Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Burge­meesters­bu­urt

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Burge­meester van de Stadtstraat

burg1wapenEr zijn twee burge­meesters Van de Stadt geweest, namelijk Hui­jbert Engel­szoon van de Stadt (17861844). Hij was van 1832 tot 1838 burge­meester van Zaandam.

Zijn jon­gere broer Cor­nelis Engel­szoon van de Stadt ( 17931857) was in 1842 burge­meester van Zaan­dam.
Hij bewoonde het heren­huis aan de Noorderk­erk­straat waar later het Volk­slo­ge­ment van het Leger des Heils werd gevestigd.

Onder zijn bewind werd het stad­huis van Zaan­dam in 1847 ingewijd.
In 1852 nam hij om gezond­hei­d­sre­de­nen ontslag en in 1937 werd er een straat naar hem genoemd.


Burge­meester van Ordenstraat

burg2OrdenGer­rit van Orden ( 17741854) was burge­meester van 18381845. Hij vol­gde burge­meester Engel van de Stadt op.

Ger­rit van Orden was tabak­shan­de­laar en boekverkoper.
Tevens was hij plaatsver­van­gend rechter (18171828), gemeen­ter­aad­slid (18281850), wethouder (1836) en Staten­lid 1837).

In die tijd kon een burge­meester tevens raad­slid zijn. Van Orden, die ook bek­end­heid kreeg als pen­ningkundige, over­leed in 1854.


Burge­meester Smitstraat

burg3SmitMr. Hen­drik Jan Smit (18141892) was de opvol­ger van Ger­rit van Orden.

Mr. Smit was burge­meester van 1852 tot 1871. Hij was de zoon van een oliefab­rikant uit Assendelft.

Zijn vader was tevens make­laar, notaris, en burge­meester van Assendelft.

urge­meester Smit was lid van de Eerste– en Tweede Kamer van 1847 tot 1881 en had daar­naast nog vele func­ties in de waterschappen.

Hij was een prag­ma­tisch lib­er­aal en vanuit die gedachte heeft hij zich ook bemoeid met de aan­leg van de eerste spoor­lijn die Zaan­dam aan­deed, in bestu­urlijke als in finan­ciële zin.
Hij nam ontslag nadat er bij het ‘ker­miso­proer’ in 1871 een dode was gevallen. (foto: archief Eerste Kamer)


Burge­meester Versteegstraat

burg4VersteegH.J. Ver­steeg, burge­meester van Zaan­dam van 1878 tot 1894.

Hij werd in 1881 door de lib­erale Zaan­damse kiez­ersv­erenig­ing boven­dien kan­di­daat gesteld als raad­slid en werd ook als zodanig gekozen.
Dat een door de kon­ing benoemde burge­meester daar­naast nog gekozen werd in de door hemzelf voorgezeten gemeen­ter­aad, was in die tijd nog mogelijk; het kwam vooral in kleine gemeen­ten voor.

De com­bi­natie bleek in Zaan­dam echter niet te bevallen.
Ver­steegs raad­slid­maatschap is in 1887 beëindigd.
In zijn ambtspe­ri­ode vond onder andere de sticht­ing van de zee­havens plaats.


Burge­meester ter Laanstraat

burg5LaanKor­nelis ter Laan (18711963)

Op jonge leeftijd raakte hij geïn­ter­esseerd in het social­isme. Hij trad toe tot de SDAP en werd in 1901 tot lid van de Tweede Kamer gekozen voor het kies­dis­trict Hoogezand.

Zijn werk in het onder­wijs had hem onder­tussen naar Delft gebracht, waar hij zijn werk als Kamer­lid tot 1914 com­bi­neerde met dat van hoofdonderwijzer.

Hoewel Ter Laan op betrekke­lijk jonge leeftijd uit Gronin­gen was vertrokken, bleef hij een sterke band met zijn geboorte­grond voe­len. Die band komt tot uit­drukking in veel van zijn geschreven werk over Gronin­gen en de Gron­ingse taal.

Van 1905 tot 1914 was Ter Laan tevens gemeen­ter­aad­slid te Den Haag en daarmee de eerste social­ist in de Haagse gemeenteraad.

In 1914 werd hij door het kabinet-​Cort van der Lin­den als eerste soci­aaldemocraat tot burge­meester benoemd in Zaan­dam. Hij zou dat tot 1937 bli­jven, naast zijn Kamer­lid­maatschap.
Bij het begin van zijn burge­meester­schap werd hij direct gecon­fron­teerd met de ‘hout­stak­ing’ van 1914 die hij als burge­meester met milde hand in goede banen wist te leiden.

Bron­nen: Gemeen­tearchief Zaanstad, Wikipedia, Par­lemen­tair Doc­u­men­tatie Cen­trum.

Joomla tem­plates by a4joomla