Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jacob Rek­straat

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

In 1812 ver­loor Napoleon bijna zijn gehele leger, zijn ‘Grande Armee’, tij­dens de veld­tocht naar Rus­land. Na de nor­male inli­jv­ing bij het Franse leger kwam in april van het vol­gende jaar een extra ver­plicht­ing voor iedere man tussen de 20 en 40 zich in te schri­jven voor de Nationale Garde. Na de ned­er­laag in Rus­land groeide de onvrede met het Franse regime in het land en viel deel­name aan een vol­gende oor­log niet in goede aarde. Dat bleek o.a. uit aange­plakte bil­jet­ten waarin opgeroepen werd zich hierte­gen te verzetten. (1.)

rekstraat1Op 21 april brak het oproer in Zaan­dam in alle vroegte uit. De deur van het raad­huis, naast de Oost­z­i­jderk­erk, waar de inschri­jvin­gen plaats zouden vin­den, was met stopverf dicht gemaakt. Toen de com­mis­saris van poli­tie er tenslotte in slaagde de deur van de kerk te ope­nen was het hek van de dam. De nood­klok werd geluid en een grote menigte drong op naar het raad­huis om de inschri­jv­ingsreg­is­ters op te eisen. Die wer­den in han­den gegeven van Jacob Rek die men als aan­vo­erder zag. Om op alles voor­bereid te zijn, besloten de burg­ers zich de wapens die in het stad­huis, het stads­magaz­ijn, lagen en die van de gen­darmes en de douaniers toe te eige­nen. Als een voor­bode van wat zou komen ankerde in de avond van die 21e april een kanon­neer­boot in de Voorzaan.

Jacob Rek deed alles wat mogelijk was om het geweld te voorkomen. Hij onder­han­delde samen met Göbel, de burge­meester, met de Fransen. Daar­bij over­handigde Göbel een geschrift waarin de gebeurtenis­sen van de afgelopen peri­ode wer­den beschreven ondertek­end door Rek, Eij­den­berg en Kruyshaar. Dit papier werd later als belas­tende verk­lar­ing tegen hen gebruikt door de Fransen.

Toen Rek in de gaten kreeg dat, ondanks de dreig­ing van een bom­barde­ment, de bevolk­ing zich niet terug in het hok liet dri­jven, legde hij zijn lei­dende rol neer. Raad­sle­den slaag­den erin de rust te laten weerk­eren en de inschri­jv­ing vond alsnog plaats.

Voor de gouverneur-​generaal Lebrun was het onvol­doende dat de rust was weerge­keerd. Hij zond met elf kanon­neer­boten een troepen­macht van 12 à 1300 man naar Zaan­dam die bij de burg­erij werd ingek­wartierd. De reeds bek­ende lei­ders wer­den gear­resteerd en na enige tijd wer­den ook anderen ingerek­end. De gevan­genen wer­den door een mil­i­taire com­missie in het loge­ment den Otter de hele avond en nacht ondervraagd. Na afloop wer­den zes van hen overge­bracht naar de kanonneerboot.

rekstraat2Op maandag 26 april 1813 wer­den de gevan­genen voor een kri­jgsraad geleid. Zij kre­gen wel verdedig­ing, maar na een kort beraad werd de geëiste doo­d­straf defin­i­tief. De man­nen kre­gen nog twee uur om afscheid te nemen van hun fam­i­lie en de doo­d­skisten wer­den besteld. ’s Mid­dags om vier trok een stoet naar de Burcht waar de man­nen wer­den terechtgesteld.

“De ongelukki­gen wer­den op den Burcht op eene rij geplaatst, met hunne doo­d­kisten in hunne nabijheid.”

De zes geëx­e­cu­teerde Zaankan­ters waren:

Jacob Rek, Zaan­dam, com­mis­saris van het Rot­ter­damse schuiten­veer;
Jan Eij­den­berg, Zaan­dam, schip­per;
Willem Kruyshaar, Zaan­dam, schip­per;
Theodorus de Vries, Zaan­dam, winke­lier;
Barend Seg­glis, Zaan­dam, schilder­s­gezel;
Cor­nelis Wijn­stra, Zaan­dam, havenwerker.

In Zaandam-​Zuid zijn zes straten naar hen ver­noemd. In het verzets­plantsoen zijn hun namen in het mon­u­ment vereeuwigd. In 1913 wer­den deze Zaanse helden met een plechtigheid herdacht.

rekstraat3Foto: Jacob Rek­straat, Ruud Meijns

Bron­nen:
De geschiede­nis van de Zaanstreek, deel 1, blz. 365 e.v.
Honig: Geschiede­nis der Zaan­lan­den, deel 2, blz. 302 e.v.
Foto’s: R. Mei­jns,
Gemeen­tearchief Zaanstad
Illus­tratie: Joh. Braak­en­siek (Uit het boek ‘In den Otter’ van Joh. C. Kieviet).

Joomla tem­plates by a4joomla