be​weg​ing​.zaanstad​.nl.

Meer infor­matie
Op www​.zaanstad​.nl is meer te lezen over het Zaans Sportakko­ord en ook een samen­vat­ting te vin­den van de Sportvisie.

Foto 1: Kinderen in actie bij het Cruyf­f­court in Zaan­dam
Foto 2: Buiten sporten in tij­den van corona


Joomla tem­plates by a4joomla