Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


De Kinder­boerderij is Rookvrij
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

rookvrij0

De kinder­boerderij, ook wel de Stads­boerderij genoemd, in het Dar­win­park is vanaf heden Rookvrij. Kinderen zullen hier niet meer oog in oog staan met rok­ende mensen. Deze gen­er­atie moet zoveel mogelijk rookvrij opgroeien. Paul Laport van Zaans Natuur & Milieu Cen­trum sprak te mid­den van gas­ten en medew­erk­ers over zijn jeugd waar tij­dens een vakanti­etocht naar Frankrijk er nog driftig gerookt werd in de auto. Het is een nieuwe tijd en daar horen ook nieuwe maa­trege­len bij.

Rookvrij3Rookvrij1


Links: Paul Laport met wethouder Songul Mut­luer Rechts: De wethoud­ers schroeft en de voorzit­ter maakt er een foto van.

Wethouder Mut­luer mem­o­reerde nog eens hoeveel mensen er jaar­lijks het slachtof­fer van het roken van tabak wor­den en dat we zeker bij een stads­boerderij als deze de kinderen een gezonde speelomgev­ing moeten geven. Nadine Da Cruz, namens Odion, vertelde dat er nog wel wat rokers bij Odion zijn, maar dat daar op deze plek wat aan gedaan gaat wor­den.
En dan het vast schroeven van het bor­dje ‘Rookvrij’ op het hek. Met behulp van een medew­erker schroefde de wethouder het bor­dje recht op het hek. Tenslotte ging iedereen nog even op de foto.
Rookvrij2

De ramen van het Sint Jan/​Johannes Ziekenhuis

OPROEP

Ziekehuis0


We ken­nen alle­maal de glas-​in-​loodramen met religieuze voorstellin­gen uit de Kapel van het St. Jan Zieken­huis. Ze waren lange tijd in het Zaans Medisch Cen­trum te bewon­deren. Ze bevin­den zich nu in de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde. Over die ramen gaat het in dit geval niet. De Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen vraagt uw hulp bij het vin­den van andere ramen.
ziekenhuis St. Jan
Op de foto ziet u boven de ingang van het St. Jan tien ramen, het waren ook glas-​in-​loodramen eve­neens van glaze­nier Trautwein, die daar sinds 1954 in zaten. Bij de ver­bouwing van het pand in 1987 tot kan­toor of in 1997 tot apparte­menten zijn de ramen veran­derd.
ziekenhuis1Bij de uitver­grot­ing is nog iets te zien van de glas-​in-​lood-​motieven in de ramen. Het zijn geen ramen die je over het hoofd ziet. De vraag is of ze bij de bouw van de apparte­menten nog aan­wezig waren.

Het kan ook zijn dat de ramen er al eerder uit zijn gehaald omdat de kinder­afdel­ing had geklaagd dat het zo donker was op de afdel­ing van­wege de ramen. Wie weet liggen ze ergens net­jes opge­bor­gen.

Waar de ramen na de ver­bouwing zijn gebleven is onbek­end. Het kan ook zijn dat ze ges­neu­veld zijn. Er zijn ook geen afbeeldin­gen bek­end van wat er op de ramen te zien was. De Com­misie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen zou hier graag meer over te weten komen. Zij beheren het verleden van de Zaanse zieken­huizen.

Dus: Als u iets kunt vertellen over de ramen boven de hoofdin­gang van het zieken­huis of als u weet waar ze zich bevin­den horen we het graag.
U kunt uw opmerkin­gen mailen naar het vol­gende e-​mailadres:
rDit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Wijk­team Zaandam-​Zuid naar Wilgen­straat
Pers­bericht uit Zaanstad Journaal


De hoofd­lo­catie van het Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid aan de Menno Simon­szs­traat 34 A ver­huist per 20 jan­u­ari 2020 naar Buurthuis De Zuid­hoek, Wilgen­straat 11.
De andere locatie aan de A.G. Ver­beek­strat blijft.
De inloop­mo­menten veran­deren niet. Dit betekent dat u
op maandag en woens­dag terecht kunt bij A.G.Verbeekstraat 35 tussen 9.00 uur en 11.00 uur en
op dins­dag en don­derdag terecht kunt bij buurthuis De Zuid­hoek tussen 9.00 uur en 11.00 uur.
Het tele­foon­num­mer van beide locaties is 075 304 00 33 en het e-​mailadres is Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Meer info vindt u op www​.swtza​anstad​.nl

Bouwen aan de Wereld van Wind­molens
Pers­bericht


Het nieuwe Molen­mu­seum van De Zaan­sche Molen kri­jgt steeds meer vorm. Na een peri­ode van sloop is aan de Kalver­ringdijk het moment gekomen dat er gebouwd gaat wor­den. Met de ver­ste­vig­ing van de vloer is let­ter­lijk een solide basis gelegd onder het nieuwe museum. De archi­tect (Ken­tie & Part­ners), de aan­nemer (Kenza Bouw) en de inrichter (Tekst & Uit­leg) werken een­drachtig aan de uitwerk­ing van de plan­nen. Molens en museum vor­men straks samen de Wereld van Wind­molens.
Op 18 juni 2020 is De Zaan­sche Molen gas­theer voor het inter­na­tionale mole­naarscon­gres dat wordt geor­gan­iseerd door de Rijks­di­enst voor het Cul­tureel Erf­goed. Er wor­den hon­der­den mole­naars uit bin­nen– en buiten­land verwacht. Het is voor de wereld van het erf­goed een belan­grijk moment.
Van­daar dat 18 juni 2020 is gekozen als de dag waarop het Molen­mu­seum haar deuren opent.

opbouw Molenmuseum

Op de foto: Bestu­ursle­den van De Zaan­sche Molen hebben de plan­nen van de archi­tect, de aan­nemer en de inrichter defin­i­tief goedgekeurd. De bouw kan nu echt van start.


De Zaan­sche Molen neemt maa­trege­len tegen drukte in molen De Huis­man
Pers­bericht

Huisman interieurVerenig­ing De Zaan­sche Molen gaat toe­gang hef­fen voor bezoek aan specer­i­j­molen De Huis­man. Dit naar aan­lei­d­ing van de toen­e­mende bezoek­er­saan­tallen, die zorgden voor onveilige en onpret­tige sit­u­aties in de molen. In 2018 ontv­ing de molen 300.000 bezoek­ers en in 2019 lijkt de molen dit aan­tal min­i­maal te evenaren.

Entree
De molen wordt vanaf het toeris­tis­che hoog­seizoen 2020 opengesteld voor bezoek­ers die hier­voor een toe­gangs­be­wijs moeten kopen, zoals ze dit ook moeten doen voor de overige indus­triemolens langs de Kalver­ringdijk. De molen is exclusief open voor indi­vidu­ele bezoek­ers, groepen groter dan 10 per­so­nen wor­den doorver­wezen naar de andere molens op de Zaanse Schans.

Met deze stap zet De Zaan­sche Molen in op ambachtelijkheid, authen­ticiteit en kwaliteit. Het muse­ale (productie-​) deel van de molen wordt uit­ge­breid en het winkeldeel wordt min­der. Verder wor­den er meer pro­ducten aange­bo­den die in de molens zelf wor­den gemaakt, zoals arachide­olie, pig­menten, papier en snijplanken.
“Met de nieuwe opzet willen we onze bezoek­ers echt laten beleven hoe een specer­i­j­molen werkt”, aldus Peter-​Jan van Steen­ber­gen, alge­meen man­ager van de verenig­ing. “We laten het com­plete pro­duc­tiepro­ces zien en er wordt ook een nieuwe film gemaakt over de molen. Hier­mee willen we de geïn­ter­esseerde bezoeker verdieping bieden, zodat hij de func­tie en de geschiede­nis van de molen ook beter leert kennen”.

HuismanSjorsMole­naar Sjors van Leeuwen is blij met de nieuwe opzet. “Nu kun­nen we de bezoek­ers echt iets vertellen over de geschiede­nis van deze prachtige molen. De geur trekt mensen nu al naar de molen, maar veel mensen weten als ze de molen ver­laten weinig tot niets. In de nieuwe sit­u­atie heb ik de gele­gen­heid om mensen meer te vertellen over de werk­ing van de molen en het prachtige ver­haal van De Huisman”.

Molen De Huis­man dateert uit 1786, was oor­spronke­lijk een snuif­molen en ging na de Franse bezetting door als snuif– en mos­ter­d­molen. Na 1913 was De Huis­man houtza­ag­molen voor onder andere de beroemde Verkade kisten. Op de Zaanse Schans is de molen gecom­bi­neerd met het bin­nen­werk van specer­i­j­molen Indieswel­varen. De Huis­man is vanaf 2011 weer ingericht als specer­i­j­molen, na jaren als mos­ter­d­molen te hebben gefungeerd.


Joomla tem­plates by a4joomla