Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Lobeliusstraat
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Lobeliusstraat 1


Matthias de LobelMath­ias de Lobel (Rijsel, 1538 — Lon­den, 3 maart 1616), ook Lobelius genoemd, en de schri­jfwi­jze De l’Obel komt ook voor, was een Vlaams plan­tkundige en arts.
Zijn groot­ste ver­di­en­sten liggen op het gebied van de genees– en plan­tkunde. Hij studeerde te Leu­ven en Par­ijs en verbleef onder andere lang­durig te Padua, Mont­pel­lier en Enge­land. Samen met Dodoens en Clu­sius maakte hij deel uit van het ‚Vlaamse botanis­che dries­pan’ in de 16de eeuw, zij het als minst bek­ende van de drie. Hij voerde het devies: ‚Can­dore et spe’ – „met oprechtheid en hoop”.

De Lobel was in de eerste plaats geneesheer. Zijn grote belang­stelling voor de plan­tkunde bracht hem op de belan­grijk­ste weten­schap­s­cen­tra van Europa. Zo was hij onder andere op reis in Duit­s­land, Italië, Frankrijk en Enge­land. Het groot­ste deel van 1564 verbleef hij in Padua, waar hij con­tact had met enkele van de meest vooraanstaande botanici van zijn tijd. In Mont­pel­lier studeerde hij ander­half jaar bij de geleerde Guil­laume Ron­delet, waar hij ook de geneesheer en plan­tkundige Pierre Pena ont­moette, die zijn reis– en studiegenoot werd.

Van 1571 tot 1587 verbleef De Lobel te Antwer­pen, Mid­del­burg en Delft, waar hij de geneeskunde beoe­fende. Dat hij als arts een grote faam genoot blijkt uit zijn func­tie van lij­farts en raad­sheer van Willem van Oranje (15771584). Hij werd vooral bek­end door zijn werk Kruy­dt­boeck oft beschrÿu­inghe van allerl­eye ghe­wassen, kruy­deren, hes­teren ende ghe­boomten, dat hij samen met Christof­fel Plan­tijn in 1581 uit­gaf.

Later werd hij, wegens zijn presta­ties en omdat het intel­lectuele kli­maat in Vlaan­deren na de Val van Antwer­pen in 1585 ver­slech­terde, benoemd tot lij­farts van Jacobus I van Enge­land. Hij ver­wierf er de ereti­tel van konin­klijk botanograaf. Twee van zijn schoonzoons wer­den in 1604 beëdigd als apotheker van de Engelse kon­ing en koningin.
Op 3 maart 1616 over­leed De Lobel op 78-​jarige leeftijd in Enge­land, waar hij begraven werd op het kerk­hof van St. Denis in Lon­den. Het plantenges­lacht Lobelia is door Charles Plumier naar hem ver­noemd. Carl Lin­naeus nam die naam in 1753 over.

Bron: Wikipedia


Joomla tem­plates by a4joomla